Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Vandaag is de eerste SGOA Signaal van 2019 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • 30-jarig jubileum - Feesttarief

  7 november 2019 staat de nieuwe SGOA Academy op de planning. Als u zich nu alvast inschrijft, betaalt u het feesttarief van € 175,- (excl. btw).

  INSCHRIJVEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Vonnissen

Vonnissen van de SGOA

De SGOA heeft in de loop der jaren een groot aantal uitspraken – onder meer in de vorm van arbitrale vonnissen en bindende adviezen – het licht laten zien. Die uitspraken bevatten een schat aan know how en geven richting aan de ontwikkeling van het ICT-recht. Zonder twijfel kunnen velen – u wellicht ook – hun voordeel doen met deze uitspraken. De SGOA heeft besloten een geselecteerde set van arbitrale vonnissen en bindende adviezen uit de afgelopen tijd in de vorm van een jurisprudentiebundel met 25 uitspraken uit de afgelopen 25 jaar te publiceren. De SGOA streeft er naar om ook op die wijze een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van ICT.
 • Vonnis 33: Arbitraal vonnis 1. De procedure 1.1 Op 6 november 2017 heeft [Afnemer] zich tot de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) gewend teneinde een arbitrageprocedure tegen [Leverancier] aanhangig te maken (hierna: ‘het Inleidend Verzoek’). Het verzoek bevatte één bijlage, te weten de Module Algemeen van de ICT~Office voorwaarden, versie 2009). 

  In de zaak van:

  [Afnemer].,
  gevestigd te [vestigingsplaats],
  eiseres,
  hierna: ‘[Afnemer]’    
  gemachtigden: mrs. [Advocaten Afnemer],


  tegen


  [Leverancier]
  gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats]
  gedaagde,
  hierna:  ‘[Leverancier]’
  gemachtigde: (aanvankelijk) mr. [ Advocaten Leverancier]

  hebben de arbiters,

  Mr. [Arbiter 1], wonende te [Woonplaats];
  Mr. [Arbiter 2], wonende te [Woonplaats];
  [Arbiter 3], wonende te [Woonplaats].

  het volgende arbitraal vonnis gewezen

  1.    De procedure

  1.1    Op 6 november 2017 heeft [Afnemer] zich tot de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) gewend teneinde een arbitrageprocedure tegen [Leverancier] aanhangig te maken (hierna: ‘het Inleidend Verzoek’). Het verzoek bevatte één bijlage, te weten de Module Algemeen van de ICT~Office voorwaarden, versie 2009).
  1.2    Bij brief van 21 november 2017 heeft [Leverancier] kort op het verzoek van [Afnemer] gereageerd (hierna: ‘het Korte Antwoord’).
  1.3    Bij brief van 6 december 2017 heeft SGOA aan partijen bevestigd dat in overeenstemming met hun voorkeur tot arbiters zijn benoemd [Arbiter 1] en [Arbiter 2] en dat beide arbiters tot derde arbiter hebben benoemd [Arbiter 3].
  1.4    Op 22 december heeft op initiatief van het scheidsgerecht een telefonisch regieoverleg met de raadslieden van partijen plaatsgevonden, waarbij planningsafspraken werden gemaakt.
  1.5    Op 15 januari heeft [Afnemer] de Memorie van Eis (‘MvE’) ingediend. Deze Memorie bevat 29 Producties.
  1.6    Bij akte van 18 januari 2018 heeft [Afnemer] haar vorderingen gewijzigd en een aanvullende productie in het geding gebracht (Productie 30).
  1.7    [Leverancier] heeft op 26 februari 2018 haar Memorie van Antwoord/Memorie van Eis in reconventie ingediend (‘MvA’). De MvA bevat 19 Producties.
  1.8    Op 3 april 2018 heeft [Afnemer] haar Memorie van Antwoord (‘MvAiR’)in reconventie ingediend. Deze memorie bevat 12 Producties.
  1.9    Op 18 mei 2018 heeft [Leverancier] bij akte de Producties 21 tot en met 23a aan het bureau van SGOA toegestuurd. Tegen deze akte heeft [Afnemer] wegens het late tijdstip van indiening op gelijke datum bezwaar aangetekend, waardoor deze ter Zitting niet zijn behandeld.
  1.10    Naar aanleiding van vragen die het scheidsgerecht op 3 mei 2018 per e-mail aan partijen had gesteld, heeft [advocaat Leverancier]eveneens op 18 mei namens [Leverancier] met instemming van [Afnemer], een e-mail aan het bureau van SGOA toegestuurd. Deze e-mail bevat twee bijlagen namelijk een e-mail van [Afnemer] aan [Leverancier] d.d. 9 december 2016 bevattende een bijlage gedateerd 5 december 2016. Partijen zijn het erover eens dat genoemde bijlage bij die e-mail van 9 december de zgn. Prioriteitenlijst is waarnaar wordt verwezen in een door beide partijen ondertekend document d.d. 27 januari 2017.  Voorts heeft [advocaat Leverancier]in deze e-mail van 18 mei 2018 namens beide partijen aangegeven dat ten aanzien van de Proof of Concept (‘PoC’) die in dit project heeft plaatsgevonden, partijen het standpunt delen dat er geen gemeenschappelijk rapport is opgemaakt van de bevindingen die tijdens de PoC zijn gedaan.     
  1.11    Op 22 mei 2018 vond in Nieuwegein de zitting plaats. Hierbij waren buiten de arbiters en mevrouw [secretaris] (collega [Arbiter 1]) aanwezig:
  1.11.1    Namens [Afnemer]:

  • [Mr P.], advocaat [Afnemer];
  • [Dhr. M.], algemeen directeur [Afnemer], zelfstandig bevoegd [Afnemer] te vertegenwoordigen;
  • [Dhr. E], financieel directeur [Afnemer] Groep;
  • [Dhr.T.], zelfstandig adviseur;
  • [De heer  H.], IT-deskundige;
  • [De heer V.], zelfstandig adviseur, destijds als projectmanager [FIRMA A] voor [Afnemer];

  1.11.2    Namens [Leverancier]:

  • [Mr. S.], advocaat;
  • [Mr. J.];
  • [De heer MP], aandeelhouder [Leverancier] en destijds ontwikkelaar in [Afnemer] traject;
  • [De heer R.], aandeelhouder en voormalig directeur [Leverancier], gezamenlijk met [de heer L.] bevoegd [Leverancier] te vertegenwoordigen;
  • [De heer D], consultant en werknemer [Leverancier];
  • [De heer L.], algemeen directeur [Leverancier], gezamenlijk met [de heer R.] bevoegd [Leverancier] te vertegenwoordigen;

  1.11.3     Tijdens de Zitting hebben beide partijen gebruik gemaakt van spreekaantekeningen die aan het scheidsgerecht zijn overgelegd.
  1.12    Na afloop van de Zitting heeft het scheidsgerecht [Afnemer] in staat gesteld op de akte de Producties 21 tot en met 23a, die [Leverancier] op 18 mei 2018 had ingestuurd, te reageren. Hierop hebben partijen het scheidsgerecht bericht dat [Leverancier] alleen Productie 21 handhaaft en heeft [Afnemer] het scheidsgerecht bericht dat zij geen specifieke opmerkingen had bij deze productie.


  2.    De bevoegdheid van arbiters, plaats van arbitrage
  2.1    [Afnemer] heeft in het Inleidend Verzoek aangegeven dat op de overeenkomst tussen partijen in ieder geval het algemeen deel van de  ICT~Office  voorwaarden 2009 van toepassing is.
  2.2    Art 16.2 van die voorwaarden (Module Algemeen) bepaalt het volgende:
  “Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen  tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).”

  2.3    [Afnemer] heeft aangegeven dat het scheidsgerecht op basis hiervan bevoegd is het onderhavige geschil te beslechten, welke stelling [Leverancier] in haar korte antwoord heeft bevestigd.
  2.4    Bij Memorie van Antwoord in Reconventie heeft [Afnemer] gesteld dat – indien juist is dat partijen op 27 januari 2017 geheel nieuwe afspraken hebben gemaakt waardoor de eerder gesloten contracten niet meer van toepassing zouden zijn, hetgeen [Leverancier] naar haar mening aanvoert – het scheidsgerecht onbevoegd is kennis te nemen van alle vorderingen in conventie en reconventie. Tijdens de Zitting heeft [Leverancier] bij monde van haar advocaat [mr. S.] aangevoerd dat [Leverancier] die stelling niet inneemt en dat [Leverancier] niet stelt dat partijen op 27 januari 2017 de eerdere afspraken omtrent geschilbeslechting d.m.v. arbitrage hebben laten vervallen. Op deze uitlating van [Leverancier] heeft [Afnemer] niet meer gereageerd zodat het scheidsgerecht het ervoor houdt dat partijen niet zijn teruggekomen op hetgeen het scheidsgerecht hiervoor in § 2.3 omtrent zijn bevoegdheid heeft vastgesteld.
  2.5    Artikel 16.2 van genoemde ICT~Office  voorwaarden 2009 verklaart het Arbitragereglement van de SGOA van toepassing. Dit reglement is het Arbitragereglement van de SGOA , versie 2015 en wordt hierna ‘het Arbitragereglement’ genoemd.
  2.6    Overeenkomstig artikel 10.1 van het Arbitragereglement bestaat het scheidsgerecht uit drie personen.
  2.7    Benoeming van het scheidsgerecht heeft plaatsgevonden overeenkomstig het Arbitragereglement. Hierdoor is het scheidsgerecht bevoegd om over het geschil te oordelen. Arbiters hebben hun benoeming schriftelijk aanvaard.
  2.8    Overeenkomstig artikel 4 van het Arbitragereglement is de plaats van arbitrage Haarlem. Op grond van artikel 5.5 van het Arbitragereglement wordt de arbitrage in de Nederlandse taal gevoerd. Conform artikel 28 van het Arbitragereglement beslist het scheidsgerecht als goede personen naar billijkheid.


  3.    De vaststaande feiten
  3.1    Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel niet-voldoende betwist staat tussen partijen zowel in conventie als in reconventie het navolgende vast.
  3.2    [Afnemer] maakt onderdeel uit van de [Afnemer]-groep. De [Afnemer]-groep kent een zevental werkmaatschappijen, waaronder [Afnemer] en [Afnemer MT]  . De [Afnemer]-groep biedt met twintig vestigingen in Nederland op flexibele basis diensten aan bij calamiteiten en in de facilitaire dienstverlening. In de producties bij de processtukken wordt [Afnemer] ook wel aangeduid als ‘DCD’.
  3.3    [Leverancier] is softwareleverancier. Zij biedt het standaardsoftwarepakket [Leverancier] Service Management [("R")] aan. [R] kent standaardoplossingen voor het automatiseren van bepaalde dienstverleningsprocessen, bijvoorbeeld storingsregistratie, contractbeheer, planning, digitale werkbonnen en rapportages. [R] is in operationeel gebruik bij ongeveer 150 organisaties.
  3.4    Rond 2012 was bij [Afnemer] de wens ontstaan haar interne proces van opdrachtverlening tot en met betaling van diensten, inclusief de tijdsregistratie, digitaal vast te leggen. [Afnemer] heeft ter Zitting aangegeven dat zij na een selectieproces ervoor gekozen heeft gebruik te maken van het pakket [‘P’] van de firma [A] en dat het aanvankelijk de bedoeling was dat de software van [A] in alle eisen en wensen van [Afnemer] op dit vlak, zou voorzien.
  3.5    Gaande de invoering van de [P] software van [A] is het [Afnemer] gebleken dat ‘planning, fieldmanagement en projectadministratie’ niet met behulp van [P] kon worden gerealiseerd. Via [A] is zij toen in contact gekomen met [Leverancier], die één van haar gecertificeerde partners is.
  3.6    Het contact tussen partijen is aangevangen met diverse verkennende gesprekken en interviews die [Leverancier] met medewerkers van [Afnemer] heeft gehouden. Tevens heeft een zogenoemde ‘Proof of Concept’ plaatsgevonden, waarvan echter geen gezamenlijk gedeelde verslaglegging heeft plaatsgevonden.
  3.7    Dit alles heeft er onder meer toe geleid dat [Leverancier] per e-mail van donderdag 25 juli 2013 een ‘opdrachtbevestiging en een ‘bijbehorende’ raamovereenkomst met betrekking tot de implementatie van [R] aan [Afnemer] heeft toegestuurd. Aan deze e-mail waren ook ‘het standaard leveringsproces’ en ‘de geldende ICT~Office Voorwaarden toegevoegd.  
  3.8    Van 7 oktober 2013 dateert het document ‘Opdrachtbevestiging [Leverancier] Services Management’  (hierna: ‘Opdracht 2013’). Dit document is door de heer [voorletters] [Afnemer], algemeen directeur van [Afnemer], ondertekend.
  3.9    In de Opdracht 2013 wordt onder meer voorzien dat ‘er een interface gemaakt zal worden tussen [Leverancier] Service Management en [A]’.  Met [‘A’] wordt gedoeld op het standaard softwarepakket [‘P’] van de firma [A],  dat [Afnemer] in de tweede helft van 2013 als ERP-pakket voor haar gehele groep heeft aangeschaft. Zij wenste [P] te gebruiken voor de HR en financiële administratie, de tijdsregistratie en de facturatie van de werkzaamheden van [Afnemer]. [Leverancier] zou de koppeling tussen beide pakketten [(P en R)] door middel van uitbreiding van een bestaande interface realiseren. Tijdens de Zitting heeft [Afnemer] aangegeven dat zij op dat moment  alleen de HR functionaliteit van [P] gebruikte en voor de financiële functionaliteit nog steeds haar oude systemen benut. Tijdens de Zitting is eveneens gebleken dat Partijen het er over eens zijn dat bij de interface tussen [R] en [P], laatstgenoemd softwarepakket het leidende systeem is.
  3.10    Op 31 juli 2014 heeft [Afnemer] schriftelijk een aanvullende opdracht aan [Leverancier] verstrekt voor een uitbreiding van de implementatie en het gebruik van ‘een compleet [Leverancier] Service Management systeem, als aanvulling op de initiële opdrachtbevestiging d.d. 7 oktober 2013’, (‘Opdracht 2014’).  
  3.11    Op 3 februari 2015 heeft [Afnemer] schriftelijk wederom een aanvullende opdracht aan [Leverancier] verstrekt . Het opdrachtdocument (‘Opdracht 2015’) betrof zowel de voorwaarden voor  het opstellen van een functioneel ontwerp als het functioneel ontwerp zelf. Ter Zitting hebben partijen als toelichting op de Opdracht 2015 aangegeven dat [R] als uitgangspunt heeft dat iedere persoon die van dit systeem gebruik maakt een eigen device (zoals een smartphone of PDA) heeft en dat [Afnemer] [R] ook wilde kunnen gebruiken voor functionarissen die voor  andere medewerkers van [Afnemer] gegevens zouden invullen in [R], die dus geen eigen device zouden hebben.
  3.12    Het geheel van Opdrachten zal hierna door het scheidsgerecht als ‘de Overeenkomst’ worden aangeduid. De activiteiten in het kader van de Overeenkomst worden in dit vonnis aangeduid als ‘het Project’.
  3.13    Oogmerk van het Project was voor [Afnemer] onder andere om [R] als een standaardapplicatie voor haar bedrijfsvoering te kunnen gebruiken en dus geen maatwerksoftware af te nemen. Afgesproken was dat [Leverancier] hiertoe [R] met diverse functionaliteiten zou verrijken, waarbij op voorhand duidelijk was dat niet alle eisen en wensen van [Afnemer] per se door [Leverancier] konden of zouden worden ingevuld. In dat verband vond er afstemming plaats tussen medewerkers van partijen, waarbij [de heer V.] door [Afnemer] was ingeschakeld om haar ([Afnemer]) over de kenmerken van [P] te adviseren.
  3.14    Gedurende het Project heeft [Leverancier] diverse versies van [R] aan [Afnemer] opgeleverd. Als testmethode voor de opgeleverde software hanteerde [Afnemer] een werkwijze die zij ‘een rondje maken’ noemde. Hieronder verstond zij het doorlopen van haar werkprocessen vanaf het moment dat zij ‘een project aanmaakte’ tot het moment dat een project kon worden afgesloten. Hetgeen zij gedurende het rondje (hierna: ‘het Rondje’) aan bevindingen deed, rapporteerde zij aan [Leverancier].
  3.15    Op 15 juni 2015 is [Afnemer MT] live gegaan met een versie van [R]. Tot 15 juli 2017 heeft [Afnemer MT} (versies) van [R] gebruikt.
  3.16    Op 24 november 2015 heeft [Leverancier] aan [Afnemer] per e-mail een planning afgegeven voor het livegaan van [Afnemer]. Mevrouw [H] van [Afnemer] meldde in deze e-mail aan de heren [T] en [E] van [Afnemer] dat het testen van de productieomgeving van [R] op “25/27” november zou kunnen aanvangen .
  3.17    Eveneens op 24 november 2015 heeft [Afnemer] bij monde van [de heer T.] aan [Leverancier] bericht  dat
  “Vanochtend in de stuurgroep [is] besloten om live-gang nog 1 maand uit te stellen.”

  3.18    Tijdens de Zitting heeft [Afnemer]  aangevoerd dat de functionaliteit van de versie van [R] die in december 2015 bestond, toereikend was voor ingebruikname daarvan bij [Afnemer] en dat problemen rond het inlezen van scripts, alsmede het vertrouwen in en ondersteuning van [Leverancier] de live-gang op dat moment hebben verhinderd.
  3.19    [Leverancier] heeft op 24 november 2015 per e-mail aan [Afnemer] kenbaar gemaakt ‘geen belemmeringen te zien’ ten aanzien van de December live-gang . [Leverancier] heeft uiteindelijk ingestemd met verplaatsing van de live-gang naar 4 januari 2016.
  3.20    De live-gang per 4 januari 2016 heeft niet plaatsgevonden. Omdat [Afnemer] sinds eind december 2015 geen facturen van [Leverancier] meer betaalde, heeft [Leverancier] haar werkzaamheden vervolgens gestaakt, hetgeen zij per e-mail van 10 maart 2016 aan [Afnemer] heeft kenbaar gemaakt .
  3.21    Partijen hebben in juni 2016 de firma [A] benaderd en verzocht te bemiddelen bij het ‘vlot trekken van het traject’ .
  3.22    Mede door deze bemiddeling hebben partijen uiteindelijk afspraken gemaakt over de afronding van het Project.
  3.22.1    Deze afspraken zijn vastgelegd in een brief van [Afnemer] aan [Leverancier] d.d. 27 januari 2017, welke door [Leverancier] voor akkoord is ondertekend (‘de Januari 2017-afspraken’).
  3.22.2    Ten aanzien van de door [Leverancier] te leveren software wordt in de Januari 2017-afspraken gesteld:


  “De standaard
  Na ons gesprek over het volgen van de standaard het volgende.
  Het is onze uitdrukkelijke wens om binnen de standaard te blijven. Een aparte [Afnemer] versie van de [Leverancier] software is geen optie. Wij begrepen uit ons gesprek dat [Leverancier] geen garantie kan en wil geven dat
  nieuw te ontwikkelen functionaliteit per definitie in de standaard kan worden opgenomen. Wij begrijpen dat er geen garantie gegeven wordt, wij gaan er echter vanuit dat nieuwe functionaliteit in de standaard wordt opgenomen, tenzij er dringende redenen zijn om dat niet te doen. En dat uiteraard vooraf te bespreken.
  • Tot op heden is aangegeven dat alles wat er tot nog toe is gemaakt voor [Afnemer], opgenomen is in de [Leverancier] standaard.
  • Dat de nog te ontwikkelen functionaliteit, vastgelegd in de zogenaamde prioriteitenlijst, en die besproken is met Peter Jan en Patrick, ook wordt opgenomen in de standaard. Jullie hebben aangegeven dit niet te kunnen garanderen. Wij stellen daarom voor om zo snel mogelijk na akkoord en 18 betaling nogmaals door deze functionaliteit heen te gaan en te bepalen of het wel of niet binnen de standaard past.
  • De interface tussen [Leverancier] en de firma [A] is stabiel en betrouwbaar. Hierbij geldt dat [Leverancier] er vanzelf alles aan zal doen om de interfaces stabiel te krijgen/houden en dat dat ook in samenwerking met de firma [A] gebeurt.
  • Na het verwezenlijken van de wensen op de prioriteitenlijst, is naar onze verwachting, het aantal nieuwe wensen beperkt.
  • Als er al nieuwe wensen zijn, dan is het uitgangspunt dat de standaard [Leverancier] software leidend is.”

  3.22.3     Onderdeel van de Januari 2017-afspraken is voorts de volgende betalingsregeling:
  “• 50% nadat wij het eens zijn.
  o Waarna [Leverancier] de testomgeving ter beschikking zal stellen. Dat Is wat wij de 'december 2015' versie noemen. Inclusief wat ontwikkeld is voor blok1 en blok 2. Plus de scripts en de proefconvers ie.
  • 12,5% bij het opleveren van bovenstaande omgeving.
  • 12,5% na het testen van de omgeving.
  o Waarna deze versie voor [AfnemerMT] in productie genomen wordt.
  • 25% na livegang van DCD”

  3.22.4     Naar aanleiding van de Januari 2017-afspraken heeft [Afnemer] de op bladzijde 3 genoemde termijn groot 50 procent (d.w.z. € 72.360,16) aan [Leverancier] voldaan. Verdere betalingen hebben niet plaatsgevonden.
  3.23    [Afnemer] heeft tijdens de Zitting onweersproken opgemerkt dat waar in de Januari 2017-afspraken wordt gesproken over ‘alles wat er tot nog toe is gemaakt voor [Afnemer]’, gedoeld wordt op de functionaliteit van [R], die in de versie zat die [Leverancier] in december 2015 aan haar zou opleveren, met inbegrip van hetgeen sinds december 2015 ontwikkeld is ‘voor blok 1 en blok 2’. Dit geheel noemen partijen kortweg ‘de December 2015-versie’ .
  3.24    Tijdens de Zitting is tevens duidelijk geworden dat het tussen partijen geen discussiepunt is dat [R] na het stilleggen van het Project is doorontwikkeld, waarbij [Leverancier] heeft aangevoerd dat in nieuwere versies van R geen verlies van functionaliteit heeft plaatsgevonden. [R] zou dus nog steeds aan de eisen die voor de December 2015-versie golden moeten kunnen voldoen. Wel kan het volgens [Leverancier] zo zijn dat na december 2015 functionaliteit van [R] op een andere manier in de nieuwere versies is verwerkt.
  3.25    Per e-mail van 15 februari 2017 heeft [Leverancier] aan [Afnemer] een voorstel gedaan voor het ‘Opnieuw opstarten [R] implementatie’ .
  3.26    In haar brief van 13 april 2017 meldt [Leverancier] aan [Afnemer] onder andere het navolgende :  
  “Wat [Leverancier] betreft zijn er geen grote barrières om 8 mei of 30 dagen na 8 mei te halen, maar wij gaan het ook niet garanderen. Dit zal mede ook afhankelijk zijn van hoelang [Afnemer] zelf alleen wenst te testen. [Leverancier] streeft ernaar om de gemelde items waarvan we gezamenlijk van mening zijn dat die opgelost dienen te worden dit in de komende 2 test sessies af te ronden en goed te laten keuren. Als [Afnemer] daarop groen licht zou geven, wordt 8 mei gehaald. Dat groene licht is er echter nog niet. De genoemde data zijn steeds streefdata of data om een indicatie te krijgen van wat mogelijk zou kunnen zijn, maar of die datum gehaald wordt is afhankelijk van omstandigheden die niet, althans niet volledig, bij [Leverancier] liggen. Hier in is [Leverancier] mede afhankelijk van [Afnemer]. Hoeveel tijd heeft [Afnemer] bijvoorbeeld dagelijks beschikbaar om te testen als alle gemelde punten zijn afgehandeld en hoeveel aandachtspunten worden er nog geformuleerd?
  Overigens is er geen enkele reden om aan te nemen dat niet live zou kunnen worden gegaan met blok 1 zonder blok 2. In feite is blok 1 al een update en uitbreiding van datgene waar [Afnemer MT] nu ook al mee draait. Ik begrijp dat [Afnemer] graag een nog verdergaand geïntegreerd systeem draait, maar op zich kan de bedrijfsvoering uitstekend plaats vinden op de wijze zoals nu ook gebeurd.”

  3.27    Uit de stuurgroep notulen van 12 mei 2017 blijkt dat [Afnemer] met de op dat moment door [Leverancier] aan haar geleverde software in beginsel ‘het rondje heeft kunnen doen’ en dat openstaande punten vanaf dat moment in het workflow management systeem ‘Trello’ zullen worden bijgehouden, voorzien van een kleuren code. Deze notulen melden hierover het volgende :
  “Marc  geeft aan dat Nelleke het 'rondje' heeft kunnen doen. Nog niet alles 'de diepte' in kunnen doen. Wacht op een aantal aanpassingen. Waaronder; Roosters, facturatie, BTW facturen.

  Vanaf vandaag is Trello het rapportage systeem voor openstaande punten. Is actueel en wordt zowel door [Leverancier] als [Afnemer] bijgehouden. Stand per 12/5:
  44 punten opgelost
  10, waarvan3 Rood liggen bij [Afnemer] ter goedkeuring
  5, waarvan 1 Rood, verzoek tot meer info.
  2, waarvan 2 Rood, in behandeling
  8, gemeld. 1 Rood (checklist documentatie niet vooraf ingevuld)
  7 Oranje.
  Rood = moet opgelost zijn om te kunnen testen
  Oranje = moet opgelost zijn voor LIVE [Afnemer MT}
  Blauw = verbeterpunt.”

  3.28    Bij brief van 15 juni 2017  heeft [Afnemer] [Leverancier] in gebreke gesteld (‘de ingebrekestelling’) en gesommeerd voor 23 juni 2017
  “alsnog na te komen en dus een door [Leverancier] geteste en voor [Afnemer MT] testbare versie op te leveren waarin de issues en de tekortkomingen als opgenomen in bijlage 1 zijn hersteld”.

  3.29    De ingebrekestelling bevat een bijlage waarop 22 issues worden vermeld, die in een zogenoemde ‘Trello lijst’ waren geplaatst en door partijen werden voorzien van de afgesproken kleurcode. Onder randnummer 2.46 van de MvE heeft [Afnemer] aangegeven dat het overzicht in de bijlage bij de ingebrekestelling ‘gedetailleerd en volledig’ was.
  3.30    Door middel van haar brief van 19 juni 2017  aan [Afnemer] heeft [Leverancier] gemotiveerd betwist ingebreke te zijn. In een bijlage bij deze brief gaat [Leverancier] op deze issues in en stelt ten aanzien van een aantal issues dat deze hetzij op 14 juni 2017 reeds waren opgelost, hetzij voor 24 juni 2017 zullen worden opgelost. Met betrekking tot andere, door [Afnemer] genoemde issues merkt zij op dat deze hetzij als aanvullende wens kwalificeren, hetzij geen issue zijn.
  3.31    [Afnemer] heeft op 22 juni 2017 in reactie op deze brief aangegeven ‘niet schriftelijk te reageren’ maar ‘de levering af te wachten’ .
  3.32    Bij brief van 11 juli 2017  heeft [Afnemer] ‘de overeenkomst met [R]’ ontbonden. Op 13 juli 2017 heeft [Leverancier] in reactie op die brief de rechtsgeldigheid van die ontbinding schriftelijk betwist.   
  3.33    Partijen hebben voorafgaand aan de start van deze arbitrageprocedure een SGOA mediation procedure doorlopen teneinde te proberen tot een vergelijk te komen. Die mediaton procedure heeft niet tot overeenstemming tussen partijen geleid waarna [Afnemer] deze arbitrage heeft aangevangen.


  4.    De vorderingen in conventie en reconventie
  4.1    In hoofdstuk 8 van de MvE  verzoekt [Afnemer] het scheidsgerecht om bij arbitraal vonnis :
  4.1.1    Primair:
  1. Voor recht te verklaren dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden op 11 juli 2017, althans, als het scheidsgerecht zou oordelen dat dit niet het geval is, de overeenkomst alsnog ex artikel 6:267, tweede lid, BW te ontbinden met ingang van de datum van de uitspraak, althans een door het scheidsgerecht te bepalen tijdstip;
  2. [Leverancier] te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag ad € 595.676,44 (incl. BTW), althans een door het scheidsgerecht te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 september 2017, althans [Leverancier] te veroordelen het betaalde bedrag van € 595.676,44 (incl. BTW), dan wel een door het scheidsgerecht in goede justitie te bepalen bedrag, als schadevergoeding te betalen aan [Afnemer];
  4.1.2    Subsidiair:
  3. voor het geval het scheidsgerecht onder het gevorderde sub 2 in het totaal minder toewijst dan het bedrag van € 595.676,44 (incl. BTW), [Leverancier] daarnaast te veroordelen tot betaling van het verschil als schade, op basis van onrechtmatige daad c.q. wanprestatie (te kort schieten zorgplicht);
  4.1.3    Meer subsidiair:
  4. voor het geval toewijzing van de hieronder geformuleerde vordering tot vernietiging wegens dwaling resulteert in een betalingsverplichting van [Leverancier] wegens onverschuldigde betaling voor een bedrag dat hoger is dan hetgeen onder sub 2 en sub 3 gezamenlijk wordt toegewezen, de overeenkomst, althans de afspraken van 27 januari 2017, te vernietigen wegens dwaling en [Leverancier] te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag ad € 595.676,44 (incl. BTW), althans een door het scheidsgerecht te bepalen bedrag uit hoofde van onverschuldigde betaling;
  4.1.4    Primair, subsidiair en meer subsidiair
  5. Voor recht te verklaren dat de openstaande facturen ad € 130.099,22 (excl. BTW), althans voor een in goede justitie te bepalen bedrag, niet verschuldigd zijn;
  6. [Leverancier] te veroordelen tot betaling van de (overige) schade van [Afnemer] ad € 948.731,42, dan wel een door u in goede justitie te bepalen bedrag;
  7. [Leverancier] te veroordelen in de kosten van juridische bijstand, tot en met 15 januari 2018 begroot op € 39.395,30 (incl. BTW).
  8. [Leverancier] te veroordelen tot vergoeding van de kosten van deze arbitrageprocedure en de mediation procedure.
  4.2    In hoofdstuk 4 van de MvA verzoekt [Leverancier]  het scheidsgerecht bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
  4.2.1    in conventie:
  1. de vorderingen van [Afnemer] af te wijzen,
  2. met bepaling dat [Leverancier] is bevrijd van al haar verbintenissen die eventueel nog uit de overeenkomst tussen partijen mochten voortvloeien en
  3. met veroordeling van [Afnemer] in de kosten van de arbitrage en de kosten van juridische bijstand van [Leverancier] in conventie;
  4.2.2    in reconventie:
  4. [Afnemer] te veroordelen tot betaling aan [Leverancier] van
  a. € 157.420,05 ten titel van nakoming, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, ten aanzien van elke van de betrokken facturen te rekenen vanaf de dertigste dag na factuurdatum t/m de dag van voldoening;
  b. € 131.061,93 ten titel van schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 1 juli 2017, althans vanaf de dag van indiening van deze memorie;
  5. met veroordeling van [Afnemer] in de kosten van de arbitrage en in de kosten van juridische bijstand van [Leverancier] in reconventie.
  4.3    In haar MvAiR concludeert [Afnemer] dat het scheidsgerecht de reconventionele vorderingen van [Leverancier] dient af te wijzen, handhaaft zij haar vorderingen in conventie , “met veroordeling van [Leverancier] tot vergoeding van de kosten van deze arbitrageprocedure en de mediation procedure.”


  5.    [Afnemer]’ onderbouwing van haar vorderingen
  5.1    In de MvE heeft [Afnemer] haar vorderingen primair onderbouwd met de stelling dat [Leverancier] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen waardoor [Afnemer] gerechtigd was de Overeenkomst te ontbinden.
  5.2    [Afnemer] stelt allereerst dat voorafgaand aan de Januari 2017-afspraken de oplevering van [R] ‘niet soepel’ is gegaan, waardoor de leverdata herhaaldelijk moesten worden verschoven. [Leverancier] bleek onder meer de scripts (bijvoorbeeld voor afsluiten van projecten, vullen van de inkoopkosten en bijwerken van de spaaruren) nog niet gereed te hebben  (deze moesten gedaan worden door [Afnemer] in de database van [Leverancier]), en voorbereidingen voor de conversie en functionaliteit nog niet te hebben voltooid. De leverdatum is vele malen verschoven, en als gevolg daarvan ook de datum van de live-gang. Nadat een live-gang eind 2014 niet realistisch bleek, hebben partijen 18 mei 2015 als datum afgesproken waarop [R] live zou gaan. Deze datum moest steeds weer worden verschoven omdat [R] bij oplevering gebreken vertoonde die aan operationele ingebruikname in de weg stonden en niet gereed bleek. Uiteindelijk werd 30 november afgesproken als 3e livedatum van 2015.
  5.3    Door gebreken en tekortkomingen in [R] was [Afnemer] niet in staat om het Rondje te voltooien, laat staan om de functionaliteit in detail te testen.  [Afnemer] heeft haar klachten over het functioneren van de opgeleverde versies van [R] steeds aan [Leverancier] kenbaar gemaakt. Bij oplevering bleek steeds weer dat eerder gemelde gebreken niet waren opgelost in de nieuwe versie. In nieuwe versies van [R] kwamen zelfs gebreken terug die in eerdere versies waren opgelost.
  5.4    Toen een live-poging op 18 mei 2015 was gestrand, hebben partijen besloten om parallel aan het oplossen van de gebreken en tekortkomingen op 15 juni 2015 alvast live te gaan met [R] bij [Afnemer MT] omdat deze de functionaliteit van de software maar beperkt zou gebruiken.
  5.5    Nadat de 3e live-poging op 30 november 2015 was mislukt, heeft [Afnemer] besloten de live-gang naar 4 januari 2016 te verplaatsen. Deze live-gang werd door de projectleider van [Leverancier], de heer [de G.], eind december 2015 namelijk ontraden.  [R] zou functioneel nog niet werken. Ook zou de overeengekomen analyse- en rapportagefunctionaliteit nog niet gereed zijn, zouden de scripts niet werken en gedocumenteerd zijn en zou de conversie mislukt zijn. Deze observatie werd onderschreven door de heer [de W.], algemeen directeur van [Leverancier]. [Afnemer] heeft de live-gang hierdoor uitgesteld.
  5.6    Door de voortdurende problemen heeft [Afnemer] betaling van de facturen van [Leverancier] gestaakt. In reactie daarop is [Leverancier] in maart 2016 met haar werkzaamheden gestopt in afwachting van betaling. Om uit de ontstane impasse te komen, hebben partijen [A] in juni 2016 verzocht om als mediator op te treden. Mede door deze bemiddeling zijn de Januari 2017-afspraken tot stand gekomen.
  5.7    Onderdeel van de Januari 2017-afspraken vormde dat [Leverancier] een voor [Afnemer] testbare versie van de December 2015-versie zou opleveren, waarbij [Afnemer] er uiteindelijk mee akkoord is gegaan dat het ontbreken van de functionaliteit die ontwikkeld zou worden voor blok 2 niet aan de live-gang bij [Afnemer MT] in de weg zou staan. Deze was echter wel nodig voor uiteindelijke de live-gang bij DCD.
  5.8    Nadat de eerste bevindingen teleurstellend waren hebben partijen afgesproken dat [Leverancier] op 14 juni 2017 een testbare versie van [R] aan [Afnemer] zou opleveren waarin ook de items die als rood (en paars) in Trello werden gerapporteerd verholpen zouden zijn. De items die in Trello als oranje waren gelabeld, moesten voor de live-gang bij [AFNEMER MT] zijn opgelost.
  5.9    De versie die [Leverancier] 14 juni 2017 opleverde bleek niet testbaar. De aanwezige, in Trello als rood aangemerkte blocking issues maakten het voor [Afnemer] onmogelijk om het Rondje te doen. Hierdoor kon niet worden vastgesteld of R werkte en of de issues van de oorspronkelijke issuelijst waren verholpen.
  5.10    Dit vormde voor [Afnemer] aanleiding om per brief van 15 juni 2017 [Leverancier] in gebreke te stellen. In de ingebrekestelling heeft [Afnemer] een gedetailleerd en volledig overzicht van de voor 14 juni om 16.00 uur geconstateerde blocking issues en tekortkomingen in de opgeleverde decemberversie opgenomen. De ingebrekestelling gaf [Leverancier] tot uiterlijk 23 juni 2017 de tijd om een testbare versie op te leveren. Als uitgangspunt voor het in de ingebrekestelling opgenomen overzicht heeft [Afnemer] de openstaande gebreken en tekortkomingen in Trello genomen die als paars en rood waren aangemerkt.
  5.11    In reactie op de ingebrekestelling heeft [Leverancier] op 22 juni 2017 een nieuwe versie van [R] geleverd. Deze bleek wederom niet testbaar. De software bevatte veel fouten die er aan in de weg stonden om verder te testen, waaronder ook fouten die in de ingebrekestelling waren genoemd en waarover consensus bestond. De nog aanwezige gebreken hadden onder meer tot gevolg dat er nog steeds verschillen bleken te ontstaan tussen de gegevens in [R] en de gegevens in [P], waardoor facturatie niet mogelijk was. Ook kwamen gebreken die in een eerdere versie hersteld leken weer terug. Door de nieuwe problemen die bij het testen van de decemberversie boven water kwamen, is [Afnemer] niet in de gelegenheid geweest om te testen of de voorheen geconstateerde (ernstige) problemen met [R], vermeld op die issuelijst, door [Leverancier] waren opgelost. Het Rondje kon niet worden gemaakt, althans niet voldoende diep.
  5.12    Bij brief van 11 juli 2017 heeft [Afnemer] de Overeenkomst ontbonden. [Afnemer] heeft [de heer H.] RI BI als onafhankelijke deskundige gevraagd om te beoordelen of de laatste aan [Afnemer] geleverde versie van [R] gebreken bevat en inzetbaar is bij [Afnemer]. De conclusies van [de heer H.] laten geen ruimte voor twijfel dat de op 22 juni 2017 opgeleverde versie van [R] inderdaad gebreken bevat en als gevolg daarvan niet inzetbaar is.
  5.13    De ontbinding van de Overeenkomst is volgens [Afnemer] gegrond. Meer in het bijzonder heeft [Afnemer] hierover gesteld:
  “4.4. Partijen zijn overeengekomen dat een door [Afnemer] testbare versie van [R] uiterlijk 14 juni 2017 zou worden opgeleverd (Productie 21). Het spreekt voor zich dat dit een wezenlijke verplichting is. Aan die plicht heeft [Leverancier] niet voldaan, waarna [Afnemer] [Leverancier] heeft gesommeerd alsnog een testbaar systeem te leveren, uiterlijk op 23 juni 2017. Daarbij heeft [Afnemer] de issues die zij heeft kunnen constateren zo gedetailleerd mogelijk aan [Leverancier] medegedeeld. [Leverancier] is er vervolgens niet in geslaagd om binnen deze redelijke (en door [Leverancier] bevestigde) termijn een testbaar systeem te leveren. Het op 22 juni 2017 geleverde, aangepaste Systeem bevatte nog steeds veel blocking issues, waardoor testen niet mogelijk was. Daarmee is [Leverancier] in verzuim geraakt.

  4.5. Overigens is dit in lijn met art. 10.2 van de Voorwaarden, dat bepaalt dat leverancier bij een termijnoverschrijding in verzuim raakt indien hij door cliënt in gebreke is gesteld. 4.6. Deze issues en tekortkomingen waren bovendien van dien aard, dat ingebruikname van de opgeleverde versie van [R] de bedrijfsvoering van [Afnemer] in gevaar zou kunnen brengen. Het op 22 juni jl. opgeleverde Systeem voldoet bijvoorbeeld niet aan de voor ieder systeem geldende eis van de integriteit van de gegevensverzamelingen (Productie 25).”

  5.14    Het scheidsgerecht begrijpt dat [Afnemer] met ‘de voor ieder systeem geldende eis van de integriteit van de gegevensverzamelingen’ doelt op het correct functioneren van de door [Leverancier] te leveren interface tussen [R] en [P], hetgeen zij door [de heer H.] heeft laten beoordelen.
  5.15    Subsidiair heeft [Afnemer] haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat [Leverancier] haar zorgplicht heeft geschonden en meer subsidiair beroept [Afnemer] zich op ‘dwaling’.
  5.16    Ten aanzien van de op de Overeenkomst van toepassing zijnde ICT~Office voorwaarden neemt [Afnemer] het standpunt in dat alleen de Module Algemeen daarvan van toepassing is en dat aan de als concept door [Leverancier] opgestuurde Raamovereenkomst geen waarde toekomt aangezien deze evenmin onderdeel vormt van de Overeenkomst.


  6.    [Leverancier]s verweer tegen de vorderingen van [Afnemer]
  6.1    Allereerst stelt [Leverancier] dat vanaf de eerste contacten tussen partijen en gedurende het Project [Afnemer] zich er steeds van bewust is geweest dat [R] een standaardpakket is dat mogelijk niet geheel aansloot bij de eisen en wensen die [Afnemer] stelde aan de oplossing. Sterker nog: het was juist de wens van [Afnemer] om met standaardsoftware te werken (en dus niet met maatwerk).  Dit uitgangspunt heeft [Afnemer] in de praktijk echter niet willen respecteren.
  6.2    Gedurende het Project is er weliswaar sprake geweest van vertragingen maar deze werden vooral veroorzaakt doordat [Afnemer] [R] voortdurend benaderde als programmatuur die in alle opzichten aan de (voortdurend veranderende en uitdijende) wensen van [Afnemer] moest voldoen in plaats van als standaardprogrammatuur van [Leverancier] met een aantal specifieke aanpassingen die zouden worden opgenomen in (toekomstige releases van) de [R]-standaard. Daarbij kwam dat [Afnemer] een en andermaal op eigen initiatief de geplande live-gang bij DCD heeft afgeblazen. Dit is ook voor de live-gang per 4 januari 2016 het geval geweest.
  6.3    Wat hiervan zij: voorop staat dat partijen d.m.v. de Januari-2017 afspraken hernieuwde afspraken hebben gemaakt over de oplevering van [R] en over de norm die voor de beoordeling daarvan zou worden gehanteerd. Ter uitvoering daarvan heeft oplevering plaatsgehad op 14 juni 2017, waarna [Afnemer] [R] heeft getest en haar testbevindingen (die overigens zeer beperkt in aantal waren) in de vorm van een ingebrekestelling aan [Leverancier] heeft meegedeeld. Het zijn uitsluitend die bevindingen na de oplevering en acceptatietest van 14 juni 2017, getoetst aan de hernieuwde afspraak van januari 2017, die van belang zijn voor de juridische beoordeling van de verwijten van [Afnemer] in deze procedure.
  6.4    De versie van [R] die in 2015 bij [Afnemer MT] is geïnstalleerd en sinds juni 2015 ruim twee jaar operationeel gebruikt, is exact hetzelfde systeem en heeft exact dezelfde procedures als was overeengekomen voor [Afnemer] als geheel.
  6.5    Art. 5.6, laatste volzin van Module I van de toepasselijke ICT -Office Voorwaarden bepaalt:
  "In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan voor het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik."

  Dit betekent dat [Afnemer] [R] reeds heeft geaccepteerd waardoor in deze procedure alle klachten van [Afnemer] over [R] moeten worden verworpen.
  6.6    De Januari 2017-afspraken houden in dat [Afnemer] uitdrukkelijk accepteerde en erkende dat zij een standaardproduct had gekocht en dat dit betekende dat [Afnemer] geen aanspraak kon maken op het realiseren of implementeren van door [Afnemer] gewenste functionaliteit of andere eigenschappen van de programmatuur als die niet aanwezig waren dan wel konden worden ingepast in de standaard [R]-programmatuur.
  6.7    Partijen hebben in het kader van de Januari 2017-afspraken afgesproken dat dat [Leverancier] op 14 juni 2017 de versie (release) van [R] zou opleveren die aan beide partijen bekend was en door hen steeds is aangeduid als de 'december-release', waarin de in Trello als rood gemarkeerde issues zouden zijn opgelost.
  6.8    In haar ingebrekestelling heeft [Afnemer] als een soort testverslag issues, die zij gebreken noemt, aan [Leverancier] gemeld. Per brief van 19 juni 2017 heeft [Leverancier] gedetailleerd op de ingebrekestelling van [Afnemer] gereageerd. Hierin heeft zij ook toegezegd de wel relevante gebreken voor 23 juni 2017 op te lossen, hetgeen zij heeft gedaan. Andere dan de op 14 juni 2017 door [Afnemer] gemelde issues zijn in deze kwestie niet van belang nu art. 11.1 van de ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ten aanzien van een ingebrekestelling vereist dat issues zo gedetailleerd mogelijk worden gemeld.
  6.9    Nadat [Afnemer] de versie die [Leverancier] op 22 juni had geleverd, had getest resteerde ‘hooguit een handje vol geringe punten’. Er is geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van “wezenlijke verplichtingen” in de zin van artikel 11.1 van de ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen. Bovendien heeft [Afnemer] in strijd met artikel 5.7 van Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden gehandeld door [Leverancier] niet schriftelijk en gedetailleerd over de fouten te informeren.
  6.10    Als [Afnemer] stelt dat de op 14 en/of 22 juni 2017 geleverde versies niet testbaar waren, wordt dit weersproken door de correspondentie van [Afnemer] zelf die zich beroept op haar testresultaten.
  6.11    [Afnemer] heeft in juni/juli 2017 op oneigenlijke gronden acceptatie van in ieder geval hetgeen door [Leverancier] op 22 juni 2017 is geleverd, onthouden. Als er nog sprake was van issues betroffen dit onderwerpen die op grond van artikel 5.8 Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden geen reden zijn voor afkeuring.
  6.12    Ten aanzien van de integriteit in de gegevensuitwisseling tussen [R] en [P], stelt [Leverancier] dat zij een goed werkende interface heeft geleverd. [Afnemer] miskent echter volgens [Leverancier] dat ook het bestaan van een interface tussen twee applicaties niet wegneemt dat er altijd gebruikershandelingen kunnen zijn die, ondanks het goed werken van de interface, tot gevolg hebben dat toch geen identieke gegevens bestaan 'aan weerszijden' van de interface. Dergelijke discrepanties zijn onvermijdelijk - althans niet op te lossen met een interface - wanneer de gebruikers van beide applicaties niet tevens bepaalde gebruiksinstructies in acht nemen. Dit laatste heeft [Afnemer] niet gedaan.
  6.13    Nu [Afnemer] de overeenkomst ten onrechte heeft ontbonden heeft [Leverancier] aanspraak op betaling van hetgeen zij in reconventie van [Afnemer] vordert.
  6.14    Ten aanzien van de op de Overeenkomst van toepassing zijnde ICT~Office voorwaarden neemt [Leverancier] het standpunt in dat alle Modules daarvan, voor zover relevant, van toepassing zijn.
  6.15    Met betrekking tot de schade die [Afnemer] vordert merkt [Leverancier] op dat deze onvoldoende onderbouwd is en geheel of althans gedeeltelijk afstuit op het bepaalde in de ICT~Office voorwaarden.


  7.    Het verweer van [Afnemer] tegen de vorderingen van [Leverancier] in reconventie
  7.1    [Afnemer] weerspreekt dat haar rechten terzake van gebreken in [R] zouden zijn vervallen doordat zij in juni 2015 bij [Afnemer MT] [R] in gebruik heeft genomen. Partijen hebben nimmer beoogd dat deze ingebruikname acceptatie van [R] zou inhouden, hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat er na juni 2015 verder is ontwikkeld aan RMS en partijen de Januari 2017-afspraken hebben gemaakt.
  7.2    De ingebrekestelling van 15 juni 2015 voldoet aan de in de ICT~Office genoemde eisen. Er was namelijk sprake van wezenlijke verplichtingen waarin [Leverancier] tekort was geschoten.
  7.3    Voor het overige handhaaft [Afnemer] met nadere onderbouwing haar stellingen, die tevens als verweer in reconventie hebben te gelden.  


  8.    De beoordeling
  8.1    Het scheidsgerecht zal de vorderingen in conventie en in reconventie gelijktijdig bespreken en behandelen gezien de samenhang tussen de grondslagen van die vorderingen. Zowel in conventie als in reconventie is namelijk bepalend of [Afnemer] de Overeenkomst terecht heeft ontbonden.


  9.    De op de Overeenkomst toepasselijke ICT~Office voorwaarden
  9.1    Tussen partijen staat vast dat de Opdracht 2013 het eerste geformaliseerde contract document is in dit project. Het document is namelijk getiteld: ‘Opdrachtbevestiging [Leverancier] Service Management [Afnemer]’ en is door laatstgenoemde rechtsgeldig ondertekend.
  9.2    In § 10 op blz. 26 van de Opdracht 2013 wordt het navolgende vermeld:
  “10 ONDERTEKENING OPDRACHTBEVESTIGING
  Met ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaat de Opdrachtgever akkoord met de beschreven opdracht. U gaat eveneens akkoord met de bepalingen van de Raamovereenkomst en de Algemene Voorwaarden (modules ICT~Office, januari 2009), die ondeelbaar met dit contract verbonden zijn. De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart dat deze exclusief van toepassing zijn op deze overeenkomst.”

  9.3    [Afnemer] heeft niet bestreden dat [Leverancier] per e-mail van 25 juli 2013 de door laatstgenoemde als producties 1 en 2 overgelegde raamovereenkomst en ‘de geldende ICT~Office Voorwaarden’ aan [Afnemer] heeft toegestuurd en dat deze (versies van de) raamovereenkomst en ICT~Office Voorwaarden in § 10 van de Opdracht 2013 worden bedoeld.
  9.4    In § 3 van de Opdracht 2014 wordt vermeld dat
  “Deze opdracht valt onder de getekende opdrachtbevestiging van 8 oktober 2013.”

  9.5    Het scheidsgerecht neemt aan dat hiermee ook op § 10 van de Opdracht 2013 wordt gedoeld, zodat de in die paragraaf genoemde voorwaarden tevens op deze aanvullende opdracht van toepassing zijn.
  9.6    In § 8 van de Opdracht 2015 wordt vermeld dat
  “Opdrachtgever gaat eveneens akkoord met de bepalingen van de Raamovereenkomst en de Algemene Voorwaarden (Nederland ICT Voorwaarden 2014), die ondeelbaar met dit contract verbonden zijn.
  Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart dat deze exclusief van toepassing zijn op deze overeenkomst.”

  9.7    De Opdracht 2015 is niet door [Afnemer] ondertekend maar [Afnemer] heeft in deze procedure niet betwist dat zij de bepalingen van die Opdrachtbevestiging heeft aanvaard.
  9.8    In de Opdracht 2013 en de Opdracht 2014 wordt verwezen naar de door [Leverancier] overgelegde raamovereenkomst en de ICT~Office Voorwaarden, versie 2009 op de overeenkomst(en). Deze worden op de door [Leverancier] te verrichten werkzaamheden van toepassing verklaard.  [Afnemer] heeft deze twee Opdrachten door ondertekening bevestigd. Op grond hiervan stelt het scheidsgerecht vast dat zowel de door [Leverancier] overgelegde raamovereenkomst als de ICT~Office Voorwaarden, versie 2009 op de Opdracht 2013 en Opdracht 2014 van toepassing zijn.
  9.9    In de Opdracht 2013 wordt gesproken over de Algemene Voorwaarden (modules  ICT~Office, januari 2009). Op grond van deze meervoudsvorm moet aangenomen worden dat alle modules die onderdeel uitmaken van de ‘ICT~Office voorwaarden versie januari 2009’ op de Opdrachten 2013 en 2014 van toepassing zijn.
  9.10    Blijkens het bepaalde in de Opdracht 2015 zijn de voorwaarden van de Raamovereenkomst eveneens op die opdracht van toepassing. Aan het feit dat § 8 van die Opdracht verwijst naar “de Algemene Voorwaarden (Nederland ICT Voorwaarden 2014)” heeft in deze procedure geen van partijen gevolgen verbonden.
  9.11    Nu geen van partijen heeft betoogd dat hun juridische relatie door andere opdrachten dan de Opdrachten 2013, 2014 en 2015 wordt beheerst en hun discussie gaat over de vraag of naast het algemeen deel ook de overige modules van de ‘ICT~Office voorwaarden van toepassing zijn, neemt het scheidsgerecht aan dat de Raamovereenkomst en alle modules van de ‘ICT~Office voorwaarden’(januari 2009)’ op de Overeenkomst van toepassing zijn.
  9.12    Weliswaar heeft [Leverancier] gesteld dat de Januari 2017-afspraken een ‘herstartovereenkomst’ was, maar zij heeft niet gesteld dat daardoor ‘ICT~Office voorwaarden’( januari 2009)’ hun gelding verloren. Ook [Afnemer] heeft dat niet gesteld.
  9.13    Tenslotte constateert het scheidsgerecht dat [Leverancier] zich in dit geding in het geheel niet op enige bepaling van de Raamovereenkomst heeft beroepen en dat de door haar als productie 1 overgelegde versie niet is voorzien van specifieke gegevens betreffende dit project. Als gevolg hiervan zal het scheidsgerecht alleen betekenis toekennen aan de relevante modules  ICT~Office voorwaarden, voor zover [Leverancier] daarop een beroep heeft gedaan. Artikel 1.6 van de Raamovereenkomst verwijst overigens ook naar de ‘ICT~Office voorwaarden’ (januari 2009)’.


  10.    Heeft [Afnemer] [R] geaccepteerd?
  10.1    [Leverancier] heeft gesteld dat [Afnemer] [R] heeft geaccepteerd doordat zij in juni 2015 deze software bij [Afnemer MT] in gebruik heeft genomen. Artikel 5.6, laatste volzin van Module I van de toepasselijke ICT -Office Voorwaarden bepaalt dat in afwijking van de in dat artikellid beschreven testprocedure ‘de programmatuur’ geldt als geaccepteerd “indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt”. Dit laatste is volgens [Leverancier] het geval. [Afnemer] heeft deze uitleg, althans de gevolgen daarvan voor haar rechten, bestreden.
  10.2    Het scheidsgerecht is met [Afnemer] van mening dat ingebruikneming van [R] bij [Afnemer MT] niet betekent dat [Afnemer] latere versies niet meer zou kunnen of mogen testen en aan de status van die versies geen juridische gevolgen meer zou mogen verbinden.
  10.3    Uit de processtukken is voldoende duidelijk geworden dat partijen deze vorm van gebruik van [R] door [Afnemer MT] als een praktische aangelegenheid hebben gezien en dat beide partijen zich ervan bewust waren dat de levering van [R] aan [Afnemer] daarmee niet was voltooid. Na die ingebruikname in juni 2015 is het Project immers voortgezet en is [Leverancier] mede ten behoeve van [Afnemer] [R] blijven doorontwikkelen. Onderdeel van de Januari 2017-afspraken was bovendien juist dat [Afnemer] [R] zou gaan testen en haar bevindingen aan [Afnemer] zou rapporteren. Een dergelijke afspraak staat haaks op de stelling van [Leverancier] in dit geding dat [Afnemer] [R] al had geaccepteerd en haar rechten terzake van gebreken had verspeeld.
  10.4    Deze stelling van [Leverancier] wordt dan ook verworpen.


  11.    Status van de Januari 2017-afspraken
  11.1    [Leverancier] heeft het standpunt ingenomen dat deze het karakter hebben van ‘hernieuwde afspraken’.
  11.2    In § 2.22 en 2.23 van de MvA stelt zij hierover:
   “.. Het zijn uitsluitend die bevindingen na de oplevering en acceptatietest van 14 juni 2017, getoetst aan de hernieuwde afspraak van januari 2017, die van belang zijn voor de juridische) beoordeling van de verwijten van [Afnemer] in deze procedure.

  2.23 Al hetgeen [Afnemer] te berde brengt over de periode voor de hernieuwde afspraak van januari is dus niet alleen feitelijk onjuist, maar ook irrelevant voor de beslissing van deze zaak.”   

  11.3    [Afnemer] heeft dit gemotiveerd betwist.
  11.4    Tijdens de Zitting heeft [Leverancier] desgevraagd opgemerkt dat ook wat haar betreft de Januari 2017-afspraken niet inhouden dat het voordien geldende contractuele kader geen gelding meer zou hebben, waardoor bijvoorbeeld ook de ICT~Office voorwaarden, die niet in de brief van 27 januari 2017 worden genoemd, niet meer van toepassing zouden zijn.
  11.5    Het scheidsgerecht merkt hierover het navolgende op.
  11.6    Tussen partijen is niet in geding dat [Afnemer] van meet af aan met standaardsoftware wilde werken en dat het evenmin de bedoeling van [Leverancier] was maatwerksoftware aan [Afnemer] te leveren. Omdat [Leverancier] [R] echter ook op basis van dit Project met functionaliteit wilde ‘verrijken’ heeft zij zich opengesteld voor eisen en wensen van [Afnemer]. Deels heeft zich dat in aanvullende opdrachten vertaald, maar deels heeft het er ook toe geleid dat niet duidelijk was of en hoe [R] bij [Afnemer] zou moeten functioneren.
  11.7    Het scheidsgerecht stelt vast dat de gekozen vorm van projectorganisatie evenmin helder was. Dit is geen aangelegenheid die alleen [Leverancier] valt te verwijten. Van [Afnemer] als grote(re) organisatie mocht ook worden verwacht dat zij wist, althans had moeten weten, wat er bij een Project als dit qua organisatie komt kijken. Niet alleen was zij immers al doende met het invoeren van [P], maar tevens had zij in het Project externe expertise bijgeschakeld, zoals in de persoon van de heer Verberne. Van beide partijen mocht dus worden verwacht dat zij dit Project adequaat organiseerden.
  11.8    Uit de brief van [Leverancier] aan [Afnemer] d.d. 8 januari 2016 (Productie 7 MvA) blijkt dat [Leverancier] destijds het standpunt innam dat
  “In de periode van 29 tot en met 31 december  voorbereidende werkzaamheden [zijn] verricht ten behoeve van de live gang op 4 januari 2016. De eerst te nemen stap hierbij was het dupliceren van de applicatie vanuit de acceptatie/test omgeving naar de live omgeving. Aansluitend hierop is gestart met bestandsconversie, upload en inrichting. Voordat deze activiteiten afgerond waren, heeft [Afnemer] op 30 december besloten de livegang uit te stellen.”
   
  11.9    Deze brief laat zien dat [Leverancier] destijds diverse maatregelen voorstelde om de bestaande werkwijze te verbeteren, hetgeen ook een invulling van haar zorgplicht vormt. Zo schrijft [Leverancier] o.a. het navolgende
  “De lopende acties, de terugkoppeling daarvan binnen de stuurgroep en de in deze brief aangegeven vervolgtrajecten vormen samen een integraal onderdeel van onze visie op het voorkomen van toekomstige teleurstellingen en het herwinnen van acceptatie binnen de gebruikersgroep van [Afnemer]. Indien wensen en of aanvullingen vanuit uw organisatie mochten ontbreken in onze weergave, zullen wij daarover graag met u overleggen. Voor dit moment vertrouwen wij er op u met deze brief overeenkomstig onze afspraak geïnformeerd te hebben.”

  11.10    Tevens constateert het scheidsgerecht dat [Afnemer] na het afblazen van de live-gang in januari 2016 geen opvolging heeft gegeven aan de verbetervoorstellen die [Leverancier] bij brief van 8 januari 2016 heeft gedaan.  Daarmee heeft [Afnemer] een kans laten lopen om het Project in die fase alsnog tot een goed eind te laten komen. Dat [Afnemer] in die periode grond had facturen van [Leverancier] onbetaald te laten is het scheidsgerecht niet duidelijk geworden.
  11.11    Met behulp van [A] hebben partijen in 2016 nieuwe afspraken gemaakt die tot de Januari 2017-afspraken hebben geleid. De inhoud van de Januari 2017-afspraken laat zien dat partijen enerzijds de inhoudelijke en financiële aspecten van hetgeen voordien was geschied wilden regelen, door te verwijzen naar de December 2015-versie qua functionaliteit en betalingsafspraken te maken met betrekking tot openstaande facturen. Anderzijds wilden zij afspreken hoe het Project moest worden afgerond.
  11.12    De Januari 2017-afspraken dienen daarom te worden gezien als nieuwe afspraken tussen partijen. Hetgeen zich voordien heeft voorgedaan vormt als gevolg daarvan geen zelfstandige grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
   
  12.    De ingebrekestelling in relatie tot de acceptatietestprocedure
  12.1    De ingebrekestelling bevat de sommatie om voor 23 juni 2017  “alsnog na te komen en dus een door [Leverancier] geteste en voor [AFNEMER MT] testbare versie op te leveren waarin de issues en de tekortkomingen als opgenomen in bijlage 1 zijn hersteld”. In reactie op de ingebrekestelling heeft [Leverancier] op 19 juni 2017 aan [Afnemer] laten weten dat ‘er wel een testbare versie beschikbaar was gesteld en dat geconstateerde issues zijn of worden opgelost’. Op 11 juli 2017 heeft [Afnemer] de Overeenkomst ontbonden op basis van de stelling dat zij heeft moet constateren dat niet alle items, ook die waar consensus over is, opgelost waren op of na 23 juni 2017.
  12.2    Ter bestrijding van die stellingen heeft [Leverancier] onder meer aangevoerd dat de ingebrekestelling in feite een testverslag was en dat daardoor – als er na de oplevering van de 22 juni 2017 versie van [R] nog sprake zou zijn van gebreken - [Afnemer] niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 5.7 van Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden. Zij heeft [Leverancier] door middel van de ingebrekestelling namelijk niet schriftelijk en gedetailleerd  over de fouten geïnformeerd.
  12.3    Het scheidsgerecht stelt vast dat partijen ook in juni 2017 een procedure van testen gevolgd door foutherstel wilden uitvoeren. Onduidelijk is echter of de testwerkzaamheden die [Afnemer] verrichtte onderdeel waren van acceptatietestprocedure zoals in de ICT~Office Voorwaarden bedoeld. Het constateren van fouten tijdens het uitvoeren van een overeengekomen testprocedure houdt op zichzelf geen wanprestatie in, maar is onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst.
  12.4    Feit is echter dat [Afnemer] [Leverancier] ingebreke heeft gesteld en geen testverslag zoals bedoeld in artikel 5.7 van Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden bij [Leverancier] heeft ingediend. Hierdoor  rijst de vraag welke status toekomt aan de bevindingen die in de ingebrekestelling worden gedaan.
  12.5    Het scheidsgerecht is van mening dat de overeengekomen testprocedure er niet aan in de weg stond dat [Afnemer] [Leverancier] in gebreke stelde. Het verweer van [Leverancier], dat als [Afnemer] de bevindingen die zij via de ingebrekestelling aan [Leverancier] meldde als toerekenbare tekortkomingen wilden kwalificeren zij in dat opzicht volledig moest zijn in de opsomming van die gebreken, volgt het scheidsgerecht echter.
  12.5.1    Na alle eerder uitgevoerde testen was het naar de mening van het scheidsgerecht wel mogelijk dat [Afnemer] [Leverancier] ingebreke stelde maar was het tevens haar verplichting om de bevindingen, die zij naar aanleiding van de versie van 14 juni 2017 van [R] had gedaan,  gedetailleerd aan [Leverancier] te melden en dus ook volledig te zijn ten aanzien van de geconstateerde gebreken. Een ingebrekestelling is immers ‘een laatste kans’ en de wederpartij moet op basis daarvan weten hoe hij het verzuim kan voorkomen of herstellen. Het lijkt er op dat [Afnemer] dit ook zelf heeft ingezien door in de ingebrekestelling te spreken van “een overzicht van de issues en tekortkomingen’, die zijn in Bijlage 1 bij de ingebrekestelling heeft vastgelegd.  
  12.5.2    Het verder strekkende verweer van [Leverancier] dat [Afnemer] in dit geval alleen de procedure van artikel 5.7 van Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden had kunnen volgen verwerpt het scheidsgerecht dus, gezien de voorgeschiedenis van de ingebrekestelling. Uit de processtukken van de zijde van [Leverancier]  valt overigens evenmin af te leiden dat deze destijds zelf de testen die [Afnemer] in 2017 uitvoerde, als testen in het kader van artikel 5.7 van Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden zag.
  12.6    De formulering in de ingebrekestelling dat de sommatie betreft een door [Leverancier] geteste en voor [Afnemer] testbare versie op te leveren komt geen zelfstandige betekenis toe. Enerzijds omdat deze tekstpassage wordt vervolgd met een verwijzing naar de formulering “waarin de issues en de tekortkomingen als opgenomen in bijlage 1 zijn hersteld” en anderzijds omdat [Afnemer] niet heeft gesteld welke betekenis aan deze eis toekomt zonder  de lezing in combinatie met bijlage 1 van de ingebrekestelling.
  12.7    Het vorenstaande leidt ertoe dat het scheidsgerecht alleen de in bijlage 1 bij de ingebrekestelling genoemde ‘issues’ als uitgangspunt hanteert voor de beoordeling of [Afnemer] de Overeenkomst terecht heeft ontbonden.


  13.    Is er sprake van gebreken en heeft [Leverancier] deze tijdig hersteld?
  13.1    Bijlage 1 bij de ingebrekestelling bevat een lijst met tweeëntwintig issues, d.w.z. beweerdelijke tekortkomingen aan de zijde van [Afnemer] in de nakoming van de Overeenkomst.
  13.2    Om te beoordelen of deze issues daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen zijn, maakt het scheidsgerecht gebruik van de door partijen ingediende processtukken en het verhandelde ter Zitting. In het bijzonder slaat het scheidsgerecht acht op:
  13.2.1     De ingebrekestelling van 15 juni 2017 bijlage 1 openstaande punten;
  13.2.2     Brief [Leverancier] d.d. 19 juni 2017, reactie op ingebrekestelling brief van 15 juni [Afnemer] (Productie 11 [Leverancier]), hierna: ‘de Initiële reactie’;
  13.2.3     E- mail [Leverancier] d.d. 23 juni 2017,  update rode blokkerende items     (Productie 11 [Leverancier]);
  13.2.4     Brief [Afnemer] d.d. 28 juni, status opgeleverde [R] versie d.d. 22 juni 2017 (Productie 11 [Leverancier]);
  13.2.5     E-mail 29 juni 2017, reactie op brief 28 juni [Afnemer] (Productie 11 [Leverancier]);    
  13.2.6     Pleitaantekeningen [Afnemer] (met verwijzing naar MvAiR  paragraaf  6.7);
  13.2.7     Pleitaantekeningen [Leverancier]  en MvA;    
  13.2.8     Het verhandelde ter Zitting zoals door het scheidsgerecht waargenomen;

  13.3     De issues genoemd in Bijlage 1 van de ingebrekestelling.
  13.3.1     Issue 1: Uren corrective rapport: [Leverancier] heeft in de Initiële reactie aangegeven dat “dit geen issue (is) maar een groep van opmerkingen. Vervolgens is [Afnemer] in 2017 hierop niet, althans niet voldoende duidelijk, teruggekomen.
  13.3.2     Issue 2: "Uren controlescherm klopt niet; identiek aan uren correctie  (m.u.v. urenmutatie)". [Leverancier] heeft in haar reactie op de ingebrekestelling het volgende aangegeven:
  “Uit de sectie Trello issues voor test 14/6 - Realiseren we op het moment dat het urencorrectie scherm akkoord is bevonden. Daarna zorgen we d.m.v. autorisatie dat niet alle acties zichtbaar zijn. Gaan we pas aanpakken als urencorrectierapport 100% akkoord is. (Dit is straks hetzelfde rapport)”

  Ondanks dat in de e-mail van [de heer L] van [Leverancier] d.d. 23 juni 2017  bij de status hiervan wordt vermeld: ‘Moet opgepakt worden’, hebben partijen over dit issue geen c.q. onvoldoende informatie verstrekt, mitsdien ook niet door [Afnemer]. In de brief van [Afnemer] aan [Leverancier] d.d. 28 juni 2017  wordt dit issue evenmin als gebrek aangeduid in de rubriek ‘6 issues nog niet werken’. [Afnemer] stelt in die brief slechts dat dit issue ‘getest kan worden, nadat vastgesteld is dat de input 100% goed is’.  Hierdoor heeft deze niet aan haar stelplicht voldaan en is er geen aanleiding nader vast te stellen of dit issue een gebrek is.
  13.3.3      Issue 3:    "Uren verdeling gaat niet goed; als je rond middernacht werkt kloppen de weergaves niet met uren op juiste dag". Nadat [Leverancier] dit issue in haar Initiële reactie als een ‘wens’ heeft aangeduid, heeft zij in haar e-mail van 29 juni 2017 erkend dat dit niet goed werkt en nog een open punt is.  Het gebrek was dus niet voor 23 juni 2017 verholpen.
  (a)    Het scheidsgerecht meent dat dit issue een gebrek is doordat [Afnemer] na de Initiële reactie van [Leverancier] dit issue opnieuw heeft gemeld en [Leverancier] dat op 29 juni 2017 heeft erkend met de woorden:
  “Voor item 2, 3 geld dat in de situatie zoals nu bij de laatste test geconstateerd het inderdaad zo is dat als er over de nacht gewerkt wordt het rapport dit niet correct weergeeft. Dit is dus op dit moment het enige item waarvan wij weten dat we nog iets moeten doen.”.

  (b)    De stelling van [Leverancier] onder randnummer 2.48 van de MvA ten aanzien van dit issue dat
   “hetzij niet duidelijk was gemaakt wat het vermeende gebrek precies was hetzij dat het bewuste aspect werkte conform de RM standaardsoftware en/of realisatie daarvan niet behoorde tot de tussen partijen overeengekomen functionaliteit, dan wel [.]”

              wordt door deze erkenning van [Leverancier] zelf weerlegd.
  13.3.4    Issue 4: “HR uren analyse niet gelijk aan HR uren correctie”. In haar Initiële reactie heeft [Leverancier] dit punt erkend en gesteld dat zij dit voor 24 juni zou opleveren. Nadat [Leverancier] aangaf dit te hebben opgeleverd heeft [Afnemer] opnieuw geconstateerd dat deze functionaliteit niet correct functioneerde.  In haar reactie van 29 juni 2017 heeft [Leverancier] dit erkend, waardoor vaststaat dat er sprake was van een gebrek. Het scheidsgerecht verwijst naar het in § 13.3.3 genoemde citaat.  [Leverancier]’s stelling onder randnummer 2.48 van de MvA dat issue 4 is opgelost, is niet alleen onvoldoende onderbouwd maar op basis van het vorengenoemde evenzeer onjuist. Het gebrek was dus niet voor 23 juni 2017 verholpen.

  13.3.5    Issue 5: “Berekening van onbetaald verlof gaat niet goed”. In haar Initiële reactie heeft [Leverancier] aangegeven:  
  “Dit betreft volgens ons een oude melding van 22-05. Indien men van mening is dat dit niet juist functioneert dan graag nieuw voorbeeld aanleveren”

  Gesteld noch gebleken is dat [Afnemer] deze input heeft aangeleverd. Hierdoor verwerpt het scheidsgerecht de stelling dat alhier sprake zou zijn van een gebrek.
  13.3.6     Issue 6: “Bij uren correctie word de aanpassing van een overlapping niet meteen aangepast; dan moet je eerst uit het scherm en weer terug wil je de aanpassing kunnen zien.” In haar Initiële reactie heeft [Leverancier] aangegeven:  
  “Correct dat is hoe rapportages momenteel werken. Indien gewenst gaan wij onderzoeken of wij hier een generieke oplossing voor kunnen maken in [R].”    

  Het scheidsgerecht is met [Leverancier] van mening dat als hier al sprake is van een ‘issue’ – het gaat zoals onbetwist is gesteld om de inrichting van de standaardsoftware – door middel van een workaround het nadeel is op te heffen. Dat een gebruiker ‘in en weer uit een scherm’ moet is misschien onhandig, maar niet per se een gebrek in [R]. Bij dit issue heeft [Afnemer] tijdens de Zitting bovendien zelf aangegeven dat zij deze niet als grondslag voor de ontbinding heeft gehanteerd.
  13.3.7      Ten aanzien van Issue 7: “Invoeren user key bij openen rapport, Issue 8: “Knop voor wijzigen data HR uren werkt niet”, Issue 9: “Knop voor verwijderen regel uit rapport geeft bug weer” en Issue 10: “Knop voor verwijderen hele dag in rapport geeft bug weer” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie aangegeven dat de punten op 14 juni 2017 waren opgelost. [Afnemer] heeft die uitspraak in dit geding niet bestreden.
  13.3.8      Ten aanzien van issue 11: “HR uren medewerkers mogen pas op de project analyse terechtkomen na akkoord MA” en issue 12: “Uren correctie scherm voor HR moet omschrijving project gebruiken”  heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie aangegeven dat er sprake was van ‘(aanvullende) wensen’ aan de zijde van [Afnemer]. Over deze issue is door partijen geen verdere informatie verstrekt, mitsdien ook niet door [Afnemer]. Hierdoor heeft deze niet aan haar stelplicht voldaan en is er geen aanleiding nader vast te stellen of deze issues gebreken zijn. Bij issue 12 heeft [Afnemer] tijdens de Zitting bovendien zelf aangegeven dat zij deze niet als grondslag voor de ontbinding heeft gehanteerd.
  13.3.9     Ten aanzien van issue 13: “Verlof moet 8 uur zijn in plaats van 9,5 uur (bug)” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie aangegeven dat er sprake was van ‘(aanvullende) wensen’ aan de zijde van [Afnemer]. Letterlijk merkt zij op:
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep – [R] genereert dit op basis van beschikbaarheid volgens rooster. Indien ongewenst dan of anders boeken (daadwerkelijk 8 uur) dan wel rooster aanpassen. Geen bug maar standaard correcte werkwijze [R”].

  Het scheidsgerecht deelt de mening van [Leverancier] en acht de voorgestelde workaround ‘werkbaar’ nu het hier gaan om standaardsoftware en [Afnemer] juist voor standaardsoftware heeft gekozen. In het testverslag van 26 juni 2017 waar [Afnemer] naar verwezen heeft staat overigens ook vermeld dat dit onderwerp een ‘wens’ is volgens [Leverancier].
  13.3.10    Ten aanzien van Issue 14: “Aanpassen uren vanuit HR scherm geeft server error” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie aangegeven dat de punten op 14 juni 2017 waren opgelost. [Afnemer] heeft verwezen naar haar testverslag van 26 juni 2017 maar in dat verslag wordt niet verwezen naar een server error. Gesproken wordt op dat moment over een incorrecte ‘projectanalyse’. Dit lijkt wat anders te zijn, hetgeen [Afnemer] tijdens de Zitting heeft erkend .
  13.3.11    Ten aanzien van issue 15: ”Rapport zelf uitsplitsen werk reis uren voor en na;” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie gesteld:
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep -  Wens: betreft vereenvoudiging van de werkwijze voor de medewerker. Betreft dus geen bug maar optimalisatie. Maakte ook geen onderdeel uit van de december release.”

      [Afnemer] beroept zich op een afspraak van 24 mei 2017 maar is niet duidelijk genoeg ingegaan op deze Initiële reactie van [Leverancier], waardoor zij niet aan haar stelplicht heeft voldaan. Bovendien blijkt dat er sprake is van een workaround. Het issue is dus geen gebrek.
  13.3.12    Ten aanzien van issue 16: “Correctiescherm verder uitsplitsen in uren per percentage in eigen kolom” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie gesteld:
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep - Wens: betreft vereenvoudiging van de werkwijze voor de medewerker. Betreft dus geen bug maar optimalisatie. Maakte ook geen onderdeel uit van de december release.”

  [Afnemer] beroept zich op een afspraak van 24 mei 2017 maar is niet duidelijk genoeg ingegaan op deze Initiële reactie van [Leverancier], waardoor zij niet aan haar stelplicht heeft voldaan. In het testverslag van 26 juni 2017 waar [Afnemer] naar verwezen heeft, staat ook vermeld dat dit onderwerp een ‘wens’ is volgens [Leverancier].
  13.3.13    Ten aanzien van issue 17: “Correctie rapport week nummer toevoegen achter datum” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie gesteld:    
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep - Wens: ingebracht door Marcel 14-06 aan het begin van de middag. Maakt geen onderdeel uit van de december release.”

  [Afnemer] heeft hier niet voldoende op gereageerd. Bovendien is het in de ogen van het scheidsgerecht ‘een kleinigheid’. Er is dus geen sprake van een gebrek.
  13.3.14    Ten aanzien van issue 18: “Correctie rapport spaaruren etc. niet weergeven als je slechts 1 dag bekijkt - slechts bij een volle week weergeven” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie gesteld:    
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep -  Wens: rapport toont altijd totaal. Gebruiker bepaald periode”

  13.3.15    Los van het feit dat [Leverancier] de issues 15 t/m 18 als wensen aanduidt en [Afnemer] hierop in dit geding niet (voldoende) heeft gereageerd en dus niet aan de stelplicht heeft voldaan, meent het scheidsgerecht dat deze kwesties niet voldoende zwaarwegend zijn om als gebrek te worden aangeduid en veelal via een workaround kunnen worden opgelost.
  13.3.16    Issues 19: “Uren geboekt verkeerde persoon Glen, aangepast naar Ferry. Bij de commerciële uren gaat het goed bij de HR uren op de analyse niet” en issue 20: “Komen uren tevoorschijn die we niet geboekt hebben we boeken 8 uur 100% deze is zichtbaar maar er komt ook 8 uur 125% erbij”. [Leverancier] heeft in haar Initiële reactie op de ingebrekestelling aangegeven dat zij dit voor 24 juni 2017 zou oplossen.  Vervolgens is [Afnemer] hierop niet meer (voldoende) teruggekomen zodat het scheidsgerecht aanneemt dat [Leverancier] deze issues heeft opgelost.  In het testverslag van [Afnemer] van 26 juni 2017 staat bovendien bij issue 19 ‘werkt’.
  13.3.17    Ten aanzien van issue 21: “Weergave projectanalyse kwam niet overeen met correctiescherm bij het wijzigen van uren” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie aangegeven dat dit punt op 14 juni 2017 was opgelost. [Afnemer] heeft die uitspraak in dit geding niet bestreden.
  13.3.18    Ten aanzien van issue 22: “Volledig dichtzetten van de week na uren akkoord HR” heeft [Leverancier] in haar Initiële reactie gesteld:    
  “Aanvullende wensen (zat dus ook niet in de december release) en niet besproken dan wel geaccordeerd door de stuurgroep - Geen bug is standaard werking [R]. Uren zijn te muteren op een project zolang dit project niet volledig is afgesloten.”

  [Afnemer] heeft die uitspraak in dit geding niet bestreden. Wel heeft zij verwezen naar een testverslag van 26 juni 2017 (punt 28) maar uit de notitie over dit onderwerp wordt niet duidelijk waarom de stelling van [Leverancier] onjuist zou zijn dat er geen sprake is van een bug. Zonder deugdelijke uitleg kan het scheidsgerecht evenmin begrijpen waarom dit een bug zou zijn.

  14.    De issues 3 en 4 betreffen ‘wezenlijke verplichtingen’ en rechtvaardigen ontbinding van de Overeenkomst
  14.1    Hierdoor is vastgesteld dat [Leverancier] terzake van de issues 3 en 4 toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nu vaststaat dat deze issues op 24 juni 2017 niet waren opgelost.
  14.2    [Leverancier] heeft een beroep gedaan op artikel 11 lid 1 van de ICT~Office voorwaarden. Dit artikellid zegt dat er voor rechtsgeldige ontbinding sprake moet zijn van het toerekenbaar niet-nakomen van ‘wezenlijke verplichtingen’.
  14.3     Het scheidsgerecht is van mening dat ten deze sprake is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  14.3.1     Ten aanzien van issue 3 geldt dat er door onjuiste invoer van gegevens ‘nachtelijk gewerkte uren’ verloren kunnen gaan. Weliswaar is dit met goede instructies aan medewerkers van [Afnemer] te voorkomen, maar gezien de aard van de werkzaamheden van [Afnemer] (hulp bij calamiteiten) is denkbaar dat een dergelijke complexere werkwijze (nachtelijke uren op twee werkdagen boeken) tot fouten in de uren registratie leidt. Voor [Leverancier] is steeds duidelijk geweest dat [Leverancier] een dergelijke werkwijze niet aanvaardbaar vond en zij heeft dit niet kunnen of willen oplossen.
  14.3.2      Ten aanzien van issue 4 geldt dat managers van [Afnemer] bij gebruikmaking van [R] een onbetrouwbaar beeld kregen van HR uren. Dit hield verband met de synchronisatie tussen [R] en [P], dat [Afnemer] alleen voor HR doeleinden gebruikte. Deze synchronisatie moest met behulp van een goed functionerende interface gebeuren. Het leveren van een dergelijke interface vormde een verplichting van [Leverancier] op basis van de Overeenkomst.  Zij wist bovendien dat [P] het leidende systeem was, dus [R] moest daarop aansluiten. Voor het feit dat die interface niet correct werkte is ook een aanwijzing te vinden in het rapport [de heer H.], waarvan [Leverancier] de bevindingen slechts in algemene zin heeft betwist. [Afnemer] hoefde niet te aanvaarden dat zij gegevens na synchronisatie handmatig moest aanpassen.
  14.3.3     De issues 3 en 4 betreffen beide de urenregistratie van personeel van [Afnemer], waardoor deze gebreken direct invloed hebben op de facturatie aan klanten van [Afnemer] en uitbetaling van vergoedingen/salaris aan personeel. Hierdoor raken deze issues direct de bedrijfsvoering van [Afnemer].
  14.4    Het betreft hier dus twee contractuele verplichtingen van [Leverancier] die – zeker in combinatie – als ‘wezenlijke verplichtingen’ moeten worden aangemerkt en mitsdien ontbinding van de Overeenkomst op grond van de ICT~Office voorwaarden rechtvaardigen. Het beroep van [Leverancier] op artikel 5.8 Module 1 van de ICT~Office Voorwaarden gaat dan ook niet op.


  15.    Ongedaanmaking
  15.1    Hiervoor is vastgesteld dat [Afnemer] de Overeenkomst terecht heeft ontbonden, waardoor een recht op ongedaanmaking ontstaat. Tevens is vastgesteld dat de Januari 2017-afspraken het karakter hebben van nieuwe afspraken over het voltooien van het Project.
  15.2    [Leverancier] heeft zich in het kader van de verplichting tot ongedaanmaking verweerd met een beroep op artikel 11.2 ICT -Office Voorwaarden, Module 1 dat luidt:
  "11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar."

  15.3    In § 11 van dit vonnis heeft het scheidsgerecht vastgesteld dat [Leverancier] terzake van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die voorafgingen aan de Januari 2017-afspraken niet in verzuim was. Dit betekent dat er geen aanleiding bestaat de gevolgen van hetgeen partijen voor de Januari 2017-afspraken ter uitvoering van de Overeenkomst hebben verricht ongedaan te maken. Er zijn geen redenen het gestelde in de laatste volzin van artikel 11 lid 2 van de ICT -Office Voorwaarden, Module 1 voor die werkzaamheden te doorbreken.
  15.4    Wel staat vast dat [Leverancier] de Januari 2017-afspraken niet is nagekomen. Die afspraken borduurden inhoudelijk weliswaar door op hetgeen [Leverancier] voordien voor [Afnemer] had gedaan, maar vormden ook een nieuwe start. Niet alleen zou [Leverancier] enerzijds alsnog een aantal werkzaamheden voor [Afnemer] verrichten, maar anderzijds was de versie van [R] inmiddels niet meer gelijk aan die van December 2015. Het scheidsgerecht gaat ervan uit dat partijen in januari 2017 hebben beoogd niet meer te discussiëren over de vraag aan wie van hen het lag dat de toenmalige versie van [R] niet in gebruik was genomen. De brief van 27 januari 2017, waarin de Januari 2017-afspraken zijn vastgelegd, maakt duidelijk dat [Leverancier] opnieuw een of meerdere versies van [R] zou leveren en dat [Afnemer] in ruil daarvoor een bedrag van € 169.737,93  aan [Leverancier] zou voldoen. Hiervan heeft [Afnemer] € 72.360,16 aan [Leverancier] betaald. Ook al betreft dit bedrag ‘posten’ die in januari 2017 ‘open staan’ en dus dateren uit de periode voor de Januari 2017-afspraken, toch zijn zij tevens een vergoeding voor wat [Leverancier] vanaf januari 2017 nog voor [Afnemer] zal doen. Dit wordt bevestigd door het afgesproken betaalschema. Ten aanzien van die prestaties is komen vast te staan dat [Leverancier] is verzuim was.
  15.5    De ongedaanmaking blijft daardoor beperkt tot hetgeen [Afnemer] terzake van de Januari 2017-afspraken aan [Leverancier] heeft voldaan, zijnde een bedrag van € 72.360,16. Artikel 11 lid 2 van de ICT -Office Voorwaarden, Module 1 is terzake daarvan niet van toepassing c.q. het  beroep daarop door [Leverancier] is voor terugvordering van die betaling in het kader van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.  
  15.6    Het scheidsgerecht veronderstelt dat dit bedrag, dat blijkt uit derde bladzijde van het document bevattende de Januari 2017-afspraken, te vermeerderen met BTW is. Mocht dit echter een ‘inclusief BTW’ bedrag zijn dan komt [Afnemer] alleen dit bedrag toe en niet (ook) de BTW daarover. Deze informatie is partijen bekend en om die reden zal het scheidsgerecht in het dictum van dit vonnis spreken over ‘exclusief BTW’.


  16.    Schenden zorgplicht
  16.1    [Afnemer] heeft haar vorderingen mede gebaseerd op de stelling dat [Leverancier] in haar zorgplicht tekort zou zijn geschoten en dat een dergelijk tekortschieten een zelfstandige/aanvullende bron voor aansprakelijkheid van [Leverancier] jegens [Afnemer] zou zijn. Deze stelling heeft zij uitgebreid en met vele verwijzingen naar rechtspraak toegelicht.
  16.2    [Leverancier] heeft die stelling bestreden, onder meer met het argument dat zij [Afnemer] wel degelijk naar behoren heeft geïnformeerd. Zij stelt bijvoorbeeld dat zij [Afnemer] “[Leverancier], op een beleefde maar duidelijke wijze, het voortdurende probleem dat [Afnemer] telkens op een ongestructureerde wijze ad hoc nieuwe wensen naar voren bracht en erop stond dat die steeds voor live-gang werden gerealiseerd, waarbij [Leverancier] [Afnemer] er in deze brief nog eens duidelijk op wees dat al zulke wensen en extra's langere doorlooptijd en verhoogde kosten met zich zouden brengen.”
  16.3    Zoals hiervoor in § 11 van dit vonnis is overwogen vallen beide partijen ten aanzien van de periode voorafgaand aan de Januari 2017-afspraken verwijten te maken. De aard van de afspraak, te weten [Afnemer]’ keuze voor standaardsoftware die door de leverancier voor een bedrijf als dat van [Afnemer] geschikt zou worden gemaakt, hield op zichzelf het risico in dat het voor [Afnemer] niet duidelijk was wat zij wel of niet van [R] kon verlangen. Niet gebleken is echter dat [Afnemer] over onvoldoende informatie beschikte om haar keuzes te kunnen maken. De periode tot december 2015 lijkt niet de indruk te wekken dat [Afnemer] niet ‘wist wat zij deed’ of dat er sprake was van een problematische situatie. In tegendeel: het is [Afnemer] zelf die in 2017 stelde dat de December 2015-versie (in ieder geval in eerste instantie) ‘goed genoeg was’ maar destijds niet tot ingebruikneming overging. Niet gebleken is dat zij daartoe gerechtigd was.
  16.4    [Afnemer] stelt met name dat afspraken en procedures rond die December 2015-versie haar destijds ervan hebben weerhouden die versie in gebruik te nemen. Zij heeft dat in deze procedure niet (voldoende) geconcretiseerd en de stelling dat zij die versie op advies van [Leverancier] niet in gebruik heeft genomen, wordt door deze weersproken. Die weerspreking wordt gestaafd door de brief van [Leverancier] van 8 januari 2016 (Productie 7 MvA) welke in § 11.8 en 11.9 hierboven is geciteerd.
  16.5    Dat er in de ogen van het scheidsgerecht geen sprake is van schending van de zorgplicht houdt met het bovenstaande verband alsmede met het feit dat [Afnemer] over voldoende professionaliteit beschikte (of geacht kan worden te beschikken) om ook zelf te kunnen vaststellen wat een Project als dit van haar eist.


  17.    Dwaling
  17.1    [Afnemer] baseert haar meer subsidiaire vordering op ‘dwaling’ en verzoekt om vernietiging van ‘alle afspraken’ indien “het arbitraal college [..] van oordeel mocht zijn dat [Leverancier] niet veroordeeld moet worden tot betaling van een vergoeding aan [Afnemer] die hoger is dan de reeds door [Afnemer] aan [Leverancier] betaalde vergoedingen”.
  17.2    Deze dwaling voert zij terug op de stelling dat “[Leverancier] [Afnemer] in de sessies voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (heeft) verzekerd dat de door [Afnemer] gewenste functionaliteit voor [R] standaard in het [R] softwarepakket van [Leverancier] is inbegrepen, dan wel nog toegevoegd zou worden aan deze standaard”. Op basis van die verzekering zou [Afnemer] voor [R] hebben gekozen. Daarnaast stelt zij de Januari 2017-afspraken te zijn aangegaan op basis van informatie van [Leverancier] over de status van [R]. Na het maken van de afspraken van 27 januari 2017 werd het [Afnemer] echter duidelijk dat de werkelijke situatie wezenlijk anders is dan hetgeen haar was voorgespiegeld door [Leverancier].
  17.3    [Leverancier] heeft deze stellingen gemotiveerd bestreden.
  17.4    Het scheidsgerecht verwerpt het beroep op dwaling tevens. Zoals gedurende het Project is gebleken waren de eisen en wensen van [Afnemer] bij het aangaan van de Overeenkomst niet volledig bekend. De uitgevoerde PoC wekte niettemin de indruk dat [R] geschikt zou kunnen zijn voor de doeleinden van [Afnemer]. Beide partijen was bekend dat [R] ‘geschikt’ moest worden gemaakt voor [Afnemer]. Het staat geenszins vast dat al in 2013 duidelijk was of moest zijn dat zoiets niet zou gaan lukken. Uit de processtukken is ook niet op andere wijze gebleken dat [R] met een voldoende mate van zekerheid ongeschikt was voor de doelstellingen van [Afnemer]. Van dwaling in die fase kan dus geen sprake zijn.
  17.5    Evenmin neemt het scheidsgerecht aan dat er bij het aangaan van de Januari 2017-afspraken sprake was van dwaling aan de zijde van [Afnemer]. Uit de processtukken is gebleken dat in de periode tussen het maken van die afspraken en het tijdstip van ontbinding een versie van [R] kon worden gerealiseerd die voor de testfase kon worden opgeleverd. Dat na die oplevering twee issues bleken die ‘wezenlijk’ waren, betekent niet dat in januari 2017 met voldoende zekerheid vaststond dat een live-gang in juni 2017 niet kon worden gehaald.


  18.    De schade
  18.1    [Afnemer] vordert als schadevergoeding een bedrag van € 948.731,42 dan wel een door het scheidsgerecht in goede justitie te bepalen bedrag. Deze schade heeft zij in Productie 28 gespecificeerd.
  18.2    [Leverancier] heeft zich ter afwering van deze vordering allereerst beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen die onderdeel vormen van de ICT~Officevoorwaarden.
  18.2.1     Artikel 12 lid 1 daarvan bepaalt bijvoorbeeld:
  “De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). [.. ] In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit
  welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).”

  18.2.2    Artikel 12 lid 3 bepaalt daarnaast
  “De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.”

  18.3    Ook op inhoudelijke gronden betwist [Leverancier] de door [Afnemer] gevorderde schadevergoeding. Het scheidsgerecht zal daarom, mede aan de hand van de verweren van [Leverancier], deze schadeposten waar nodig bespreken.
  18.4    Voor het toelaten van [Afnemer] tot het leveren van bewijs ten aanzien van de vorderingen tot schadevergoeding die het scheidsgerecht (gedeeltelijk) afwijst bestaat geen aanleiding, nu [Afnemer] terzake onvoldoende heeft gesteld voor het rechtvaardigen van de toewijzing daarvan.
  18.5    Allereerst merkt het scheidsgerecht op dat de term ‘directe schade’, die in de ICT~Office voorwaarden worden genoemd, niet wordt toegelicht, anders dan dat lid 3 van die voorwaarden bepaalt welke schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Ook partijen hebben zich hier niet over uitgelaten zodat het scheidsgerecht dit begrip zelf zal moeten uitleggen.
  18.6    De uitleg die het scheidsgerecht hieraan geeft en hierna bij de beoordeling van de gevorderde schade zal toepassen, is als volgt.
  18.6.1    Allereerst merkt het scheidsgerecht op dat de vraag welke schade aan [Leverancier] kan worden toegerekend zal worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven van artikel 6:98 BW.
  18.6.2     Daarnaast merkt het scheidsgerecht op dat partijen door aanvaarding van de ICT~Office voorwaarden – al dan niet stilzwijgend – zijn overeengekomen dat de in lid 3 van artikel 12 genoemde schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.
  18.6.3     Tenslotte merkt het scheidgerecht op dat indien het vorengaande tot gevolg zou hebben dat aan de gelaedeerde partij (in case [Afnemer]) feitelijk geen vergoeding zou toekomen, omdat lid 3 van artikel 12 een vrijwel volledige uitsluiting van aansprakelijkheid zou inhouden, het beroep van [Leverancier] op artikel 12 leden 1 en 3 op basis van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
  18.7    Partijen hebben zich over de omvang van de schade maar beperkt uitgelaten. Het scheidsgerecht zal hierna de schadeposten genoemd in Productie 28 van [Afnemer] beoordelen op basis van hetgeen partijen hebben gesteld en vaststellen op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is, waarbij het scheidsgerecht  ook gebruik maakt van de eigen deskundigheid op het vlak van de gevolgen van mislukte ICT-projecten. Tenslotte speelt hierbij steeds de billijkheid een rol.
  18.8    [Afnemer] noemt in Productie 28 drie schadeposten die verband houden met ‘Digitaal inkoopfacturen’. Zij heeft die kosten echter niet, althans niet-voldoende, toegelicht. De vorderingen worden daarom afgewezen.
  18.9    De vordering tot vergoeding van de kosten van de ingeschakelde deskundige (bureau Synthese) ad € 4.408,40 komt voor vergoeding in aanmerking nu op basis van constante rechtspraak ook de kosten van deskundig advies voor rekening van de aansprakelijke partij komen. De betwisting van die kosten door [Leverancier] onder randnummer 3.39 van de MvA is zodanig algemeen dat het scheidsgerecht aan het verweer voorbij zal gaan. Gelet op de materie en de benodigde deskundigheid van de adviseur zijn deze kosten gebruikelijk en niet-onredelijk.
  18.10    De kosten van de door [Afnemer] ingeschakelde advocaat ([naam bureau]) in de fase voorafgaand aan de mediation/arbitrage komen eveneens voor vergoeding in aanmerking. [Leverancier] heeft van meet af aan betwist dat zij jegens [Afnemer] schadeplichtig was. Het is gebruikelijk dat een gelaedeerde partij in dergelijke situaties een (gespecialiseerd) advocaat inschakelt. De gevorderde kosten ad € 13.544,77 komen het scheidsgerecht niet onredelijk of ongebruikelijk voor. De betwisting van die kosten door [Leverancier] onder randnummer 3.39 van de MvA is zodanig algemeen dat het scheidsgerecht aan het verweer voorbij zal gaan.
  18.11    [Afnemer] heeft geen toelichting gegeven op de gevorderde kosten voor de aanschaf van tablets (‘Insights’). Daarmee is niet voldaan aan de stelplicht en wordt deze vordering afgewezen. Ten overvloede merkt het scheidsgerecht op dat niet vast staat dat de tablets niet voor andere doeleinden worden of kunnen worden gebruikt.
  18.12    [Afnemer] heeft vergoeding van de inzet van de [A]-adviseur, [de heer V.], ad € 190.573,06 gevorderd. Het scheidsgerecht deelt de mening van [Leverancier] dat [Afnemer] deze kosten onvoldoende heeft onderbouwd gedeeltelijk. Enerzijds constateert het scheidsgerecht dat [Afnemer] ook een project heeft uitgevoerd voor het implementeren van [P] van [A] zodat niet uitgesloten kan worden dat [de heer V.] ook aan dat project tijd heeft besteed of daaraan heeft bijgedragen. Anderzijds acht het scheidsgerecht voldoende aannemelijk dat nu [R] met [P] moet samenwerken de expertise van [de heer V.] ook voor het Project noodzakelijk was. Het scheidsgerecht zal daarom vijftig procent van die kosten, derhalve een bedrag van € 95.286,80 toewijzen.  
  18.13    De kosten die [A] aan [Afnemer] in rekening zou hebben gebracht ad € 67.349,52, heeft [Afnemer] niet (voldoende) toegelicht. Deze vordering wordt daarom afgewezen.
  18.14    Vervolgens vordert [Afnemer] de kosten van de inzet van diverse medewerkers, te weten: [namen 8 medewerkers]k. Ook deze kosten van meer dan € 365.930,55 in totaal, heeft [Afnemer] niet of nauwelijks toegelicht, zoals [Leverancier] terecht heeft aangevoerd. Dit neemt echter niet weg dat het scheidsgerecht op basis van de processtukken heeft kunnen vaststellen dat medewerkers van [Afnemer] - achteraf nodeloos – tijd aan het Project hebben besteed. De schade van [Afnemer] wordt in goede justitie vastgesteld op € 25.000 nu – zeker gezien de exactheid van de gevorderde bedragen, [Afnemer] de tijdsbesteding en kosten van haar medewerkers beter had kunnen en moeten toelichten zodat het scheidsgerecht op dit punt ‘aan de voorzichtige kant’ blijft.
  18.15    Ook voor gevorderde kosten van opleiding (groot € 33.416,83) geldt dat [Afnemer] deze niet- nauwelijks heeft toegelicht. [Leverancier] heeft deze kosten echter eveneens slechts in algemene zin bestreden. Dat [Afnemer] haar medewerkers ten behoeve van het Project heeft laten opleiden acht het scheidsgerecht aannemelijk. Dergelijke kosten zijn evenmin ongebruikelijk en daarom kent zij dit onderdeel van de vordering toe.
  18.16    De kosten van ‘[naam digitale transformatie partner] ad € 3.422,88 heeft [Afnemer] niet (voldoende) toegelicht. Deze vordering wordt daarom afgewezen
  18.17    Op basis van het vorenstaande komt [Afnemer] toe het bedrag van € 171.656,80. Als onderdeel van haar primaire vordering claimt [Afnemer] tevens dat het betaalde bedrag van € 595.676,44 (incl. BTW) als schadevergoeding aan haar wordt toegekend voor zover dat bedrag of een deel ervan niet in het kader van de ongedaanmaking aan haar wordt toegewezen. Nu partijen echter zijn overeengekomen dat slechts in beperkte mate ongedaanmaking plaatsvindt (verwezen zij naar § 15 van dit vonnis) kan hetgeen [Afnemer] niet terugkrijgen niet als ‘schade’ gelden.
  18.18    Het scheidsgerecht zal verder niet ingaan op hetgeen verder door partijen is aangevoerd aangezien dat niet tot een ander oordeel kan leiden.


  19.    De kosten van rechtsbijstand ex artikel 38 Arbitragereglement
  19.1    [Leverancier] heeft op 2 juli 2018 aan het bureau van SGOA bericht dat haar kosten van rechtsbijstand in deze procedure € 75.046,86 inclusief bureaukosten en BTW hebben bedragen.
  19.2    [Afnemer] heeft op 3 juli 2018 aan het bureau van SGOA bericht dat haar kosten van rechtsbijstand in deze procedure € 72.631,11 inclusief BTW  hebben bedragen, waarbij zij ook de kosten verbonden aan de mediation procedure vordert blijkens haar toelichting.
  19.3    Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid die het scheidsgerecht hen heeft geboden op de hiervoor genoemde specificaties van de andere partij te reageren.
  19.4    Nu [Afnemer] grotendeels in het gelijk is gesteld en de reconventionele vorderingen van [Leverancier] worden afgewezen komt [Afnemer] ex artikel 38 van het Arbitragereglement een redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand toe. [Afnemer] heeft een vordering van die strekking ingesteld. De gemaakte kosten waren in de ogen van het scheidsgerecht noodzakelijk.
  19.4.1     In haar specificatie heeft [Afnemer] aangegeven dat van de gemaakte kosten ad € 60.025,70 exclusief BTW een bedrag van € 5.082 betrekking heeft op de eerder gevoerde mediation. Deze kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking nu deze rechtsbijstand niet de arbitrageprocedure betrof. Het scheidsgerecht stelt de kosten van [Afnemer] dan ook vast op € 54.943,70 exclusief BTW en € 66.481,88 inclusief BTW.
  19.4.2    Nu een groot deel van de vordering van [Afnemer] wordt afgewezen, vindt het scheidsgerecht het redelijk dat 33 procent van die kosten voor haar rekening blijken.
  19.5    [Leverancier] dient derhalve aan [Afnemer] te vergoeden € 36.912,28 exclusief BTW en € 44.522,86 inclusief BTW.


  20.    De kosten van het geding
  20.1    De kosten van deze arbitrage worden vastgesteld op € [bedrag] (excl. BTW) welke bedrag als volgt is samengesteld:
  Administratiekosten SGOA (excl. BTW)            €    [bedrag]
  Honorarium en verschotten arbiters (excl. BTW)    €    [bedrag]
  Zittingskosten/verschotten (excl. BTW)    €      [bedrag]
  Totaal    €    [bedrag]

  Partijen hebben de volgende kosten reeds voldaan aan de SGOA:    
      [Afnemer]:
      Administratiekosten                                                                                       €         [bedrag]
      Depot honorarium (125 uur)                                                                           €          [bedrag]
      Voorschot verschotten                                                                                   €                [bedrag]
      Totaal    €         [bedrag]


      [Leverancier]:
  Administratiekosten                                                                          €        [bedrag]
  Depot honorarium (55   uur)                                                                       €          [bedrag]
  Voorschot verschotten                                                                                   €                     [bedrag]
      Totaal    €     [bedrag]    
  20.2    Nu [Afnemer] grotendeels in het gelijk is gesteld en de reconventionele vorderingen van [Leverancier] worden afgewezen, komen de kosten van het geding voor rekening van [Leverancier]. Nu een groot deel van de vordering van [Afnemer] wordt afgewezen, vindt het scheidsgerecht het redelijk dat 33 procent van die kosten voor haar rekening blijven.
  20.3    [Afnemer] heeft voor de administratiekosten aan SGOA [bedrag] ex BTW betaald en heeft € [bedrag] ex BTW in het depot gestort voor het honorarium en de verschotten van de arbiters. [Leverancier] heeft € [bedrag] ex BTW voor administratiekosten betaald aan SGOA en heeft € [bedrag] ex BTW in het depot gestort voor het honorarium en de verschotten van arbiters. Voornoemde kosten ad € [bedrag] zullen worden verrekend met de in depot gestorte bedragen ad € [bedrag] ex BTW. Gelet op hetgeen hiervoor wordt overwogen ten aanzien van de kosten van de arbitrage, impliceert dit dat de SGOA aan [Afnemer] € [bedrag] ex BTW zal terugstorten. [Leverancier] dient derhalve aan [Afnemer] te vergoeden € [bedrag] ex BTW.


  21.    SLOTSOM
  Gelet op het vorenstaande en rechtdoende als goede personen naar billijkheid, oordeelt het scheidsgerecht in conventie en reconventie dat
  1)    de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden op 11 juli 2017;
  2)    [Leverancier] terzake van de verplichting tot ongedaanmaking aan [Afnemer] dient te betalen hetgeen zij ter uitvoering van de Januari 2017-afspraken in valuta van [Afnemer] heeft ontvangen (te weten een bedrag van € 72.360,16, exclusief BTW), te vermeerderen met wettelijke rente m.i.v. 25 september 2017, en daartoe bij deze wordt veroordeeld;
  3)    [Afnemer] de openstaande facturen van [Leverancier] ad € 130.099,22 (excl. BTW) niet verschuldigd is;
  4)    [Leverancier] terzake van de verplichting tot schadevergoeding aan [Afnemer] dient te betalen het bedrag van € 171.656,80 en daartoe bij deze wordt veroordeeld;
  5)    [Leverancier] terzake van de kosten van rechtsbijstand van [Afnemer] aan deze dient te betalen het bedrag van €  36.912,28 exclusief BTW en daartoe bij deze wordt veroordeeld;
  6)    [Leverancier] aan [Afnemer] een bedrag van € [bedrag]  excl. BTW aan arbitragekosten dient te voldoen tot betaling van welk bedrag [Leverancier] wordt veroordeeld.
                                                                                                                                                                               Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te Haarlem  op .. juli 2018


   
  [Arbiter1]            [Arbiter2]              [Arbiter 3]  1. De procedure 1.1 Op 6 november 2017 heeft [Afnemer] zich tot de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) gewend teneinde een arbitrageprocedure tegen [Leverancier] aanhangig te maken (hierna: ‘het Inleidend Verzoek’). Het verzoek bevatte één bijlage, te weten de Module Algemeen van de ICT~Office voorwaarden, versie 2009).
  Lees verder...
 • Vonnis 32: Arbitraal vonnis 1. Verloop van het geding In de onderhavige arbitrale procedure heeft het scheidsgerecht op 7 maart 2017 een arbitraal vonnis gewezen. Dat arbitrale vonnis moet geacht worden hierbij te zijn geïnsereerd.  

  STICHTING GESCHILLENOPLOSSING AUTOMATISERING


  in de zaak van:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [LEVERANCIER] B.V.,

  eiseres in conventie,

  hierna te noemen: "[Leverancier]"

  gevestigd en kantoorhoudende te [Vestigingsplaats],

  gemachtigde: mr. D

  tegen:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [AFNEMER] B.V.,

  verweerster in conventie, hierna te noemen:"[Afnemer]"
  gevestigd en kantoorhoudende te [Vestigingsplaats]

  gemachtigde: mr. M.

                   --------------------------------------------------------------------

  hebben de arbiters:

  Arbiter 1, wonende te [Woonplaats]
  Arbiter 2, wonende te [Woonplaats]
  Arbiter 3, wonende te [Woonplaats]

  het volgende arbitrale vonnis gewezen:


  1.    Verloop van het geding

  1.1    In de onderhavige arbitrale procedure heeft het scheidsgerecht op 7 maart 2017 een arbitraal vonnis gewezen. Dat arbitrale vonnis moet geacht worden hierbij te zijn geïnsereerd.

  1.2    In bedoeld arbitrale vonnis heeft het scheidsgerecht op de daarin genoemde gronden en overwegingen onder meer beslist:

  a.    [[Leverancier]] toe te laten te bewijzen dat een aanvullende overeenkomst tussen haar ([Leverancier]) en [Afnemer] tot stand is gekomen, althans onderhandelingen ter zake ongeoorloofd zijn afgebroken.

  b.    [Leverancier] toe te laten te bewijzen - zo een aanvullende overeenkomst tussen haar ([Leverancier]) en [Afnemer] tot stand is gekomen, althans onderhandelingen ter zake ongeoorloofd zijn afgebroken - welke schade zij heeft geleden met betrekking tot de door haar gestelde tekortkomingen met betrekking tot de aanvullende overeenkomst respectievelijk de door haar gestelde onrechtmatige daad bestaande uit het ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen ter zake de aanvullende overeenkomst.

  1.3    Bij dat arbitrale vonnis heeft het scheidsgerecht tevens beslist dat [Leverancier] binnen 21 dagen na dat arbitrale vonnis schriftelijk aan het scheidsgerecht kenbaar diende te maken op welke wijze zij uitvoering wenste te geven aan voornoemde bewijsopdrachten en, indien zij getuigenbewijs wenste te leveren, onder opgave van de namen en functies van eventuele getuigen.

  1.4    Bij dat arbitrale vonnis heeft het scheidsgerecht alle vorderingen van [Leverancier] uit hoofde van de tussen de partijen bestaande beheerovereenkomst reeds afgewezen en alle overige gevraagde beslissingen in de procedure aangehouden.

  1.5    Ter uitvoering van de hiervoor onder overweging 1.3 aangehaalde beslissing van het scheidsgerecht heeft [Leverancier]  op 27 maart 2017 aan het scheidsgerecht kenbaar gemaakt schriftelijk nader bewijs te willen leveren door het nemen van een akte. Vervolgens heeft [Leverancier] op 13 april 2017 een ‘Akte houdende producties en nadere bewijslevering’ genomen. Daarbij heeft [Leverancier] de producties genummerd 19 tot en met 28 in het geding gebracht. In de desbetreffende akte wordt naar deze producties verwezen.

  1.6        In voornoemde ‘Akte houdende producties en nadere bewijslevering’ heeft [Leverancier] het totaal van de door haar in hoofdsom beweerdelijk geleden schade becijferd op € 12.418,23 (inclusief BTW). In verband daarmee heeft [Leverancier] bij die akte haar eis in conventie in onderhavige arbitraal geding gewijzigd. Het scheidsgerecht wordt gevraagd bij arbitraal vonnis te beslissen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [Afnemer] te veroordelen tot betaling aan [Leverancier] van:
      a. een bedrag in hoofdsom ter zake van (vervangende) schadevergoeding van € 12.418,23 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom, op grond van artikel 6.1.3 van de algemene voorwaarden van [Leverancier], hetzij het  bepaalde in art. 6:119a in verbinding met art. 6:83, aanhef en onder a BW, vanaf de vervaldata van de onderliggende facturen, althans een door het scheidsgerecht als goede mannen naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding;

  b. de buitengerechtelijke kosten van € 1.862,73 ingevolge artikel 6.1.3 van de algemene voorwaarden van [Leverancier], althans een door uw scheidsgerecht als goede mannen naar billijkheid vast te stellen bedrag aan buitengerechtelijke kosten;

  c. alle kosten van rechtsbijstand, verleend en nog te verlenen door de advocaat van [Leverancier] in de onderhavige arbitrage, zoals overeengekomen is in artikel 6.1.3 van de algemene voorwaarden van [Leverancier] en begroot op € 17.820,-, althans tot betaling van een door het scheidsgerecht te bepalen redelijk bedrag, zulks tegen bewijs van behoorlijke kwijting;

  d. alle gerechtelijke kosten van deze arbitrage, waaronder begrepen de honoraria en voorschotten van arbiters, de door eiser aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering betaalde registratie- en administratiekosten, althans tot betaling van een door het scheidsgerecht te bepalen redelijk bedrag zulks tegen bewijs van behoorlijke kwijting.

  1.7      Op 31 mei 2017 is er zijdens [Afnemer] een Antwoordakte na bewijsopdrachten [Leverancier] ingediend, waarbij [Afnemer] haar producties genummerd 9, 10 en 11 heeft  overgelegd. In haar akte betoogt en concludeert [Afnemer] dat [Leverancier] niet is geslaagd in de haar opgedragen bewijsopdrachten en dat haar vorderingen dan ook dienen te worden afgewezen.

  2.    Beoordeling bewijsopdrachten

  2.1    Om praktische redenen zal het scheidsgerecht hier beginnen met de beoordeling van de vraag of – en zo ja in welke omvang – [Leverancier] geslaagd is in haar bewijsopdracht welke hierboven onder overweging 1.2 sub b is aangehaald. Aan de orde is thans dus eerst de vraag welke schade [Leverancier] heeft geleden met betrekking de door haar gestelde tekortkomingen met betrekking tot de aanvullende overeenkomst respectievelijk de door haar gestelde onrechtmatige daad bestaande uit het ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen ter zake de aanvullende overeenkomst.

  2.2    Het scheidsgerecht is met [Afnemer] van oordeel dat [Leverancier] in het geheel niet in deze bewijsopdracht is geslaagd en wel om de navolgende redenen en overwegingen.

  2.3    Het scheidsgerecht heeft in rechtsoverweging 7.7 van zijn arbitrale vonnis van 7 maart 2017 reeds overwogen dat de vermeende schade van [Leverancier] niet per se gelijk is aan de omzet die zij in rekening had kunnen brengen voor hetgeen tijdens de duur van de aanvullende overeenkomst - zo die aanvullende overeenkomst tussen partijen zou zijn gesloten - geleverd of verricht zou worden, daarbij uitdrukkelijk verwijzend naar het algemene beginsel van schadevergoedingsrecht dat inhoudt dat voor de berekening van de omvang van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding de benadeelde zoveel mogelijk moet worden gebracht in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de  schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Daarbij heeft het scheidsgerecht tevens uitgesproken dat dit beginsel er in dit geval onder andere toe leidt dat, als de aanvullende overeenkomst door beide partijen onberispelijk zou zijn nagekomen en [Leverancier] in dat kader kosten zou hebben gemaakt, die kosten in mindering dienen te worden gebracht op de omzet die [Leverancier] ter zake zou hebben gerealiseerd. Het scheidsgerecht heeft eveneens overwogen dat, nu [Afnemer] de door [Leverancier] uit hoofde van de aanvullende overeenkomst gevorderde factuurbedragen betwist, [Leverancier] de gevorderde schade dient te bewijzen.

  2.4.    [Leverancier] heeft in randnummer 46 van haar akte d.d. 13 april 2017 de juistheid van de desbetreffende rechtsoverweging 7.7 van het arbitrale vonnis van 7 maart 2017 erkend.

  2.5    In die akte heeft [Leverancier] haar eerder in de procedure ingenomen stelling gehandhaafd dat van additionele kosten ten behoeve van de uitvoering van de aanvullende overeenkomst geen sprake is, zodat in haar ogen de gehele gederfde omzet uit die overeenkomst als schadevergoeding dient te worden vergoed. Anders gezegd: [Leverancier] is van oordeel dat de volledige omzet die met de SPOC (Single Point of Contact) en Office 365 dienstverlening gegenereerd had kunnen worden, gezien moet worden als 'gederfde winst' in de zin van art. 6:96 lid 1 BW.

  2.6     [Leverancier] heeft dit toegelicht door te stellen dat de SPOC- en Office 365 dienstverlening verricht zou worden door haar algemene helpdesk, die telefonisch ondersteuning aan alle circa 40 klanten voor SPOC- en Office 365 diensten biedt. Deze helpdesk wordt, aldus [Leverancier], door 3 FTE bemand en die helpdesk draagt zorg voor beantwoording van het gehele spectrum aan vragen van al die klanten, dus [Leverancier] breed. Het standpunt van [Leverancier] komt er op neer dat er ten behoeve van de dienstverlening inzake SPOC en Office 365 voor [Afnemer] geen specifieke kosten en ook geen aanvullende kosten worden gemaakt, omdat het hier zou gaan om een algemene helpdesk die vragen inzake "All IT Matters" - dus voor alle klanten van [Leverancier] - beantwoordt.

  2.7    [Leverancier] tracht haar stelling over de werkwijze van de helpdesk onder meer te bewijzen door zich te beroepen op de aanhef van een email van 11 juni 2015 van [R]  van [Afnemer] aan de helpdesk, in welke aanhef slechts in algemene termen wordt gesproken over "Dear Helpdesk" bij het aanmelden van een nieuw verzoek.

  2.8    [Leverancier] tracht haar stelling dat voor de inzet van de helpdesk ten behoeve van [Afnemer] geen specifieke kosten en ook geen aanvullende kosten worden gemaakt, eveneens te bewijzen door te wijzen op haar aan [Afnemer] uitgebrachte SPOC-offerte, waarin de helpdesk aangeduid wordt als een “an add-on to workstation management.”

  2.9    [Leverancier] brengt in dit verband tevens naar voren dat het aantal bij [Afnemer] beheerde werkplekken gelijk is aan de aantallen SPOC- en Office 365-gebruikers binnen [Afnemer].

  2.10    [Leverancier] heeft ter invulling van haar bewijsopdracht betreffende de schade tevens productie 27 ingebracht, bevattende vijf afzonderlijk ondertekende verklaringen van [A] (Financieel Directeur van [Leverancier]), [S] (Teamleider Servicedesk van [Leverancier]) [P] (Senior Skilled Servicedesk Medewerker van [Leverancier]), [E] (Skilled Servicedesk Medewerker van [Leverancier]) en [D] (Skilled Servicedesk Medewerker van [Leverancier]). Zij stellen allen in hun verklaringen in gelijke bewoordingen onder meer: “Er worden geen specifieke kosten gemaakt om de SPOC en office 365 diensten te kunnen leveren, aangezien de algemene helpdesk de vragen beantwoordt en deze diensten verricht.”

  2.11    [Afnemer] stelt zich in haar antwoordakte van 31 mei 2017 op het standpunt dat [Leverancier] ten onrechte heeft gesteld geen kosten te moeten maken bij de uitvoering van de beweerdelijk gesloten aanvullende overeenkomst. [Afnemer] voert daartoe onder meer aan dat, indien de beweerdelijke overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, medewerkers van [Leverancier] tijd zouden hebben moeten spenderen aan de helpdesk en dat daaraan dus arbeidskosten verbonden zijn. Bovendien voert [Afnemer] aan dat de tijd die de helpdesk-medewerkers van [Leverancier] zouden besteden aan werkzaamheden voor [Afnemer], niet besteed zouden kunnen worden aan andere werkzaamheden. Om die reden meent [Afnemer] dat deze besparing in tijd weldegelijk meegewogen dient te worden.

  2.12    Het scheidsgerecht kan, mede gezien hetgeen door [Afnemer] overtuigend naar voren is gebracht, het standpunt van [Leverancier] niet volgen. [Leverancier] miskent bij de uitvoering van haar bewijsopdracht de regels uit de wet betreffende schade, met name de artikelen 6:95 BW en 6:96 BW.

  Het kapstokartikel 6:95 BW geeft aan wat onder schade moet worden verstaan: “De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.”

  Artikel 6:96 BW bevat een nadere uitwerking van artikel 6:95 BW. Het ten deze van toepassing zijnde juridische kader is lid 1 van artikel 6:96 BW, welke bepaling luidt: “Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.”

  2.13    [Leverancier] heeft in deze procedure niets naar voren gebracht omtrent geleden verlies of ‘ander nadeel’, doch heeft zich uitsluitend gericht op gederfde winst. Het scheidsgerecht richt zich hierna derhalve louter op de door [Leverancier] gepretendeerde winstderving.

  2.14    Gederfde winst dient naar de heersende civielrechtelijke leer in voorkomend geval steeds concreet te worden berekend. Dat impliceert dat voor vergoeding niet in aanmerking komt de winst die [Leverancier] had kunnen maken, maar de winst waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat [Leverancier] die werkelijk zou hebben gemaakt als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan. Het scheidsgerecht hanteert daarbij als uitgangspunt dat de becijfering van de winstderving niet te speculatief mag zijn. De becijfering dient een voldoende realiteitsgehalte te hebben. Onderzocht moet worden welke schade, gezien de omstandigheden van het concrete geval, als een redelijkerwijs te verwachten gevolg van de vermeende wanprestatie van [Afnemer] - welke wanprestatie volgens [Leverancier] bestaat uit het uitblijven van betalingen uit hoofde van de gepretendeerde aanvullende overeenkomst - kan worden beschouwd of als een redelijkerwijs te verwachten gevolg van het gestelde  onrechtmatig afbreken van onderhandelingen. Voor een abstracte wijze van schadeberekening bestaat bij winstderving geen ruimte.

  2.15    Winstderving aan de zijde van [Leverancier] moet worden becijferd door de opbrengsten die [Leverancier] met haar SPOC en Office 365 diensten daadwerkelijk zou hebben gerealiseerd te verminderen met in ieder geval de variabele kosten die (op pro rato basis) aan die dienstverlening in redelijkheid kunnen worden toegerekend. [Leverancier] spreekt in haar bewijsvoering niet over variabele kosten ter zake van deze dienstverlening, laat staan dat zij enig inzicht verschaft in een (redelijke) pro rato toerekening van variabele kosten aan de dienstverlening die zij ten behoeve van [Afnemer] onder de aanvullende overeenkomst - zo die zou hebben bestaan – zou hebben moeten maken.

  2.16    [Leverancier] stelt zich in wezen op het standpunt dat de arbeidskosten van de algemene helpdesk vaste kosten zijn, welke bij de becijfering van de winstderving buiten beschouwing kunnen blijven. Dat de arbeidskosten die samenhangen met het verlenen van helpdeskdiensten vaste kosten zijn, getuigt van weinig realiteitszin. Als variabele kosten worden immers aangemerkt al die kosten die afhankelijk van de omvang van de bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen. De personeelskosten voor de inzet van arbeidskrachten op de helpdesk zijn, naar het oordeel van het scheidsgerecht, zulke variabele kosten. Als de omvang van het aantal klanten van [Leverancier] zou groeien van thans circa 40 klanten naar bijvoorbeeld 1000 klanten, dan zal de bemensing van de helpdesk zonder enige twijfel moeten toenemen, hetgeen zich praktisch gezien zou vertalen in additionele arbeidskosten.  

  2.17    Aldus beschouwd is het, naar het scheidsgerecht meent, niet relevant dat [Leverancier] (naar haar zeggen) voor haar SPOC- en Office 365 dienstverlening ten behoeve van [Afnemer] uit de voeten kan met de huidige personele bezetting van de helpdesk. Dat gegeven doet namelijk niets af aan het variabele karakter van de bedoelde personeelskosten. Om die reden kent het scheidsgerecht dan ook geen betekenis toe aan de hierboven onder overweging 2.10 genoemde verklaringen van directie en medewerkers van [Leverancier]. Nog los van de onvoldoende gesubstantieerde inhoud van die verklaringen, berusten zij op de onjuiste aanname dat personeelskosten geen variabele bedrijfskosten zijn.

  2.18    Door in haar becijfering van de winstderving de (variabele) arbeidskosten voor de helpdesk op geen enkele wijze  - dus ook niet op een redelijke pro rato basis - heeft betrokken, heeft [Leverancier] het scheidsgerecht geen inzicht gegeven in de door haar gepretendeerde winstderving. [Leverancier] is reeds daardoor er niet in geslaagd te bewijzen wat haar de winst zou zijn geweest als de schadeveroorzakende gebeurtenis (i.e de wanprestatie c.q. de onrechtmatige daad) zich niet zou hebben voorgedaan. Het scheidsgerecht oordeelt derhalve dat [Leverancier] niet is geslaagd in het bewijzen van het bestaan en de omvang van schade aan haar zijde, noch ten aanzien van schade wegens de door haar gestelde tekortkomingen met betrekking tot de aanvullende overeenkomst noch wegens de door haar gestelde onrechtmatige daad bestaande uit het ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen.

  2.19    Daarbij tekent het scheidsgerecht aan dat het voor de becijfering van winstderving geen betekenis toekent aan de wijze waarop [Afnemer] de helpdesk per email heeft geadresseerd noch aan de aanduiding van “add-on” dienstverlening. Dergelijke aanduidingen geven immers niet aan welke kosten gemaakt zouden hebben moeten worden als de aanvullende overeenkomst uitgevoerd zou zijn. Evenmin wordt [Afnemer]'s stelling dat gederfde winst gelijk is aan gederfde omzet ondersteund door [Afnemer]'s bewering dat het aantal beheerde werkplekken gelijk is aan de aantallen SPOC- en Office365-gebruikers. Integendeel, door deze gelijkstelling tussen werkplekken en gebruikers geeft [Afnemer] aan dat - zo er een aanvullende overeenkomst tot stand zou zijn gekomen - voor de SPOC- en Office365-gebruikers, net als met betrekking tot de werkplekken, arbeid verricht zou hebben moeten worden. Die arbeid brengt logischerwijs kosten met zich en die kosten zijn, zoals hiervoor aangegeven, voor de schadeberekening relevant.

  2.20    [Afnemer] heeft in haar antwoordakte nog aangedragen dat zij, bij gebreke van enige onderbouwing door [Leverancier] van de arbeidskosten, uitgaat van een bedrag ad € 45,- aan bruto loonkosten per uur. Aan die aanname gaat het scheidsgerecht voorbij omdat dit veronderstelde bruto uurloon niet past bij een concrete wijze van schadeberekening. Een dergelijke aanname past wellicht bij een abstracte wijze van schadeberekening, maar het scheidsgerecht meent dat daarvoor bij een concrete wijze van schadeberekening, zoals in kwesties rondom winstderving geboden is, geen ruimte bestaat.

  2.21    Nu [Leverancier] niet geslaagd is in haar bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk door haar geleden schade kan in deze procedure verder buiten beschouwing blijven of tussen [Leverancier] en [Afnemer] een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen althans onderhandelingen ter zake ongeoorloofd zijn afgebroken. De uitkomst van de hierboven onder overweging 1.2 sub a aangehaalde bewijsopdracht, verandert niets aan het dictum dat het scheidsgerecht in dit arbitrale vonnis zal geven. Een bespreking en beoordeling van hetgeen door partijen ter zake van die laatstbedoelde bewijsopdracht in deze procedure naar voren hebben gebracht, blijft hier derhalve verder achterwege.

  2.22    Bij voornoemde bewijswaardering heeft het scheidsgerecht artikel 24 van het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering betrokken, volgens welke bepaling de waardering van het bewijs ter vrije beoordeling van het scheidsgerecht staat.

  3.    Verdere beoordeling

  3.1    Het bovenstaande leidt er toe dat de vordering van [Leverancier] ter zake van schadevergoeding en contractuele en/of wettelijke rente geheel dient te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de door [Leverancier] in deze procedure gevraagde veroordeling van [Afnemer] tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

  4.    Kosten van rechtsbijstand

  4.1    Omdat de vorderingen in conventie van [Leverancier] geheel zullen worden afgewezen en [Afnemer] een vordering tot vergoeding van alle kosten van juridische bijstand heeft ingediend, dient [Leverancier] naar het oordeel van het scheidsgerecht te worden veroordeeld tot vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand die aan de zijde van [Afnemer] in verband met deze arbitrale procedure zijn gemaakt. Die kosten van rechtsbijstand bedragen € 15.804,07. Het scheidsgerecht acht de gemaakte kosten redelijk, mede gezien de inhoud van productie 11 zijdens [Afnemer], welke productie een gespecificeerde opgave bevat van werkzaamheden welke gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 mei 2017 met betrekking tot onderhavige arbitrage zijn uitgevoerd. De kosten zijn naar het oordeel van het scheidsgerecht noodzakelijk gemaakt.

  4.2    [Leverancier] dient haar eigen kosten van rechtsbijstand geheel zelf te dragen.

  5.    De kosten en kostenverdeling

  5.1    De kosten van deze arbitrage bedragen €  [bedrag] (exclusief BTW). Zij bestaan uit het honorarium van de arbiters van € [bedrag]  (exclusief BTW) en de vaste en variabele administratiekosten van de SGOA van € [bedrag]  (exclusief  BTW), alsmede verschotten van €  [bedrag] (exclusief  BTW).

  5.2    [Leverancier] heeft inzake haar vordering in conventie reeds een bedrag van € [bedrag].  (exclusief BTW) bij de SGOA in depot gestort.

  5.3    De hiervoor in overweging 5.1 genoemde kosten zullen met het voormelde door [Leverancier] bij de SGOA in depot gestorte bedragen worden verrekend.

  5.4    Omdat de vorderingen in conventie van [Leverancier] geheel afgewezen worden, wordt [Leverancier] geheel in de kosten van deze arbitrage, derhalve tot €  [bedrag]  (exclusief BTW) veroordeeld, een en ander mede gezien het bepaalde in artikel 39.3 van het voornoemde arbitragereglement. Het scheidsgerecht acht deze kostenveroordeling redelijk en het ziet geen bijzondere omstandigheden die tot een andere veroordeling ten aanzien van de arbitrale kosten moeten of kunnen leiden.

  5.5    Voor de door [Leverancier] gevorderde vergoeding van registratiekosten bestaat geen grond, nu deze niet door [Leverancier] betaald zijn en overigens ook niet betaald behoeven te worden. Het toepasselijke arbitragereglement van de SGOA verlangt geen betaling van registratiekosten.

  6.    Overig

  6.1    Voor een uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zoals door [Afnemer] gevraagd, bestaat geen goede aanleiding, nu het arbitrale vonnis niet voor hoger beroep vatbaar is en ook overigens niet is gebleken dat partijen de mogelijkheid van een hoger beroep zijn overeengekomen.

  6.2    Al hetgeen partijen in deze arbitrale procedure meer of anders hebben aangevoerd geeft het scheidsgerecht geen aanleiding om anders te beslissen dan hierna wordt beslist.

  7.    Slotsom

  7.1    Gelet op het vorenstaande komen arbiters tot de volgende uitspraak:


  RECHTDOENDE ALS GOEDE PERSONEN NAAR BILLIJKHEID:

  In conventie:

  (I)    Wijst alle vorderingen van [Leverancier] af;

  (II)    Veroordeelt [Leverancier] tot betaling van het bedrag van € 15.804,07 aan [Afnemer] als vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van [Afnemer];

  (III)     Stelt de kosten van deze arbitrage vast. Die kosten bedragen € [bedrag]  (exclusief BTW), welk bedrag als volgt is samengesteld:
  a. Administratiekosten (excl. BTW)         €   [bedrag]
  b. Honorarium arbiters (excl. BTW)        €   [bedrag]
  c. Verschotten (excl. BTW)             €   [bedrag]

  (IV)    Veroordeelt [Leverancier] tot betaling aan de SGOA van het bedrag van
  € [bedrag] , zijnde de totale kosten van deze arbitrage;

  (V)    Wijst al hetgeen meer of anders gevorderd is af.  Haarlem, 14  augustus 2017  Arbiter 1                Arbiter 2            Arbiter 3
  (arbiter)                (arbiter)            (arbiter)


  1. Verloop van het geding In de onderhavige arbitrale procedure heeft het scheidsgerecht op 7 maart 2017 een arbitraal vonnis gewezen. Dat arbitrale vonnis moet geacht worden hierbij te zijn geïnsereerd.
  Lees verder...
 • Vonnis 31: Arbitraal vonnis 1. VERLOOP VAN HET GEDING 1.1. Bij inleidend verzoek d.d. 5 juli 2017 heeft [Leverancier] arbitrage aanhangig gemaakt tegen [AFNEMER] conform het Arbitragereglement van SGOA, vastgesteld op 20 januari 2015. [AFNEMER] heeft hierop gereageerd bij Kort Antwoord, door SGOA ontvangen op 21 juli 2017. Bij brief van 3 augustus 2017 heeft SGOA partijen bericht dat als arbiters in deze zaak zijn benoemd Arbiter 1 (voorzitter), Arbiter 2 en Arbiter 3. 

  STICHTING GESCHILLENOPLOSSING AUTOMATISERING

  in de zaak van:

  [Leverancier]

  eiseres in conventie en verweerster in reconventie

  hierna te noemen: “ [Leverancier]”

  gemachtigden:

  Mr. Adv. 1 en Mr. Adv. 2

  tegen:

  [Afnemer]


  verweerster in conventie en
  eiseres in reconventie,

  hierna te noemen: “[AFNEMER]

  gemachtigden:

  Mr. Adv. 3 en Mr. Adv. 4

  _____________________________________

  heeft het scheidsgerecht het volgende arbitrale vonnis gewezen.
   

  1.    VERLOOP VAN HET GEDING

  1.1.    Bij inleidend verzoek d.d. 5 juli 2017 heeft [Leverancier] arbitrage aanhangig gemaakt tegen [AFNEMER] conform het Arbitragereglement van SGOA, vastgesteld op 20 januari 2015. [AFNEMER] heeft hierop gereageerd bij Kort Antwoord, door SGOA ontvangen op 21 juli 2017.
  Bij brief van 3 augustus 2017 heeft SGOA partijen bericht dat als arbiters in deze zaak zijn benoemd  Arbiter 1 (voorzitter),  Arbiter 2 en  Arbiter 3.
  [Leverancier] heeft op 31 augustus 2017 de Memorie van Eis ingediend, met 18 producties. Op 28 september 2017 heeft [AFNEMER] de Memorie van Antwoord ingediend, met 21 producties. De zitting heeft plaatsgevonden op 14 november 2017, waarbij beide partijen spreek aantekeningen hebben overgelegd.
  Bij e-mail van 15 november 2018 heeft SGOA partijen bericht dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte nader uit te laten over een door [AFNEMER]  als onderdeel van haar producties overgelegde brief gedateerd 24 juli 2007, om het scheidsgerecht in staat te stellen - vooralsnog zonder dat daarvoor een getuigenverhoor nodig is - te beslissen of dit document al dan niet deel uitmaakt van de Automatiseringsovereenkomst. In die brief werd ook verzocht een overzicht van de door [AFNEMER] sinds 2008 voor het onderhoud betaalde bedragen in het geding te brengen.

  Partijen hebben beide op 29 november een akte ingediend, [Leverancier] met 3 aanvullende producties (aangeduid als Bijlagen A t/m C) en [AFNEMER]  met veertien producties (genummerd 22 t/m 35).

  Vervolgens zijn partijen in de gelegenheid gesteld op elkaars akten te reageren.
  [AFNEMER] heeft bij akte van 14 december 2017 gereageerd, met overlegging van twee producties (genummerd 36 en 37), en [Leverancier] bij akte van 15 december 2017, met 5 producties (genummerd 19 t/m 23).

  Bij e-mail van 19 december 2017 zijn partijen in de gelegenheid gesteld nog te reageren op de overgelegde nieuwe producties, hetgeen [AFNEMER] heeft gedaan bij akte van 22 december 2017. [Leverancier] heeft bij e-mail van 22 december 2017 van haar raadsman laten weten dat twee bij akte van 14 december 2017 door [AFNEMER] overgelegde producties geen aanleiding gaven tot het indienen van een nadere antwoordakte. Bij e-mail van 5 januari 2018 is [Leverancier] in de gelegenheid gesteld te reageren op een derde, in de akte van 14 december 2017 door [AFNEMER] opgenomen, productie. Bij e-mail van 9 januari 2018 heeft [Leverancier] laten weten dat deze productie haar geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen.

  2.    BEVOEGDHEID, BESLISSINGSMAATSTAF EN PLAATS VAN ARBITRAGE

  2.1.     Tussen [Leverancier] en [AFNEMER]  is een overeenkomst gesloten betreffende de levering van een Automatiseringssysteem, die niet is gedateerd, maar volgens partijen op 13 juli 2007 is ondertekend door [Leverancier] en op 24 juli door [AFNEMER]  (de ‘overeenkomst’). Artikel 23.8 van de overeenkomst bepaalt dat geschillen beslecht worden door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (het ‘Arbitragereglement’). Nu de overeenkomst geen afwijkende bepaling bevat beslist het scheidsgerecht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.1 van het Arbitragereglement, als goede personen naar billijkheid. Ingevolge artikel 4 van het Arbitragereglement is de plaats van arbitrage Haarlem.
  Nu het scheidsgerecht overeenkomstig het Arbitragereglement is benoemd, is het scheidsgerecht bevoegd in de onderhavige procedure een de partijen bindende beslissing te geven.

  3.    DE VORDERINGEN

  3.1.    [Leverancier] vordert, zakelijk weergegeven:

  Primair

  1.Te verklaren voor recht dat de overeenkomst niet is geëindigd door opzegging per 1 januari 2017 en partijen ten aanzien van onderhoud ook na die datum bindt;

  2. [AFNEMER] te veroordelen tot betaling aan [Leverancier] van €177.294,09, vermeerderd met 21%  BTW, terzake van onderhoud in de periode 21 juli 2016 – 21 juli 2017, en met wettelijke rente ex artikel 6:119a BW vanaf 21 augustus 2016 tot de dag der algehele voldoening;

   3.  [AFNEMER] te veroordelen in de kosten van de arbitrage alsmede de kosten van juridische bijstand van [Leverancier].

  Subsidiair, indien wordt geoordeeld dat de Overeenkomst ten aanzien van het onderhoud rechtsgeldig is opgezegd per 1 januari 2017:

  1. [AFNEMER] te veroordelen tot betaling aan [Leverancier] van een evenredig gedeelte van €177.294,09, vermeerderd met 21%  BTW, terzake van onderhoud in de periode 21 juli 2016 – 1 januari 2017, en met wettelijke rente ex artikel 6:119a BW vanaf 21 augustus 2016 tot de dag der algehele voldoening;

  2. [AFNEMER] te veroordelen tot betaling aan [Leverancier] van een door het scheidsgerecht in goede justitie te bepalen bedrag ter zake van de financiële afwikkeling als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Overeenkomst;

  3. [AFNEMER] te veroordelen in de kosten van de arbitrage alsmede de kosten van juridische bijstand van [Leverancier].

  3.2.    [AFNEMER] concludeert tot afwijzing van de vorderingen van [Leverancier] en veroordeling van [Leverancier] in de kosten van de arbitrage en de kosten van rechtsbijstand van [AFNEMER].

  4.    VASTSTAANDE FEITEN

  4.1.    Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken c.q. op grond van de niet weersproken inhoud van de overlegde producties staat tussen partijen in deze arbitrage het volgende vast.

  4.2.    [Leverancier] is opgericht in 1987 en heeft blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel als activiteiten het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, het verlenen van diensten op het terrein van automatisering, marketing en verkoop, de handel in automatiseringsmiddelen en andere zaken, met name die voor de realisering van projecten.

  4.3.    [AFNEMER] is opgericht in 1987 en maakt deel uit van de [AFNEMER] Groep, waartoe ook [AFNEMER]  (’[AFNEMER]’). Blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel behoort [AFNEMER] tot de categorie financiële holdings en beheervennootschappen. Het bedrijf van [AFNEMER], dat is opgericht in 1991, is in haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel omschreven als beleggingsinstelling met beperkte toetreding, met als activiteiten het verstrekken van beleggingsadviezen, het beheer van vermogen, het bemiddelen bij het aangaan van beleggingstransacties en het zijn van commissionair in financiële instrumenten; het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het voeren van directie over of het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen en/of ondernemingen. [AFNEMER] heeft eveneens de handelsnamen [Handelsnaam 1] en [Handelsnaam 2] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  4.4.    [AFNEMER] en [Leverancier] hebben in de periode van 5 april tot en met 13 juli 2007 onderhandeld over de levering van een automatiseringssysteem voor het beheren van relaties en relatiecontacten. In deze periode zijn, op basis van een concept van [AFNEMER], verschillende concepten van de overeenkomst besproken, alsmede een door [AFNEMER] opgesteld programma van eisen.

  4.5.    Bij brief van 4 mei 2007 heeft de heer [K], werkzaam bij [AFNEMER], (hierna: "[K]") aan [Leverancier] gevraagd een ‘prijsopgaaf te doen voor de levering van een Automatiseringssysteem, conform het bijgevoegde Programma van Eisen, versie 2.2 en het daarbij horende Addendum.’ In deze brief heeft [K] verzocht in de offerte de volgende punten op te nemen:

  1.    de vaste prijs voor de levering van het Automatiseringssysteem, uitgaande van 95 named users;
  2.    de vaste jaarlijkse prijs voor het onderhoud van het Automatiseringssysteem, voor de duur van zeven jaar;
  3.    de vaste prijs voor het uitbreiden van het aantal named users per gebruiker;
  4.    Een ingevuld Schema van Afwijkingen volgens de bijgevoegde lay-out. Het Schema van Afwijkingen is bedoeld om [AFNEMER] kenbaar te maken op welke onderdelen  [Leverancier] niet aan het Programma van  Eisen kan voldoen.

  4.6.    Bij brief van 17 juli 2007 heeft [Leverancier] de volgende aanbieding gedaan:

  1.    De vaste prijs voor de levering van het Automatiseringssysteem conform  de  Overeengekomen specificaties:  C 926.718,95;
  2.    De vaste prijs voor het uitbreiden van het gebruik van het Automatiseringssysteem met  1 gebruiker: C 1.934,13. Bij uitbreidingen wordt 17,5% van de licentiekosten toegevoegd aan het bestaande onderhoudscontract;
  3.    De vaste prijs per jaar voor het Onderhoud van het Automatiseringssysteem: C 157.736,08 per jaar voor de duur van zeven jaar, ingaande op het moment zoals afgesproken in de Automatiseringsovereenkomst;
  4.    Bij de prijsberekening is door [Leverancier] gebruik gemaakt van het uurtarief van C 110,50 voor analyse, programmeren, testen en opleveren van maatwerk, van het tarief van C 119,85 voor projectmanagement en implementatie consultancy en van het tarief van C 182,00 voor senior projectmanagement.

  Bijgevoegd tref je aan een door ons ingevuld Schema van Afwijkingen waarin [Leverancier] heeft aangegeven op welke punten zij niet kan leveren wat in het Programma van Eisen (en het Addendum) door [AFNEMER] wordt gevraagd.

  [Leverancier] vertrouwt er op dat de Overeengekomen specificaties bestaan uit het Programma van Eisen, het Addendum en het Schema van Afwijkingen.”

  4.7.    Op of omstreeks 13 juli 2007 is [AFNEMER] als contractspartij gewijzigd in [AFNEMER]. De automatiseringsovereenkomst is op 13 juli 2007 ondertekend door de heer  [H] [Leverancier] en op 24 juli 2007 door de heer [B] namens [AFNEMER].

  4.8.    De offerte brief van 17 juli 2007 is opgenomen als bijlage 2 bij de Automatiseringsovereenkomst en maakt daarvan ingevolge artikel 2.3 – net als de andere bijlagen - integraal onderdeel uit.

  4.9.    In de overeenkomst wordt [AFNEMER] aangeduid als ‘[AFNEMER]’. Voor zover van belang voor dit geding, worden voorts de volgende definities gehanteerd:

  “1.1.    Acceptatie: De positieve toetsing door [AFNEMER] van de Mijlpalen aan de Overeengekomen specificaties als bedoeld in artikel 8.
  (…)
  1.6. Automatiseringssysteem: Het onderling samenhangend en goed functionerend geheel van Programmatuur en Diensten dat het resultaat is van deze Automatiseringsovereenkomst.
  1.7.    Bedrijfsklaar: De situatie waarin het Automatiseringssysteem door [AFNEMER] Integraal is Geaccepteerd en kan worden toegepast overeenkomstig de Overeengekomen specificaties.
  1.8.    Bedrijfsklare Oplevering: Het opleveren van een Bedrijfsklaar Automatiseringssysteem.
  (…)
  1.12.    Diensten: De door [Leverancier] op basis van de Automatiseringsovereenkomst ten behoeve van [AFNEMER] te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader  daarvan  te leveren prestaties.
  1.13.    Documentatie: De door [Leverancier] ten behoeve van [AFNEMER] te leveren documentatie behorende bij het Automatiseringssysteem en de daarvan onderdeel uitmakende Programmatuur en Diensten als omschreven in deze Automatiseringsovereenkomst.
  (…)
  1.15.    Gebrek: Het niet c.q. niet-volledig voldoen van het  Automatiseringssysteem  als geheel of de daarvan onderdeel uitmakende  Programmatuur  aan  de Overeengekomen specificaties of aan hetgeen [Leverancier] bij het aangaan van deze Automatiseringsovereenkomst  redelijkerwijs  als  vanzelfsprekende functionaliteit in  de  CRM-omgeving  bij  een  bedrijf  als  [AFNEMER] moest aannemen.
  (…)
  1.21.    Maatwerk: De door [Leverancier] ten behoeve van [AFNEMER] te ontwikkelen programmatuur, waaronder begrepen de wijzigingen en aanvullingen van de Standaard Programmatuur met de bij de te ontwikkelen programmatuur behorende Documentatie en Materialen. In het bijzonder worden hiertoe gerekend point-to¬point interfaces, stored procedures en scripts. Om twijfel te voorkomen wordt de standaard software van [Leverancier] niet als Maatwerk aangemerkt.
  (…)
      1.23.    Meer- of Minderwerk: Een schriftelijk opgedragen Wijziging van het Automatiseringssysteem ten opzichte van de Overeengekomen specificaties.
                1.23.1    het aldus opgedragen Meerwerk kan tegen een verhoudingswijze redelijke verhoging van de Vergoedingen worden geleverd door [Leverancier] aan [AFNEMER] onder werking van  deze Automatiseringsovereenkomst en zal één geheel vormen met het door [Leverancier] te leveren Automatiseringssysteem.
              1.23.2    het aldus opgedragen Minderwerk kan een verhoudingswijze redelijke korting op de Vergoedingen betekenen.
  1.24.    Mijlpaal: Een schriftelijk overeengekomen datum als bedoeld in artikel 7 waarop een levering moet zijn afgerond en als beschreven in Bijlage 6
  (…).
  1.28.    Onderhoud: Maatregelen gericht op het voorkomen of herstellen van Gebreken in het Automatiseringssysteem, het uitbrengen van Nieuwe of Verbeterde versies en het verstrekken van Ondersteuning (helpdesk), één en ander conform de Bijlage  7.
  1.29.    Overeengekomen specificaties: Het Programma van Eisen, het bij het Programma van eisen horende Addendum en het door [Leverancier] opgestelde Schema van Afwijkingen.
  (…)
  1.34.    Programma van Eisen: Het door [AFNEMER] opgestelde document versie 2.2, voor het laatst bijgewerkt op 6 september 2001, aangevuld met het Addendum.
  1.35.    Programmatuur: De door [Leverancier] op basis van deze Automatiseringsovereenkomst te leveren Standaard Programmatuur en Maatwerk  met inbegrip van de Documentatie daarbij gericht op het  leveren van  de Overeengekomen specificaties.
  1.36.    Schema van Afwijkingen: Het door [Leverancier] opgestelde document waarin [Leverancier] per paragraaf van het Programma van Eisen heeft aangegeven waar zij niet kan voldoen aan het Programma van Eisen. Waar niet expliciet is aangegeven door [Leverancier] dat zij niet kan voldoen aan het Programma van Eisen kan [AFNEMER] aannemen dat bedoelde functionaliteit zonder voorbehoud of beperkingen, overeenkomstig het Programma van Eisen, zal worden geleverd door [Leverancier].
  1.37.    Standaard Programmatuur: de door [Leverancier] te leveren computerprogrammatuur met inbegrip van de bijbehorende Documentatie en Materialen ten behoeve van het Automatiseringssysteem, welke niet onder het Maatwerkoverzicht valt als bedoeld in Bijlage 5.
  (…)
  1.41.    Vergoeding: De vaste prijs volgens de Offerte. Waar in deze Automatiseringsovereenkomst wordt verwezen naar de Vergoeding voor Bedrijfsklare Oplevering, wordt het bedrag bedoeld onder punt 1 in de Offerte. Waar in deze Automatiseringsovereenkomst wordt verwezen naar de Vergoeding voor Onderhoud, wordt gedoeld op het bedrag bij punt 3 van de Offerte. Waar in deze Automatiseringsovereenkomst wordt verwezen naar Vergoedingen, worden alle bedragen uit de Offerte bedoeld.
  (…)
  1.44.    Wijziging: Een verandering van de Overeengekomen specificaties tot stand gekomen volgens de in deze Automatiseringsovereenkomst en in Bijlage 8 uitgewerkte wijzigingsprocedure.”

  4.10.    Artikel 2 lid 5 luidt:

  “[AFNEMER] is gerechtigd de aard en de omvang van het Automatiseringssysteem of onderdelen daarvan te wijzigen, uit  te  breiden, aan  te vullen  en/  of te  vervangen door middel van de Wijzigingsprocedure, als beschreven in Bijlage 8. De Wijziging kan ook  het  opdragen van Meer- of Minderwerk inhouden.”

  4.11.    Artikel 8 lid 9 bepaalt:

  “Indien het Automatiseringssysteem door [AFNEMER] wordt goedgekeurd, zal de datum waarop het  betreffende proces-verbaal is opgesteld en ondertekend, gelden als de datum van de Bedrijfsklare Oplevering. Indien het Automatiseringssysteem in delen wordt geaccepteerd zal voorafgaand aan de Bedrijfsklare Oplevering een Integrale Acceptatietest van het volledige Automatiseringssysteem plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde sub  8.2  t/m 8.8.”

  4.12.    Artikel 8 lid 13 bepaalt:

  “Indien [AFNEMER] afzonderlijke Mijlpalen in productie neemt, zullen Partijen nadere afspraken  maken  met  betrekking  tot  eventueel  door  [Leverancier]  uit  te  voeren Onderhoud, inclusief  de daarbij behorende service levels als  beschreven  in  Bijlage 7.”

  4.13.    Artikel 11 bevat onder meer de volgende bepalingen:

  “11.1. De Vergoeding voor Bedrijfsklare Oplevering en de Vergoeding voor Onderhoud zijn vermeld in Bijlage 2 (Offerte).

  11.2. De overeengekomen Vergoeding voor Bedrijfsklare Oplevering, en het Onderhoud en eventuele uitbreidingen ten behoeve van extra licenties zoals beschreven in Bijlage 2 zijn vast en onveranderlijk.”

  4.14.    Artikel 12 bevat onder meer de volgende bepalingen:

  “12.2 [AFNEMER] betaalt de Vergoeding voor Onderhoud per jaar vooruit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het ingangstijdstip voor deze betalingsverplichting is de datum van Bedrijfsklare Oplevering van het Automatiseringssysteem.

  (…)

  12.5. Meerwerk zal door [Leverancier] na Acceptatie van de Mijlpaal waaraan de Meerwerk werkzaamheden gerelateerd zijn apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte Meerwerk werkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en - aan de hand van authentieke bescheiden - worden gespecificeerd.”

  4.15.    Artikel 18 lid 1 luidt:

  “[Leverancier] verplicht zich het Onderhoud van het Automatiseringssysteem uit te voeren voor de duur van zeven jaren, gerekend vanaf de datum van de Bedrijfsklare oplevering, conform de bepalingen van de aan deze Automatiseringsovereenkomst gehechte Bijlage 7 (Onderhoud) en Bijlage 7 (SLA), onverminderd het recht van [AFNEMER] het Onderhoud tussentijds op te zeggen overeenkomstig artikel 25.2 van deze Automatiseringsovereenkomst. Gedurende deze onderhoudsperiode staat [Leverancier] ervoor in dat het Automatiseringssysteem blijft functioneren overeenkomstig de Overeengekomen specificaties en zal blijven voldoen aan de meest recent uitgebrachte releases van de samenstellende onderdelen in overeenstemming met de Versie Kalender in Bijlage 7 (SLA).”

  4.16.    Artikel 23 bevat een procedure voor het oplossen van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst. Artikel 23.6 bepaalt: “Niets in dit artikel zal op enig moment waarop deze geschillenregeling in  gang is, of voor- of nadat deze zijn ingeroepen, de vrijheid beperken van beide Partijen om een procedure te beginnen (als bedoeld in sub 23.8 en 23.9) tot behoud van enig wettelijk recht of verhaal.”

  4.17.    Artikel 23.8 bepaalt dat geschillen bij uitsluiting worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement, onverminderd het recht van Partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en het recht tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. Artikel 23.9 schept de mogelijkheid voor partijen een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van SGOA te beginnen.

  4.18.    Artikel 24 lid 5 luidt:

  “Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Automatiseringsovereenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg, waarbij opgemerkt zij dat daarbij slechts gekeken kan worden naar de (precontractuele) fase ingaande vanaf 5 april 2007, zijnde het moment waarop Partijen met elkaar in onderhandeling zijn getreden.”

  4.19.    Artikel 25 lid 2, eerste alinea, luidt:

  “[AFNEMER] is bevoegd het Onderhoud tussentijds op te zeggen als  (i) de  strategie van [AFNEMER] zodanig wijzigt dat  de  functionaliteit van  het  Automatiseringssysteem niet meer aansluit hierbij, (ii) de business van [AFNEMER] of (iii) de samenstelling van de [AFNEMER]-groep  in  de  breedste zin van het  woord wijzigt, zonder dat  als  gevolg van deze opzegging enige aansprakelijkheid jegens [Leverancier] ontstaat. Het staat enkel ter discretie van [AFNEMER] om te beoordelen of van een dergelijke wijziging sprake is. Opzegging vindt in dat geval plaats door schriftelijke opzegging tegen het eind van een kalenderjaar  waarbij  een  opzegtermijn  van  drie  maanden  in acht  dient  te worden  genomen.”

  4.20.    Artikel 25 lid 2, tweede alinea, luidt:

  “Indien geen sprake is van een wijziging als in dit artikellid bedoeld, is [AFNEMER] bevoegd het Onderhoud tussentijds op te zeggen. In dat geval zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de financiële afwikkeling. Indien Partijen niet tot overeenstemming over de financiële afwikkeling kunnen komen, wordt de procedure ex artikel 23 gevolgd. Opzegging vindt ook in dit geval plaats door schriftelijke opzegging tegen het eind van een kalenderjaar waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te worden genomen.”

  4.21.    Artikel 3.2 van de SLA (Bijlage 7) bepaalt:
  Dienst: De door [Leverancier] op basis van de Automatiseringsovereenkomst ten behoeve van [AFNEMER] te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties. Nader gedefinieerd: Een verzameling Service attributen die betrekking heeft op één of meerdere werkzaamheden van [Leverancier] zoals bedoeld in sub 5 van deze Bijlage.

  Met ‘sub 5’ wordt gedoeld op de in artikel 5 van de SLA opgenomen Service catalogus, waarin onder meer zijn omschreven de Dienst Incidenten, de Dienst Meerwerk, de Dienst Preventief – en Vernieuwend Onderhoud, de Dienst Ondersteuning, Beheer en Versiebeheer.

  Artikel 5.2 (Dienst Meerwerk) bepaalt:

  “De Dienst Meerwerk betreft alle veranderingen aan het Automatiseringssysteem die niet voortkomen uit Preventief- en Correctief-  Vernieuwend onderhoud.”

  Ten aanzien van de hiervoor vereiste reactietijden is bepaald:

  “[Leverancier] stelt binnen vijf Werkdagen na binnenkomst van een Melding, tijd beschikbaar om een 1e intake gesprek af te nemen met [AFNEMER] om omvang en doorlooptijd na¬ der te bepalen. Vervolgens verplicht [Leverancier] zich om na maximaal één kalendermaand na binnenkomst van de Melding of zoveel eerder als nader overeen te komen capaciteit ter beschikking te stellen om het gevraagde Meerwerk en onderhoud uit te voeren.”

  4.22.    Bijlage 8 (Wijzigingsprocedure) bepaalt in artikel 2 dat een voorgenomen wijziging van de Overeengekomen specificaties middels een wijzigingsformulier moet worden voorgelegd aan en goedgekeurd de stuurgroep. Ter voorbereiding daarop beoordelen de projectleiders van [Leverancier] en [AFNEMER] de voorgenomen verandering en brengen eventueel noodzakelijke aanpassingen aan in het wijzigingsformulier.

  4.23.    Bijlage 10 (Personeel [Leverancier]) bepaalt in artikel 4: ”De stuurgroep bindt [Leverancier] aan de Automatiseringsovereenkomst na fiattering door [H].”

  4.24.    Op of omstreeks 24 juli 2007 heeft de heer [B] op het kantoor van [AFNEMER] kantoor aan de heer [C], destijds commercieel directeur van [Leverancier], een door [B] ondertekende brief overhandigd, gedateerd 24 juli 2007, op briefpapier van [AFNEMER] en gericht aan [Leverancier], waarin [AFNEMER] een toelichting geeft op artikel 25 lid 2, eerste alinea van de overeenkomst. De brief is namens [Leverancier] door de heer [C] voor akkoord getekend. In de brief staat onder meer:

  “Kern van de toelichting gaat om de uitleg van de volgende situaties [dwz. de gronden voor kosteloze beëindiging, genoemd in artikel 25 lid 2, eerste alinea, Arb.]:

  1. het wijzigen van de strategie van [AFNEMER] zodanig dat de functionaliteit van het Automatiseringssysteem hier niet meer op aansluit, in de breedste zin van het woord;

  2. het wijzigen van de business van [AFNEMER] in de breedste zin van het woord;

  3. het wijzigen van de samenstelling van de [AFNEMER]-groep in de breedste zin van het woord.

  [AFNEMER] licht deze begrippen toe aan de hand van enkele voorbeelden.  Hierbij zij opgemerkt dat de toelichting geen limitatieve opsomming betreft, maar richting geeft aan  de  bedoeling van Partijen.

  1. Indien de strategie van [AFNEMER] verandert op zo'n manier dat het Automatiseringssysteem - op dat moment- in functionele zin niet meer aansluit bij de strategische doelstellingen ofwel alleen met voor [AFNEMER] onevenredige kosten als zodanig is aan te passen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van [AFNEMER] staat. Als enkele voorbeelden kunnen genoemd worden strategische veranderingen die het noodzakelijk maakt dat [AFNEMER] haar backoffice administratiesystemen moet vervangen: waarbij een koppeling met het Automatiseringssysteem niet meer mogelijk is zonder onevenredige kosten in aanpassing van het Automatiseringssysteem; òf waarbij het vervangende backoffice administratiesysteem de benodigde functionaliteit, waarmee nu wordt voorzien door het Automatiseringssysteem, in voldoen de mate in zich heeft.

  2. Indien de business van [AFNEMER] zodanig verandert dat een Automatiseringssysteem van een dergelijke omvang bijvoorbeeld functioneel dan wel kostentechnisch niet meer aansluit bij de behoefte van [AFNEMER], hetgeen uitsluitend ter beoordeling van [AFNEMER] staat. Dit zou het geval zijn indien [AFNEMER] zich zou gaan toeleggen op het beheren van enkele zeer vermogende personen of institutionele beleggers.

  3. Indien de samenstelling van de [AFNEMER]-groep verandert. Een verandering in de breedste zin van het woord, waarmee wordt bedoeld dat deze verandering een uitbreiding, een inkrimping of een overname van of door [AFNEMER] zou kunnen inhouden. Ook een fusie - in welke verhouding dan ook - met een andere partij kan aanleiding zijn voor het opzeggen van het Onderhoud. Immers de verandering in samenstelling van de groep kan met zich brengen dat [AFNEMER] in het bezit komt van een softwaresysteem dat beter bij de (vernieuwde) samenstelling van de [AFNEMER]-groep past of een gunstigere prijs/prestatie verhouding in zich heeft dan wel dat het  gebruik van dit andere softwaresysteem door [AFNEMER] onderdeel is van de overname- of fusievoorwaarden.”

  4.25.    Het automatiseringssysteem is vanaf 2008 in gedeelten opgeleverd.  In augustus 2009 heeft [S], CEO van [AFNEMER], een acceptatieformulier voor Mijlpaal 3 getekend namens ‘[AFNEMER]’. Het ‘Proces-verbaal Mijlpaal 5+’ is ondertekend door [K] namens [AFNEMER]. Daarin is bepaald: “Partijen komen met de ondertekening van dit proces-verbaal overeen dat het Automatiseringssysteem is opgeleverd in overeenstemming met de Automatiseringsovereenkomst rekening houdend met de voorwaarden in artikel 5 van dit Proces-verbaal.”

  4.26.    Het automatiseringssysteem is op 21 juli 2013 door [AFNEMER] in gebruik genomen. Bedrijfsklare oplevering heeft plaatsgevonden op 20 december 2013.

  4.27.    [AFNEMER] heeft vanaf de eerste deeloplevering in 2008 onderhoudsvergoedingen over de opgeleverde gedeelten betaald. Over de periode juli 2013 – juli 2016 heeft [AFNEMER] onderhoudsvergoedingen betaald van € 169.401,27 (juli 2013 – juli 2014), € 174.459, 32 (juli 2014 – juli 2015) en € 177.294,09 (alle bedragen ex BTW) betaald.

  4.28.    Naar aanleiding van een vraag van [AFNEMER] over de mogelijkheid van opzegging van (een deel van) het overeengekomen onderhoud hebben partijen in november en december 2015 per e-mail en brief met elkaar gecommuniceerd. Bij e-mail van 9 december 2015 heeft [K], naar aanleiding van een telefoongesprek op die dag, aan [H] onder meer geschreven:

  “3. [AFNEMER] heeft het recht heeft de overeenkomst aan te passen (minderwerk) en dus ook minder te betalen (art. 2.5);

  4. [AFNEMER] heeft het recht als de business veranderd de overeenkomst zonder verdere verplichtingen te beëindigen (artikel 25.2). Het is volgens dit artikel geheel ter beoordeling aan [AFNEMER] om te bepalen of een dergelijke situatie zich opdoet; (…)

  6. Indien we niet tot een vergelijk kunnen komen (90K per jaar), zal ik per 31/12/2015 de overeenkomst opzeggen met een uitloop van 6 maanden tot aan de eindigingsdatum van de huidige onderhoudsverplichting.”

  4.29.    In antwoord hierop heeft de advocaat van [Leverancier] per brief van 24 december 2015 aan ‘de directie’ van [AFNEMER] laten weten dat, kort gezegd, [Leverancier] een eventuele opzegging van het onderhoud zou toetsen aan artikel 25 lid 2 van de overeenkomst en erop gewezen dat opzegging alleen tegen het einde van een kalenderjaar mogelijk was zodat, gezien de daarbij in acht te nemen opzeggingstermijn van drie maanden, opzegging pas tegen 31 december 2016 kon plaatsvinden.

  4.30.     Bij e-mail van 28 december 2015 heeft [K] aan [H] meegedeeld dat ‘[AFNEMER]’ op korte termijn de in de overeenkomst voorziene wijzigingsprocedure zou starten ‘voor het aanpassen  van het onderhoud in de ruimste zin van het woord’.

  4.31.    De advocaat van [Leverancier] heeft bij brief van 15 januari 2016, zakelijk weergegeven, meegedeeld dat beëindiging dan wel aanpassing van de overeenkomst op het onderdeel onderhoud niet aan de orde is en dat [Leverancier] er vanuit gaat dat partijen hun verplichtingen over en weer  zullen nakomen.

  4.32.    Bij brief van 22 januari 2016 op briefpapier van [AFNEMER] [V] heeft [K] namens ‘[AFNEMER]’ de Automatiseringsovereenkomst opgezegd tegen 1 januari 2017 op grond van artikel 25 lid 2, eerste alinea van de overeenkomst en heeft aan [Leverancier] opdracht gegeven tot minderwerk, bestaande uit het schrappen van onderhoud aan vier onderdelen van het Automatiseringssysteem.

  4.33.    Bij e-mail van 4 maart 2016 (met in de e-mail ondertekening ‘ICT [AFNEMER] heeft [K] [Leverancier] erop gewezen dat zij contractueel verplicht was mee te werken aan ‘het doorvoeren van minderwerk’ en [Leverancier] gesommeerd uiterlijk 8 maart 18:00 uur te bevestigen dat zij instemt met het ‘door [AFNEMER] aangegeven minderwerk’.

  4.34.    Bij brief van haar advocaat van 8 maart 2016 aan [AFNEMER] / T.a.v. [K]. heeft [Leverancier] de opzegging van de overeenkomst door [K] afgewezen, omdat [K] daartoe niet bevoegd zou zijn en heeft zij, voor het geval dat de overeenkomst alsnog bevoegd zou worden beëindigd, kosteloze beëindiging door ‘[AFNEMER]’ niet geaccepteerd en van ‘[AFNEMER]’ een voorstel voor financiële afwikkeling gevraagd overeenkomstig artikel 25 lid 2, tweede alinea.

  4.35.    Bij brief van 10 maart 2016 aan de advocaat van [Leverancier] op briefpapier van [AFNEMER] Vermogensbeheer heeft [K] namens ‘[AFNEMER]’ de overeenkomst met onmiddellijke ingang gedeeltelijk ontbonden omdat [Leverancier] in verzuim zou zijn door geen gevolg te geven aan ‘de ingebrekestelling van 4 maart 2016’.

  4.36.    [AFNEMER] heeft op 23 september 2016 de toegang voor [Leverancier] tot haar systeem afgesloten, zodat [Leverancier] daarna geen onderhoud meer kon leveren.

  4.37.    [AFNEMER] heeft aan [Leverancier] met rentedatum 4 juli 2017 een bedrag van € 35.458,87 (€ 29.304,85 ex BTW) betaald, met als omschrijving "Onderhoud Standaard [Leverancier] 21  juli  2016  t/m  01-01-2017".

  5.    DE TOELICHTING VAN [LEVERANCIER] OP HAAR STELLINGEN

  5.1.    [Leverancier] onderbouwt haar vorderingen, kort samengevat, als volgt:
  Primair

  5.2.    De overeenkomst is niet rechtsgeldig beëindigd, omdat opzegging onbevoegd is geschied. [AFNEMER] moet de overeenkomst nakomen en tot de einddatum het overeengekomen onderhoud afnemen. [K] was destijds werknemer van [AFNEMER] en was niet bevoegd namens [AFNEMER] rechtshandelingen te verrichten. [K] had geen volmacht om de overeenkomst namens [AFNEMER] op te zeggen, terwijl opzegging is gedaan op briefpapier van [AFNEMER] Vermogensbeheer. [AFNEMER] heeft zich dat kennelijk gerealiseerd, nu de brief van 10 maart 2016 mede is ondertekend door de heer [G], destijds directeur van zowel [AFNEMER] als [AFNEMER], teneinde ‘alle rechtshandelingen in relatie tot de Automatiseringsovereenkomst’ te bekrachtigen. Ook als wordt aangenomen dat [G] dit in  zijn  hoedanigheid  van  bestuurder van [AFNEMER] heeft gedaan,  heeft dit niet tot gevolg dat  [K] bevoegd was, omdat bekrachtiging op grond van artikel  3:69 lid 3 BW geen gevolg heeft als de wederpartij voor de bekrachtiging reeds te kennen heeft gegeven dat zij  de  handeling wegens het ontbreken van een volmacht  als  ongeldig beschouwt. Dit is het geval, omdat [Leverancier] reeds bij brief van 8 maart 2016 aan [AFNEMER] had laten weten dat zij de opzegging in de brief van [K] d.d. 22 januari 2016 niet accepteerde als een aan haar gerichte verklaring van [AFNEMER], afkomstig van een vertegenwoordigingsbevoegde persoon.


  5.3.    Hieruit volgt dat de Automatiseringsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging. Nu [Leverancier] zich steeds bereid heeft verklaard het onderhoud te  blijven  verrichten, maar [AFNEMER] haar daartoe niet in staat heeft gesteld, vordert [Leverancier] nakoming van de overeenkomst, in het bijzonder de verplichting tot betaling van de overeengekomen onderhoudsvergoeding. [Leverancier] heeft [AFNEMER] bij brief van 8 maart 2016 in gebreke gesteld, door [AFNEMER] aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van nakoming en mee te delen dat zij aanspraak zou blijven maken op betaling van de vergoeding voor onderhoud in geval [AFNEMER] haar verplichtingen ter zake van het onderhoud niet zou nakomen. [AFNEMER] is vervolgens zonder ingebrekestelling in verzuim geraakt op de voet van artikel 6:82 lid 2 BW, omdat uit de houding van [AFNEMER] bleek dat aanmaning nutteloos zou zijn.


  Subsidiair


  5.4.    Indien de overeenkomst wel bevoegd is opgezegd, moet deze financieel worden afgewikkeld op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea. Deze bepaling is een uitzondering op de hoofdregel van artikel 18 lid 1 die [Leverancier] verplicht gedurende zeven jaar na bedrijfsklare oplevering onderhoud te verlenen aan het automatiseringssysteem. Bij de financiële afwikkeling moet worden uitgegaan van deze hoofdregel en van artikel 11 lid 2, dat bepaalt dat de vergoeding voor Onderhoud vast en onveranderlijk is.


  5.5.    De omstandigheden van artikel 25 lid 2, eerste alinea, die recht geven op kosteloze tussentijdse opzegging, doen zich niet voor. Weliswaar staat het oordeel of daarvan sprake is ‘ter discretie van [AFNEMER]’, maar het verdraagt zich niet met het systeem van de overeenkomst en de ingrijpende gevolgen van tussentijdse opzegging voor [Leverancier] dat dit oordeel niet getoetst zou kunnen worden. Daarbij brengt artikel 6:2 BW mee dat [AFNEMER] zich jegens [Leverancier] moet gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Voorts volgt uit artikel 6:2, tweede lid, dat de bepaling dat ‘het enkel ter discretie staat’ van [AFNEMER] om te beoordelen of een van de genoemde wijzigingen zich voordoet, tussen partijen niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


  5.6.    Indien de door [AFNEMER] aangevoerde omstandigheden aldus worden getoetst rechtvaardigen zij niet de kosteloze opzegging van het onderhoud omdat deze omstandigheden, kort samengevat, niet vallen onder de in artikel 25 lid 2, eerste alinea genoemde gronden daarvoor.


  5.7.    Voor de opdracht van [AFNEMER] in de brief van 22 januari 2016 aan [Leverancier] tot minderwerk door schrapping van het onderhoud van vier onderdelen van het Automatiseringssysteem geldt dat uit de tekst van de overeenkomst en de offerte aanvraag van 4 mei 2007 blijkt dat minderwerk alleen betrekking heeft op hardware en software en niet op onderhoud. De wijzigingsprocedure van Bijlage 8 is niet bedoeld om onderhoudskosten te verlagen, wat kennelijk het doel is van de door [Leverancier] gegeven opdracht. [Leverancier] heeft geen contractuele verplichting geschonden door niet op deze opdracht in te gaan en er is dan ook geen grond voor de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door [AFNEMER] bij brief van 10 maart 2016.


  6.    HET VERWEER VAN [AFNEMER]


  6.1.    [AFNEMER] voert in haar verweer, kort samengevat, het volgende aan:


  6.2.    [K] was bevoegd namens [AFNEMER] de overeenkomst op te zeggen.


  6.3.    De overeenkomst is door [AFNEMER] aangegaan voor de gehele organisatie (de [AFNEMER] groep) en dat is logisch, omdat er in financieel opzicht sprake is van één organisatie. [AFNEMER] heeft het gebruik, de ondertekening van de overeenkomst en alle andere documenten ‘in handen gegeven van [AFNEMER] B.V.’, dat binnen de organisatie de rol vervult van uitvoerende werkmaatschappij. [AFNEMER] heeft ook de facturen van [Leverancier] betaald. Zoals blijkt uit het personeel genoemd in Bijlage 10 was [AFNEMER] de ‘contract manager’; daarin wordt [B] (CEO [AFNEMER] B.V.) genoemd als ‘de enige persoon die [AFNEMER] kan binden aan de Automatiseringsovereenkomst’. Zowel de Automatiseringsovereenkomst als de bijbehorende side-letter d.d. 24 juli 2007 zijn ondertekend door [B].


  6.4.    [K] handelde met mandaat van [AFNEMER] en zo heeft [Leverancier] dat ook begrepen. [K]  ondertekende namens [AFNEMER] ‘de acceptatiedocumenten’ en heeft de offerte aanvraag d.d. 4 mei 2007 ondertekend.


  6.5.    [AFNEMER] heeft terecht op grond van artikel 25 lid 2, eerste alinea de overeenkomst opgezegd, omdat sprake was van een wijziging in de business van ‘[AFNEMER]’. Blijkens de tekst van deze bepaling – die op grond van artikel 24 lid 5 leidend is – is het ‘ter discretie van [AFNEMER]’ of daarvan sprake is. Er is dus geen ruimte voor toetsing aan redelijkheid en billijkheid.


  6.6.    [AFNEMER] heeft terecht met een beroep op artikel 2.5 van de overeenkomst een opdracht tot minderwerk gegeven, bestaande uit het schrappen van het onderhoud aan vier onderdelen van het maatwerk, die [AFNEMER] niet meer gebruikte.


  6.7.    Minderwerk kan wel degelijk zien op onderhoud. Minderwerk is gedefinieerd als ‘een schriftelijk opgedragen Wijziging van het Automatiseringssysteem ten opzichte van de Overeengekomen specificaties’. Het begrip ‘Automatiseringssysteem’ omvat blijkens de definitie daarvan ook ‘Diensten’, waaronder ‘Onderhoud’ valt.  Wijziging ziet op wijziging in de ‘Overeengekomen specificaties’, waarvan de definitie verwijst naar het ‘Programma van Eisen’, in welk document ook wordt gerefereerd aan ‘Onderhoud’.


  6.8.    [Leverancier] heeft zich blijkens artikel 5.2 SLA verplicht tot het leveren van de ‘Dienst Meerwerk’ die ‘alle veranderingen aan het Automatiseringssysteem [betreft] die niet vallen onder Preventief of Correctief Onderhoud’. Aangezien ‘Minderwerk’ ook ‘een verandering aan het Automatiseringssysteem’ is heeft de ‘Dienst Meerwerk’ daar ook betrekking op. Op grond van deze bepaling is [Leverancier] verplicht binnen vijf werkdagen na ontvangst van een melding van ‘Minderwerk’ in overleg met [AFNEMER] omvang en doorlooptijd te bepalen en binnen één kalendermaand capaciteit beschikbaar  te  stellen  om  de gevraagde werkzaamheden en onderhoud uit te voeren.


  6.9.    Nu [Leverancier] weigerde, ook na ingebrekestelling, de opdracht tot minderwerk uit te voeren was zij in verzuim en was [AFNEMER] gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk (voor delen van het onderhoud) te ontbinden.


  7.    DE BEOORDELING VAN DE VORDERINGEN


  7.1.    Voor de interpretatie van de overeenkomst bepaalt artikel 24 lid 5:


  “Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Automatiseringsovereenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg, waarbij opgemerkt zij dat daarbij slechts gekeken kan worden naar de (precontractuele) fase ingaande vanaf 5 april 2007, zijnde het moment waarop Partijen met elkaar in  onderhandeling zijn getreden.”


  7.2.    Hieruit volgt dat aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen grote betekenis (‘in eerste instantie … bepalend’) toekomt. Dit komt overeen met vaste rechtspraak van de Hoge Raad, op grond waarvan bij een commerciële overeenkomst, gesloten tussen professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt wederzijdse rechten en verplichtingen nauwkeurig vast te leggen, het uitgangspunt is dat aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen grote betekenis toekomt (vgl HR 5 april 2013, Lundiform/Mexx, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6532).


  Ontbinding en Minderwerk


  7.3.    Het meest verstrekkende verweer van [AFNEMER] is dat zij op goede gronden onder verwijzing naar artikel 5.2 van de SLA de overeenkomst ten aanzien van het onderhoud aan vier onderdelen van het maatwerk heeft ontbonden, omdat [Leverancier] geen gehoor heeft gegeven aan een op artikel 2.5 van de overeenkomst gebaseerde opdracht tot minderwerk, bestaande uit het schrappen van de betreffende maatwerk functionaliteiten, die [AFNEMER] niet meer gebruikte.  Zij heeft daartoe, kort samengevat, onder verwijzing naar verschillende bepalingen in de overeenkomst, aangevoerd dat ‘Minderwerk’ ook betrekking kan hebben op onderhoud.


  7.4.    Zoals [Leverancier] terecht heeft aangevoerd ziet de procedure van artikel 5.2 SLA niet op een wijziging van de overeengekomen specificaties (waaronder minderwerk kan vallen), maar op een melding van een incident, zoals een gebrek in het automatiseringssysteem, met het oog op oplossing van het gebrek in het kader van onderhoud. Een verzoek tot minderwerk – daargelaten of vermindering van het onderhoud daar onder kan vallen –  is niet een dergelijk incident en valt dus niet onder deze bepaling. [AFNEMER] heeft gesteld dat artikel 5.2 SLA vaker werd gebruikt ‘om de inhoud van het Onderhoud aan te passen’, onder overlegging van een kopie van twee wijzigingsvoorstellen waaruit dat zou blijken. Nu het slechts om twee voorbeelden gaat en gezien de gemotiveerde betwisting door [Leverancier] dat in die gevallen sprake was van een verzoek tot aanpassing van onderhoud, is niet komen vast te staan dat partijen zijn overeengekomen artikel 5.2 SLA te gebruiken voor het doorvoeren van wijzigingen in het onderhoud van het automatiseringssysteem.


  7.5.    Voorts oordeelt het scheidsgerecht dat uit de tekst van de overeenkomst, die op grond van artikel 24 lid 5 in eerste instantie bepalend is voor de uitleg van de overeenkomst (zie verder alinea 7.24 e.v.) , volgt dat het automatiseringssysteem, anders dan [AFNEMER] heeft betoogd, niet mede het overeengekomen onderhoud omvat. Aan [AFNEMER] moet worden toegegeven dat, op basis van de door haar gemaakte combinatie van definities en bepalingen betoogd lijkt te kunnen worden dat de definitie van het begrip automatiseringssysteem ook kan zien op onderhoud, maar die lezing loopt vast wanneer andere bepalingen van de overeenkomst daarbij worden betrokken.


  7.6.    In dit verband wordt allereerst gewezen op de definitie van Onderhoud in artikel 1.28 als “maatregelen gericht op het voorkomen of herstellen van Gebreken in het Automatiseringssysteem”, waarbij artikel 1.15 ‘Gebrek’ definieert als “het niet of niet-volledig voldoen van het Automatiseringssysteem (…) aan de Overeengekomen specificaties (…)”. Onderhoud aan onderhoud is immers niet mogelijk.


  7.7.    Voorts wordt gewezen op de definitie in artikel 1.18 van ‘Integrale Acceptatie’ als “(…)toetsing (…) waarbij [AFNEMER] heeft kunnen vaststellen dat het Automatiseringssysteem voldoet aan de Overeengekomen specificaties.” Aangezien deze integrale acceptatie plaats vindt voor de bedrijfsklare oplevering van het systeem, waarvan tussen partijen vast staat dat deze op 20 december 2013 heeft plaats gevonden, kan het automatiseringssysteem niet mede het onderhoud omvatten dat pas na oplevering zou worden verricht. Weliswaar is tussen 2008 en 2013 onderhoud verricht aan de in die periode opgeleverde onderdelen, maar de integrale acceptatie had daarop niet specifiek betrekking.


  7.8.    Het ‘inlezen’ van onderhoud in de definitie van automatiseringssysteem loopt ook spaak bij artikel 1.25, dat een ‘Nieuwe Versie’ omschrijft als ‘(…) een samenstelling van Preventief-, Correctief- en Vernieuwend Onderhoud op het Automatiseringssysteem.’ Ook hier geldt dat onderhoud aan onderhoud niet mogelijk is.


  7.9.    Het scheidsgerecht vindt in dit verband ook van betekenis dat onderhoud naast het automatiseringssysteem wordt genoemd onder meer in


  •    artikel 2.1, waarin [AFNEMER] opdracht geeft aan [Leverancier] om “het Automatiseringssysteem in te richten, Bedrijfsklaar op te leveren, overeenkomstig de in deze Automatiseringsovereenkomst vastgelegde Overeengekomen specificaties, en het Automatiseringssysteem te Onderhouden zoals beschreven in Bijlage 7 inrichting van het Automatiseringssysteem (…).” [onderstreping toegevoegd, arb.]


  •    artikel 5.1, waarin is bepaald dat [Leverancier] het automatiseringssysteem zal leveren volgens de planning en de daarin opgenomen mijlpalen, vastgelegd in Bijlage 6, welke  mijlpalen zien op de periode tot bedrijfsklare oplevering en niet op het onderhoud dat nadien zou moeten worden geleverd;


  •    artikel 8.1 dat bepaalt dat partijen een acceptatietest uitvoeren bij de integrale eindoplevering van het automatiseringssysteem, hetgeen niet tevens kan zien op integrale eindoplevering van het onderhoud (wat daaronder ook moet worden verstaan), omdat dit geheel, althans grotendeels daarna zou moeten worden geleverd.


  7.10.    Tenslotte is de door [AFNEMER] bepleite mogelijkheid het onderhoud te verminderen door middel van een opdracht tot minderwerk - en met name het gegeven dat een opdracht tot meer- of minderwerk niet door [Leverancier] kan worden geweigerd nadat de stuurgroep daartoe opdracht heeft gegeven – strijdig met artikel 11 lid 2 dat bepaalt dat “de overeengekomen Vergoeding voor Bedrijfsklare oplevering en het Onderhoud (…) vast en onveranderlijke [zijn]”. Als de omvang van onderhoud door een opdracht tot minderwerk zou kunnen worden verminderd zou [AFNEMER] immers eenzijdig de overeen gekomen vaste vergoeding kunnen verlagen, hetgeen niet alleen in strijd is met deze bepaling, maar ook met de in bijlage 2 van de overeenkomst opgenomen offerte van [Leverancier], waarin deze vaste en onveranderlijke prijs is gespecificeerd. Ook valt het standpunt van [AFNEMER] niet te verenigen met artikel 18.1 dat [Leverancier] verplicht gedurende zeven jaar na Bedrijfsklare oplevering Onderhoud te leveren, met als enige uitzondering "het recht van [AFNEMER] het Onderhoud tussentijds op te zeggen overeenkomstig artikel 25.2.". Als partijen hadden beoogd voor [AFNEMER] de mogelijkheid te creëren onderhoud (en de daarvoor afgesproken vaste vergoeding) door middel van een opdracht tot minderwerk te verminderen had het voor de hand gelegen dat zij dat als uitzondering op deze bepalingen hadden opgenomen, hetgeen niet is gebeurd.


  7.11.    De conclusie is dat [AFNEMER] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt – laat staan bewezen - dat zij gerechtigd was met een beroep op artikel 2.5 het onderhoud te verminderen door een opdracht tot minderwerk te geven en dat er geen grond was voor ontbinding van de overeenkomst omdat [Leverancier] die opdracht niet uitvoerde. Nu [AFNEMER] voor ontbinding geen andere grondslag heeft aangevoerd oordeelt het scheidsgerecht dat de overeenkomst niet op goede gronden (gedeeltelijk) is ontbonden.

   
  Beëindiging overeenkomst


  Bevoegdheid


  7.12.    [Leverancier] bestrijdt dat de opzegging van de overeenkomst door [K] bevoegd is geschied nu hij niet uit hoofde van zijn functie bevoegd was [AFNEMER] te vertegenwoordigen en hij niet beschikte over een schriftelijke volmacht om namens [AFNEMER] op te zeggen.  [B] heeft de overeenkomst ondertekend en is ingevolge Bijlage 10 ‘de enige die [AFNEMER] kan binden aan de Automatiseringsovereenkomst’.


  7.13.    Ingevolge artikel 3:61 lid 1 kan een volmacht uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. De vraag of een volmacht is verleend en, zo ja, met welke inhoud, moet worden beantwoord aan de hand van de maatstaven van art. 3:33 en 3:35 (vergelijk HR 12 oktober 2012, LJN BW9243, NJ 2012/686, Varde/Harbers). Het komt erop aan wat de volmachtgever en de gevolmachtigde over en weer hebben verklaard en over en weer uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben mogen begrijpen, waarbij in het bijzonder van belang is de verklaring of gedraging waarbij de volmacht is verleend.


  7.14.    [K] heeft bij brief van 4 mei 2007 de offerteaanvraag gedaan en heeft namens [AFNEMER] het project geleid om het Automatiseringssysteem te bouwen en in te richten. Ook heeft [K] in 2013 namens [AFNEMER] het document ondertekend waarmee de oplevering van het Automatiseringssysteem is geaccepteerd.  [AFNEMER] stelt in dit verband dat [K] bij de opzegging handelde met mandaat van [AFNEMER] en dat [Leverancier] dat ook heeft begrepen.


  7.15.    Uit de overgelegde stukken blijkt voorts dat [K] vanaf november 2015 aanvankelijk met [H] en later met de advocaat van [Leverancier] heeft gecommuniceerd over de mogelijkheid het onderhoud te verminderen. Bij faxen van 24 december 2015 en 15 januari 2016 heeft de advocaat van [Leverancier] zich gericht tot [AFNEMER] ‘t.a.v. de directie’ en, kort samengevat, meegedeeld dat van beëindiging van het onderhoud alleen sprake kon zijn overeenkomstig artikel 25 van de overeenkomst. Bij brief van 22 januari 2016 heeft[K] ‘in antwoord op uw faxen van 24 december jl. en 15 januari jl.’ meegedeeld dat [AFNEMER] (waarmee kennelijk [AFNEMER] werd bedoeld) de overeenkomst opzegde op grond van artikel 25 lid 2 en aan [Leverancier] opdracht gegeven tot minderwerk op grond van artikel 2 lid 5. Bij brief van 4 maart 2016 aan de advocaat van [Leverancier] heeft [K] [AFNEMER] gesommeerd uiterlijk dinsdag 8 maart 2016, vóór 18.00 uur schriftelijk te bevestigen dat [Leverancier] instemde met het door [AFNEMER] aangegeven minderwerk. Uit deze brief blijkt dat [Leverancier] bij e-mail van 3 februari 2016 en [H ] bij e-mail van 5 februari 2016 (beide niet overgelegd) op zijn opzeggingsbrief hadden gereageerd.


  7.16.    Bij brief d.d. 8 maart 2016 van haar advocaat aan ‘[AFNEMER], T.a.v. de heer [K] heeft [Leverancier] meegedeeld dat zij niet aan de sommatie zou voldoen en haar redenen toegelicht. In deze brief heeft [Leverancier] zich voor het eerst beroepen op onbevoegdheid van [K] ter zake van de opzegging en deze niet geaccepteerd omdat onbevoegd zou zijn opgezegd.


  7.17.    Uit deze gang van zaken moet worden afgeleid dat [AFNEMER] de indruk heeft gewekt dat aan [K] een (stilzwijgende) volmacht was verleend om haar (ook) ter zake van de beëindiging van de overeenkomst te vertegenwoordigen en dat dit voor [Leverancier] duidelijk was. De directie van [AFNEMER] liet immers [K] de aan haar gerichte brieven van de advocaat van [Leverancier] van 24 december 2015 en 15 januari 2016 beantwoorden, terwijl [Leverancier]’s advocaat zijn brief van 8 maart 2016, waarin [K]’s bevoegdheid werd betwist, richtte aan ’[AFNEMER], T.a.v. [K]’.


  7.18.    Ten overvloede overweegt het scheidsgerecht dat het beroep op onbevoegdheid van [K] in deze procedure eveneens in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die [Leverancier] in acht moet nemen bij de uitvoering van een overeenkomst, nu [Leverancier] in de periode vanaf april 2007 tot 8 maart 2016 de bevoegdheid van [K] nimmer heeft betwist ten aanzien van de rechtshandelingen die hij in die periode namens [AFNEMER] in het kader van de overeenkomst heeft verricht, waaronder de acceptatie van de bedrijfsklare oplevering van het automatiseringssysteem.


  7.19.    De conclusie is dat de overeenkomst bij brief van 22 januari 2016 door [AFNEMER] is opgezegd op grond van artikel 25 lid 2 van de overeenkomst. Overeenkomstig het bepaalde in de laatste zin van artikel 25 lid 2 heeft opzegging schriftelijk plaatsgevonden tegen het eind van het kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht is genomen. De overeenkomst is derhalve op 1 januari 2017 geëindigd, zodat de primaire vordering van [Leverancier] moet worden afgewezen.


  Kosteloze opzegging


  7.20.    De subsidiaire vordering van [Leverancier] houdt in dat de overeenkomst financieel moet worden afgewikkeld op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea. [AFNEMER] heeft de overeenkomst echter opgezegd op grond van artikel 25 lid 2, eerste alinea, dat luidt:


  “[AFNEMER] is bevoegd het Onderhoud tussentijds op te zeggen als  


  (i) de strategie van [AFNEMER] zodanig wijzigt dat  de  functionaliteit van  het  Automatiseringssysteem niet meer aansluit hierbij,


  (ii) de business van [AFNEMER] of (iii) de samenstelling van de [AFNEMER]-groep in de  breedste zin van het  woord wijzigt, zonder dat  als  gevolg van deze opzegging enige aansprakelijkheid jegens [Leverancier] ontstaat.


  Het staat enkel ter discretie van [AFNEMER] om te beoordelen of van een dergelijke wijziging sprake is. Opzegging vindt in dat geval plaats door schriftelijke opzegging tegen het eind van een  kalenderjaar  waarbij  een  opzegtermijn  van  drie  maanden  in acht  dient  te worden  genomen.”


  7.21.    Indien deze opzegging op de juiste grond is geschied is [AFNEMER] jegens [Leverancier] niet aansprakelijk, zodat geen financiële compensatie hoeft te worden betaald. In dat geval moet de subsidiaire vordering van [Leverancier] worden afgewezen.


  Wijziging van de business


  7.22.    [AFNEMER] heeft zich in deze procedure beroepen op de in artikel 25, lid 2, eerste alinea, sub (ii) genoemde grond, die kosteloze opzegging mogelijk maakt indien ‘de business van [AFNEMER] (…) in de  breedste zin van het  woord wijzigt’. [AFNEMER] stelt dat daarvan sprake is en heeft er op gewezen dat artikel 25, lid 2, eerste alinea bepaalt: “Het staat enkel ter discretie van [AFNEMER] om te beoordelen of van een dergelijke wijziging sprake is“. Volgens [AFNEMER] betekent dit dat zij zelf beoordeelt of deze omstandigheden zich voordoen. Dat heeft volgens [AFNEMER] te maken met de materie, omdat alleen [AFNEMER] kan bepalen of de winstmarges, onder de druk van de kosten, nog aansluiten bij de strategie van de onderneming. Naar haar mening kan [AFNEMER] zich niet in een situatie begeven waar ze afhankelijk zou zijn van de mening van een leverancier die andere belangen heeft en de afwegingen van [AFNEMER] niet kent. [AFNEMER] zou daarbij wel redelijk moeten handelen.


  7.23.    [Leverancier] heeft gesteld dat [AFNEMER] bij de uitoefening van haar bevoegdheid om te beoordelen of zich de in artikel 25, lid 2, eerste alinea, sub (ii) genoemde grond voordoet, zich jegens [Leverancier] moet gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid van artikel 6:2 BW en dat deze bevoegdheid niet van toepassing is voor zover uitoefening daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


  Uitleg overeenkomst


  7.24.    Ingevolge artikel 24 lid 5 is de taalkundige betekenis van de bewoordingen in eerste instantie bepalend voor de betekenis (zie alinea 7.1 e.v.). Uit de letterlijke bewoordingen van de passage in artikel 25 lid 2, eerste alinea (“Het staat enkel ter discretie  van [AFNEMER] om te beoordelen of  van een dergelijke  wijziging sprake is“) volgt dat [AFNEMER] beoordeelt of zich een van de daargenoemde situaties voordoet, waarin [AFNEMER] de overeenkomst kosteloos mag beëindigen. Dit uitgangspunt geldt echter ingevolge artikel 24 lid 5 ‘behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar‘ zou zijn.


  7.25.    Naar het oordeel van het scheidsgerecht is een louter taalkundige uitleg van deze passage naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, voor zover dat zou betekenen dat de uitoefening van de aan [AFNEMER] gegeven exclusieve bevoegdheid in de gegeven omstandigheden in het geheel niet zou kunnen worden getoetst. [AFNEMER] zou dan immers kunnen opzeggen zonder dat zij aannemelijk hoeft te maken dat zich een van de – op haar voorstel – in artikel 25 lid 2, eerste alinea opgenomen situaties ook daadwerkelijk voordoet.


  7.26.    In dit verband is ook van belang dat artikel 6:2 lid 1BW lid 2 bepaalt dat een tussen partijen geldende regel - zoals in dit geval de bepaling dat het uitsluitend aan [AFNEMER] is om te bepalen of zich een grond voor kosteloze opzegging voordoet - niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Voorts wordt overwogen dat [AFNEMER] in de Memorie van Antwoord (alinea 11.15) ook zelf het standpunt heeft ingenomen datzij bij de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid redelijk dient te handelen.


  7.27.    Nu de taalkundige uitleg leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, komt de tweede zin van artikel 24 lid 5 in beeld. Deze begint met: “Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden”.  Deze tekst sluit niet geheel aan op de in de eerste zin gegeven regel, omdat een uitleg die niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mag zijn, niet noodzakelijk hetzelfde is als ‘een redelijke uitleg’. Daarom moet op basis van de tweede zin van artikel 24 lid 5 eerst worden nagegaan of ‘de bewoordingen (…) in onderlinge samenhang bezien’ kunnen leiden tot een redelijke uitleg.


  7.28.    Naar het oordeel van het scheidsgerecht is een redelijke uitleg van artikel 25 lid 2, eerste alinea dat de opzegging door [AFNEMER] gemotiveerd dient te zijn en dat deze motivering inhoudelijk kan worden getoetst, in dit geval aan de sub (ii) genoemde grond waarop [AFNEMER] zich beroept, dat sprake is van een wijziging van ‘de business van [AFNEMER] (…) in de  breedste zin van het  woord’. Vervolgens is de vraag of aan deze opzeggingsgrond op basis van ‘de bewoordingen, (…) in onderlinge samenhang bezien’ een ‘in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg’ kan worden gegeven.


  7.29.    [AFNEMER] stelt dat uit de bewoordingen van artikel 25 lid 2, eerste alinea volgt dat zij het onderhoud tussentijds kan beëindigen als het systeem niet meer bij haar organisatie past of als zij een systeem van de omvang van deze niet meer kan bekostigen, bijvoorbeeld bij inkrimping. [AFNEMER] heeft aangevoerd dat hiervan sprake is, nu sinds 2007 (i) de omzet van de [AFNEMER] groep sterk is teruggelopen (van € 20.171.394 naar € 4.195.923), evenals de winst (van € 3.687.553 naar € 28.311), (ii) zij als gevolg daarvan verschillende maatregelen heeft doorgevoerd om de kosten te beperken (onder meer inkrimping van het personeel) en (iii) zij de verkoop van haar producten op een andere manier is gaan inrichten, waarvoor minder personeel nodig was en (iv) het aantal producten dat zij verkocht heeft gereduceerd. Mede als gevolg van deze maatregelen is het aantal gebruikers van het automatiseringssysteem in de [AFNEMER] groep teruggelopen tot 50 en zijn delen van het door [Leverancier] geleverde maatwerk niet meer in gebruik.


  7.30.    [Leverancier] heeft bestreden dat de door [AFNEMER] aangevoerde omstandigheden inhouden dat de ‘business’ van de [AFNEMER] groep is gewijzigd. Zij heeft er, kort gezegd, op gewezen dat zowel [AFNEMER] als [AFNEMER] zich nog steeds bezig houden met vermogensbeheer en beleggingsadvies, hetgeen zij ook deden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Volgens [Leverancier] is kostenbesparing de reden dat [AFNEMER] het onderhoud wilde opzeggen, hetgeen niet valt onder een ‘wijziging van de business (…) in de breedste zin van het woord’ zoals bedoeld in artikel 25 lid 2, eerste alinea sub (ii).


  Redelijke (commerciële) bedoelingen


  7.31.    Naar het oordeel van het scheidsgerecht ontbreken in de tekst van de overeenkomst voldoende aanknopingspunten voor een redelijke uitleg op basis van de bewoordingen van deze opzeggingsgrond. Voor die situatie bepaalt artikel 24 lid 5 dat de ‘redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen’ als maatstaf zullen gelden bij de uitleg, waarbij moet worden gekeken naar de uitingen van partijen in de periode vanaf 5 april 2007.  Partijen hebben verschillende stukken overgelegd waaruit deze bedoelingen kunnen worden afgeleid.


  7.32.    In de offerte aanvraag d.d. 4 mei 2007 heeft [AFNEMER] Vermogensbeheer B.V. (‘[AFNEMER]’) aan [Leverancier] onder meer gevraagd in de offerte op te nemen de vaste jaarlijkse prijs voor onderhoud  van het automatiseringssysteem, voor de duur  van zeven jaar. [Leverancier] heeft deze prijs opgenomen in haar offerte d.d. 17 juli 2017 en deze is als bijlage bij de overeenkomst opgenomen. Een en ander is verwerkt in artikel 11 lid 1 (vaste prijs) en 18 lid 1 (verplichting tot onderhoud gedurende zeven jaar, behoudens opzegging conform artikel 25 lid 2), waarmee tegemoet werd gekomen aan het belang van [AFNEMER] om gedurende zeven jaar na bedrijfsklare oplevering verzekerd te zijn van onderhoud tegen een vaste prijs. Daarmee werd ook tegemoet gekomen aan het commerciële belang van [Leverancier], dat zij de zekerheid had dat zij gedurende zeven jaar de volledige onderhoudsvergoeding zou ontvangen.


  7.33.    Uit de totstandkoming geschiedenis van de overeenkomst blijkt dat artikel 25 lid 2 aanvankelijk bepaalde dat [AFNEMER] het onderhoud uitsluitend kon beëindigen als partijen overeenstemming zouden bereiken over een financiële compensatie. Die diende kennelijk ter vergoeding van door [Leverancier] gemiste inkomsten doordat bij tussentijdse beëindiging korter dan zeven jaar onderhoud zou worden afgenomen.


  7.34.    [AFNEMER] wilde echter niet onder alle omstandigheden verplicht zijn onderhoud af te nemen. In een latere versie van de overeenkomst werd opgenomen dat [AFNEMER] wel de  intentie uitsprak om 7 jaar onderhoud af te nemen, maar daartoe niet verplicht was en dat [AFNEMER] de overeenkomst kon beëindigen tegen het einde van een kalenderjaar, met een opzegtermijn van drie maanden, maar zonder dat zij een vergoeding verschuldigd zou zijn in geval van tussentijdse beëindiging.


  7.35.    [Leverancier] heeft zich daar kennelijk tegen verzet, want in de e-mail d.d. 12 juli 2007 aan [K] – daags voor ondertekening van de overeenkomst door [H] - stelt de advocaat van [AFNEMER] voor om aan ‘de bezwaren van [Leverancier]’ tegemoet te komen door de oorspronkelijke bepaling over tussentijdse opzegging tegen financiële compensatie op te nemen en daarnaast kosteloze opzegging door [AFNEMER] op een drietal gronden mogelijk te maken. Dit voorstel is opgenomen in artikel 25 lid 2 van de overeenkomst die op 13 juli 2007 door [H] is ondertekend. Toen is ook de contractspartij aangepast van [AFNEMER] naar [AFNEMER].


  7.36.    Uit deze gang van zaken volgt dat artikel 25 lid 2 een compromis is tussen de belangen van [AFNEMER] (de zekerheid van zeven jaar onderhoud tegen een vaste prijs, maar geen verplichting om onder alle omstandigheden dat onderhoud af te nemen) en het commerciële belang van [Leverancier] om gedurende tenminste zeven jaar de overeengekomen onderhoudsvergoeding te ontvangen. Daarbij is de hoofdregel, waarbij deze belangen in beginsel in evenwicht zijn, dat bij tussentijdse beëindiging [AFNEMER] een nader overeen te komen financiële compensatie betaalt.


  7.37.    Uitzondering daarop is kosteloze opzegging in de in artikel 25 lid 2, eerste alinea genoemde situaties, waar de balans doorslaat ten gunste van het belang van [AFNEMER]. Bij de toetsing of in een concreet geval de door [AFNEMER] aangevoerde gronden kosteloze beëindiging rechtvaardigen, moet rekening worden gehouden met dit uitzonderingskarakter van de bepaling. De daarin genoemde situaties mogen niet zo ruim worden uitgelegd, dat daardoor de hoofdregel – beëindiging tegen financiële compensatie – weinig of geen betekenis meer heeft.


  7.38.    In deze procedure heeft [AFNEMER] zich beroepen op de in artikel 25 lid 2, eerste alinea, sub (ii) opgenomen beëindigingsgrond, stellende dat er sprake is van een ‘wijziging van de business (…) in de breedste zin van het woord’. [Leverancier] heeft dit bestreden en als eerste verweer aangevoerd dat, nu [AFNEMER] de contractspartij is, de omstandigheden van artikel 25 lid 2, eerste alinea alleen wijzigingen kunnen zijn die de bedrijfsomstandigheden van [AFNEMER] moeten betreffen. Nu [AFNEMER] slechts holding activiteiten uitvoert en de aangevoerde omstandigheden volgens [Leverancier] hoofdzakelijk de bedrijfsactiviteiten van [AFNEMER] [V] B.V. betreffen zouden deze reeds om die reden geen grond kunnen opleveren voor een beroep van [AFNEMER] op deze bepaling.


  7.39.    [AFNEMER] heeft daar tegenin gebracht dat zij weliswaar de contractspartij is, maar dat het steeds de bedoeling was dat het automatiseringssysteem voornamelijk door [AFNEMER] zou worden gebruikt. Tot vlak voor de ondertekening van de overeenkomst stond [AFNEMER] ook vermeld als de contractspartij, maar dit is op 12 juli 2007 gewijzigd in [AFNEMER] om zeker te stellen dat ook andere dochtervennootschappen de software konden gebruiken. De centrale rol van [AFNEMER] blijkt onder meer uit het feit dat zij de offerte aanvraag heeft gedaan, de onderhandelingen over de overeenkomst heeft gevoerd, haar personeel de implementatie van het automatiseringssysteem heeft begeleid, haar directeur als enige bevoegd was [AFNEMER] aan de overeenkomst te binden en dat [AFNEMER] de facturen onder de overeenkomst heeft betaald.


  7.40.    Het scheidsgerecht is van oordeel dat onder deze omstandigheden, die als zodanig niet door [Leverancier] zijn bestreden, geoordeeld moet worden dat een uitleg van ‘de business van [AFNEMER]’ op basis van de ‘redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen’ meebrengt dat hieronder de bedrijfsactiviteiten van [AFNEMER] [V] B.V. ([AFNEMER]) worden verstaan.


  ‘Side letter’


  7.41.    [AFNEMER] heeft een brief van 24 juli 2007 (ook wel de side letter genoemd), op briefpapier van [AFNEMER] en ondertekend door [B], in het geding gebracht, die was gericht aan [H] van [Leverancier], waarin uitleg wordt gegeven aan artikel 25 lid 2, eerste alinea. Volgens [AFNEMER] waren partijen het eens over de inhoud van de brief, zodat deze de tussen partijen overeengekomen interpretatie van deze bepaling zou bevatten. In dat verband heeft [AFNEMER] erop gewezen dat de brief voor akkoord is getekend door [C], destijds commercieel directeur van [Leverancier].


  7.42.    [Leverancier] heeft bestreden dat [C] bevoegd was de brief namens [Leverancier] voor akkoord te tekenen en heeft gesteld dat zij de inhoud van de brief niet kende totdat deze in de onderhavige procedure door [AFNEMER] bij Memorie van Antwoord is overgelegd. Partijen hebben vervolgens stukken overgelegd en verklaringen van bij de overeenkomst betrokken (ex-) directieleden en werknemers, die elkaar tegenspreken over de vraag (i) of de side letter vóór 24 juli 2007 is besproken tussen partijen, (ii) wanneer ondertekening door [C] heeft plaats gevonden en wie daarbij aanwezig waren en (iii) of [C] destijds bevoegd was de brief namens [Leverancier] te tekenen.


  7.43.    Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van het scheidsgerecht niet komen vast te staan (i) dat de brief voor 24 juli 2007 door partijen is besproken, (ii) wanneer en in aanwezigheid van wie ondertekening door partijen heeft plaats gevonden, (iii) dat ([Leverancier] de schijn heeft opgewekt dat) [C] bevoegd was de side letter namens [Leverancier] te ondertekenen en evenmin (iv) dat , kort gezegd, [AFNEMER] mocht vertrouwen op de bevoegdheid van [C]. Onder die omstandigheden is naar het oordeel van het scheidsgerecht niet komen vast te staan dat de side letter deel uitmaakt van hetgeen partijen zijn overeengekomen.


  7.44.    De side letter is echter ook als zodanig van belang voor de uitleg van artikel 25 lid 2, eerste alinea, nu [AFNEMER] zich in deze procedure heeft vereenzelvigd met de in die brief door [AFNEMER] verwoorde interpretatie van deze bepaling.  Daarbij is van belang dat de tekst van artikel 25 lid 2, eerste alinea door [AFNEMER] is voorgesteld vlak voor ondertekening van de overeenkomst (dus voordat [AFNEMER] contractspartij werd in plaats van [AFNEMER]), om tegemoet te komen aan het bezwaar van [Leverancier] tegen, kort gezegd, de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging door [AFNEMER] zonder financiële compensatie aan [Leverancier].


  7.45.    Uit de side letter blijkt dat [AFNEMER] onderkende dat de tekst van artikel 25 lid 2, eerste alinea tot interpretatie verschillen zou kunnen leiden. Met het oog daarop heeft zij in overleg met haar advocaat in de periode tussen 12 en 24 juli 2007 de side letter opgesteld.  Ten aanzien van het doel van de side letter vermeldt [AFNEMER]: “In dit achtergronddocument wordt een toelichting gegeven op de eerste alinea van het opzeggingsartikel (25.2) in  de  AO tussen [AFNEMER] en [Leverancier] (…) [AFNEMER] licht [de daarin gebruikte] begrippen toe aan de hand van enkele voorbeelden. Hierbij zij opgemerkt dat de toelichting geen limitatieve opsomming betreft, maar richting geeft aan de bedoeling van Partijen.”


  7.46.    Vervolgens licht [AFNEMER] de grond sub (ii) als volgt toe: “2. Indien de business van [AFNEMER] zodanig verandert dat een Automatiseringssysteem van een dergelijke omvang bijvoorbeeld functioneel dan wel kostentechnisch niet meer aansluit bij de behoefte van [AFNEMER], hetgeen uitsluitend ter beoordeling van [AFNEMER] staat. Dit zou het geval zijn indien [AFNEMER] zich zou gaan toeleggen op het beheren van enkele zeer vermogende personen of institutionele beleggers.”  (onderstreping arb.)


  7.47.    Weliswaar zijn deze voorbeelden volgens de toelichting niet-limitatief, zodat ook in andere gevallen sprake zou kunnen zijn van wijziging van de business die recht geeft op kosteloze opzegging, maar blijkens die toelichting geven zij in de visie van [AFNEMER] wel ‘richting … aan de bedoeling van Partijen’ en dus in ieder geval aan haar bedoeling, als opsteller van de brief.


  7.48.    Uit de zin “Dit zou het geval zijn indien [AFNEMER] zich zou gaan toeleggen op het beheren van enkele zeer vermogende personen of institutionele beleggers moet worden afgeleid dat [AFNEMER] met de op haar voorstel opgenomen opzeggingsgrond ‘wijziging van de business … in de breedste zin van het woord’ doelde op een situatie waarin haar bedrijfsactiviteiten zich wezenlijk zouden hebben gewijzigd, bijvoorbeeld doordat zij zich op een geheel andere doelgroep zou gaan richten, en dat als gevolg daarvan het automatiseringssysteem functioneel of kostentechnisch niet meer zou aansluiten bij de behoeften van [AFNEMER].


  7.49.    Naar het oordeel van het scheidsgerecht is van een dergelijke fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten geen sprake. Uit de overgelegde stukken blijkt dat ‘de business’ van [AFNEMER] ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst bestond en nog steeds bestaat uit vermogensbeheer en beleggingsadvies, waarbij zij zich richt op alle beleggers (particulier en institutioneel) met een bepaald minimum te beleggen vermogen. Weliswaar heeft [AFNEMER] haar bedrijfsactiviteiten, kennelijk als gevolg van veranderde marktomstandigheden, ingekrompen en aangepast, maar de doelgroep en haar activiteiten zijn hetzelfde gebleven.


  7.50.    De wens van [AFNEMER] in 2015 om de contractuele verplichting tot het afnemen van onderhoud te beperken is, mede gezien het feit dat delen van het maatwerk kennelijk toen al niet meer in gebruik waren, wellicht uit oogpunt van kostenbesparing begrijpelijk, maar de daarvoor aangevoerde omstandigheden vallen, zowel afzonderlijk als tezamen, naar het oordeel van het scheidsgerecht niet op een lijn te stellen met de door [AFNEMER] in de brief van 24 juli 2007 gegeven voorbeelden van een wijziging van de business.


  7.51.    In dit verband is ook van belang dat [AFNEMER], dat immers de side letter heeft opgesteld, de vrijheid had om, indien zij een ruimere uitleg had beoogd van een wijziging van ‘de business van [AFNEMER] (…) in  de  breedste zin van het  woord’, dat in die brief duidelijk had kunnen maken, bijvoorbeeld door de voorbeelden weg te laten, zodat iedere verandering in haar activiteiten, waardoor het automatiseringssysteem wat betreft functionaliteit of kosten niet meer aansloot bij haar behoeften, een grond voor kosteloze beëindiging zou zijn. Kennelijk was dit niet haar bedoeling en moest het in haar visie gaan om een wezenlijke wijziging van bedrijfsactiviteiten en niet om aanpassing daarvan als gevolg van veranderende marktomstandigheden en afnemend bedrijfsresultaat en een daarmee samenhangende beperking van het aantal cliënten en werknemers, hoe ingrijpend die op zich ook zou kunnen zijn.


  7.52.    Ten overvloede merkt het scheidsgerecht op dat voor een verzoek van [AFNEMER] om in de door haar aangevoerde omstandigheden het onderhoud te beperken (en dus de overeenkomst op dit punt aan te passen) de instemming van [Leverancier] was vereist. Gezien onder meer de hoofdregel dat [Leverancier] zeven jaar onderhoud tegen een vaste prijs moet leveren, zodat zij er, behoudens opzegging conform artikel 25 lid 2, op kon rekenen dat zij gedurende de gehele periode de afgesproken onderhoudsvergoeding zou ontvangen, was de weigering van [Leverancier] mee te werken aan een beperking van het onderhoud (en dus van haar inkomsten) onder de omstandigheden van het geval niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid die van haar als contractspartij kan worden verlangd.


  7.53.    De conclusie is dat de door [AFNEMER] in deze procedure aangevoerde omstandigheden onvoldoende zijn om aan te nemen dat sprake is van de in artikel 25 lid 2, eerste alinea, sub (ii) bedoelde situatie, zodat zij niet met een beroep daarop kon opzeggen. Nu [AFNEMER] zich verder niet heeft beroepen op een van de andere in artikel 25 lid 2, eerste alinea genoemde situaties, althans voor een dergelijk beroep geen onderbouwing heeft gegeven, is de conclusie dat zij de overeenkomst niet op grond van die bepaling kosteloos kon beëindigen.

  Onvoorziene omstandigheden en vordering tot wijziging of ontbinding van de overeenkomst


  7.54.    [AFNEMER] heeft zich subsidiair beroepen op de in artikel 6:258 BW opgenomen regeling voor onvoorziene omstandigheden, stellende dat partijen er bij het aangaan van de overeenkomst van uit zijn gegaan dat de bedrijfsklare oplevering van het automatiseringssysteem in juli 2009 zou plaatsvinden, terwijl deze op 20 december 2013 heeft plaats gevonden, hetgeen niet in de overeenkomst zou zijn verdisconteerd. [AFNEMER] verzoekt het scheidsgerecht subsidiair op grond van onvoorziene omstandigheden de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen of deze ter zake van het onderhoud te ontbinden en wel door hetgeen [AFNEMER] aan [Leverancier] verschuldigd is vast te stellen op hetgeen [AFNEMER] feitelijk aan [Leverancier] heeft betaald en de vorderingen van [Leverancier] dus af te wijzen.


  7.55.    Bij pleidooi heeft [AFNEMER] aangevoerd dat een aanzienlijke wijziging van de economische balans van een contract als onvoorziene omstandigheid kan worden aangemerkt, waarvan sprake zou zijn omdat [Leverancier] in haar visie tot 2020 onderhoud zou mogen leveren, terwijl bij het aangaan van de overeenkomst was voorzien dat dit (bij een geplande oplevering in 2009) tot 2016 zou gebeuren.


  7.56.    Voor een beroep op artikel 6:258 BW dient te worden vastgesteld of partijen hebben willen voorzien in de mogelijkheid van het optreden van de onvoorziene omstandigheden of althans stilzwijgend die mogelijkheid hebben verdisconteerd. Van onvoorziene omstandigheden in de zin van dit artikel kan alleen sprake zijn voor zover het betreft omstandigheden die op het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst nog in de toekomst lagen (vergelijk HR 20 februari 1998, NJ 1998/493, Briljant Schreuders/ABP). De onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de wederpartij geen ongewijzigde instandhouding van de contractuele rechtsverhouding mag verwachten. Daaraan zal niet spoedig voldaan zijn: redelijkheid en billijkheid verlangen immers in de eerste plaats trouw aan het gegeven woord en laten afwijking daarvan slechts bij hoge uitzondering toe. Daaruit volgt dat de rechter terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden (vergelijk HR 20 februari 1998, NJ 1998/493, Briljant Schreuders/ABP)


  7.57.    In Bijlage 6 bij de overeenkomst zijn de mijlpalen voor oplevering van het automatiseringssysteem opgenomen. Bedrijfsklare oplevering zou op grond hiervan moeten plaatsvinden 24 maanden na de start van het project. In artikel 7.1 is bepaald dat de mijlpalen ’fatale data’ zijn, waarmee mogelijk bedoeld is dat de daarin genoemde termijnen oplevering fatale termijnen zijn, in die zin dat [Leverancier] enkel door te late oplevering in verzuim zou raken. [AFNEMER] heeft geen beroep gedaan op deze bepaling en uit haar stellingen en de overgelegde stukken blijkt dat zij heeft ingestemd met latere oplevering, waarmee het eventuele ‘fatale’ karakter aan de mijlpalen (mocht dit inderdaad zijn beoogd) is ontnomen.


  7.58.    [Leverancier] heeft ter verklaring van de vertraging in de oplevering aangevoerd “(i) de gaandeweg gewenste wijzigingen en de relatief lange doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen (als gevolg van de overeengekomen procedure), (ii) discussies tussen partijen over de strekking van de gemaakte afspraken, (iii) het niet ter beschikking stellen door [AFNEMER]  van resources conform  Overeenkomst  (…) en (iv) verandering in de volgorde van implementatie van delen van  het  systeem (mede als gevolg van keuzes van [AFNEMER].”  Voorts heeft zij gesteld dat het een feit van algemene bekendheid is dat grote automatiseringsprojecten vaak flink uitlopen, dat [AFNEMER] dit had kunnen ondervangen, althans beperken door een beroep te doen op de fatale termijnen van de mijlpalen en dat, nu zij dat niet heeft gedaan, haar geen beroep op artikel 6:258 BW toekomt.  [AFNEMER] heeft deze punten niet, althans onvoldoende weersproken.


  7.59.    In het lichthiervan heeft [AFNEMER] niet, althans onvoldoende onderbouwd waarom uitloop van de bedrijfsklare oplevering in dit geval onvoorzien is, waarom zij, als de vertraging inderdaad onvoorzien was, toch heeft ingestemd met de latere oplevering en waarom deze instemming (waardoor de nieuwe oplevertermijn onderdeel is geworden van de overeenkomst) niet betekent dat de uitloop is verdisconteerd in de overeenkomst. Evenmin heeft zij gesteld en niet, althans onvoldoende onderbouwd, waarom een en ander in dit geval ontbinding of wijziging van de overeenkomst in de door haar voorgestane zin zou rechtvaardigen. Daarmee heeft [AFNEMER] onvoldoende gesteld, althans haar stellingen onvoldoende onderbouwd, om in dit geval een beroep op onvoorziene omstandigheden te aanvaarden. De door [AFNEMER] daarop gebaseerde vorderingen worden daarom afgewezen.


  Beëindiging met financiële compensatie


  Periode 21 juli 2016 – 1 januari 2017


  7.60.    Nu opzegging van de overeenkomst door [AFNEMER] niet kan worden gebaseerd op artikel 25 lid 2, eerste alinea moet de opzegging geacht worden te hebben plaats gevonden tegen 1 januari 2017, op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 2, tweede alinea.


  7.61.    [Leverancier] vordert dat [AFNEMER] wordt veroordeeld tot betaling over de periode van 21 juli 2016 tot en met 31 december 2016 van een bedrag ter grootte van het naar evenredigheid te berekenen gedeelte van € 177.294,09 (de vergoeding die [AFNEMER] over de periode tussen 21 juli 2015 en 21 juli 2016 heeft betaald), te vermeerderen met 21% BTW en voorts de hoofdsom (zonder BTW) te vermeerderen met de  wettelijke rente ex artikel 6:119a BW vanaf 21 augustus 2016 tot aan de dag  der algehele voldoening.


  7.62.    [AFNEMER] heeft deze vordering slechts bestreden door er op te wijzen dat zij vanaf 10 maart 2016 geen onderhoud meer heeft afgenomen van [Leverancier]. Dit verweer gaat niet op, omdat de verplichting tot betaling van de onderhoudsvergoeding niet is gekoppeld aan het gebruik van onderhoud door [AFNEMER], maar aan het beschikbaar stellen van de overeengekomen onderhoudsdiensten door [Leverancier]. [Leverancier] heeft onweersproken gesteld dat zij ook na 10 maart 2016 haar onderhoudsdiensten bleef aanbieden. Dat [AFNEMER] op 23 september 2016 de toegang voor [Leverancier] tot haar systeem heeft afgesloten, zodat [Leverancier] daarna geen onderhoud meer kon leveren, komt voor rekening van [AFNEMER] en is geen grond de vordering tot betaling van de onderhoudsvergoeding over de periode van 21 juli 2016 tot en met 31 december 2016 te verminderen.


  7.63.    Er van uit gaande dat [AFNEMER], naar [Leverancier] heeft gesteld en [AFNEMER] als zodanig niet heeft bestreden, over de periode van 21 juli 2016 tot 21 juli 2017 zonder beëindiging een bedrag van € 177.294,09 (ex BTW) verschuldigd zou zijn, is [AFNEMER] over de periode tussen 21 juli 2016 en 1 januari 2017 (163 dagen) een bedrag verschuldigd van (€ 177.294,09 /365*163 =) € 79.175,17 te vermeerderen met BTW. Hierop wordt het door [AFNEMER] op 4 juli 2007 betaalde bedrag van € 29.304,85 in mindering gebracht, zodat een bedrag van 49.870,32 resteert, te vermeerderen met BTW en rente.


  Financiële afwikkeling


  7.64.    In artikel 25 lid 2, tweede alinea is, voor opzegging op grond van dat artikel, bepaald:


  “In dat geval zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de financiële afwikkeling. Indien Partijen niet tot overeenstemming over de financiële afwikkeling kunnen komen, wordt de procedure ex artikel 23 gevolgd.”


  7.65.    [AFNEMER] heeft gesteld dat [Leverancier] de in artikel 23 van de overeenkomst voorziene procedure niet heeft gevolgd nu haar vordering enkel strekt tot nakoming van de automatiseringsovereenkomst en niet (ook) tot financiële afwikkeling. Het scheidsgerecht kan [AFNEMER] hier niet in volgen, omdat [Leverancier] in haar Memorie van Eis immers subsidiair heeft gevorderd [AFNEMER] te veroordelen tot betaling van een vergoeding ter zake van de financiële afwikkeling als bedoeld in artikel  25 lid 2 van de automatiseringsovereenkomst.


  7.66.    [AFNEMER] heeft voorts aangevoerd dat voor de financiële afwikkeling aansluiting kan worden gezocht bij artikel 7:411 BW, waarin is bepaald op welk loon de opdrachtnemer recht heeft in gevallen waarin de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken (vergelijk HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2775).


  7.67.    [Leverancier] heeft gesteld dat het uitgangspunt in het kader van de financiële afwikkeling op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea, is dat [AFNEMER] in beginsel gedurende een periode van zeven jaar na bedrijfsklare oplevering de overeengekomen onderhoudsvergoeding dient te betalen. [AFNEMER] heeft dit uitgangspunt niet, althans onvoldoende betwist, maar heeft gesteld dat die periode ingaat op 1 januari 2013. Na gemotiveerde betwisting door [Leverancier], dat heeft betoogd dat de periode is ingegaan op 21 juli 2013, heeft [AFNEMER] haar stelling niet nader onderbouwd.


  7.68.    [Leverancier] heeft gesteld dat [AFNEMER] in het kader van de financiële afwikkeling de volledige onderhoudsvergoeding is verschuldigd over het restant van de zevenjaars periode na het einde van de overeenkomst. Nu de overeenkomst is geëindigd op 1 januari 2017 betreft dit de onderhoudsvergoeding over de periode tot 21 juli 2020. Volgens [Leverancier] is niet ondenkbaar dat er op dit bedrag enige afslag plaats vindt: er is immers niet afgesproken dat het volledige resterende bedrag moet worden betaald. Een dergelijke afslag kan er echter niet toe leiden dat er niets meer hoeft te worden betaald, aldus [Leverancier].


  7.69.    [AFNEMER] stelt dat [Leverancier] geen recht meer heeft op een vergoeding in het kader van de opzegging, omdat het totale bedrag dat [Leverancier] in de periode vanaf 2008 tot juli 2016 voor onderhoud heeft ontvangen van [AFNEMER] hoger is dan het bedrag waarop zij op grond van de offerte over zeven jaar onderhoud recht zou hebben. [Leverancier] heeft dat betwist, stellende dat [AFNEMER] in haar berekening ten onrechte de in de periode 2008 – december 2012 voor deelopleveringen betaalde onderhoudsvergoedingen heeft betrokken en dat zij in haar berekening is uitgegaan van de oorspronkelijk geoffreerde onderhoudsvergoeding, terwijl die vergoeding feitelijk hoger was in de periode tot 21 juli 2016.


  7.70.    [AFNEMER] heeft tenslotte gesteld dat, mocht worden geoordeeld dat aan [Leverancier] in het kader van de financiële afwikkeling nog een vergoeding toekomt, daarop de besparingen van [Leverancier] in mindering moeten worden gebracht, nu zij na 1 januari 2017 geen onderhoud meer hoefde te verrichten.  


  Relevante omstandigheden


  7.71.    Nu partijen niet in de overeenkomst hebben verduidelijkt op basis waarvan moet worden bepaald of en, zo ja, welke vergoeding [AFNEMER] verschuldigd is kan hiervoor aansluiting worden gezocht bij artikel 7:411 BW.


  7.72.    Artikel 7:411 BW bepaalt:


  “1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.


  2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.”


  7.73.    Gezien het feit dat [AFNEMER] gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 25 lid 2, tweede alinea om de overeenkomst zonder grond op te zeggen, is het einde van de overeenkomst aan haar toe te rekenen. De omstandigheid dat de opdrachtgever de opdracht rechtsgeldig door opzegging heeft beëindigd, staat er immers niet aan in de weg dat het einde van de overeenkomst aan hem is toe te rekenen (vgl. HR 28 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4481, NJ 2008/41, m.nt. J. Hijma).


  7.74.    Voor die situatie bepaalt artikel 7:411 lid 2 dat de opdrachtnemer recht heeft op het volle loon indien betaling daarvan, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.


  7.75.    Met partijen is het scheidsgerecht van oordeel dat uitgangspunt voor de financiële afwikkeling op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea is dat [Leverancier] recht heeft op betaling van de overeengekomen onderhoudsvergoeding over een periode van zeven jaar.


  7.76.    Dit volgt reeds uit artikel 18.1 dat [Leverancier] verplicht het Automatiseringssysteem gedurende zeven jaar vanaf de datum van de Bedrijfsklare oplevering, te onderhouden, onverminderd het recht van [AFNEMER] het  onderhoud  tussentijds op te zeggen overeenkomstig artikel 25 lid 2 van de overeenkomst. Uit de tekst van deze bepaling moet worden afgeleid dat de leidende gedachte van partijen bij het onderhoud is geweest dat [Leverancier] in beginsel zeven jaar onderhoud zou leveren en dat [AFNEMER] daarvoor zou betalen, met als uitzondering opzegging overeenkomstig artikel 25 lid 2.


  7.77.    Dit wordt bevestigd door de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 25 lid 2 van de overeenkomst (zie alinea 7.33 e.v.). Daaruit blijkt dat partijen vlak voor ondertekening van de overeenkomst de bepaling zo hebben aangepast dat daaruit werd geschrapt dat [AFNEMER] niet de verplichting had om zeven jaar onderhoud af te nemen en met een opzegtermijn kon opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar. In plaats daarvan werd de huidige tekst opgenomen, met als hoofdregel dat bij opzegging financiële afwikkeling plaatsvindt.


  7.78.    Voorts is van belang dat [AFNEMER] in haar brief van 4 mei 2007 aan [Leverancier] heeft gevraagd een vaste prijs te geven voor het project en een vaste prijs waarvoor het onderhoud gedurende zeven jaar wordt uitgevoerd. In de offerte van 17 juli 2007 heeft [Leverancier] aangeboden het onderhoud tot zeven jaar na bedrijfsklare oplevering te verrichten voor een vaste prijs van € 157.736,08 (ex BTW) per jaar. Door opname van de offerte als bijlage is deze onderdeel van de overeenkomst geworden.


  7.79.    De periode van zeven jaar loopt van 21 juli 2013 tot 21 juli 2020. Ingevolge artikel 12 lid 2 betaalt [AFNEMER] de onderhoudsvergoeding per jaar vooruit, vanaf de datum van bedrijfsklare oplevering van het automatiseringssysteem. Bedrijfsklare oplevering vond plaats op 20 december 2013, maar uit de overgelegde stukken blijkt dat [Leverancier] met ingang van 21 juli 2013 (ingebruikname van het systeem) de volledige onderhoudsvergoeding heeft gefactureerd en dat deze facturen door [AFNEMER] zijn betaald.  Hieruit moet worden afgeleid dat partijen hebben afgesproken dat de zevenjaars periode ingaat op 21 juli 2013 (in plaats van 20 december 2013) en derhalve in beginsel eindigt op 21 juli 2020.


  7.80.    Ten aanzien van de financiële afwikkeling heeft [Leverancier] gesteld dat de onderhoudsvergoeding hoger was dan de afgesproken vaste vergoeding van €  157.736,08  (excl. BTW) per jaar, hetgeen ook blijkt uit de door partijen aangeleverde  overzichten.   [Leverancier] heeft echter niet toegelicht, noch onderbouwd, welk ander bedrag als maatstaf zou moeten worden genomen. Het scheidsgerecht neemt daarom het bedrag van €  157.736,08  (excl. BTW) per jaar als maatstaf voor de financiële afwikkeling over de periode juli 2016 – juli 2020.


  7.81.    [Leverancier] heeft derhalve in beginsel nog recht op betaling van (€157.736,08*4 =) € 630.944,32 (ex BTW). Daarop moet in mindering worden gebracht het bedrag van € 49.870,32 (ex BTW), dat reeds is toegekend voor de periode 21 juli 2016 – 1 januari 2017 (zie alinea 7.63), zodat € 581.074 (ex BTW) resteert.


  7.82.    Het scheidsgerecht tekent hierbij aan dat partijen niet hebben afgesproken dat [AFNEMER] in geval van beëindiging de volledige onderhoudsvergoeding dient te betalen over het restant van de onderhoudstermijn van zeven jaar, maar dat in dat geval een ‘financiële afwikkeling’ plaats vindt. Het scheidsgerecht brengt voorts in herinnering dat [Leverancier] zelf heeft gesteld dat niet ondenkbaar is dat er op dit bedrag enige afslag plaats vindt.


  7.83.    Bij de vaststelling van het in het kader van  de financiële afwikkeling verschuldigde bedrag is het redelijk om, naar analogie met artikel 7:411 BW, rekening te houden met besparingen van [Leverancier] die het gevolg zijn van de opzegging en met voordelen die [AFNEMER] daardoor heeft gehad, en moet voorts rekening worden gehouden met alle andere omstandigheden van het geval.


  7.84.    [AFNEMER] heeft er in dit verband op gewezen dat zij in de periode tot ingebruikname op 21 juli 2013 een bedrag van € 531.544,06 heeft betaald voor onderhoud aan opgeleverde (en in gebruik genomen) onderdelen van het automatiseringssysteem en gesteld dat dit bedrag meegenomen zou moeten worden bij het bepalen van de financiële afwikkeling.


  7.85.    Het scheidsgerecht is van oordeel dat de in deze periode betaalde onderhoudsvergoedingen niet kwalificeren als besparingen die het gevolg zijn van de beëindiging en dat er ook overigens geen reden is deze te betrekken in de bepaling van het nog door [AFNEMER] te betalen bedrag. Deze betalingen vinden hun grondslag in op basis van artikel 8.13 tussen partijen gemaakte afspraken over de onderhoudsvergoeding voor onderdelen van het automatiseringssysteem die in de periode 2008 – december 2012 zijn opgeleverd en door [AFNEMER] in gebruik genomen. Uitgangspunt voor de financiële afwikkeling op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea is echter de onderhoudsvergoeding die [Leverancier] zou ontvangen over een periode van 7 jaar, ingaande op de datum van bedrijfsklare oplevering, welke datum na bovenbedoelde periode is gelegen.


  7.86.    [AFNEMER] heeft in haar Akte na pleidooi voorts een groot aantal onderhoudswerkzaamheden opgesomd die [Leverancier] na opzegging niet meer hoefde te verrichten en gesteld dat dit aan de kant van [Leverancier] tot een aanzienlijke kostenbesparing heeft geleid en nog zal leiden. [Leverancier] heeft niet betwist dat zij deze werkzaamheden na opzegging niet meer hoefde te doen, maar heeft gesteld dat vermindering van onderhoudswerkzaamheden niet tot gevolg kan hebben dat [AFNEMER] geen vergoeding meer verschuldigd zou zijn. Zou dat anders zijn, dan zou de regeling van opzegging met financiële afwikkeling immers zinledig zijn. Daarbij heeft [Leverancier] er op gewezen dat de kostprijs van het onderhoud aanmerkelijk lager ligt dan de verkoopprijs van onderhoud.


  7.87.    Uit het over en weer gestelde leidt het scheidsgerecht af dat het niet langer hoeven verrichten van onderhoudsdiensten weliswaar leidt tot een besparing aan de kant van [Leverancier], maar dat deze minder is dan het voor onderhoud door [Leverancier] in rekening gebrachte bedrag.  Geen van beide partijen heeft deze besparingen als gevolg van de opzegging gekwantificeerd.


  7.88.    Bij het bepalen van het bedrag van de financiële afwikkeling is voorts van belang dat [Leverancier] niet heeft gesteld en ook in zijn algemeenheid niet valt in te zien dat [AFNEMER] enig voordeel heeft gehad van de beëindiging, anders dan dat zij na 1 januari 2017 niet meer de (volledige) onderhoudsvergoeding hoefde te betalen. Voorts heeft [AFNEMER] onweersproken gesteld dat zij al vanaf begin 2016 geen gebruik meer maakte van vier onderdelen van de door [Leverancier] geleverde software. [Leverancier] heeft niet, althans onvoldoende betwist, dat het onderhoud aan deze onderdelen een groot deel van de onderhoudskosten vertegenwoordigde.


  7.89.    Bij deze stand van zaken acht het scheidsgerecht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het redelijk dat aan [Leverancier] in het kader van de financiële afwikkeling op grond van artikel 25 lid 2, tweede alinea van de overeenkomst over de periode 1 januari 2017 tot 21 juli 2020 een vergoeding wordt toegekend van 50% van het in alinea 7.81 genoemde bedrag van € 581.074, derhalve € 290.537 te vermeerderen met de verschuldigde BTW.


  KOSTEN VAN ARBITRAGE EN JURIDISCHE BIJSTAND


  7.90.    De kosten van deze arbitrage worden vastgesteld op € [BEDRAG] (excl. BTW) welk bedrag als volgt is samengesteld:

  Administratiekosten SGOA (excl. BTW)                                                €     [bedrag]
  Honorarium en verschotten arbiters (excl. BTW)                              €    [bedrag]
  Zittingskosten/verschotten (excl. BTW)                                               €     [bedrag]
  Totaal                                                                          €    [bedrag]
  7.91.    Partijen hebben de volgende kosten reeds voldaan aan de SGOA:

  [Leverancier]:
  Administratiekosten                                                                                   €    [bedrag]
  Depot honorarium (85uur)                                                                      €    [bedrag]
  Voorschot verschotten                                                                               €    [bedrag]
  Totaal    €  [bedrag]

  [AFNEMER]: nihil.

  De in alinea 7.91 vermelde kosten ad € [bedrag]  (excl. BTW) zullen worden verrekend met de door [Leverancier] in depot gestorte bedragen ad € [bedrag] (excl. BTW). Gelet op het hetgeen hierna wordt overwogen ten aanzien van de kosten van de arbitrage, betekent dit dat SGOA aan [Leverancier] € [bedrag] (excl. BTW) zal terugbetalen.
      
  7.92.    De kosten van juridische bijstand van [Leverancier] bedragen volgens opgave, die als zodanig niet zijn bestreden door [AFNEMER] en lager zijn dan de door [AFNEMER] opgegeven kosten en het scheidsgerecht overigens noodzakelijk voorkomen, in totaal € 32.998,87 excl.  BTW.
   
  SLOTSOM
  Gelet op het vorenstaande komt het Scheidsgerecht tot de volgende uitspraak:


  RECHTDOENDE ALS GOEDE PERSONEN  NAAR BILLIJKHEID


  1. Veroordeelt [AFNEMER] tot betaling aan [Leverancier] van:


  a. een bedrag van € 49.870,32  plus verschuldigde BTW als onderhoudsvergoeding over de periode 21 juli 2016 tot 1 januari 2017, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over (i) € 49.870,32 vanaf 21 augustus 2016  tot  aan de dag der algehele voldoening en (ii) € 29.304,85 vanaf 21 augustus 2016 tot 4 juli 2017;


  b. een bedrag van €  290.537 plus verschuldigde BTW;


  c. de kosten van arbitrage van € [bedrag], plus BTW;


  d. de kosten van juridische bijstand van [Leverancier] van € 32.998,87 plus verschuldigde BTW.


  2. Wijst af het meer of anders gevorderde.


  Aldus gewezen te Haarlem op 7 februari 2018,

  Arbiter1         Arbiter 3
               
  ____________________        ______________________

  Arbiter 2
  _____________________

  1. VERLOOP VAN HET GEDING 1.1. Bij inleidend verzoek d.d. 5 juli 2017 heeft [Leverancier] arbitrage aanhangig gemaakt tegen [AFNEMER] conform het Arbitragereglement van SGOA, vastgesteld op 20 januari 2015. [AFNEMER] heeft hierop gereageerd bij Kort Antwoord, door SGOA ontvangen op 21 juli 2017. Bij brief van 3 augustus 2017 heeft SGOA partijen bericht dat als arbiters in deze zaak zijn benoemd Arbiter 1 (voorzitter), Arbiter 2 en Arbiter 3.
  Lees verder...
 • Vonnis 30: Arbitraal vonnis 1.1. De ondergetekende, mr. [Arbiter], wonende te [Woonplaats], vormt het scheidsgerecht nadat hij daartoe door de SGOA is aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. 1.2. De partijen zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. Desgevraagd hebben zij bij de mondelinge behandeling van dit geschil de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de ingestelde vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5 zijn bevoegdheid vaststellen. 

  ARBITRAAL VONNIS

  in de zaak van:

  de besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid
  [Leverancier],
  gevestigd te [Plaatsnaam],

  eiseres

  gemachtigde: mr. [Advocaat Leverancier]
  advocaat te [Plaatsnaam],

  tegen:

  de besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid
  [Afnemer],
  gevestigd te [Plaatsnaam],

  verweerster

  gemachtigde: [Advocaat AFNEMER]
  te [Plaatsnaam]


  Mr. [Arbiter], wonend te [Woonplaats], heeft het volgende arbitrale vonnis gewezen.

  1. Het scheidsgerecht

  1.1. De ondergetekende, mr. [Arbiter], wonende te [Woonplaats], vormt het scheidsgerecht nadat hij daartoe door de SGOA is aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

  1.2. De partijen zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. Desgevraagd hebben zij bij de mondelinge behandeling van dit geschil de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de ingestelde vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5 zijn bevoegdheid vaststellen.

  1.3. De arbiter beslist als goede persoon naar billijkheid en met inachtneming van het
  arbitragereglement van de SGOA.

  2. Verloop van de procedure

  2.1. Partijen worden hierna aangeduid als [Leverancier] en [AFNEMER].

  2.2. [Leverancier] heeft een Inleidend Verzoek ingediend, gedateerd 27 mei 2016, met vijf bijlagen. [AFNEMER] heeft op 1 juni 2016 een Kort Antwoord op het verzoek van
  [Leverancier] tot arbitrage gestuurd, met vier bijlagen. Op 29 juni 2016 heeft
  [Leverancier] een Memorie van Eis met drie bijlagen ingediend. Daarop heeft
  [AFNEMER] op 4 juli 2016 gereageerd met een Memorie van Antwoord, tevens eis in
  reconventie, met vier bijlagen. Nadien heeft [AFNEMER] de reconventionele vordering
  ingetrokken. [Leverancier] heeft voorafgaande aan de mondelinge behandeling nog
  twee stukken ingediend.

  2.3. De mondelinge behandeling heeft op 23 augustus 2016 plaatsgevonden ten kantore van de SGOA te Heemstede.

  2.4. [Leverancier] werd ter zitting vertegenwoordigd door mr. [Advocaat Leverancier]
  voornoemd, alsmede de heer [A], statutair directeur van [Leverancier] Holding B.V., die
  op haar beurt statutair directeur van [Leverancier] is. Als toehoorder was een
  kantoorgenoot van mr. [Advocaat Leverancier] aanwezig. Tegen diens aanwezigheid
  heeft [AFNEMER] geen bezwaar gemaakt. Mr. [Advocaat Leverancier] heeft een
  pleitnota overgelegd en een afschrift ervan overhandigd aan de heer [B] voornoemd.

  2.5. [AFNEMER] verscheen ter zitting vertegenwoordigd door de heer [B] voornoemd,
  alsmede door de heer [Z], statutair directeur van [Zaaknaam]B.V., die op haar beurt
  statutair directeur is van [AFNEMER].

  2.6. Partijen hebben aan de arbiter gevraagd uitspraak te doen op de overgelegde stukken en
  hun uitlatingen tijdens de mondelinge behandeling.

  3. De feiten en de stellingen van partijen waar de arbiter van uitgaat

  3.1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet, of niet voldoende
  gemotiveerd, weersproken het navolgende vast.

  3.2. [Leverancier] voert een onderneming, gericht op onder meer het schrijven van software. De onderneming van [AFNEMER] is gericht op de exploitatie van een website.

  3.3. [Leverancier] en [AFNEMER] hebben in 2013 een overeenkomst gesloten voor de
  levering van computerservice. Die overeenkomst is uitgewerkt en is geen onderwerp
  van het thans aan de orde zijnde geschil. Partijen hebben de tekst ervan niet in het
  geding gebracht. In die overeenkomst was een opzegtermijn van een maand
  overeengekomen.

  3.4. In 2014 heeft [Leverancier] aan [AFNEMER]] opdracht verleend voor de levering van
  computerservice. Maandelijks heeft [Leverancier] aan [AFNEMER] facturen gestuurd
  voor een bedrag van € 3.327,50 (inclusief omzet belasting), die [AFNEMER] steeds
  heeft betaald tot aan de facturen die zijn vervallen na 30 maart 2016. Over de
  verschuldigdheid van drie maandfacturen na deze datum gaat het onderhavige geschil.

  3.5. In 2014 heeft [Leverancier] twee concept-contracten aan [AFNEMER] voorgelegd.
  [AFNEMER] wilde zich niet vastleggen op een contractsduur. Verder hebben partijen
  gedebatteerd over de in die concepten opgenomen opzegtermijn van drie maanden.
  [AFNEMER] wilde geen langere opzegtermijn aanvaarden dan twee maanden. Over de
  duur van een contract, noch over die van een opzegtermijn hebben partijen
  overeenstemming bereikt. De besprekingen hebben niet geleid tot een door beide
  partijen ondertekend stuk.

  3.6. [Leverancier] heeft gesteld dat zij verscheidene keren de FENIT-voorwaarden aan
  [AFNEMER] heeft overhandigd met de mededeling dat zij die van toepassing
  verklaarde op de opdracht die zij van [AFNEMER] heeft gekregen. [AFNEMER] heeft
  geen toereikend gemotiveerde ontkenning gegeven aangaande de overhandiging van die
  algemene voorwaarden en het beroep erop. De onderhavige procedure is gebaseerd op
  de FENIT-voorwaarden die arbitrage door de SGOA voorschrijft. Zoals hierboven in
  rechtsoverweging 1.2 overwogen, hebben partijen die bevoegdheid erkend. Artikel 13.1
  van de FENIT-voorwaarden luidt:


  (…) De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de
  oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk
  beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de
  betreffende periode.

  3.7. [AFNEMER] heeft op 13 november 2015 aan [Leverancier] laten weten dat zij de
  opdracht aan [Leverancier] wilde beëindigen en dat die beëindiging zou worden
  geëffectueerd in het eerste kwartaal van 2016. [Leverancier] heeft nog gepoogd
  [AFNEMER] op andere gedachten te brengen, maar is daar niet in geslaagd. Op 11
  januari 2016 heeft [AFNEMER] aan [Leverancier] een e-mail gestuurd om de overeenkomst op te zeggen:


  (…) Ondanks dat er geen officiële overeenkomst is wil ik hierbij toch officieel opzeggen om
  onnodig werkzaamheden (…) voor jullie te voorkomen. Ik zal zodra dit bekend is
  (verwachting maart 2016) aangeven wanneer jij ons account kunt sluiten tot die tijd zullen wij uiteraard netjes blijven betalen voor het gebruik van jouw systeem.


  3.8. [Leverancier] heeft op 12 januari 2016 gereageerd met het standpunt dat zij de e-mail van 11 januari 2016 niet beschouwt als een geldige opzegging en verder wijst zij erop dat een opzegtermijn van drie maanden van toepassing is. Om haar moverende redenen heeft [AFNEMER] niet op deze e-mail gereageerd.

  3.9. Op 30 maart 2016 heeft [AFNEMER] per e-mail aan [Leverancier] geschreven:

  Refererend aan onderstaande e-mail wil ik je hierbij laten weten dat wij volledig over zijn en geen gebruik meer maken van jouw diensten. Ik wil je bedanken voor de samenwerking en wellicht kunnen we in de toekomst nog iets voor elkaar betekenen. Ik vertrouw dat hiermee alles correct is afgewikkeld.

  3.10. [Leverancier] heeft deze opzegging niet aanvaard; zij eist betaling van drie
  maandtermijn, in totaal € 9.982,50 (inclusief omzetbelasting). [AFNEMER] weigert
  betaling van dit bedrag. Zij stelt dat er geen contracten zijn ondertekend, dat er geen
  overeenkomst is bereikt over een opzegtermijn van drie maanden en dat in het contract
  uit 2013 een opzegtermijn van een maand staat. [AFNEMER] heeft tot en met de maand
  april 2016 gebruik gemaakt van de computerservice van [Leverancier].

  4. De vorderingen

  4.1. [Leverancier] heeft bij Inleidend Verzoek haar eis geformuleerd. Deze eis is, zakelijk
  weergegeven:

  (i) een verklaring voor recht dat partijen een overeenkomst hebben gesloten op
  basis waarvan [AFNEMER] maandelijks een bedrag van € 3.327,50 aan
  [Leverancier] is verschuldigd, waarbij een opzegtermijn van drie maanden is
  overeengekomen, alsmede dat deze overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd per
  30 juni 2016, waardoor [AFNEMER] aan [Leverancier] een bedrag van €
  9.982,50 verschuldigd is;

  (ii) [AFNEMER] te veroordelen, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van €
  9.982,50, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf vervaltermijn van
  de betreffende facturen (€ 3.327,50 per 15 mei 2016, € 3.327,50 per 15 juni
  2016 en € 3.327,50 per 15 juli 2016) tot aan de dag der algehele voldoening aan
  [Leverancier];

  (iii) [AFNEMER] uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot betaling van het bedrag
  van € 787,50 wegens buitengerechtelijke incassokosten;

  (iv) [AFNEMER] uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot betaling van alle
  gerechtelijke kosten van arbiters, waaronder begrepen de honoraria en voorschotten van arbiters, de door [Leverancier] aan de SGOA betaalde administratiekosten, althans tot betaling van een door het arbitraal college te bepalen redelijk bedrag zulks tegen bewijs van behoorlijke kwijting.

  Verder heeft [Leverancier] bewijs van haar stellingen aangeboden. Ter zitting heeft
  [Leverancier] haar vorderingen tot uitvoerbaarverklaring ingetrokken, alsmede haar
  hierboven onder (iii) geformuleerde vordering, die is gebaseerd op het Besluit
  Buitengewone Incassokosten.

  4.2. [AFNEMER] heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van [Leverancier], met veroordeling van [Leverancier], kort weergegeven, in de kosten van het geding.

  5. De beoordeling

  5.1. De arbiter stelt zijn bevoegdheid vast op grond van hetgeen is overwogen in
  rechtsoverwegingen 1.2 en 3.6.

  5.2. Ter toelichting op haar vorderingen heeft [Leverancier] aangevoerd, zakelijk
  weergegeven, dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Hoewel de
  concepten van contracten niet hebben geleid tot door partijen ondertekende contracten,
  dient de inhoud van de overeenkomsten tussen partijen geheel bepaald te worden door
  de tekst van de concepten, omdat partijen uitvoering hebben gegeven aan “de
  overeenkomst”. [Leverancier] beroept zich op het bepaalde in artikel 6:255 lid 2
  Burgerlijk Wetboek: [AFNEMER] heeft de concept-contracten aanvaard door niet
  onverwijld bezwaar ertegen te maken. Verder beroept [Leverancier] zich op de FENITvoorwaarden die een opzegtermijn van drie maanden bepalen. Volgens [Leverancier] heeft [AFNEMER] geen bezwaar gemaakt tegen de toepasselijkheid ervan, ook niet in haar Kort Antwoord. [Leverancier] wijst erop dat zij direct na de e-mail van
  [AFNEMER] d.d. 11 januari 2016, waarin het einde van de overeenkomst is
  aangekondigd, op 12 januari 2016 heeft laten weten dat zij de aankondiging van een
  opzegging niet aanvaardt als een opzegging en voorts dat zij een beroep deed op een
  opzegtermijn van drie maanden. Op die e-mail heeft [AFNEMER] niet gereageerd. Het
  beroep op de termijn van een maand uit de overeenkomst uit 2013 verwerpt
  [Leverancier], omdat die overeenkomst betrekking had op andere diensten die uit 2014;
  de overeenkomst vanaf 2014 is volgens haar bepalend. [Leverancier] aanvaardt de
  opzegging van 30 maart 2016 niet met onmiddellijke ingang. Volgens haar zag
  [AFNEMER] dat ook niet zo, omdat [AFNEMER] nog in april 2016 van de diensten
  van [Leverancier] gebruik heeft gemaakt.

  5.3. [AFNEMER] heeft zich verweerd met erop te wijzen dat partijen hebben gedebatteerd over de in de concept-contracten, in het bijzonder over de genoemde opzegtermijn van drie maanden en dat [AFNEMER] uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen zodanige opzegtermijn; zij voelde voor een termijn van hooguit twee maanden. Verder heeft [AFNEMER] vanaf 2014 juist het standpunt ingenomen dat zij zich voorlopig niet wilde vastleggen in een contract en een duur van een overeenkomst. Volgens
  [AFNEMER] was [Leverancier] het daarmee eens. Naar het standpunt van
  [AFNEMER] geldt dat “beide partijen handelden zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag lag”. Indien al een opzegtermijn van toepassing zou zijn dan dient de
  overeenkomst uit 2013 maatgevend te zijn en die bevat een opzegtermijn van een
  maand; zo’n termijn is redelijk. [AFNEMER] heeft al in november 2015 telefonisch en
  per e-mail aangekondigd dat zij de overeenkomst in het eerste kwartaal van 2016 wilde
  beëindigen; die aankondiging is bij e-mail van 11 januari 2016 herhaald. Het was voor
  [Leverancier] duidelijk dat [AFNEMER] de overeenkomst uiterlijk op 30 maart 2016
  wilde opzeggen. Op de e-mail van 12 januari 2016 heeft [AFNEMER] niet gereageerd,
  omdat zij de continuering van de computerservice niet wilde riskeren.

  5.4. Het standpunt van [AFNEMER] lijdt aan een innerlijke tegenstrijdigheid, omdat zij
  enerzijds, zoals aangehaald in rechtsoverweging 5.3, stelt dat partijen handelden zonder
  een daaraan ten grondslag liggende overeenkomst, en anderzijds zij zich erop beroept
  dat zij de overeenkomst van partijen heeft opgezegd. Naar het oordeel van de arbiter
  kwalificeert de rechtsverhouding tussen partijen als een overeenkomst van opdracht als
  bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek:

  De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

  Het standpunt van [AFNEMER] dat geen overeenkomst tussen partijen tot stand is
  gekomen acht de arbiter onverenigbaar met de hierboven aangehaalde wettelijk
  definitie. De omstandigheid dat partijen hun afspraken niet hebben vastgelegd in een
  schriftelijk stuk, een contract, neemt naar de mening van de arbiter niet weg dat zij een
  overeenkomst van opdracht hebben gesloten.

  5.5. [AFNEMER] heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat [Leverancier] haar de
  FENIT-voorwaarden heeft overhandigd en zich op de toepasselijkheid ervan heeft
  beroepen. Die voorwaarden acht de arbiter van toepassing op de overeenkomst van
  partijen. Aangezien beide partijen de bevoegdheid van de arbiter in opdracht van de
  SGOA ondubbelzinnig en zonder voorbehoud hebben erkend, en die bevoegdheid
  voortvloeit uit de FENIT-voorwaarden, is ook in deze omstandigheid grond voor de
  toepasselijkheid van de FENIT-voorwaarden. Zoals in rechtsoverweging 3.6 is
  aangehaald, schrijft artikel 13.1 van die voorwaarden een opzegtermijn van drie
  maanden voor.

  5.6. Naar het oordeel van de arbiter kan de aankondiging door [AFNEMER] in november
  2015 de overeenkomst op te willen zeggen niet gelden als een rechtsgeldige opzegging.
  De e-mail van 11 januari 2016 ziet de arbiter evenmin als een opzegging: dit is
  eveneens een aankondiging van opzegging. Pas de e-mail van 30 maart 2016 is te
  kwalificeren als een opzegging, en wel met onmiddellijke ingang. Maar aan de
  onmiddellijke ingang van de opzegging staat de in artikel 13.1 van de FENITvoorwaarden
  bepaalde opzegtermijn van drie maanden in de weg.

  5.7. Op grond van het vorenstaande komt de arbiter tot de slotsom dat [AFNEMER] een
  opzegtermijn van drie maanden in acht had behoren te nemen toen zij met haar e-mail
  van 30 maart 2016 de overeenkomst had opgezegd. De gevorderde verklaring voor recht
  met die strekking is derhalve toewijsbaar, evenals de erop gebaseerde vordering tot betaling van de uit de FENIT-voorwaarden volgende vergoeding over de opzegperiode.
  Dit geldt ook voor de op artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek gebaseerde vordering tot
  vergoeding van rente. Het komt voor rekening en risico van [AFNEMER] dat zij niet
  heeft gereageerd op de waarschuwing door [Leverancier] van 12 januari 2016 dat zij de
  aankondiging van opzegging gedateerd 11 januari 2016 niet als geldige opzegging
  beschouwde. [AFNEMER] was immers door de e-mail van 12 januari 2016 ervan op de
  hoogte dat zij alsnog diende op te zeggen met inachtneming van een termijn van drie
  maanden, derhalve tegen het einde van de maand april: dat is precies de periode tot
  wanneer [AFNEMER] metterdaad gebruik heeft gemaakt van de diensten van
  [Leverancier].

  5.8. Op grond van het vorenstaande behoeft het in algemene bewoordingen geformuleerde bewijsaanbod van [Leverancier] geen behandeling meer. [AFNEMER] zal als
  grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

  5.9. De arbiter zal beslissen als geformuleerd in het dictum. De arbiter zal het meer of
  anders gevorderde afwijzen.

  6. De kosten van arbitrage

  6.1. De arbiter stelt de kosten van deze arbitrage vast.
  Die kosten bedragen [ ] (excl. BTW), welk bedrag als volgt is samengesteld:
  Administratiekosten (excl. BTW) € [ ]
  Honorarium arbiter (excl. BTW) € [ ]
  Verschotten (excl. BTW) € [ ]

  6.2. [Leverancier] heeft reeds de volgende kosten aan de SGOA voldaan:
  Administratiekosten (excl. BTW) € [ ]
  Honorarium arbiter (excl. BTW) € [ ]
  Verschotten (excl.BTW) € [ ]
  Totaal € [ ]

  7. De beslissing

  De arbiter, beslist als goed persoon naar billijkheid:

  7.1. verklaart voor recht dat partijen een overeenkomst hebben gesloten op basis waarvan [AFNEMER] maandelijks een bedrag van € 3.327,50 aan [Leverancier] is verschuldigd, waarbij een opzegtermijn van drie maanden is overeengekomen, alsmede dat deze overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd per 30 juni 2016, waardoor [AFNEMER] aan [Leverancier] een bedrag van € 9.982,50 verschuldigd is;

  7.2. veroordeelt [AFNEMER] tot betaling van € 9.982,50, vermeerderd met de wettelijke
  handelsrente vanaf vervaltermijnen van de betreffende facturen, derhalve de wettelijke
  handelsrente over € 3.327,50 vanaf 15 mei 2016, over € 3.327,50 vanaf 15 juni 2016 en over € 3.327,50 vanaf 15 juli 2016, één en ander tot aan de dag der algehele voldoening
  aan [Leverancier];

  7.3. stelt de kosten van de arbitrage vast op: [ ]

  7.4. veroordeelt [AFNEMER] in de kosten van de arbitrage, hetgeen betekent, met
  inachtneming van het vorenstaande, dat [AFNEMER] aan [Leverancier] laatstgenoemd
  bedrag van € [ ] (excl. BTW) verschuldigd is, welk bedrag binnen veertien dagen na de
  datum waarop deze uitspraak is gewezen, door [AFNEMER] aan [Leverancier] dient te
  worden betaald.

  7.5. wijst het meer of anders gevorderde af;

  7.6 verstaat dat het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij de SGOA in depot is gestort, respectievelijk betaald, in totaal € [ ] met de door hen verschuldigde arbitragekosten zal worden verrekend.


  Aldus gewezen te [Plaatsnaam] op [datum].

  ________________
  [Arbiter]

  1.1. De ondergetekende, mr. [Arbiter], wonende te [Woonplaats], vormt het scheidsgerecht nadat hij daartoe door de SGOA is aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. 1.2. De partijen zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. Desgevraagd hebben zij bij de mondelinge behandeling van dit geschil de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de ingestelde vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5 zijn bevoegdheid vaststellen.
  Lees verder...
 • Vonnis 29: Arbitraal vonnis 1.1. Eisers in conventie, tevens verweerders in reconventie (“[Afnemer].com”) hebben in overeenstemming met artikel 6.1 van het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (het “Arbitragereglement”) een Inleidend Verzoek tot arbitrage met bijlagen gedateerd 9 juni 2016 ingediend bij het Bureau van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (de “SGOA”). Dit verzoek is door de SGOA ontvangen op 10 juni 2016. Het Bureau van de SGOA heeft verweerster in conventie, tevens eiseres in reconventie ( “[Leverancier]”) hiervan op de hoogte gesteld, waarna [Leverancier] op 27 juni 2016 een kort antwoord heeft ingediend. 

  Arbitraal vonnis


  in de zaak van:

  de heer [P] en mevrouw [M],
   handelend onder de naam [Afnemer],
  gevestigd te [Plaatsnaam],
  eisers in conventie, verweerders in reconventie,


  tegen


  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid[Leverancier]B.V.,
  gevestigd te [Plaatsnaam],
  verweerster in conventie, eiseres in reconventie,
  gemachtigde mr. [Advocaat], advocaat te [Plaatsnaam]


  heeft de arbiter, mr. [naam arbiter] het volgende arbitrale vonnis gewezen.

  1.    De procedure
  1.1.    Eisers in conventie, tevens verweerders in reconventie (“[Afnemer].com”) hebben  in overeenstemming met artikel 6.1 van het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (het “Arbitragereglement”) een Inleidend Verzoek tot arbitrage met bijlagen gedateerd 9 juni 2016 ingediend bij het Bureau van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (de “SGOA”). Dit verzoek is door de SGOA ontvangen op 10 juni 2016. Het Bureau van de SGOA heeft verweerster in conventie, tevens eiseres in reconventie ( “[Leverancier]”) hiervan op de hoogte gesteld, waarna [Leverancier] op 27 juni 2016 een kort antwoord heeft ingediend.
  1.2.    Bij brief van 4 juli 2016 heeft het Bureau van de SGOA met inachtneming van de wensen van partijen in overeenstemming met artikel 10 juncto 12 van het Arbitragereglement mr. [Arbiter], wonende te [Plaatsnaam], als arbiter in dit geschil aangesteld.
  1.3.    Door [Afnemer].com is op 13 juli 2016 een Memorie van Eis (“MvE”) genomen met 25 producties, die op 14 juli 2016 door het Bureau van SGOA is ontvangen.
  1.4.    Op 21 juli 2016 vond een telefonische regiezitting plaats waarin de arbiter in overleg met de partijen het verloop van de procedure besprak, de data voor het indienen van de stukken en de dag van de mondelinge behandeling vaststelde.
  1.5.    Door [Leverancier] is op 22 augustus 2016 een Memorie van Antwoord tevens Memorie van Eis in reconventie (“MvA”) genomen met 13 producties.
  1.6.    Door [Afnemer] is vervolgens op 29 augustus 2016 een Memorie van Antwoord in reconventie “MvAR”) ingediend met drie producties.
  1.7.    Door [Leverancier] zijn op 1 september 2016 per e-mail nog drie aanvullende producties ingediend.
  1.8.    De mondelinge behandeling vond plaats op 14 september 2016 te Amsterdam, alwaar partijen de gelegenheid hebben gekregen hun standpunt mondeling toe te lichten. Daarbij waren aanwezig, naast de arbiter, mr. [D] als secretaris, namens [Afnemer].com de heer [P] , mede namens mevrouw [M], en de heer [S], grafisch vormgever, en namens [Leverancier] mr. [Advocaat], gemachtigde, en de heer [F], directeur van [Leverancier].  Beide partijen hebben aan de hand van een pleitnota hun standpunt nader uiteengezet, de arbiter informatie verschaft en de vragen van de arbiter beantwoord. Partijen hebben hun pleitnotities overgelegd.
  1.9.    Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft de arbiter partijen mondeling meegedeeld dat het onderzoek gesloten is zoals bedoeld in artikel 17.3 van het Arbitragereglement en dat vonnis zou worden gewezen.

  2.    De bevoegdheid van de arbiter
  2.1.    De arbiter is van mening dat hij correct is aangesteld.
  2.2.    Nu de arbiter in overeenstemming met het Arbitragereglement is benoemd, is hij bevoegd in dit geschil voor de partijen bindende beslissingen te nemen.
  2.3.    De arbiter zal ingevolge artikel 28.1 van het Arbitragereglement de zaak inhoudelijk beslissen als goede man naar billijkheid.

  3.    Vorderingen
  3.1.    [Afnemer].com heeft gevorderd als volgt:
  in conventie:
  (a)    Primair de overeenkomst van 13 april 2015, voor zover nodig, te ontbinden, alsook de overeenkomsten die te maken hebben met de site [www.HZ].nl te ontbinden, met veroordeling van [Leverancier] tot het restitueren van de betaalde bedragen die uit deze overeenkomsten zijn voortgevloeid, alsmede de door [Afnemer].com geleden schade, met een totaal beloop van EUR 19.427;
  (b)    Subsidiair de overeenkomst van 13 april 2015, voor zover nodig, te ontbinden, met veroordeling van [Leverancier] tot het restitueren van de betaalde bedragen die uit deze overeenkomsten zijn voortgevloeid, alsmede de door [Afnemer].com geleden schade, met een totaal beloop van EUR 14.912;
  (c)    [Leverancier] te veroordelen in de kosten van de onderhavige arbitrale procedure ten bedrage van EUR 5. 758 (inclusief BTW), alsmede de kosten van mr. [P]  die worden begroot op EUR 1.500.
  in reconventie:
  alle vorderingen van [Leverancier] af te wijzen.

  3.2.    [Leverancier] heeft als volgt geconcludeerd en gevorderd:
  in conventie:
  de vorderingen van [Afnemer] af te wijzen;
  in reconventie:
  (a)    de overeenkomst betreffende [HZ] partieel te ontbinden, in dier voege dat de reeds door partijen verrichte prestaties in stand blijven en de overeenkomst alleen wordt ontbonden voor wat betreft de verplichting van [Leverancier] om de website vanaf de datum van het te wijzen arbitraal vonnis te onderhouden en te updaten en [Afnemer].com per die datum wordt bevrijd van de verplichting om de daarvoor krachtens de overeenkomst verschuldigde vergoedingen aan [Leverancier] te betalen;
  (b)    de overeenkomst met betrekking tot de [..website] partieel te ontbinden, in dier voege dat de door partijen verrichte prestaties in stand blijven en de overeenkomst alleen voor wat betreft de nog niet door partijen verrichte prestaties (behoudens de betalingsverplichting van [Afnemer].com voor wat betreft de in het lichaam van deze memorie genoemde openstaande facturen) wordt ontbonden;
  (c)    verweerders in reconventie hoofdelijk te veroordelen (subsidiair voor gelijke delen) tot betaling aan [Leverancier] van een bedrag van EUR 6.264,68, althans een naar billijkheid te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente (subsidiair de wettelijke rente) vanaf de vervaldata van de in het lichaam van deze memorie genoemde openstaande facturen tot aan de dag van voldoening, althans vanaf door het scheidsgerecht naar billijkheid te bepalen data;
  in conventie en in reconventie:
  (d)    eisers in conventie, verweerders in reconventie hoofdelijk te veroordelen (subsidiair voor gelijke delen) tot betaling aan [Leverancier] van een naar billijkheid te bepalen vergoeding wegens gemaakte kosten van rechtsbijstand, door [Leverancier] begroot op een bedrag van  EUR 4.000 exclusief BTW, althans een zodanig bedrag als het Scheidsgerecht naar billijkheid zal bepalen;
  (e)    [Afnemer].com te veroordelen in de kosten van deze arbitrale procedure.

  4.    De feiten
  4.1.    [Afnemer].com is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van online advertentieruimte en advertentietijd, reisbemiddeling en bemiddeling via internet tussen de recreatiesector en toeristen. Medio maart 2015 benaderde [Afnemer].com het IT bedrijf [Leverancier] om een offerte uit te brengen voor het ontwikkelen, bouwen en leveren van een nieuwe [..website] die gebruik moet maken van de API van de @[naam] waardoor de nieuwe [..website] gekoppeld kon worden aan het systeem van de @[naam] met als doel dat [Afnemer].com een affiliate partner zou worden van de @[naam].
  4.2.    Na diverse oriënterende gesprekken en een eerste offerte van [Leverancier], heeft [Leverancier] op 13 april 2015 een tweede offerte uitgebracht, die [Afnemer].com heeft geaccepteerd.
  4.3.    In de offerte van 13 april 2015 is door partijen onder meer overeengekomen dat:
  -    [Leverancier] ten behoeve van [Afnemer].com een [..website] zal ontwikkelen, bouwen en leveren die model kan staan voor toekomstige nog te ontwikkelen websites;
  -    [Leverancier] het open source Drupal Content Management Systeem zal gebruiken voor de [..website];
  -    [Leverancier] integratie met het JSON systeem van [B] (onderdeel van de @[naam] zal realiseren;
  -    [Leverancier] zich zal gaan concentreren op het binnenhalen van de (meta)data van [B], die in het Content Management Systeem en de [..website] gehanteerd zullen worden;
  -    de grafische vormgeving van de [..website] door een derde partij, de heer [S], gedaan zal worden;
  -    de werkzaamheden zijn gepland tot en met week 25 in juni 2015; en
  -    de algemene voorwaarden van [Leverancier] van november 2012 van toepassing zijn.
  4.4.    Partijen zijn overeen gekomen dat [Leverancier] direct na aanvaarding van de offerte door [Afnemer].com zou starten met het bouwen van de [..website].
  4.5.    Kort na aanvang van de werkzaamheden constateerde [Leverancier] dat gebruik van de API van [B] vereist dat dagelijks of verschillende keren per dag alle reeds geselecteerde data opnieuw ingeladen moet worden om het aanbod op de [..website] actueel te houden. Dit veroorzaakt meer dataverkeer en vereist een grotere servercapaciteit dan waar partijen in eerste instantie vanuit waren gegaan. [Leverancier] stelde zich op het standpunt dat de API van [B] niet gebruiksvriendelijk is en melde deze constatering omstreeks half april 2015 aan [Afnemer].com.
  4.6.    Daarop communiceerden zowel [Afnemer].com als [Leverancier] direct met @[naam] over de functionaliteit van de API en is er gezocht naar mogelijkheden om de API op een gebruiksvriendelijke manier toe te passen binnen de [..website].  Door de communicatie met @[naam] en de vragen die rezen naar aanleiding van de gebruiksvriendelijkheid van de API liepen de werkzaamheden vertraging op. De oorspronkelijk beoogde opleverdatum van de [..website] werd niet gehaald. Partijen verschillen van mening over de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.
  4.7.    Ondertussen nodigde [Afnemer].com [Leverancier] uit om een offerte uit te brengen voor het bouwen van een website voor [HZ]. Op 30 juni 2015 bracht [Leverancier] een daartoe bestemde offerte uit, waar [Afnemer].com op dezelfde dag mee akkoord is gegaan. Partijen zijn in de offerte en per e-mail overeengekomen dat voor de website voor [HZ] geen koppeling met [B] of het JSON systeem gemaakt zou worden. Ter zitting hebben partijen verklaard dat de website voor [HZ] omstreeks september/oktober 2015 door [Leverancier] is opgeleverd, live is gegaan en circa een jaar operationeel is geweest.
  4.8.    In september 2015 volgde er wederom een mailwisseling tussen [Afnemer].com en [Leverancier] met @[naam] over het functioneren van de API. Op 9 oktober 2015 informeerde [Leverancier] [Afnemer].com per e-mail dat zij het project voor de [..website] zou stilleggen totdat de opeisbare openstaande facturen betaald zouden zijn door [Afnemer].com. Eind november 2015 betaalde [Afnemer].com de zes opeisbare openstaande facturen en hervatte [Leverancier] haar werkzaamheden aan de [..website].
  4.9.    Op 27 november 2015 vond een bespreking plaats tussen [Afnemer].com en [Leverancier] over de problematiek omtrent de API van [B]. Tevens werd de werking van de API in de testomgeving van de [..website] getoond waarbij [Leverancier] aangaf dat de API het laden van grote hoeveelheden data vereiste. Volgens [Afnemer].com maakt deze testomgeving duidelijk dat de [..website] op dat moment nog niet voldeed aan de overeengekomen vereisten.
  4.10.    Op 3 december 2015 stelde de contactpersoon bij @[naam] aan [Leverancier] een bètaversie van de vernieuwde API Delta-versie van [B] ter beschikking.  [Leverancier] testte deze Delta API in haar testomgeving van de [..website] en correspondeerde hier met enige regelmaat over met @[naam]. Afnemer werd op deze correspondentie gekopieerd en bleef daardoor op de hoogte van de ontwikkelingen.
  4.11.    Bij e-mail van 3 december 2015 en 7 december 2015 gaf [Afnemer].com aan [Leverancier] te kennen dat zij geen vertrouwen meer had in een goed werkende API door [Leverancier], vond dat oplevering van de [..website] te lang duurde en stelde voor om een “pauze” in het project in te lassen.
  4.12.    In december 2015 en begin januari 2016 vond overleg plaats tussen @[naam] en [Leverancier] waaruit volgde dat de Delta API niet geschikt is om te gebruiken door [Leverancier].
  4.13.    Op 15 januari 2016 vond een bespreking plaats tussen partijen waarbij [Leverancier] een aantal opties aangaf om de [..website] met API van [B] af te ronden.  Na diverse e-mails en brieven over en weer tussen [Afnemer].com en [Leverancier] in januari en februari 2016, waarin [Afnemer] haar ongenoegen uitte over de voortgang van het project en de aangeboden opties door [Leverancier], stelde [Afnemer] [Leverancier] bij brief van 11 maart 2016 formeel in gebreke en sommeerde [Leverancier] om binnen 14 dagen, uiterlijk 25 maart 2016, een goed werkende website met API van [B] op te leveren.
  4.14.    Op 15 maart 2016 en 21 maart 2016 gaf [Leverancier] aan [Afnemer].com aan dat [Leverancier] de [..website] zou opleveren mits [Leverancier] de opeisbare openstaande facturen van 7 oktober en 4 november 2015 zou betalen.
  4.15.    Bij brief van 6 april 2016 laat [Afnemer].com aan [Leverancier] weten dat [Afnemer].com zowel de overeenkomst voor de [..website] als de overeenkomst voor [HZ] ontbindt op grond van een ernstige toerekenbare tekortkoming van [Leverancier].

  5.    Het geschil
  5.1.    [Afnemer].com stelt zich op het standpunt dat [Leverancier] tekort geschoten is in de nakoming van de overeenkomst van 13 april 2015 en dat zij op grond van de door haar gestuurde in gebreke stelling in verzuim is. [Afnemer] heeft op grond daarvan de overeenkomst van 13 april 2015 ontbonden en heeft daarmee recht op ongedaanmaking van de door haar verrichte prestatie en vergoeding van de door haar als gevolg van de ontbinding geleden schade. Tevens stelt [Afnemer].com zich op het standpunt dat zij de overeenkomst van 30 juni 2015 met betrekking tot de ontwikkeling en oplevering van de website voor [HZ] heeft ontbonden bij brief van 6 april 2016, en stelt daarmee recht te hebben op ongedaanmaking van de door haar verrichte prestaties ten aanzien van die overeenkomst.
  5.2.    Volgens [Leverancier] zijn de ontstane problemen te wijten aan een gebruiksonvriendelijke, niet optimaal functionerende API waarvoor zij heeft getracht werkbare oplossingen te vinden. Tevens zijn de facturen van 7 oktober en 4 november 2015 door [Afnemer].com onbetaald gebleven op grond waarvan [Leverancier] in maart 2016 heeft aangegeven – nadat ze door [Afnemer].com in gebreke is gesteld – dat zij de beoogde [..website] alleen zou opleveren na betaling door [Afnemer].com van de laatste twee openstaande facturen. Aangezien deze facturen een betalingstermijn van 14 dagen hadden was [Afnemer].com ten tijde van de ingebrekestelling ter zake van de betaling van de facturen van oktober en november 2015 in verzuim. De conclusie van [Leverancier] is dat zij niet door de ingebrekestelling van [Afnemer].com in verzuim is geraakt. Reeds daarom kon de overeenkomst niet worden ontbonden door [Afnemer].com en dient de vordering tot ongedaanmaking afgewezen te worden.
  5.3.    Ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst van 30 juni 2015 stelt [Leverancier] zich op het standpunt dat [Afnemer].com haar niet in gebreke heeft gesteld zodat ontbinding op grond van haar algemene voorwaarden niet is toegestaan. De vordering tot ongedaanmaking dient tevens afgewezen te worden. Daarnaast stelt [Leverancier] dat tevens een openstaande en opeisbare factuur van 1 juli 2016 door [Afnemer].com betaald dient te worden. [Afnemer] heeft de factuur van 1 juli 2016 betwist en aangevoerd dat zij deze nooit heeft ontvangen.

  6.    Beoordeling in conventie
  De overeenkomst van 13 april 2015 met betrekking tot de [..website]
  6.1.    Vaststaat dat [Afnemer].com de offerte van 13 april 2015 van [Leverancier] heeft geaccepteerd zodat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan [Leverancier] de in de offerte genoemde [..website] met API aan [Afnemer].com diende te leveren.
  6.2.    Tussen partijen staat vast dat op 6 april 2016, toen [Afnemer].com tot ontbinding van de overeenkomst van 13 april 2015 overging, de [..website] nog niet voldeed aan de overeengekomen eisen. Partijen verschillen van mening over hoe ver de werkzaamheden van de [..website] op dat moment gevorderd waren en of [Leverancier] na de ingebrekestelling nog aan de website heeft doorgewerkt.
  6.3.    Uit de stellingen en overgelegde correspondentie van [Leverancier] naar aanleiding van de ontbinding volgt dat [Leverancier] haar werkzaamheden ten behoeve van het afronden van de [..website] heeft opgeschort op het moment dat zij in gebreke is gesteld door [Afnemer].com. Tijdens de mondelinge behandeling bevestigde [Leverancier] dat volgens haar de website binnen een paar dagen afgebouwd kan worden, maar dat zij dat niet heeft gedaan omdat [Afnemer].com eerst alle openstaande facturen moest betalen.
  6.4.    Het verweer van [Leverancier] dat er ten tijde van de ingebrekestelling op 11 maart 2016 sprake was van schuldeisersverzuim aan de zijde van [Afnemer].com slaagt.  Immers, [Afnemer].com heeft de twee opeisbare facturen van 7 oktober en 4 november 2015 niet betwist en erkend dat zij deze onbetaald heeft gelaten.  Verzuim van de schuldeiser heft verzuim van de schuldenaar op en daarmee staat vast dat de ingebrekestelling door [Afnemer].com, die op dat moment in verzuim was, geen doel trof en de brief van 6 april 2016, waarbij de ontbinding van de overeenkomst van 13 april 2015 werd ingeroepen, niet het beoogde effect had.
  6.5.    In dit verband overweegt de arbiter dat het op de weg van [Afnemer].com, dat al een betalingsachterstand in het verleden had opgelopen en verschillende keren had aangegeven moeite te hebben om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, lag om [Leverancier] op de hoogte te stellen dat zij haar prestaties onder de overeenkomst ging opschorten en de facturen van oktober en november onbetaald zou laten. Gesteld noch gebleken is dat [Afnemer].com haar verzuim op enig moment heeft gezuiverd door de opeisbare facturen van 7 oktober en 4 november 2015 alsnog te voldoen, dan wel voldoende zekerheid te stellen dat de facturen voldaan zouden worden. [Leverancier] mocht derhalve haar overeengekomen werkzaamheden opschorten.
  6.6.    De gestelde schade door [Afnemer].com, die ziet op een factuur van de heer [S] en omzetderving die voortvloeit uit de ontbinding van de overeenkomst met [Leverancier] kan dan ook niet aan [Leverancier] worden aangerekend. De vordering die ziet op het vergoeden van de factuur van mr. [P] komt ook niet voor vergoeding in aanmerking. De keuze om een externe adviseur bij het geschil te betrekken was uitsluitend die van [Afnemer].com. De factuur van mr. [P] hangt ook niet samen met deze arbitrageprocedure en de gevorderde vergoeding daarvan dient ook om die reden te worden afgewezen.
  De overeenkomst van 30 juni 2015 met betrekking tot de website [HZ]
  6.7.    [Afnemer].com heeft tevens bij brief van 6 april 2016 de overeenkomst van 30 juni 2015 ontbonden en vordert ongedaanmaking van haar prestaties. [Afnemer].com heeft [Leverancier] echter nooit schriftelijk in gebreke gesteld en haar een redelijke termijn geboden om alsnog na te komen, zodat [Leverancier] nooit in verzuim is geraakt en de ontbinding niet op rechtmatige wijze heeft plaatsgehad. Daar komt bij dat beide partijen tijdens de mondelinge behandeling hebben verklaard dat de website [HZ] conform de afspraken op tijd was geleverd, live is gegaan en circa een jaar operationeel is geweest. Daarmee staat vast dat [Leverancier] aan haar verplichtingen tot nakoming onder de overeenkomst van 30 juni 2015 heeft voldaan en de overeenkomst, ook zonder ingebrekestelling, niet door [Afnemer].com ontbonden kon worden op grond van een gestelde en niet bewezen, dan wel onderbouwde ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming door [Leverancier].
  6.8.    De vorderingen van [Afnemer].com in conventie komen derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

  7.    Beoordeling in reconventie
  7.1.    [Leverancier] vordert in reconventie dat de overeenkomst van 13 april 2015 met betrekking tot [..website] partieel, voor wat betreft de nog niet verrichte prestaties van beide partijen, wordt ontbonden, waarbij de betalingsverplichting van [Afnemer] voor de openstaande facturen van 7 oktober en 4 november 2015 in stand blijft. De arbiter zal deze vordering toewijzen. Bedoelde openstaande facturen zijn door [Afnemer].com niet betwist en [Afnemer].com heeft ter zitting uitdrukkelijk aangegeven dat zij niet verder wil werken met [Leverancier]. De arbiter overweegt ten overvloede dat ontbinding van de overeenkomst voor [Leverancier] de verplichting meebrengt dat zij de [..website] in de staat waarin deze nu verkeert aan [Afnemer].com ter beschikking dient te stellen.
  7.2.    [Leverancier] vordert in reconventie tevens dat de overeenkomst van 30 juni 2015 ten aanzien van [HZ] partieel wordt ontbonden ten aanzien van de verplichting van [Leverancier] om de website vanaf de datum van het arbitraal vonnis te onderhouden en te updaten, en dat [Afnemer].com per die datum wordt bevrijd van de verplichting om daarvoor krachtens de overeenkomst verschuldigde vergoedingen aan [Leverancier] te betalen. De arbiter zal deze vordering afwijzen omdat noch uit de overeenkomst noch uit andere afspraken tussen partijen blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat [Leverancier] aan [Afnemer].com onderhoud en updates van de website [HZ] na oplevering daarvan zou verschaffen, hetgeen [Leverancier] tijdens de mondelinge behandeling heeft bevestigd. Uit de omschrijving van de door [Afnemer].com betwiste factuur van 1 juli 2016 volgt dat deze ziet op onderhoud en updates van de website [HZ], zodat de vordering van [Leverancier] dat [Afnemer].com deze factuur betaalt wordt afgewezen.
  7.3.    [Leverancier] vordert tenslotte in reconventie dat verweerders in reconventie, de heer [P] en mevrouw [M], hoofdelijk worden veroordelen om de facturen van 7 oktober 2015, 4 november 2015 en 1 juli 2016, met een totaal beloop van EUR 6.264,68, met vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de respectieve vervaldata, te betalen.  In overweging 7.2 is al geoordeeld dat de vordering tot betaling van de factuur van 1 juli 2016 wordt afgewezen. Zoals hiervoor is overwogen heeft [Afnemer].com de verschuldigdheid van facturen van 7 oktober en 4 november 2015 niet betwist, terwijl zij zich ook niet heeft verzet tegen de vordering dat zij hierover de wettelijke handelsrente dient te vergoeden. De arbiter zal derhalve de vordering tot betaling van de facturen van 7 oktober en 4 november 2015 – beide van EUR 1.652,86 (inclusief  BTW) – te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 22 oktober 2015, respectievelijk 19 november 2015, zijnde de vervaldata, zoals hierna bepaald, toewijzen.
  7.4.    Het meer gevorderde wijst de arbiter af.

  8.    De kosten en kostenverdeling
  8.1.    De kosten van deze arbitrage bedragen EUR [ ] (te vermeerderen met 21% BTW). Zij bestaan uit het honorarium en verschotten van de arbiter van EUR [ ] (te vermeerderen met 21% BTW) en de administratiekosten van de SGOA van EUR [ ] (te vermeerderen met 21% BTW), alsmede verschotten van EUR [ ] (ex BTW).
  8.2.    [Afnemer].com heeft inzake zijn vordering in conventie reeds een bedrag van EUR [ ] (exclusief BTW) bij de SGOA in depot gestort en [Leverancier] heeft inzake haar vordering in reconventie reeds een bedrag van EUR [ ] (exclusief BTW) bij de SGOA in depot gestort, zodat partijen gezamenlijk een bedrag van EUR [ ] (exclusief BTW) bij de SGOA in depot hebben gestort.
  8.3.    De hiervoor in alinea 9.1 genoemde kosten zullen met het voormelde door [Afnemer].com en [Leverancier] bij de SGOA in depot gestorte bedragen worden verrekend.
  8.4.    Omdat de vordering in reconventie deels is afgewezen dienen partijen ieder de eigen proceskosten in reconventie te dragen. Omdat de vordering in conventie is afgewezen zal [Afnemer].com worden veroordeeld in de proceskosten van [Leverancier].  Omdat uit de kostenspecificatie van [Afnemer].com niet kan worden afgeleid welke kosten van rechtsbijstand betrekking hebben op conventie en welke op reconventie, zal de arbiter deze kosten middelen zodat [Afnemer].com zal worden veroordeeld in 50% van de gevorderde kosten van rechtsbijstand van [Leverancier], die de arbiter redelijk acht, zijnde EUR [ ], en 75% van de kosten van deze arbitrage zoals hierna bepaald. [Leverancier] zal worden veroordeeld om 25% van de kosten van de arbitrage te betalen.

  De arbiter, rechtdoende als goede man naar billijkheid:

  in conventie

  1.    wijst de vorderingen van [Afnemer].com af;

  in reconventie

  2.    veroordeelt verweerders in reconventie hoofdelijk, onder voorwaarde dat als de een heeft betaald de ander zal zijn bevrijd, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan [Leverancier] een bedrag van EUR 1.625,86, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 22 oktober 2015 tot aan de dag der algehele voldoening te betalen;
  3.    veroordeelt verweerders in reconventie hoofdelijk, onder voorwaarde dat als de een heeft betaald de ander zal zijn bevrijd, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan [Leverancier] een bedrag van EUR 1.625,86, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 19 november 2015 tot aan de dag der voldoening te betalen;
  4.    ontbindt de overeenkomst van 13 april 2015 met betrekking tot de [..website] partieel, voor wat betreft de nog niet verrichte prestaties van partijen, onverminderd de veroordeling sub 2. en 3.;

  in conventie en reconventie

  5.    stelt de kosten van deze arbitrage vast. Die kosten bedragen € [ ] (ex BTW), welk bedrag als volgt is samengesteld:
  Administratiekosten (ex BTW)     € [ ]
  Honorarium arbiter (ex BTW)    € [ ]
  Verschotten (ex BTW)         € [ ]  
  6.    veroordeelt [Afnemer].com tot vergoeding van 75% van de kosten van deze arbitrage en [Leverancier] tot vergoeding van 25% van de kosten van deze arbitrage.
  7.    veroordeelt [Afnemer].com om aan [Leverancier] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de kosten van rechtsbijstand van EUR 2.000, te vermeerderen met BTW en de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 14 dagen na betekening van dit arbitrale vonnis;
  8.    wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te [Plaatsnaam] op __ oktober 2016

  ______________________  
  [Naam Arbiter]
  arbiter

  1.1. Eisers in conventie, tevens verweerders in reconventie (“[Afnemer].com”) hebben in overeenstemming met artikel 6.1 van het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (het “Arbitragereglement”) een Inleidend Verzoek tot arbitrage met bijlagen gedateerd 9 juni 2016 ingediend bij het Bureau van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (de “SGOA”). Dit verzoek is door de SGOA ontvangen op 10 juni 2016. Het Bureau van de SGOA heeft verweerster in conventie, tevens eiseres in reconventie ( “[Leverancier]”) hiervan op de hoogte gesteld, waarna [Leverancier] op 27 juni 2016 een kort antwoord heeft ingediend.
  Lees verder...
 • Vonnis 28: Arbitraal vonnis mr. [arbiter], wonende te [Plaatsnaam], heeft als arbiter het volgende arbitrale vonnis gewezen. Mr. [arbiter] vormt het scheidsgerecht na daartoe door de SGOA te zijn aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. De partijen voornoemd zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. In de stukken hebben partijen de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5.1 zijn bevoegdheid vaststellen. De arbiter beslist als goede persoon naar billijkheid en met inachtneming van het arbitragereglement van de SGOA. 

  SGOA 2015/004A

  ARBITRAAL VONNIS
  STICHTING GESCHILLENOPLOSSING AUTOMATISERING

  in de zaak van:


  de stichting [AFNEMER],
  gevestigd te [Plaatsnaam],

  eiseres,

  gemachtigde: mr. [advocaat afnemer]


  tegen:


  de naamloze vennootschap [LEVERANCIER],
  gevestigd te [Plaatsnaam],

  verweerster,

  gemachtigde: mr. [advocaat leverancier]

  _____________________________________


  1.    HET SCHEIDSGERECHT

  De ondergetekende,

  mr. [arbiter], wonende te [Plaatsnaam],

  heeft als arbiter het volgende arbitrale vonnis gewezen. Mr. [arbiter] vormt het scheidsgerecht na daartoe door de SGOA te zijn aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. De partijen voornoemd zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. In de stukken hebben partijen de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5.1 zijn bevoegdheid vaststellen. De arbiter beslist als goede persoon naar billijkheid en met inachtneming van het arbitragereglement van de SGOA.


  2.    VERLOOP VAN HET GEDING

  2.1.    Partijen worden hierna aangeduid als [AFNEMER], respectievelijk [LEVERANCIER].

  2.2.    [AFNEMER] heeft op 29 mei 2015 een inleidend verzoek tot arbitrage ingediend, met 8 bijlagen. Naar aanleiding van het inleidend verzoek heeft [LEVERANCIER] op 30 juni 2015 een kort antwoord ingediend. Vervolgens hebben partijen respectievelijk een memorie van eis (met 11 producties) en een memorie van antwoord (met drie producties) ingediend. Op 8 december 2015 is door [AFNEMER] een aanvullende productie ingediend (productienummer 12).

  2.3.    De mondelinge behandeling heeft op 9 december 2015 plaatsgevonden te [Plaatsnaam]. [Mevr. A] is opgetreden als notulist.

  2.4.    [AFNEMER] werd ter zitting bijgestaan door mr. [advocaat afnemer] voornoemd en zij werd vertegenwoordigd door [dhr. B], bestuurder van [AFNEMER], alsmede [dhr. C], projectmanager bij [AFNEMER].

  2.5.    [LEVERANCIER] werd ter zitting bijgestaan door mr. [advocaat leverancier] voornoemd en zij werd vertegenwoordigd door haar bestuurder [bedrijf A], op haar beurt vertegenwoordigd door haar directeur, [dhr. D].

  2.6.    Mr. [advocaat afnemer] heeft de tekst van zijn mondelinge toelichting aan de arbiter overhandigd onder tegelijktijdige ter beschikkingstelling aan mr. [advocaat leverancier]. Mr. [advocaat leverancier] heeft geen pleitnotities overgelegd.

  2.7.    Ter zitting is productie 12 van [AFNEMER] door het scheidsgerecht toegelaten en is bepaald dat het onderzoek na de zitting zou worden aangehouden totdat partijen zich over deze productie en evt. aanvullende producties zouden hebben uitgelaten. Op 23 december 2015 heeft [LEVERANCIER] gereageerd op productie 12 van [AFNEMER] en daarbij een aanvullende productie in het geding gebracht. Op 19 januari 2016 is door [AFNEMER] op deze aanvullende productie gereageerd en is vervolgens door het scheidsgerecht het onderzoek gesloten verklaard.

  3.    VASTSTAANDE FEITEN

  3.1.    Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken, het navolgende vast.

  3.2.    [AFNEMER] is een stichting met als doel basis geestelijke gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg aan te bieden aan de Nederlandse bevolking. Dit doet zij door middel van een netwerk van meer dan 600 zorgverleners. Via een netwerk van de eigen organisatie wil zij de behandelaar die de contacten met de cliënt voor zijn rekening neemt ondersteunen. Daarbij maakt zij voor zowel de cliënt als de bemiddelaar gebruik van moderne communicatiemiddelen en -technieken.

  3.3.    Omstreeks 2012 heeft [AFNEMER] aan [LEVERANCIER] de opdracht gegeven tot de uitvoering van een gefaseerd ICT project, het Business Social Media project, om te komen tot een totale interactieve omgeving. Het project is verdeeld in twee fases, fase 1 en fase 2.

  3.4.    Tijdens de bespreking van 18 juni 2013 hebben partijen enkele afspraken gemaakt over fase 2. Die afspraken blijken uit het besprekingsverslag (“het besprekingsverslag”), dat als productie 1 door [AFNEMER] in het geding is gebracht. In het besprekingsverslag staat de volgende passage:

  “Er zijn in het verleden uitspraken gedaan over de maximale kosten voor het gebruik van de licenties per jaar. Dat klopt, B…. zal het bedrag opgeven.

  •    Opgezocht: dit bedrag is maximaal € 50.00,= per jaar voor alle [AFNEMER] licenties bij elkaar.”

  3.5.    In het door [AFNEMER] op 15 juli 2013 voor akkoord ondertekende document “[AFNEMER] “Business Social Media”, Fase 2: “De weg naar verandering”” (“de offerte”) staat op blz. 2 de volgende tekst:
  “[LEVERANCIER] biedt fase2 van dit traject, met de in deze aanbieding genoemde specifieke technische wensen en eisen aan voor € 58.100,- excl. BTW, incl. apparatuur en licenties gedurende fase2.”

  3.6.    De door [LEVERANCIER] ontwikkelde omgeving is gerealiseerd met behulp van [Softwareprogramma] van [Softwareleverancier]. Tussen [AFNEMER] en [LEVERANCIER] is niet in discussie dat [LEVERANCIER] gebruiksvergoedingen voor het gebruik van [Softwareprogramma] in rekening kan brengen bij [AFNEMER]. Partijen zijn wel verdeeld over de berekening van de hoogte van de gebruiksvergoeding en de periode waarover de vergoeding verschuldigd is.

  3.7.    Omstreeks 8 oktober 2014 heeft [LEVERANCIER] [AFNEMER] een factuur verstuurd (“de factuur”) met factuurdatum 15 augustus 2014. De factuur bevat de volgende posten:

  Post

  Omschrijving

  bedrag (€)

  1

  Business Social Media fase 2: E-commerce community adapter

  Periode 1-9-2014 t/m 30-9-2014

   

   

  10,30

  2

  Business Social Media fase 2: Conversie [Softwareprogramma] adapter

  Periode 1-9-2014 t/m 30-9-2014

   

  103,=

  3

  Business Social Media fase 2: Axxerion adapter

  Periode 1-9-2014 t/m 30-9-2014

   

  51,50

  4

  Business Social Media fase 2: volgens contract [AFNEMER] 20130703 oplevering extenzo adapter

  Periode 14-9-2014 t/m 13-10-2014

   

   

  51,50

  5

  Business Social Media volgens contract [AFNEMER]008012013: Managed Cloud Extender lokatie [locatie]

  Periode 14-9-2014 t/m 13-10-2014

   

   

  257,50

  6

  [Softwareprogramma] license subscription 1-6-2014 till 31-5-2015 conform CV order form 12-08-2014

  Eenmalig

   

   

  50.331,=

  7

  Meerwerk uitbreiding professionalzoeker tabel landingspagina

  Eenmalig

   

   

  375,=


  3.8.    Op 21 oktober 2014 heeft [AFNEMER] onder protest de factuur voldaan, onder dreiging van [LEVERANCIER] dat de dienstverlening zou worden opgeschort als die niet zou worden betaald.

  3.9.    Op 23 oktober 2014 heeft [Softwareleverancier] [AFNEMER] geïnformeerd dat haar partnerschap met [LEVERANCIER] per 1 januari 2015 beëindigd zou worden en dat [LEVERANCIER] vanaf die datum [Softwareprogramma] niet meer zou kunnen aanbieden.

  3.10.    Op 5 november 2014 hebben partijen een bespreking gehad over de factuur. Over de inhoud van de gemaakte afspraken verschillen partijen thans van mening.

  3.11.    Met ingang van 1 januari 2015 is de relatie tussen [LEVERANCIER] en [Softwareleverancier] ook daadwerkelijk beëindigd. Als gevolg daarvan kon [LEVERANCIER] vanaf die datum de op [Softwareprogramma] gebaseerde online omgeving niet meer aan [AFNEMER] aanbieden.

  3.12.    Per 1 januari 2015 is [AFNEMER] met medewerking van [LEVERANCIER] overgestapt naar een nieuwe leverancier die de benodigde [Softwareprogramma]-omgeving vanaf die datum wel kon leveren.

  4.    HET GESCHIL

  4.1.    [AFNEMER] vordert, zoals blijkt uit de memorie van eis en de tijdens de zitting gegeven toelichting, bij arbitraal vonnis, samengevat, om [LEVERANCIER] te veroordelen tot:

  i.    onmiddellijke en volledige betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling aan [AFNEMER] van het naar het oordeel van het scheidsgerecht teveel door [AFNEMER] aan [LEVERANCIER] betaalde onder de factuur, vermeerderd de wettelijke handelsrente;

  ii.    betaling van alle kosten van rechtsbijstand overeenkomstig artikel 38 van het Arbitragereglement, begroot op € 21.190,33 (excl. BTW), althans een door het scheidsgerecht te bepalen redelijke bedrag;

  iii.    betaling van de gerechtelijke kosten van arbitrage overeenkomstig artikel 39.3 van het Arbitragereglement, waaronder begrepen het honorarium en de verschotten van het scheidsgerecht, de betaalde vaste en variabele  administratiekosten, althans een door het scheidsgerecht te bepalen redelijke bedrag.

  4.2.    [AFNEMER] legt aan haar vorderingen ten grondslag, kort gezegd, dat post 6 van de factuur (de [Softwareprogramma]-licentie) onjuist is berekend, primair doordat is afgesproken dat [LEVERANCIER] deze kosten zou crediteren en subsidiair doordat enerzijds geen aansluiting is gezocht bij de overeengekomen tarieven en anderzijds de vergoedingen mede betrekking hebben op de periode na 1 januari 2015, terwijl [LEVERANCIER] vanaf die datum geen [Softwareprogramma]-licentie heeft geleverd en ook niet kon leveren. Daarnaast heeft [AFNEMER] gesteld dat de hoogte van de licentie bedoeld in post 6 van de factuur begrenst wordt door de afspraken over het in de offerte genoemde bedrag van € 58.100,=. Ter zitting heeft [AFNEMER] verschuldigdheid van de overige posten van de factuur erkend.

  4.3.    [LEVERANCIER] verzoekt het scheidsgerecht om:

  i.    [AFNEMER] haar vordering te ontzeggen;

  ii.    [AFNEMER] te veroordelen tot betaling van de volledige kosten van rechtsbijstand ad € 17.750,= (excl. BTW), of ieder ander bedrag door het scheidsgerecht te bepalen als zijnde redelijk;

  iii.    [AFNEMER] te veroordelen tot betaling van de gerechtelijke kosten van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement, waaronder begrepen het honorarium en de verschotten van het scheidsgerecht, de betaalde vaste en variabele administratiekosten, althans een door het scheidsgerecht te bepalen redelijke bedrag.

  4.4.    [LEVERANCIER] legt aan haar verweer ten grondslag, kort gezegd, dat de factuur conform de overeenkomst is tussen partijen, [LEVERANCIER] post 6 van de factuur als onderdeel van de overeengekomen operationele kosten in rekening kon brengen, die kosten betrekking hebben op het gehele jaar 2014 en [AFNEMER] de factuur dient te voldoen.

  5.    DE BEOORDELING

  5.1.    De arbiter stelt zijn bevoegdheid vast op grond van hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 1.

  5.2.    Centraal staat de vraag of [AFNEMER] de factuur verschuldigd of (deels) onverschuldigd heeft betaald. Omdat [AFNEMER] tijdens de zitting verschuldigdheid van posten 1-5 en 7 heeft erkend, resteert alleen het geschil rond punt 6.

  5.3.    Als meest verstrekkend standpunt en naar het scheidsgerecht begrijpt primair, heeft [AFNEMER] gesteld dat [Softwareleverancier] aan [LEVERANCIER] een creditnota heeft gestuurd en [LEVERANCIER] derhalve, naar aanleiding van hetgeen partijen op 5 november 2014 hebben afgesproken, gehouden is het bedrag van € 50.331 excl. BTW aan [AFNEMER] terug te betalen (memorie van eis, nrs. 22-24). [AFNEMER] heeft geen bewijs aangedragen voor de stelling dat de creditnota door [Softwareleverancier] is verstuurd. [LEVERANCIER] heeft dit standpunt gemotiveerd betwist en ontkent een creditnota te hebben ontvangen van [Softwareleverancier]. In haar eigen reactie van 19 januari 2016 stelt [AFNEMER] bovendien, waarbij zij [Softwareleverancier] zelf aanhaalt, dat [Softwareleverancier] geen creditfactuur heeft verstuurd aan [LEVERANCIER]. De stelling dat [LEVERANCIER] vanwege de creditfactuur het bedrag van € 50.331 excl. BTW, dan wel enig ander bedrag, aan [AFNEMER] dient terug te betalen, dient daarom te worden verworpen.

  5.4.    Mede in haar toelichting tijdens de zitting stelt [AFNEMER] zich, naar het scheidsgerecht begrijpt subsidiair, kort gezegd, op het standpunt dat:

  i.    zij kosten verschuldigd is aan [LEVERANCIER] voor het gebruik van [Softwareprogramma] in de operationele fase t/m 31 december 2014. Volgens [AFNEMER] is de operationele fase aangevangen op 1 juni 2014, wat ook zou blijken uit de in de factuur bij post 6 genoemde licentieperiode (“[Softwareprogramma] license subscription 1-6-2014 till 31-5-2015 conform CV order form 12-08-2014”);

  ii.    de kosten berekend moeten worden aan de hand van de vergoedingen die zijn genoemd in het besprekingsverslag, nl. € 7 per maand per actieve [AFNEMER] gebruiker en € 2 per maand per actieve Professional. Uitgaande van 35 actieve gebruikers komt de gebruikerscomponent uit op 35* 7 maanden * € 7 = € 1.715. Het aantal actieve Professionals bedroeg 600, zodat die component uitkomt op 600 * 7 maanden * € 2 = € 8.400. In totaal levert dit een licentievergoeding op van € 10.115,= (excl. BTW).

  iii.    geen vergoeding verschuldigd is voor de periode na 1 januari 2015, omdat de overeenkomst tussen [AFNEMER] en [LEVERANCIER] op 31 december 2014 is geëindigd en [LEVERANCIER] met ingang van 1 januari 2015 [Softwareprogramma] ook niet meer in gebruik kon geven.

  5.5.    [LEVERANCIER] heeft deze redeneringen ten dele gemotiveerd betwist. Het meest vergaande verweer van [LEVERANCIER] is dat partijen voor het jaar 2014 een licentievergoeding van € 50.000,= (excl. BTW) zijn overeengekomen. [LEVERANCIER] baseert zich daarbij op de in rechtsoverweging 3.4 genoemde passage uit het besprekingsverslag. Met [AFNEMER] is de arbiter van oordeel dat in die passage niet de overeenkomst valt te lezen dat [AFNEMER] over 2014 € 50.000 voor licenties verschuldigd is. Nog daargelaten dat het bedrag van € 50.000 niet strookt met het bedrag van post 6 van de factuur, kan de bewuste passage van het besprekingsverslag moeilijk anders worden geïnterpreteerd dan dat het bedrag van € 50.000,= een maximumbedrag betreft, terwijl de losse elementen die de licentieprijs bepalen daarboven staan vermeld. Daar komt bij dat tijdens de zitting door [AFNEMER] aan de hand van aantallen gebruikers en de tarieven uit het besprekingsverslag voorgerekend is wat de maandelijkse [Softwareprogramma]-kosten zouden moeten zijn (gedurende de operationele fase) en tegen die berekening en berekeningswijze is door [LEVERANCIER] geen bezwaar gemaakt.

  5.6.    De stellingen van [LEVERANCIER] komen erop neer dat zij van oordeel is dat [AFNEMER] licentievergoedingen verschuldigd is voor het gebruik van [Softwareprogramma] gedurende de operationele fase, en dat deze fase eerder dan 1 juni 2014 is ingegaan. Over de vraag wanneer de operationele fase is aangevangen, is [LEVERANCIER] echter niet eenduidig. Zo noemt [LEVERANCIER] in de memorie van antwoord verschillende startdata voor de operationele fase, nl. 18 juni 2013 (blz. 3, iets onder de helft), 15 juli 2013 (blz. 4, bovenaan) en december 2013 (blz. 4, iets onder de helft). Ter zitting heeft [LEVERANCIER] betoogd dat de omgeving in januari 2014 operationeel is geworden. Al deze data zijn door [AFNEMER] betwist. Als onderbouwing voor zowel de beweerdelijke startdatum in juni als december verwijst [LEVERANCIER] naar een artikel in het blad Leef, dat als productie 3 door [LEVERANCIER] in het geding is gebracht. [LEVERANCIER] heeft nagelaten aan te wijzen uit welke passage van het (omvangrijke) artikel de datum van livegang blijkt. Van [AFNEMER] en de arbiter kan niet worden gevergd dat zij zelf een dergelijk omvangrijk artikel doorzoeken naar de kennelijk door [LEVERANCIER] daarin gelezen bevestiging, nog daargelaten dat [LEVERANCIER] niet eenduidig was over welke datum door het artikel zou worden ondersteund. Het artikel kan dan ook niet als onderbouwing van een operationele datum dienen. Voor het overige heeft [LEVERANCIER] geen bewijs aangeleverd dat één van de door haar genoemde ingangsdata van de operationele fase onderbouwen.

  5.7.    Wat ook zij van de ingangsdatum van de operationele fase, feit is, en daar is door [AFNEMER] terecht op gewezen, dat de van [LEVERANCIER] zelf afkomstige factuur terzake van post 6 spreekt van de periode van 1 juni 2014 juni t/m 31 mei 2015. [LEVERANCIER] heeft geen logische verklaring gegeven waarom de door haarzelf in de factuur genoemde periode niet de periode zou zijn waarop de factuur betrekking heeft. [LEVERANCIER] heeft slechts gesteld dat de factuur betrekking heeft op het gebruik van [Softwareprogramma] over 2014. Dit standpunt verhoudt zich slecht met het betoog van [LEVERANCIER] op blz. 7 van de memorie van antwoord dat het beheer 36 maanden loopt tot half 2016, hetgeen juist zou ondersteunen dat steeds van halverwege een jaar tot halverwege het volgende jaar wordt gefactureerd en niet per kalenderjaar. [AFNEMER] heeft betwist dat de omgeving voorafgaande aan 1 juni 2014 operationeel was. De datum van de factuur (15 augustus 2014) suggereert bovendien dat de periode waar zij betrekking op heeft eerder dichterbij augustus 2014 ligt dan verder daar vandaan. Mede ook in het licht van de specifieke periodebepaling in de door [LEVERANCIER] opgestelde factuur, is de stelling dat de factuur ziet op het gehele jaar 2014 onvoldoende gemotiveerd. Naar beide partijen ter zitting hebben bevestigd is voor het gebruik van [Softwareprogramma] ook nimmer een eerdere factuur verstuurd door [LEVERANCIER]. Kennelijk gingen partijen er dus vanuit dat voor de periode voorafgaande aan de in post 6 van de factuur bedoelde periode, geen gebruiksvergoeding verschuldigd was. Naar het oordeel van de arbiter kan voor de vraag naar de verschuldigdheid van betaling van post 6 van de factuur de precieze ingangsdatum van de operationele fase dan ook in het midden blijven, en heeft als uitgangspunt te gelden dat [AFNEMER] voor het gebruik van [Softwareprogramma] diende te betalen vanaf 1 juni 2014.

  5.8.    Voor het berekenen van de hoogte van de vergoeding volgt het scheidsgerecht de door [AFNEMER] voorgestelde berekeningswijze als beschreven in rechtsoverweging 5.4, waar [LEVERANCIER] niets, althans onvoldoende, tegenin heeft gebracht. Die berekeningswijze vloeit immers logischerwijs voort uit het besprekingsverslag.

  5.9.    Tegen de stelling van [AFNEMER] dat het deel van de factuur dat ziet op 2015 onverschuldigd is betaald, heeft [LEVERANCIER] enkel ingebracht dat de factuur niet zag op 2015. Gezien de periodebepaling in de factuur en hetgeen hierboven is overwogen, is dit verweer niet steekhoudend. Tussen partijen is in confesso dat [LEVERANCIER] vanaf 1 januari [Softwareprogramma] niet meer heeft aangeboden aan [AFNEMER] en ook niet kon aanbieden. Het scheidsgerecht is daarom van oordeel dat het deel van de factuur dat ziet op 2015 onverschuldigd is betaald.

  5.10.    [AFNEMER] heeft voorts nog gesteld dat de totale licentiekosten voor de operationele fase gedurende 3 jaar maximaal € 58.100,= mogen bedragen. Zij beroept zich daarbij op de onder rechtsoverweging 3.5 geciteerde tekst uit de offerte. [AFNEMER] stelt dat daaruit volgt dat voor de periode 1 juli 2013 - 31 december 2014 nooit meer dan € 27.436,= aan licentiekosten kan worden berekend. [AFNEMER] heeft nagelaten te onderbouwen hoe die vermeende beperking zich verhoudt tot de in de factuur genoemde periode en hoe deze redenering zou moeten leiden tot een lager bedrag dan de hierboven bedoelde berekeningswijze. [LEVERANCIER] heeft gesteld dat het bedrag van € 58.100,= betrekking heeft op fase 1, de bouw, en een eenmalige investering betreft. De verwijzing naar fase 1 overtuigt niet. Uit de tekst van de offerte volgt logischerwijs dat het bedrag betrekking heeft op fase 2 en niet fase 1. Los van de verwijzing naar de verkeerde fase, komt de uitleg van [LEVERANCIER] er op neer dat vergoeding van € 58.100,= een vergoeding betreft voor eenmalige werkzaamheden en los staat van de operationele kosten. Paragraaf 4 van de offerte wijst er op, anders dan [AFNEMER] stelt, dat het bedrag van € 58.100,= betrekking heeft op eenmalige werkzaamheden en daarnaast ook nog maandelijkse kosten worden berekend. Na navraag van het scheidsgerecht hebben partijen bevestigd dat het bedrag van € 58.100,= destijds door [LEVERANCIER] is gefactureerd en door [AFNEMER] is betaald en verschuldigdheid niet wordt betwist. Nu [AFNEMER] de verschuldigdheid van die factuur in de onderhavige procedure niet heeft betrokken, erkent zij impliciet dat haar hierboven ingenomen standpunt dat t/m 31 december 2014 niet meer dan € 27.436,= mag worden gefactureerd, onjuist is. Tegelijkertijd heeft [AFNEMER] desgevraagd gesteld dat zij van oordeel is dat zij vanaf 1 juni 2014 licentiekosten verschuldigd is (zie rechtsoverweging 5.4), waarmee zij expliciet erkent dat er naast het bedrag van € 58.100 weldegelijk licentiekosten verschuldigd zijn. Het scheidsgerecht volgt [AFNEMER] dan ook niet in de redenering dat de afspraken over de betaling van het bedrag van € 58.100 de omvang van de licentievergoeding zouden beperken. Kortom, het debat van partijen met betrekking tot het bedrag van € 58.100,= brengt het scheidsgerecht niet tot een ander oordeel.

  5.11.    Ook de overige door partijen aangedragen standpunten werpen geen ander licht op de beoordeling in deze zaak. Met name de vraag of, en zo ja, hoeveel, [LEVERANCIER] heeft afgedragen aan [Softwareleverancier] is niet van belang, aangezien dat een aangelegenheid betreft tussen [LEVERANCIER] en [Softwareleverancier] en deze zaak niet regardeert.

  5.12.    Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat als uitganspunt moet worden genomen dat met betrekking tot de in post 6 van de factuur bedoelde [Softwareprogramma]-licentie [LEVERANCIER] slechts gerechtigd is betaling te verlangen van het bedrag van € 10.115,= exclusief BTW, en het terzake van deze post meerder betaalde bedrag onverschuldigd is betaald, te weten € 50.331 -/- € 10.115 = € 40.216,= excl. BTW.

  5.13.    Het bovenstaande betekent dat de vordering van [AFNEMER] gedeeltelijke zal worden toegewezen, in die zin dat van het totale factuurbedrag van € 51.179,80 (excl. BTW) het bedrag van € 40.216,= (excl. BTW) dient te worden terugbetaald.

  5.14.    [AFNEMER] maakt aanspraak op handelsrente, waarmee zij kennelijk doelt op de rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Op grond van artikel 6:119a BW kan deze vordering worden toegewezen vanaf 21 oktober 2014, de dag dat onverschuldigd is betaald.

  5.15.    [AFNEMER] maakt aanspraak op een redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand. Zij vordert vergoeding van een bedrag ad € 21.190,33 excl. BTW (ter zitting heeft [AFNEMER] gesteld dat het in petitum in de memorie van eis genoemde bedrag van € 26.417,33 verminderd dient te worden met de in productie 11 opgevoerde verschotten van SGOA, omdat die kosten separaat worden gevorderd. In het licht van productie 11 beschouwt het scheidsgerecht de in het petitum geschreven woorden “incl. BTW’ als een kennelijke verschrijving, waar kennelijk “excl. BTW” was bedoeld). Het bedrag van € 21.190,33 komt het scheidsgerecht hoog voor. Daarbij betrekt het scheidsgerecht de stelling van [AFNEMER] in paragraaf 52 van haar pleitaantekeningen inzake de door [LEVERANCIER] opgevoerde advocaatkosten van € 17.750:
  “Een laatste opmerking verdient het astronomische bedrag aan kosten van rechtsbijstand dat genoemd wordt door Verweerster. Het is immers duidelijk dat het bedrag in kwestie en de daarbij berekende tijd in geen enkele verhouding staat met de aard, complexiteit en reikwijdte van deze zaak.”
  Het scheidsgerecht kan [AFNEMER] in deze redenering wel volgen, in die zin dat gezien de aard, complexiteit en reikwijdte van deze zaak, mede gezien de erkenningen tijdens de zitting, een bedrag van € 15.000 (excl. BTW) redelijk voorkomt. Gezien het feit dat ca. 80% van de hoofdvordering van [AFNEMER] wordt toegewezen, acht de arbiter het redelijk om 80% van de dit bedrag toe te wijzen, derhalve € 12.000,= (excl. BTW).

  5.16.    Met betrekking tot de gevorderde kosten van arbitrage geldt het volgende. Ingevolge artikel 39.3 van het Arbitragereglement kan het scheidsgerecht indien partijen ieder voor een deel in het ongelijk zijn gesteld, de kosten geheel of gedeeltelijk verdelen. Ook met betrekking tot de kosten van arbitrage acht de arbiter het redelijk om de 80%-20% sleutel toe te passen. De kosten worden derhalve verdeeld, waarbij 80% voor rekening komt van [LEVERANCIER] en 20% voor rekening van [AFNEMER].

  6.    KOSTEN VAN ARBITRAGE EN JURIDISCHE BIJSTAND

  6.1.    De kosten van deze arbitrage worden vastgesteld op € [bedrag] (excl. BTW).

  6.2.    Partijen hebben de volgende kosten reeds voldaan aan de SGOA:
  [AFNEMER]: [bedragen]
  [LEVERANCIER]: [bedragen]

  7.    DE BESLISSING
  Gelet op het vorenstaande komt het scheidsgerecht tot de volgende uitspraak:

  Rechtdoende als goede persoon naar billijkheid:

  1.    Veroordeelt [LEVERANCIER] tot betaling aan [AFNEMER] binnen veertien dagen na de datum waarop deze uitspraak is gewezen van het bedrag van € 40.216,=, te vermeerderen met BTW en te vermeerderen met rente op als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 21 oktober 2014 tot aan de dag van betaling;

  2.    Stelt de kosten van de arbitrage vast op [bedrag] excl. BTW (samengesteld zoals genoemd in artikel 6.1).

  3.    Stelt vast dat het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij de SGOA in depot is gestort, respectievelijk betaald, ad in totaal [bedrag] (excl. BTW) bedraagt, waarvan [AFNEMER] heeft betaald [bedrag] (excl. BTW) en [LEVERANCIER] [bedrag] (excl. BTW).

  4.    Verstaat dat deze kosten met de door partijen bij de SGOA in depot gestorte bedragen zullen worden verrekend.

  5.    Veroordeelt [LEVERANCIER] in 80% van de kosten van de arbitrage en [AFNEMER] in 20% van de kosten van arbitrage, hetgeen betekent, met inachtneming van het voorafgaande en hetgeen hierna over het surplus is besloten, dat [LEVERANCIER] aan [AFNEMER] [bedrag] (excl. BTW) verschuldigd is, welk bedrag binnen veertien dagen na de datum waarop deze uitspraak is gewezen door [LEVERANCIER] aan [AFNEMER] dient te worden betaald. Het surplus € [bedrag] (excl. BTW) zal door de SGOA worden teruggestort aan [AFNEMER].

  6.    Veroordeelt [LEVERANCIER] tot betaling van een bedrag van € 12.000,= (excl. BTW) als vergoeding voor de kosten van juridische bijstand.
  Het scheidsgerecht wijst het meer of anders gevorderde af.

  Aldus gewezen te Haarlem op 24  februari 2016.


  ________________    
  Mr. [arbiter]

  mr. [arbiter], wonende te [Plaatsnaam], heeft als arbiter het volgende arbitrale vonnis gewezen. Mr. [arbiter] vormt het scheidsgerecht na daartoe door de SGOA te zijn aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. De partijen voornoemd zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. In de stukken hebben partijen de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5.1 zijn bevoegdheid vaststellen. De arbiter beslist als goede persoon naar billijkheid en met inachtneming van het arbitragereglement van de SGOA.
  Lees verder...
 • Vonnis 27: Arbitraal vonnis Nadat [LEVERANCIER] als eiseres de eerste arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig had gemaakt en het scheidgerecht was benoemd, heeft [AFNEMER] als eiseres een tweede arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig gemaakt en de SGOA verzocht de laatstgenoemde arbitrage gevoegd te laten behandelen met de eerstgenoemde, althans in beide zaken identiek samengestelde scheidsgerechten te benoemen. [LEVERANCIER] heeft zich tegen deze verzoeken niet verzet. [AFNEMER] zag zich genoodzaakt tot het aanhangig maken van een afzonderlijke tweede arbitrage in verband met door haar ten laste van [LEVERANCIER] gelegde beslagen en de daarbij door de voorzieningenrechter bepaalde termijn voor het aanhangig maken van de hoofdzaak. 

   Zaaknummer SGOA [….]


  ARBITRAAL VONNIS
  STICHTING GESCHILLENOPLOSSING AUTOMATISERING


  in de zaak van:


  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [LEVERANCIER 1]
  gevestigd en kantoorhoudende te [Plaatsnaam],


  en


  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [LEVERANCIER 2] gevestigd en kantoorhoudende te [Plaatsnaam],

  eiseres in conventie en
  verweerster in reconventie

  hierna gezamenlijk ook te noemen: [LEVERANCIER]

  gemachtigde: mr. [advocaat leverancier] en mr. [advocaat leverancier]

  tegen:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [AFNEMER] gevestigd en kantoorhoudende te [Plaatsnaam],

  verweerster in conventie en
  eiseres in reconventie,

  hierna te noemen: [AFNEMER]

  gemachtigde: mr. [advocaat afnemer] en mr. [jurist afnemer]
  _____________________________________

  hebben de arbiters

  mr. [arbiter 1], wonende te [Plaatsnaam]

  mr. dr. [arbiter 2], wonende te [Plaatsnaam]

  [arbiter 3], wonende te [Plaatsnaam]

  het volgende arbitrale vonnis gewezen.

  1.    VERZOEK TOT SAMENVOEGING

  1.1.    Nadat [LEVERANCIER] als eiseres de eerste arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig had gemaakt en het scheidgerecht was benoemd, heeft [AFNEMER] als eiseres een tweede arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig gemaakt en de SGOA verzocht de laatstgenoemde arbitrage gevoegd te laten behandelen met de eerstgenoemde, althans in beide zaken identiek samengestelde scheidsgerechten te benoemen. [LEVERANCIER] heeft zich tegen deze verzoeken niet verzet. [AFNEMER] zag zich genoodzaakt tot het aanhangig maken van een afzonderlijke tweede arbitrage in verband met door haar ten laste van [LEVERANCIER] gelegde beslagen en de daarbij door de voorzieningenrechter bepaalde termijn voor het aanhangig maken van de hoofdzaak.

  1.2.    Het toepasselijke SGOA arbitragereglement 2012 voorziet niet in samenvoeging van arbitrale gedingen. De toepasselijke wet (art. 1046 Rv zoals dit luidde vóór 1 januari 2015) voorziet niet in samenvoeging van gedingen die aanhangig zijn bij hetzelfde scheidsgerecht.

  1.3.    Bij een telefonische conferentie op 14 januari 2015 is de afspraak gemaakt dat arbiters ernaar zullen streven om in de beide zaken zoveel mogelijk tegelijkertijd uitspraak te doen en dat de beide zaken, ter voorkoming van dubbele stukken en proceshandelingen, procedureel zoveel mogelijk zullen worden behandeld alsof de vorderingen in 'zaak 2' (zaaknr. [nummer]) waren ingediend als tegenvordering in 'zaak 1' (zaaknr. [nummer]).

  1.4.    Arbiters verstaan deze afspraak zo, dat zij door middel van het onderstaande vonnis uitspraak doen in de beide arbitrages doch wel – nu immers formeel geen samenvoeging van arbitrages heeft plaatsgehad – in de vorm van twee afzonderlijke vonnissen, die onderling alleen verschillen door de vermelding van het arbitragenummer op de eerste pagina. Teneinde te vermijden dat daardoor twee authentieke documenten ontstaan waarvan, nu zij ieder dezelfde beslissing weergeven, ook twee keer tenuitvoerlegging zou kunnen plaatsvinden, verstaan arbiters hierbij dat het onderhavige document uitsluitend heeft te gelden als vonnis in de zaak die is aanhangig gemaakt onder het zaaknummer dat op het eerste blad en in de voettekst op iedere pagina van dit vonnis is vermeld, strekkend tot hetgeen onder datzelfde nummer is vermeld in hoofdstuk 10 'Slotsom' van dit document.

  1.5.    In lijn met de genoemde afspraak zijn partijen en/of hun vorderingen c.q. verweren soms aangeduid als 'in reconventie', waarmee dan gedoeld wordt op hun rol en/of stellingen in de tweede arbitrage met het zaaknummer [nummer].

  2.    VERLOOP VAN HET GEDING

  2.1.    Partijen  [LEVERANCIER]– hebben onder overlegging van producties 1 tot en met 7 deze arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing bij Inleidend Verzoek op 3 november 2014 aangemeld. [AFNEMER] – heeft een Kort Antwoord d.d. 17 november 2014 ingediend waarbij twee producties zijn gevoegd.

  2.2.    Naar aanleiding van het Inleidend Verzoek en het Kort Antwoord heeft het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering de heren mr. [arbiter 1] en [arbiter 3] en mevrouw mr. dr. [arbiter 2] als arbiter benoemd, die hun benoeming schriftelijk hebben aanvaard.

  2.3.    [AFNEMER] heeft op 9 december 2014 een Inleidend Verzoek ingediend, met het verzoek deze samen te voegen met de reeds door [LEVERANCIER] aanhangig gemaakte zaak. Arbiters hebben daarop beslist zoals hierboven is vermeld. [LEVERANCIER] heeft op 31 december 2014 een Kort Antwoord gestuurd.

  2.4.    [LEVERANCIER] heeft bij het schrijven van 7 januari 2015 een Memorie van Eis ingediend, waarbij zij negentien producties, genummerd 1 tot en met 19, heeft overlegd. [LEVERANCIER] heeft daarbij - zakelijk weergegeven -  het volgende gevorderd:

  a.    voor recht te verklaren dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Beheerovereenkomst respectievelijk de overeenkomst Virtualisatieproject en uit dien hoofde jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen daardoor geleden en te lijden schade;

  b.    voor recht te verklaren dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] onrechtmatig heeft gehandeld en uit dien hoofde jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen daardoor geleden en te lijden schade;
  ten aanzien van [LEVERANCIER 1]

  c.    [AFNEMER] te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen jegens [LEVERANCIER 1] uit hoofde van de Beheerovereenkomst en tot betaling aan [LEVERANCIER 1] van de openstaande facturen van [LEVERANCIER 1] ten bedrage van in totaal €197.523, 41 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen, althans vanaf 29 september 2014, althans vanaf 3 november 2014 tot aan de dag van de algehele voldoening;

  d.    [AFNEMER] te veroordelen om aan [LEVERANCIER 1] te vergoeden de schade die [LEVERANCIER 1] heeft geleden en zal lijden ten gevolge van wanprestatie respectievelijk onrechtmatig handelen van [AFNEMER] ten bedrage van €105.681,40 (factuurtermijnen die [LEVERANCIER 1]  bij [AFNEMER] in rekening zou hebben gebracht indien [AFNEMER] de Beheerovereenkomst zou hebben uitgediend), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 17 oktober 2014, althans vanaf 3 november 2014 tot aan de dag van algehele voldoening, en alle overige schade nader op te maken bij staat;

  e.    [AFNEMER] te veroordelen tot betaling aan [LEVERANCIER 1] van de buitengerechtelijke (incasso)kosten;
  ten aanzien van [LEVERANCIER 2]

  f.    [AFNEMER] te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen jegens [LEVERANCIER 2] uit hoofde van de overeenkomst Virtualisatieproject en tot betaling aan [LEVERANCIER 2] van de openstaande facturen van [LEVERANCIER 2] ten bedrage van in totaal €190.658,22 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen, althans vanaf 25 augustus 2014 (de dag van de eerste sommatie), althans vanaf 3 november 2014 (de dag waarop [LEVERANCIER 2] de onderhavige procedure aanhangig heeft gemaakt) tot aan de dag van de algehele voldoening;

  g.    [AFNEMER] te veroordelen om aan [LEVERANCIER 2] te vergoeden de schade die [LEVERANCIER 2] heeft geleden en zal lijden ten gevolge van wanprestatie respectievelijk onrechtmatig handelen van [AFNEMER], nader op te maken bij staat;

  h.    [AFNEMER] te veroordelen tot betaling aan [LEVERANCIER 2] van de buitengerechtelijke (incasso)kosten;
  ten aanzien van [LEVERANCIER]

  i.    [AFNEMER] te veroordelen in de kosten van deze arbitrageprocedure, waaronder begrepen:

  -    alle door [LEVERANCIER] daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand verleend en nog te verlenen door de gemachtigden van [LEVERANCIER 1] en [LEVERANCIER 2];
  -    alle gerechtelijke kosten voor deze arbitrage, waaronder begrepen de honoraria van de arbiters, de door [LEVERANCIER] aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering betaalde registratie- en administratiekosten;
  -    de beslagkosten;
  -    de nakosten

  alles vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten te rekenen vanaf drie dagen na het in deze arbitrage te wijzen vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening;

  j.    alle door [AFNEMER] ten laste van [LEVERANCIER] gelegde beslagen op te heffen, althans te bevelen dat [AFNEMER] deze beslagen zal opheffen binnen twee dagen na het in deze te wijzen vonnis, op straffe van een dwangsom van €10.000,- per dag of gedeelte van een dag dat [AFNEMER] met de voldoening van dit bevel in gebreke blijft, met een maximum van €1.000.000,00;

  k.    voor recht te verklaren dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] onrechtmatig heeft gehandeld door ten laste van hen beslag te leggen en jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen ten gevolge van deze beslagen geleden en te lijden schade, nader op te maken bij staat.

  2.5.    [AFNEMER] heeft bij schrijven van 11 februari 2015 een memorie van antwoord en een memorie van eis in reconventie ingediend, waarbij zij zevenentachtig producties, genummerd 1 tot en met 87, heeft overlegd. [AFNEMER] heeft daarbij de stellingen van [LEVERANCIER] in conventie gemotiveerd bestreden en zij heeft – zakelijk weergegeven- het arbitraal college verzocht in conventie:

  a.    De vorderingen van [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 1]  en [LEVERANCIER 2] af te wijzen;

  b.    [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 1] en [LEVERANCIER 2] te veroordelen tot betaling van de kosten van de arbitrageprocedure, inclusief de kosten van bijstand door haar gemachtigde en advocaat.
  in reconventie heeft [AFNEMER] - zakelijk weergegeven - het arbitraal college verzocht:

  I.    a. primair: voor recht te verklaren dat de overeenkomsten tussen [LEVERANCIER] en [AFNEMER], althans de Migratieovereenkomst tussen [LEVERANCIER 2] en [AFNEMER] en/ of de ICT Beheerovereenkomst tussen [LEVERANCIER 1] en [AFNEMER], rechtsgeldig zijn ontbonden met de brief van 22 oktober 2014; dan wel

  b. subsidiair: deze overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang alsnog te ontbinden;

  c. meer subsidiair: dat de ICT Beheerovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd tegen 16 april 2015; alsmede dat de Migratieovereenkomst is geëindigd, althans hierbij is opgezegd;

  II.    a. primair: [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 2] en/of [LEVERANCIER 1] te veroordelen tot betaling aan [AFNEMER] van een bedrag van €495.348,76 inclusief BTW, althans €217.800, - inclusief BTW en/of €277.548,76 - dan wel een ander door arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, in het kader van ongedaanmakingsverplichtingen;

  b. subsidiair: [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 2] en/of [LEVERANCIER 1] te veroordelen tot teruggave aan [AFNEMER] van een bedrag van  €495.348,76 inclusief BTW, althans €217.800, - inclusief BTW en/of €277.548,76 inclusief BTW, althans €139.881,41, dan wel een ander door arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, in het kader van onverschuldigde betaling;

  III.    [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 2] en/of [LEVERANCIER 1] te veroordelen tot betaling aan [AFNEMER] van een bedrag van €870.238,01 dan wel een ander door arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, in het kader van schadevergoeding;

  IV.    [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 2] en/of [LEVERANCIER 1] te veroordelen tot betaling aan [AFNEMER] van de wettelijke (handels)rente ex art. 6:119(a) over de bovengenoemde bedragen met ingang van de dag van het verzuim, althans 6 oktober 2014, althans 22 oktober 2014, althans de datum van vonnis, tot aan de dag van algehele voldoening;

  V.    [LEVERANCIER], althans [LEVERANCIER 2] en/of [LEVERANCIER 1] te veroordelen tot betaling van de kosten van de arbitrageprocedure, inclusief de kosten van bijstand door haar gemachtigde en advocaat voor zover deze niet reeds zijn toegewezen met het bedrag onder 3.

  2.6.    Op 22 april 2015 heeft ten kantore van [advocatenkantoor] te [Plaatsnaam] een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Aan de zijde van [LEVERANCIER] waren daarbij aanwezig haar raadsman mr. [advocaat leverancier] en diens kantoorgenoot mr. [advocaat LEVERANCIER], [de heer A] (business alliance manager [LEVERANCIER] en [de heer B] (CEO [LEVERANCIER]). Namens [AFNEMER] waren aanwezig haar raadsman mr. [advocaat AFNEMER] en juridisch adviseur mr. [jurist AFNEMER], [de heer C] (directeur [AFNEMER]) en [mevrouw A] (hoofd personeelszaken [AFNEMER]).

  De zitting en de mondelinge behandeling zijn op 22 april 2015 aan het einde van de middag gesloten, met dien verstande dat [LEVERANCIER] gelegenheid werd geboden de factuur met factuurnummer 7114761 genoemd in de Memorie van Eis van [LEVERANCIER] met randnummer 29 nader te onderbouwen. Op 1 mei 2015 heeft [LEVERANCIER] een dergelijke onderbouwing gestuurd, waarna [AFNEMER] op 15 mei een reactie heeft gestuurd. [LEVERANCIER] heeft vervolgens op verzoek van arbiters op 11 juni 2015 per e-mail en op 16 juni bij brief een nadere toelichting gestuurd, waarop [AFNEMER] heeft gereageerd per e-mail en bij brief van 30 juni 2015.

  3.    BEVOEGDHEID ARBITER

  3.1.    Tussen [LEVERANCIER 1] en [AFNEMER] is een ICT beheer overeenkomst gesloten die gedateerd is op 23 juni 2010, die door [LEVERANCIER 1] op 5 juli 2010 is getekend, die door [AFNEMER] op 22 oktober 2010 is getekend, waarvan een Service Level Agreement mede onderdeel is en waarop algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing zijn. Artikel 16.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office voorwaarden bepaalt dat geschillen beslecht worden door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Partijen hebben tevens te kennen gegeven, dat ook geschillen betreffende de Migratie overeenkomst van 24 december 2013 via genoemd artikel 16.2 van ICT~Office voorwaarden worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, zodat de bevoegdheid van arbiters zich ook tot deze overeenkomst uitstrekt.

  Nu partijen deze overeenkomsten niet hebben betwist en de arbiters overeenkomstig het reglement van de Stichting geschillenoplossing Automatisering zijn benoemd, zijn de arbiters bevoegd in de onderhavige procedure een de partijen bindende beslissing te geven.

  4.    VASTSTAANDE FEITEN

  4.1.    Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken c.q. op grond van de niet weersproken inhoud van de overlegde producties staat tussen partijen in deze arbitrage het volgende vast.

  4.2.    [LEVERANCIER 1] en [LEVERANCIER 2] zijn beide partijen die zich richten op het verschaffen, realiseren en managen van IT-advies, IT-beheer en IT-support van infrastructuur en kantoorautomatiseringsapplicaties. Zij zijn specialist op het terrein van detachering, co-sourcing, outsourcing en projecten.

  4.3.    [AFNEMER] maakt deel uit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: [B.V. 1] [AFNEMER] is een met name op Nederland gerichte hotelketen waarbij er ruim 30 vestigingen in Nederland zijn en één in Duitsland. Zij maakt voor de exploitatie van haar onderneming gebruik van een ICT-infrastructuur.     
     
  4.4.    [AFNEMER] wenste het beheer van (delen van) haar automatiseringsinfrastructuur ten behoeve van haar bedrijfsprocessen en de daarmee verbonden informatievoorziening te laten ondersteunen door [LEVERANCIER]. Op 22 oktober 2010 is daartoe tussen [LEVERANCIER 1] en [AFNEMER] een ICT Beheer Overeenkomst gesloten, hierna te noemen: ICT Beheerovereenkomst. Onderdeel van deze ICT Beheerovereenkomst zijn onder meer een Service Level Agreement (SLA), alsook de Module Algemeen en Module 10 van de ICT~Office voorwaarden. Daarnaast heeft [LEVERANCIER] op 1 november 2013 aan [AFNEMER] het 'voorstel [Virtualisatie AFNEMER]' gedaan. Deze is in aangepaste vorm op 23 december 2013 door [LEVERANCIER] aan [AFNEMER] per e-mail verzonden onder verklaring van toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van [LEVERANCIER] en op 24 december 2013 door [AFNEMER] per e-mail aanvaard. De aldus op 24 december 2013 tot stand gekomen overeenkomst wordt hierna ook wel Migratie Overeenkomst genoemd.

  4.5.    Op grond van de ICT Beheerovereenkomst voert [LEVERANCIER] het beheer van de ICT omgeving van [AFNEMER]. Elk hotel van [AFNEMER] is verbonden met het datacenter via een Multiprotocol Label Switching netwerk. Hierop draait onder andere de financiële software, de hotelreserverings- en boekingssystemen van [Softwareleverancier]. Ook MS office applicaties worden op deze manier gedistribueerd. Vanuit het datacenter ligt een fiber internetverbinding naar de hotels die verdeeld is in een hotel/zakelijk netwerk en een gasten   (wifi) netwerk.

  4.6.    In de ICT Beheerovereenkomst is bepaald welke diensten [LEVERANCIER] aan [AFNEMER] zal leveren. In de SLA is in een lijst de apparatuur en programmatuur nader gespecificeerd. [LEVERANCIER] voert het technische en applicatiebeheer op de standaard software. Op niet standaard software voert [LEVERANCIER] alleen het technisch beheer. Het applicatiebeheer van de niet standaard software ligt bij de betreffende leveranciers van [AFNEMER]. De verantwoordelijkheid voor het functioneren en het beheer van de datalijnen, hosting en business applicaties inclusief de database ligt bij derdenleveranciers van [AFNEMER], zoals Easynet, Nines, Itesso, Exact en WFP.

  4.7.    Doelstelling van de Migratie Overeenkomst was vervanging van de huidige server infrastructuur door een nieuwe server infrastructuur. Oorspronkelijk was deze gepland voor de zomer van 2014. Door problemen met de IDPMS database servers ontstond er een noodzaak de vervanging te vervroegen.
   
  4.8.    Na de migratie was [AFNEMER] ontevreden over de performance en ontstonden er volgens haar problemen omdat servers vastliepen; programmatuur time-out meldingen vertoonde; verbindingen wegvielen, printopdrachten weg vielen of zeer traag waren en er sprake was van verschillende programmatuur.

  4.9.    Tussen partijen is een geschil ontstaan over door [AFNEMER] niet betaalde facturen van [LEVERANCIER], alsmede over onrechtmatige beëindiging door [AFNEMER] van de ICT Beheerovereenkomst alsmede vermeend ‘gebrekkige en niet-nakoming van de inrichting en het beheer’ door [LEVERANCIER] van apparatuur en programmatuur van [AFNEMER].

  4.10.    [AFNEMER] is ontevreden over de aanpak van [LEVERANCIER], naar aanleiding waarvan [AFNEMER] op 2 september 2014 een e-mail stuurt waarin [AFNEMER] aangeeft dat de systemen die [LEVERANCIER] bij haar heeft geïnstalleerd niet of niet voldoende functioneren en dat een check wordt gedaan bij vier locaties om te kijken hoe de performance daar de afgelopen dagen is geweest en om eventuele klachten te inventariseren. [LEVERANCIER] stuurt als reactie hierop diezelfde middag een e-mail naar [AFNEMER] waarin zij aangeeft zich in delen van de stellingname van [AFNEMER] niet te herkennen en dat partijen samen hadden geconstateerd dat de communicatie niet optimaal meer was. Op 3 september 2014 stuurt [LEVERANCIER] een meer uitgebreide mail waarin zij haar standpunt nader onderbouwt. Zij geeft onder meer aan dat de oorzaak voor vermeende gebreken bij derdenleveranciers ligt en dat aan bepaalde door [LEVERANCIER] van te voren aangegeven voorwaarden voor succes niet is voldaan. [AFNEMER] stuurt [LEVERANCIER] op 22 september 2014 per post en e-mail een brief die zij aanduidt als ingebrekestelling. Zij sommeert [LEVERANCIER] binnen 14 dagen na dagtekening, te weten uiterlijk tot 6 oktober 2014 de vermeende gebreken te herstellen en de migratie te voltooien. Daarna moet een protocol van oplevering zijn getekend. [LEVERANCIER] wordt tevens verzocht om op zo kort mogelijke termijn een door [AFNEMER] goedgekeurd Plan van Aanpak op te stellen. Ook zegt [AFNEMER] in dezelfde brief van 22 september 2014 de ICT Beheerovereenkomst per 16 april 2015 op.

  4.11.    Op 29 september 2014 stuurt de advocaat van [LEVERANCIER] een brief naar [AFNEMER] waarin zij [AFNEMER] vraagt het totaal aan openstaande facturen van €140.979,52 binnen vijf werkdagen te betalen en aankondigt dat zij bij gebreke daarvan rechtsmaatregelen zal treffen.

  4.12.    Op 6 oktober 2014 zijn de problemen niet opgelost en is de migratie niet voltooid. Op 10 oktober 2014 ontzegt [AFNEMER] [LEVERANCIER] de toegang tot de ICT-infrastructuur van [AFNEMER]. Op 20 oktober 2014 ontbindt [AFNEMER] de ICT Beheerovereenkomst en de Migratie Overeenkomst. Zij vordert daarbij de terugbetaling van €139.881,41. De betaling van de volledige contractsom en het meerwerk heeft [AFNEMER] dan opgeschort. [LEVERANCIER] heeft hierop op 20 oktober 2014 aan de voorzieningenrechter verlof gevraagd conservatoir derdenbeslag te doen leggen ten laste van [AFNEMER]. Dit verlof is op 22 oktober 2014 door de voorzieningenrechter verleend. [AFNEMER] heeft vervolgens op 21 november 2014 verlof gevraagd conservatoir derdenbeslag te doen leggen ten laste van [LEVERANCIER]. Dit verlof is op 26 november 2014 gedeeltelijk verleend.


  5.    DE TOELICHTING VAN [LEVERANCIER] OP HAAR STELLINGEN

  5.1.    [AFNEMER] heeft de ICT Beheerovereenkomst onrechtmatig beëindigd.

  5.2.    [LEVERANCIER] heeft geconstateerd dat een derde partij zich toegang heeft verschaft tot en het beheer heeft overgenomen van de systemen van [AFNEMER]. [AFNEMER] heeft de toegang ontzegd aan [LEVERANCIER] tot de systemen van [AFNEMER]. Forensische experts hebben op verzoek van [AFNEMER] de systemen van [AFNEMER] onderzocht. Rapportages daarover zijn in eerste instantie aan [LEVERANCIER] niet overlegd, zodat [LEVERANCIER] niet in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te laten, dan wel zich te verweren. Evenmin is [LEVERANCIER] in de gelegenheid gesteld de vermeende problemen van haar systemen - voor zover deze aan [LEVERANCIER] kunnen worden toegerekend - te herstellen.

  5.3.    [LEVERANCIER] heeft naderhand het [XXX-rapport] laten beoordelen door een onafhankelijke derde deskundige. Deze constateert onder meer dat de onderzoeksvragen van [XXX] geen aandacht besteden aan de uitvoering en kwaliteit van het beheer door [LEVERANCIER], noch aan prestatiemeting.

  5.4.    [LEVERANCIER] betwist uitdrukkelijk de verwijten die [AFNEMER] haar maakt ten aanzien van het functioneren van [AFNEMER's] systeem en stelt dat deze door [AFNEMER] niet onderbouwd zijn. Ten aanzien van klachten omtrent de virtualisatie zijn de vermeende gebreken gerelateerd aan traagheid en functionele problemen die op grond van de Beheerovereenkomst niet tot de verantwoordelijkheid van [LEVERANCIER] behoorden. [LEVERANCIER] heeft verder geconstateerd dat [AFNEMER] zonder overleg met [LEVERANCIER] andere keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de capaciteit en soort verbindingen met het datacenter. De regie over andere ICT-leveranciers die [AFNEMER] heeft ingeschakeld is de verantwoordelijkheid van [AFNEMER]. De vermeende gebreken vallen buiten de contractuele verplichtingen van [LEVERANCIER]. Ook heeft [AFNEMER] het escalatieprotocol van artikel 3.12 SLA niet in acht genomen en is er door aldus te handelen sprake van schuldeisersverzuim.

  5.5.    Op 22 september 2014 heeft [AFNEMER] [LEVERANCIER] formeel in gebreke gesteld en de ICT Beheerovereenkomst opgezegd. [AFNEMER] stelt en motiveert daarbij niet van welke contractuele bepaling [LEVERANCIER] toerekenbaar tekort zou zijn geschoten en ook heeft zij de vermeende wanprestaties niet nader gespecificeerd. Pas bij de Memorie van Eis van [AFNEMER] zijn deze haar bekend geworden.

  5.6.    Op 10 oktober 2014 heeft [AFNEMER] [LEVERANCIER] de toegang tot de infrastructuur van [AFNEMER] ontzegd. Sindsdien kan [LEVERANCIER] haar werkzaamheden uit de overeenkomst niet (meer) uitvoeren. Door [LEVERANCIER] toegang tot de systemen van [AFNEMER] te ontzeggen en door de werkzaamheden van [LEVERANCIER] aan een derde uit te besteden, maakt [AFNEMER] de uitvoering door [LEVERANCIER] van haar werkzaamheden onmogelijk. [AFNEMER] heeft hiermee de samenwerking en de Beheerovereenkomst feitelijk per 10 oktober 2014 eenzijdig zonder gegronde reden beëindigd. Op grond van de Beheerovereenkomst is [AFNEMER] uitsluitend gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden en moet zij de overeenkomst dus tot 16 april 2015 uitdienen. [AFNEMER] is de facto echter overgegaan tot onmiddellijke opzegging per 10 oktober 2014, hetgeen in strijd is met de ICT Beheerovereenkomst. Door dit te doen, is [AFNEMER] toerekenbaar tekort gekomen in de nakoming van de ICT Beheerovereenkomst en heeft zij jegens [LEVERANCIER] bovendien onrechtmatig gehandeld. Als gevolg van deze wanprestatie en dit onrechtmatig handelen van [AFNEMER] lijdt [LEVERANCIER] schade die [AFNEMER] dient te vergoeden.

  6.    HET VERWEER VAN [AFNEMER] EN DE TOELICHTING OP HAAR RECONVENTIONELE VORDERINGEN

  6.1.    [AFNEMER] mocht de ICT Beheerovereenkomst zo begrijpen als een volledige uitbesteding van de automatiseringsinfrastructuur. [AFNEMER] mocht in de gegeven omstandigheden die zin aan de ICT Beheerovereenkomst toekennen dat [LEVERANCIER] als deskundige opdrachtnemer vertrouwd mocht worden om alle kwesties op het gebied van ICT op te pakken en richting en opdracht zou geven aan de uitvoering van support en beheer op producten en diensten, inclusief die van derdenleveranciers.

  6.2.    [LEVERANCIER] schiet ernstig tekortin de uitvoering van de ICT Beheerovereenkomst. Migratie is niet afgerond en IT-problemen zijn niet opgelost.  Ook na de ingebrekestelling van 22 september 2014 blijft herstel van geconstateerde tekortkomingen uit. Dit wordt bevestigd door XXX die een onderzoek heeft uitgevoerd gebaseerd op een onderzoeksopzet van [de heer D.] van [Consultancybedrijf].

  6.3.    [LEVERANCIER] is in verzuim van haar verplichtingen onder de ICT Beheerovereenkomst. Nakoming door [LEVERANCIER] is blijvend onmogelijk gebleken. Daarom heeft [AFNEMER] [LEVERANCIER] de ontbinding aangezegd per brief van 20 oktober 2014. Als gevolg van de ontbinding worden partijen bevrijd van de daardoor getroffen verbintenissen. Er is dan ook geen grondslag voor de door [LEVERANCIER] gevorderde facturen. Voor zover [LEVERANCIER] zich op het standpunt stelt dat ‘de facturen reeds voor de ontbinding zijn gefactureerd’ en daarom onverminderd verschuldigd zouden zijn miskent [LEVERANCIER] volgens [AFNEMER] dat facturen moeten zien op ‘hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd’. [AFNEMER] is bevrijd van haar betalingsverplichting. Voor zover er al een betalingsverplichting zou bestaan, heeft [LEVERANCIER] volgens [AFNEMER] niet gesteld dat aan de facturen daadwerkelijk verrichte werkzaamheden ten grondslag liggen. [LEVERANCIER] lijkt volgens [AFNEMER] bedragen te factureren voor werkzaamheden die niet corresponderen met de in de ICT Beheerovereenkomst overeengekomen aantallen, bedragen en afspraken. Zij licht dat als volgt toe.

  6.4.    Ten aanzien van factuur 7114761 stelt [AFNEMER] dat deze ziet op kosten die niet op verzoek van [AFNEMER] zijn gemaakt en daarom in strijd met artikel 7.2 van de ICT Beheerovereenkomst in rekening zijn gebracht. Ook waren partijen overeengekomen dat WiFi per april in fases werd uitbesteed aan een andere organisatie. De kosten hiervoor moeten nog worden gecrediteerd.

  6.5.    Ten aanzien van factuur 7114474 stelt [AFNEMER] dat de factuur voor een groot deel onterecht is gefactureerd nu tickets in rekening worden gebracht uit hoofde van de ICT Beheerovereenkomst terwijl het problemen betrof die onder de scope van de Migratie Overeenkomst vielen.

  6.6.    Ten aanzien van factuur 7114556 stelt [AFNEMER] dat deze factuur ziet op kosten voor antivirus workstation voor oktober die in eerste instantie akkoord waren bevonden, maar na de bevindingen van [XXX]  betwist [AFNEMER] gehouden te zijn hiervoor te betalen. Ook is het beheertarief in strijd met artikel 5.3 van de ICT Beheerovereenkomst eenzijdig door [LEVERANCIER] aangepast.

  6.7.    Ten aanzien van de facturen 7114557 en 7114554 verwijst [AFNEMER] naar haar opmerkingen gemaakt bij factuur 7114761.

  6.8.    Ten aanzien van factuur 7114577 stelt [AFNEMER] dat het meerwerk voor een groot deel onterecht is gefactureerd, en bovendien ten onrechte door [LEVERANCIER 1].

  6.9.    [AFNEMER] stelt verder dat van onregelmatige opzegging geen sprake is. Zij heeft de overeenkomst op 22 september 2014 conform het bepaalde in artikel 3.2 van de ICT Beheerovereenkomst opgezegd tegen 16 april 2015. Daarna voldeed [LEVERANCIER] niet aan haar medewerkingsplicht doordat zij afgifte van beheercodes weigerde en meedeelde geen beheerwerkzaamheden meer uit te voeren. In ieder geval is er geen sprake van wanprestatie aan de zijde van [LEVERANCIER] nu [AFNEMER] nooit in verzuim is geraakt. Ook stelt [AFNEMER] met een beroep op artikel 11.3 van de ICT~Office voorwaarden dat er geen schadevergoedingsplicht is, nu dit artikel bepaalt dat partijen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

  6.10.    Ten aanzien van de facturen die betrekking hebben op de nakoming van de Migratie Overeenkomst, te weten de facturen met nummers 7114124, 7114125, 7114142, 7114204, 7114301, 7114498, 7114485, 7114762 en 7114553 verweert [AFNEMER] zich als volgt.

  6.11.    De facturen zijn per e-mail van 2 oktober 2014 door [AFNEMER] betwist door in het algemeen te stellen dat zij ten aanzien van alle facturen in de bijlage reclameren. ‘De genoemde hardware, werkzaamheden/diensten zijn niet, niet volledig, onjuist, niet tijd, zonder overleg en /of zonder instemming of toestemming van [AFNEMER] uitgevoerd.’ In een e-mail van 5 oktober 2014 herhaalt [AFNEMER] deze stellingname ten aanzien van factuur met het nummer 7114498 met het bedrag van €42.128,57 in iets andere bewoordingen, maar wordt verder niet nader gemotiveerd betwist. Ten aanzien van de factuur met het nummer 7114553 met het bedrag van €40.317,53 stelt [AFNEMER] dat het onderliggende project nog niet gereed is en conform de gemaakte afspraken er nog niet gefactureerd mag worden; dat over de gefactureerde uren van de projectmanager nog geen overeenstemming is en dat [LEVERANCIER] factureert voor iets dat er feitelijk nog niet is.

  6.12.    Ten aanzien van haar reconventionele vorderingen stelt [AFNEMER] het volgende.

  6.13.    [LEVERANCIER] is toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verbintenissen jegens [AFNEMER] en is in verzuim. [LEVERANCIER] is verplicht de schade die [AFNEMER] daardoor heeft geleden te vergoeden. De tekortkoming bestaat uit een gebrekkige uitvoering van de ICT Beheerovereenkomst en Migratie overeenkomst door [LEVERANCIER] waaronder begrepen onvoldoende althans gebrekkige communicatie, geen althans onvoldoende althans gebrekkige regie, geen althans onvoldoende althans gebrekkig nemen van verantwoordelijkheid, niet althans onvoldoende gebrekkige verbetering van de performance van de ICT-infrastructuur, alsmede geen, niet volledig althans niet deugdelijk afronding van de migratie. Bovendien heeft [LEVERANCIER] niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend automatiseringsdeskundige mag worden verwacht.

  6.14.    Gebleken is van een blijvende onmogelijkheid in de nakoming door [LEVERANCIER] ten aanzien van de tekortkomingen die in het verleden zijn gelegen en – zelfs door eventueel herstel – niet ongedaan gemaakt konden worden. Een ingebrekestelling zou ten aanzien van deze tekortkomingen geen nut hebben, nu de tekortkomingen immers al hebben plaatsgevonden en niet hersteld konden worden. Ook voor de migratie is gebleken dat nadere nakoming door [LEVERANCIER] de gebrekkige nakoming niet kan ‘helen’ nu [LEVERANCIER] niet in staat is gebleken om de performanceproblemen op te lossen en de migratie volledig af te ronden.

  6.15.    Voor zover er geen of niet volledig sprake zou zijn van blijvende onmogelijkheid in de nakoming van de verbintenissen, is [LEVERANCIER] bovendien in verzuim van voornoemde verbintenissen. Daarbij is van belang dat [AFNEMER] al op 8 mei 2014 de betalingen inzake de migratie heeft opgeschort en zij [LEVERANCIER] bovendien aansprakelijk heeft gesteld. [LEVERANCIER] had de migratie voor uiterlijk 22 mei 2014 moeten opleveren. Daaraan heeft [LEVERANCIER] geen gehoor gegeven: de migratie bleek niet deugdelijk te zijn voltooid en [LEVERANCIER] is daarom reeds per 22 mei 2014 in verzuim. Later heeft [AFNEMER] [LEVERANCIER] op 22 september 2014 in gebreke gesteld van de gebrekkige (niet-)nakoming van de ICT Beheerovereenkomst, de SLA, Migratieovereenkomst en andere verbintenissen en haar tot 6 oktober 2014 de tijd gegeven de migratie te voltooien en alle overige IT-problemen op te lossen. Dat is niet gelukt. [LEVERANCIER] is daarom per 6 oktober 2014 in verzuim.

  6.16.    Gezien de tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen door [LEVERANCIER] is [AFNEMER] gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden. De tekortkomingen zijn dermate ernstig dat de gehele ontbinding en de gevolgen daarvan gerechtvaardigd zijn. [AFNEMER] heeft de ontbinding aangezegd per 22 oktober 2014. Als gevolg van de ontbinding worden partijen bevrijd van de daardoor getroffen verbintenissen. Daardoor ontstaan verbintenissen tot ongedaanmaking, waarbij geldt dat [LEVERANCIER] verplicht is tot teruggave van de ontvangen prestaties. [AFNEMER] heeft €495.348,76 incl. BTW aan [LEVERANCIER] betaald. Daarvan betreft €217.800 incl. BTW voor de migratie en €277.548,76 voor het beheer.

  6.17.    Voor zover de gedragingen niet reeds wanprestatie opleveren meent [AFNEMER] dat er in ieder geval sprake is van onrechtmatige daad, aangezien zij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen, waaronder moet worden verstaan: de zorgvuldigheid en deskundigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend automatiseringsdeskundige mag worden verwacht.

  6.18.    [AFNEMER] komt op grond van wanprestatie althans onrechtmatige daad een beroep toe op schadevergoeding.

  6.19.    [AFNEMER] heeft €495.348,76 incl. BTW aan [LEVERANCIER] onverschuldigd betaald nu de migratie en het beheer niet, niet volledig althans niet deugdelijk is geleverd.

  7.    HET VERWEER VAN [LEVERANCIER] TEGEN DE RECONVENTIONELE VORDERINGEN

  7.1.    [LEVERANCIER] heeft geleverd waartoe zij zich had verbonden. [AFNEMER] is nog gelden verschuldigd voor de geleverde diensten. [LEVERANCIER] betwist uitdrukkelijk dat er sprake zou zijn van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Beheerovereenkomst. Reden waarom [LEVERANCIER] zich op het standpunt stelt dat de Beheerovereenkomst onrechtmatig is beëindigd door [AFNEMER].

  7.2.    Primair is er ten aanzien van zowel de ICT Beheerovereenkomst als de Migratie Overeenkomst geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van [LEVERANCIER]. Ten aanzien van zowel de ICT Beheerovereenkomst als de Migratie Overeenkomst is er geen sprake van verzuim, onder meer nu geen fatale termijn is overschreden. Ten aanzien van zowel de ICT Beheerovereenkomst als de Migratie Overeenkomst is er geen sprake van een rechtsgeldige ontbinding, nu er geen sprake is van een rechtsgeldige ingebrekestelling, noch sprake is van verzuim of wanprestatie. Subsidiair is er ten aanzien van de ontbinding van de ICT Beheerovereenkomst en de Migratie Overeenkomst geen sprake van de door de wet vereiste proportionaliteit ex artikel 6:265 BW. Als er al sprake zou zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming waarvan [LEVERANCIER] in gebreke is gesteld, is deze van zeer geringe betekenis gelet op de omvang van de overeenkomsten. Er kan dan ook volgens [LEVERANCIER] geen sprake zijn van rechtsgeldig door [AFNEMER] ontbonden overeenkomsten en kan geen veroordeling in de schade en/of tot ongedaanmakingsverplichtingen volgen.

  7.3.    [LEVERANCIER] stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van ‘gebrekkige en niet-nakoming van de inrichting en het beheer’ door [LEVERANCIER]. De verplichtingen van [LEVERANCIER] worden begrensd door de contractuele bepalingen. [LEVERANCIER] betwist dat de door [AFNEMER] gestelde nakomingsverplichtingen binnen de door [LEVERANCIER] en [AFNEMER] overeengekomen contractuele verplichtingen vallen. De ICT Beheerovereenkomst gaat uit van coproductie en de SLA bevat een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De verantwoordelijkheid en coördinatie van de werkzaamheden die betrekking hebben op de applicaties die draaien op het systeem van [AFNEMER] ligt bij [AFNEMER]. Dit geldt in het bijzonder voor de applicaties en het functioneel beheer daarvan die zijn geleverd door de door [AFNEMER] ingeschakelde derden. [AFNEMER] heeft altijd zelf de rol op zich genomen als coördinator overeenkomstig de ICT Beheerovereenkomst en nam haar verantwoordelijkheid voor die onderdelen van haar gehele IT-systeem die buiten de scope van de beheerverplichtingen van [LEVERANCIER] vielen, zoals de verbindingen en de applicaties.

  7.4.    De verantwoordelijkheid voor de volledige en tijdige uitvoering van de migratie en installatiewerkzaamheden valt op grond van de Migratie Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van [AFNEMER] en de door [AFNEMER] gekozen en ingeschakelde derdenleveranciers. [LEVERANCIER] verleent ten aanzien van de installatie en migratie slechts haar assistentie. De diensten van [LEVERANCIER] zijn geheel conform de ICT Beheerovereenkomst en Migratie Overeenkomst geleverd. Desondanks weigert [AFNEMER] de facturen van de door [LEVERANCIER] geleverde diensten te betalen.

  7.5.    De SLA bevat een omschrijving van de omvang en de uitvoering van de dienstverlening inclusief Key Performance Indicators (KPI) van [LEVERANCIER]. De SLA kent geen KPI voor de dienstverlening ten opzichte van derdenleveranciers en geldt alleen voor de door [LEVERANCIER] beheerde infrastructuurobjecten.

  7.6.    De beheerdiensten van [LEVERANCIER] zijn gericht op de technische infrastructuur van de hotels, het hoofdkantoor en het datacenter van [AFNEMER].

  7.7.    [LEVERANCIER] stelt te hebben geconstateerd dat bij het uitvoeren van de ICT Beheerovereenkomst de servers van [AFNEMER] ernstig vervuild en overbelast waren.  [LEVERANCIER] heeft daarop het ‘Voorstel [Virtualisatie AFNEMER]'(hierna ook wel Voorstel Virtualisatie of Migratie Overeenkomst) aan [AFNEMER] gezonden met als doel verbeteringen aan te brengen in de server infrastructuur van [AFNEMER]. Dit voorstel is op 24 december 2013 door [AFNEMER] aanvaard.

  7.8.    Vanwege acute problemen bij [AFNEMER] met haar IDPMS database servers ontstond er een noodzaak om de oplevering van de back-end van de infrastructuur naar voren te halen. De doelstelling van de Migratie Overeenkomst was niet performanceverbetering, maar het wegnemen van de afhankelijkheid van [AFNEMER] van de fysieke hard- en software en het creëren van een ‘high-availability’  omgeving.

  7.9.    De uitvoering van het virtualisatieproject door [LEVERANCIER] van de [AFNEMER] infrastructuur dient binnen het kader van het Voorstel Virtualisatie geplaatst te worden. De scope van de virtualisatie is vastgelegd in dit voorstel. In het bijzonder wijst [LEVERANCIER] op de artikelen 2.5 tot en met 2.7 van het Voorstel Virtualisatie. In deze artikelen zijn specifieke randvoorwaarden, aanbevelingen ter voorkoming van risico’s (ten aanzien van de ICT- infrastructuur) en overige voorwaarden opgenomen ten aanzien van werkzaamheden die buiten de opdracht en dienstverlening van [LEVERANCIER] vallen.  

  7.10.    De performance problemen die zijn ontstaan bij [AFNEMER] worden door [AFNEMER] toegewezen aan het vermeend slecht presteren door [LEVERANCIER]. [LEVERANCIER] is van mening dat deze problemen niet binnen de verplichte prestaties van [LEVERANCIER] vallen, maar bij door [AFNEMER] zelf ingeschakelde derdenleveranciers. Deze derdenleveranciers zijn door [AFNEMER] zelf gekozen en ingeschakeld, waarvoor conform contractuele afspraken de verantwoordelijkheid dan ook bij [AFNEMER] ligt.

  7.11.    [LEVERANCIER] heeft geconstateerd dat [AFNEMER] zonder overleg met [LEVERANCIER] andere keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de capaciteit en soort verbindingen met het datacenter, die de randvoorwaarden vormden voor het kunnen presteren van [LEVERANCIER]. Zo is bijvoorbeeld door [AFNEMER] geen tweede datacenter ingeschakeld (ten behoeve van de High Availability) en zijn er 20Mb WAN verbindingen aangesloten met de hotels, in plaats van de door [LEVERANCIER] geadviseerde 50Mb WAN verbindingen.   

  7.12.    Het ontbreken van de regierol van [AFNEMER], het kennelijk ontbreken van de benodigde ICT kennis bij de coördinator van [AFNEMER], het gebrek aan transparantie in de SLA’s en andere bijzondere afspraken met derden, het niet hebben van inzicht in projecten en changes van derden / [AFNEMER] zelf en het niet voldoen aan de specifieke randvoorwaarden zoals onder ander vastgelegd in het Voorstel Virtualisatie, is [LEVERANCIER] door [AFNEMER] respectievelijk haar leveranciers ernstig belemmerd in de uitvoering van haar werkzaamheden.

  7.13.    Om zowel de ICT Beheer Overeenkomst als de Migratie Overeenkomst rechtsgeldig te kunnen ontbinden moet er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van iedere overeenkomst door [LEVERANCIER]. Omdat nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan er pas worden ontbonden als [LEVERANCIER] in verzuim zou zijn. Hiervan is geen sprake. Evenmin heeft [AFNEMER] [LEVERANCIER] deugdelijk in gebreke gesteld en heeft haar niet de gelegenheid gegevens om de vermeende gebreken in de nakoming te herstellen. Een ingebrekestelling dient te voldoen aan de vereisten zoals deze bij wet daaraan zijn gesteld. [LEVERANCIER] betoogt dat aan voornoemde vereisten ten aanzien van beide overeenkomsten niet wordt voldaan. Door [AFNEMER] is in het midden gelaten welke concrete prestaties niet door [LEVERANCIER] worden nagekomen. De ingebrekestelling dient duidelijkheid te verschaffen omtrent wat wordt gevorderd en op grond waarvan. De ingebrekestelling moet een aanmaning (sommatie, aanzegging) bevatten: een duidelijke eis om binnen een bepaalde redelijke termijn na te komen, bij gebreke waarvan de schuldenaar in verzuim of aansprakelijk zal zijn. [AFNEMER] heeft in haar brief van 22 september 2014 [LEVERANCIER] gesommeerd ‘er voor zorg te dragen dat binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, derhalve uiterlijk op 6 oktober 2014 [1] de migratie is voltooid en [2] alle overige uitstaande IT-problemen zijn opgelost. Voor het tekenen van het ‘protocol van oplevering’ wordt geen (redelijke) termijn gesteld. Hierdoor is er volgens [LEVERANCIER] geen sprake van een geldige ingebrekestelling.

  7.14.    Door het onbetaald laten van de facturen van [LEVERANCIER] schoot [AFNEMER] toerekenbaar tekort in de nakoming van haar verplichtingen uit de Migratie Overeenkomst en ICT Beheerovereenkomst en was er sprake van schuldeisersverzuim aan de zijde van [AFNEMER]. Ook om deze reden kan [AFNEMER] de overeenkomsten met [LEVERANCIER] niet ontbinden.

  7.15.    Door [AFNEMER] is verder onvoldoende concreet gesteld dat er sprake zou zijn van onrechtmatig handelen door [LEVERANCIER]. Welke handeling moet worden gekwalificeerd als wat niet van een zorgvuldig dan wel deskundig handelend automatiseringsdeskundige mag worden verwacht, wordt niet geconcretiseerd.

  8.    DE BEOORDELING VAN DE VORDERINGEN IN CONVENTIE EN RECONVENTIE

  8.1.    Hierna wordt nader ingegaan op de eisen en weren in conventie en reconventie.

  8.2.    [LEVERANCIER] vordert primair voor recht te verklaren dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de ICT Beheerovereenkomst respectievelijk de Migratie Overeenkomst en uit dien hoofde jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen daardoor geleden en te lijden schade;

  8.3.    [AFNEMER] heeft aangevoerd dat [LEVERANCIER] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, in het bijzonder:

  a.    dat [LEVERANCIER] gebrekkig uitvoering heeft gegeven aan de ICT Beheerovereenkomst en migratieovereenkomst;

  b.    dat [LEVERANCIER] onvoldoende althans gebrekkig heeft gecommuniceerd, geen althans onvoldoende althans gebrekkige regie heeft gevoerd, geen althans onvoldoende althans gebrekkige verantwoordelijkheid hebben genomen, niet althans onvoldoende althans gebrekkig in staat zijn gebleken de performance van de ICT-infrastructuur te verbeteren, alsmede dat de migratie niet, niet volledig en althans niet deugdelijk is afgerond; en

  c.    dat [LEVERANCIER] tekortgeschoten is in haar communicatie zowel naar [AFNEMER]s als derdenleveranciers;
  [LEVERANCIER] heeft deze stellingen gemotiveerd weersproken, onder andere  door (in het bijzonder) te wijzen op de scope en reikwijdte van haar verantwoordelijkheden zoals beschreven in de ICT Beheerovereenkomst en Migratieovereenkomst, de invloed en verantwoordelijkheid van derdenleveranciers en het gebrek aan medewerking aan de zijde van [AFNEMER]. Tevens is onvoldoende gemotiveerd waaruit de wanprestatie bestond. [LEVERANCIER] stelt dat [AFNEMER] de samenwerking en de Beheerovereenkomst feitelijk per 10 oktober 2014 eenzijdig zonder gegronde reden heeft beëindigd.

  8.4.    Het standpunt van [AFNEMER] veronderstelt dat [LEVERANCIER] door de brief van 22 september 2014, welke [AFNEMER] heeft betiteld als ingebrekestelling, en het feit dat na afloop van de daarin gestelde termijn niets was gedaan om de problemen op te lossen, in verzuim was geraakt. Alvorens in te gaan op de vraag of sprake is van toerekenbare tekortkoming van de zijde van [LEVERANCIER] welke een beroep op ontbinding van de Overeenkomst zou rechtvaardigen zal, gelet op het verweer van [LEVERANCIER], eerst worden onderzocht of aan het vereiste van een deugdelijke ingebrekestelling is voldaan.

  8.5.    Voor de in dit verband te stellen eisen is primair van belang wat partijen hebben afgesproken in de overeenkomst, inclusief de toepasselijke voorwaarden.

  8.6.    Op zowel de ICT Beheerovereenkomst als de Migratie overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Voor de ICT Beheerovereenkomst geldt blijkens art. 4.3 dat de ICT~Office voorwaarden 2008 van toepassing zijn verklaard. Voor de Migratie Overeenkomst geldt dat een aanpassing op het Voorstel Virtualisatie d.d. 1 november 2013 aan [AFNEMER] is verstuurd op 23 december 2013, met telkens de vermelding dat de Algemene Voorwaarden van [LEVERANCIER] van toepassing zijn. Dit voorstel incl. de aanpassing is op 24 december 2013 per e-mail door [AFNEMER] aanvaard. Arbiters hebben vastgesteld dat deze voorwaarden van [LEVERANCIER] nagenoeg identiek zijn aan Module 7 'Detacheringsdiensten' van ICT~Office. Artikel 1.1 van deze voorwaarden vermeldt dat de daarin opgenomen bepalingen van toepassing zijn naast de module Algemeen van de ICT~Office voorwaarden. Deze Module is dus op de beide overeenkomsten van toepassing.

  8.7.    Op grond van art. 11.1 resp. art. 12.6 van deze Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden 2008, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding resp. aansprakelijkheid voor schadevergoeding slechts indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. In art. 11.1 is bepaald dat deze ingebrekestelling "zo gedetailleerd mogelijk" moet zijn, en van art. 12.6 luidt de laatste zin: "De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren." Hiermee hebben partijen in beginsel afgesproken dat altijd eerst een ingebrekestelling moet plaatsvinden voordat gebruik kan worden gemaakt van bevoegdheden tot ontbinding en/of schadevergoeding. Blijkens het genoemde art. 12.6 geldt dit alleen dan niet, wanneer "nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is". Diezelfde beperking moet volgens arbiters redelijkerwijs worden gelezen in het genoemde art. 11.1 (ook al staat die daar niet), want het heeft geen zin te eisen dat men in gebreke wordt gesteld als de prestatie die men moet verrichten blijvend onmogelijk is. Hoe dit zij, tussen [AFNEMER] en [LEVERANCIER] is in ieder geval niet (onderbouwd) gesteld of gebleken dat nakoming door [LEVERANCIER] van de overeenkomsten op 22 september 2014 onmogelijk was.

  8.8.    In de brief van 22 september 2014 (productie 57 [AFNEMER]), die door [AFNEMER] wordt aangemerkt als ingebrekestelling, wordt [LEVERANCIER] gesommeerd om ervoor zorg te dragen dat binnen 14 dagen, dus uiterlijk op 6 oktober 2014, "…de migratie is voltooid en alle overige IT-problemen zijn opgelost." Als [LEVERANCIER] er niet in slaagde dat te realiseren, moest [AFNEMER] zich beraden over "…verdere juridische maatregelen."

  8.9.    Een dergelijke volstrekt algemeen geformuleerde sommatie voldoet niet aan de tussen partijen geldende afspraak dat een ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling moest omvatten en waarbij er een redelijke termijn moest worden gesteld voor het wegnemen van de tekortkoming. Die afspraak is begrijpelijk, nu de ingebrekestelling de (mogelijke) inleiding vormt op ingrijpende maatregelen als ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding wegens wanprestatie. De brief van [AFNEMER] spreekt slechts over voltooiing van de migratie en oplossing van alle uitstaande IT-problemen en voltooiing van de migratie, en voldoet om die reden niet aan het criterium van ‘zo gedetailleerd mogelijk’. Dit klemt temeer nu namens [LEVERANCIER] op 29 september 2014 als reactie op deze ingebrekestelling is gemeld ([LEVERANCIER]'s productie 61) dat [LEVERANCIER] ter zake van niet-correcte nakoming geen klachten bekend waren (terwijl [AFNEMER] ook daarna haar klachten niet heeft geconcretiseerd). Ook achten arbiters in dit geval een termijn van twee weken te kort om van een redelijke termijn te kunnen spreken, zeker nu ieder detail over de aard van de klachten en dus zicht op de scope van een eventuele herstel-activiteit ontbrak.  

  8.10.    [AFNEMER] was dan ook niet bevoegd om op 10 oktober 2014 de overeenkomsten met [LEVERANCIER] te ontbinden. [AFNEMER] heeft echter wel die ontbinding uitgesproken, en heeft zich sedertdien ook gedragen alsof de overeenkomsten voor haar geen verplichtingen tot nakoming meer inhielden. Ter zake van deze niet-nakoming was [AFNEMER] reeds vóór het uitspreken van de ontbinding zijdens [LEVERANCIER] in gebreke gesteld (productie 61 [LEVERANCIER]), zodat [LEVERANCIER] bevoegd is ter zake naast nakoming ook schadevergoeding te vorderen.

  8.11.    Indien [AFNEMER] de ICT Beheerovereenkomst was nagekomen zou zij volgens [LEVERANCIER] verplicht zijn de openstaande facturen met de nummers 7114761 met een bedrag van €100.729,11; 7114474 met een bedrag van €5.069,14; 7114556 met een bedrag van €19.478.46; 7114557 met een bedrag van €61.428,31; 7114554 met een bedrag van €5.751,51 en 7114577 met een bedrag van €5.066,88 voor een totaalbedrag van €197.523,41 te vergoeden.
  8.12.    Over factuurnummer 7114761 met een bedrag van €100.729,11 is na sluiting van de zitting zoals besproken tijdens de zitting nog correspondentie gevoerd. Deze factuur betreft nacalculatie over 2013 en is op 2 oktober 2014 per e-mail verstuurd en heeft als factuurdatum 30 november 2014. Op 1 mei 2015 stuurt [LEVERANCIER] ter onderbouwing van deze factuur het PxQ Overzicht vervat in een Excel sheet. Het overzicht vertoont overeenkomsten met een tabel die onderdeel vormt van productie 66 van [AFNEMER] (blad 7), maar bevat ook meer en andere cijfers dan die tabel, terwijl het voorts - net als de tabel in productie 66 - geen (begrijpelijk) inzicht biedt in onderbouwing van het gefactureerde bedrag wegens "nacalculatie 2013". Het scheidsgerecht besluit daarom dit stuk buiten beschouwing te laten bij zijn beoordeling van de factuur die betrekking heeft op de nacalculatie over 2013.

  8.13.    Arbiters hebben daarmee nog steeds geen (helder zicht op) onderbouwing van de hierboven bedoelde factuur ontvangen. Het scheidsgerecht verzoekt op 28 mei 2015 per e-mail om nadere informatie respectievelijk nadere onderbouwing van de nacalculatie 2013. [LEVERANCIER] stuurt op 16 juni 2015 een toelichting met bijbehorende producties. [LEVERANCIER] onderbouwt de nacalculatie met allereerst een verwijzing naar artikel 7 van de ICT Beheerovereenkomst. In dit artikel wordt in het tweede lid bepaald dat [LEVERANCIER] op verzoek van [AFNEMER] een Object geschikt kan maken voor het uitvoeren van de Diensten onder deze overeenkomst. Zulks geschiedt op basis van nacalculatie. Vervolgens maakt [LEVERANCIER] een vergelijking tussen de aantallen genoemd in het Aangepast voorstel beheer ICT omgeving d.d. 14-6-2014 en het PxQ Overzicht (de Excelsheet die ze als productie 31 heeft toegevoegd en die eerder door [AFNEMER] als productie 66 was toegevoegd). [LEVERANCIER] maakt daarbij gebruik van producties die zij of [AFNEMER] eerder hadden gevoegd. Het overzicht dat zij op 16 juni 2015 naar het scheidsgerecht stuurde, betrof een nadere verbijzondering van de eerder gevoegde productie 66. Voor zover er wel nieuwe producties zijn toegevoegd, zijn deze door het scheidsgerecht uitsluitend gebruikt ter verklaring van het PxQ overzicht en verder buiten beschouwing gelaten.

  8.14.    Het PxQ Overzicht of ook wel de Excelsheet is onderverdeeld in ‘OoS, Meerwerk, Project en PxQ’. De onderbouwing van het PxQ gedeelte van het bedrag van €50.767,20 achten arbiters aannemelijk. De onderbouwing van de andere gedeelten achten arbiters niet geleverd. Daarmee staat vast dat [AFNEMER] aan [LEVERANCIER] ten aanzien van de factuur met het factuurnummer 7114557 nog een bedrag van €61.428,31 verschuldigd is.

  8.15.    Ten aanzien van de factuur met nummer 7114474 met een bedrag van €5.069,14 stelt [AFNEMER] dat deze factuur voor een groot deel onterecht is gefactureerd, en bovendien ten onrechte door [LEVERANCIER 1] gevorderd maar motiveert deze betwisting verder niet dan wel onvoldoende.

  8.16.    Ten aanzien van de factuur met nummer 7114556 met een bedrag van €19.478,46 stelt [AFNEMER] dat de wijziging van de beheertarieven niet conform de ICT Beheerovereenkomst heeft plaatsgevonden. Deze factuur is dan ook gemotiveerd betwist door [AFNEMER].

  8.17.    Ten aanzien van de facturen met de nummers 7114557 met een bedrag van €61.428,31 en 7114554 met een bedrag van €5.751,51 verwijst [AFNEMER] naar haar opmerkingen gemaakt bij factuur met nummer 7114557 en verwijzen arbiters naar hetgeen zij hierboven hebben geoordeeld naar aanleiding van factuur met nummer 7114557.

  8.18.    Ten aanzien van de factuur met nummer 7114577 met een bedrag van €5.066,88 stelt [AFNEMER] dat het meerwerk voor een groot deel onterecht is gefactureerd, en bovendien ten onrechte door [LEVERANCIER 1] gevorderd, maar zij motiveert deze betwisting verder niet dan wel onvoldoende.

  8.19.    Samenvattend, van het totaal door [LEVERANCIER] gevorderde bedrag van €197.523,41 ter nakoming door [AFNEMER] van de ICT Beheerovereenkomst zullen arbiters een bedrag van € 77.315,84 toewijzen.

  8.20.    Indien [AFNEMER] de Migratie Overeenkomst was nagekomen zou zij volgens [LEVERANCIER] verplicht zijn de openstaande facturen met de nummers 7114124, 7114125, 7114142, 7114204, 7114301, 7114498 met het bedrag van €42.128,57, 7114485, 7114762 en 7114553 met het bedrag van €40.317,53 te betalen. Het totaal bedrag van deze facturen is €190.658,22.    

  8.21.    [AFNEMER] stelt dat [LEVERANCIER] geen grondslag heeft voor het versturen van de facturen. Zij doet daarbij een beroep op artikel 6 van de ICT Beheerovereenkomst. De eerste factuur zoals in dit artikel bedoeld was reeds verstuurd en betaald. De tweede factuur met 25% van de projectprijs kon worden verzonden na afronding van de migratie. De derde en laatste factuur kon worden verzonden op het moment, dat het Protocol van Oplevering zou zijn ondertekend. [AFNEMER] stelt zich op het standpunt dat ten aanzien van de tweede factuur van afronding van de migratie geen sprake is gebleken en dat zij ten aanzien van de derde factuur [LEVERANCIER 2] in de gelegenheid heeft gesteld om bij oplevering zo’n protocol te verzenden, maar daar niet van gebleken is. [AFNEMER] refereert daarbij niet aan een specifieke factuur met een bepaald nummer. [AFNEMER] miskent dat niet de ICT Beheerovereenkomst van toepassing is, maar de Migratie Overeenkomst. De ICT Beheerovereenkomst kent weliswaar een bepaling die migratie betreft. Deze bepaling gaat er echter van uit dat er een Bijlage D: Plan van Aanpak Migratie is. Deze bijlage ontbreekt bij de ICT Beheerovereenkomst. Ook uit de tekst van het Voorstel Virtualisatie blijkt niet dat dit voorstel bedoeld is om als Bijlage D bij de ICT Beheerovereenkomst gevoegd te worden.  De Migratie Overeenkomst moet naast de ICT Beheerovereenkomst worden geplaatst en maakt daarvan geen onderdeel uit. Bovendien heeft [LEVERANCIER] in haar e-mailbericht van 23 december 2013 waarin zij haar aangepaste prijsvoorstel aanbood haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In artikel 8.7 van deze voorwaarden is bepaald dat als de cliënt de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, hij dat binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van redenen aan de leverancier dient te melden. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.

  8.22.    Voor de factuur met nummer 7114124 met een bedrag van €3.890,15 geldt dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor projectmanagement en projectuitvoering in de maand maart. Op grond van artikel 3.2 van het Voorstel Virtualisatie d.d. 1 november dat is aangevuld met de offerte d.d. 23 december 2013 en dat op 24 december 2014 is aanvaard door [AFNEMER] factureert [LEVERANCIER] na levering van de hard- en software en gerelateerde Support contract; aan het begin van de maand worden de gerealiseerde projecturen uit de voorgaande maand gefactureerd en aan het einde van het project worden, na goedkeuring op de oplevering van het project, de overige gerealiseerde projecturen gefactureerd. Het is in het Voorstel Virtualisatie niet duidelijk wat het onderscheid is tussen ‘gerealiseerde projecturen’ en ‘overige gerealiseerde projecturen’. In de offerte van 23 december 2013 dat een aangepast prijsvoorstel bevat staat een item ‘Installatie en Migratie’. Tegen de achtergrond van de overige items lijken dit projecturen te betreffen. Bovendien heeft [AFNEMER] niet binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur betwist. De factuur is dan ook verschuldigd door [AFNEMER].

  8.23.    Voor de factuur met nummer 7114125 met een bedrag van €7.949,70 geldt eveneens dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor projectmanagement en projectuitvoering in de maand april en dat deze door [AFNEMER] niet zijn betwist binnen veertien dagen na factuurdatum en ook overigens door [AFNEMER] niet specifiek gemotiveerd betwist. Deze factuur is dan ook door [AFNEMER] verschuldigd.

  8.24.    Voor de factuur d.d. 27 mei 2014 met nummer 7114142 met een bedrag van €21.156,85 geldt eveneens dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor projectmanagement en projectuitvoering in de maand april en dat deze om de hiervoor genoemde reden door [AFNEMER] verschuldigd is. Deze factuur betreft uren die besteed zijn aan projectmanagement en uitvoering, alsook aan Netwerk en Installatie MSSQL. Deze factuur is door [AFNEMER] niet voor 10 juni 2014 betwist en ook overigens door [AFNEMER] niet specifiek gemotiveerd betwist. [AFNEMER] is deze factuur dan ook verschuldigd.

  8.25.    Voor de factuur d.d. 11 juni 2014 met nummer 7114204 met een bedrag van €44.860,75 geldt eveneens dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor projectmanagement en projectuitvoering in de maand mei en dat deze om de hiervoor genoemde reden door [AFNEMER] verschuldigd is. Deze factuur betreft uren die besteed zijn aan projectmanagement en uitvoering, alsook aan Netwerk en Migratie – Onsite-support. Deze factuur is door [AFNEMER] niet voor 25 juni 2014 betwist en ook overigens door [AFNEMER] niet specifiek gemotiveerd betwist. [AFNEMER] is deze factuur dan ook verschuldigd.

  8.26.    Voor de factuur d.d. 4 juli 2014 met nummer 7114301 met een bedrag van €20.993,50 geldt eveneens dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor projectmanagement en projectuitvoering in de maand juni en dat deze om de hiervoor genoemde reden door [AFNEMER] verschuldigd is. Deze factuur betreft uren die besteed zijn aan projectmanagement en uitvoering, alsook aan Netwerk en Migratie – Exchange Upgrade. Deze factuur is door [AFNEMER] niet voor 18 juli 2014 betwist. [AFNEMER] is deze factuur dan ook verschuldigd.

  8.27.    Voor de factuur d.d. 9 september 2014 met nummer 7114498 met een bedrag van €42.128,57 geldt dat deze is verstuurd voor Diskshelf uitbreiding, uitbreiding software en SSD. [AFNEMER] heeft niet gemotiveerd betwist dat deze items niet zijn geleverd en ook anderszins de factuur niet gemotiveerd betwist. [AFNEMER] is de factuur dan ook verschuldigd.

  8.28.    Voor de factuur d.d. 4 september 2014 met nummer 7114485 met een bedrag van €4.576,83 geldt dat deze is verstuurd voor uitgevoerde werkzaamheden voor Migratie - Uitvoering in de maand juli en dat deze om de hiervoor genoemde redenen door [AFNEMER] verschuldigd is. Deze factuur is door [AFNEMER] niet voor 18 september 2014 betwist en ook overigens door [AFNEMER] niet specifiek gemotiveerd betwist. [AFNEMER] is deze factuur dan ook verschuldigd.

  8.29.    Voor de factuur d.d. 30 november 2014 met nummer 7114762 met een bedrag van €4.784,34 geldt dat de omschrijving niet te herleiden is naar de Migratie Overeenkomst en er ook anderszins geen nadere onderbouwing wordt gegeven. [AFNEMER] is deze factuur dan ook niet verschuldigd.

  8.30.    Voor de factuur d.d. 2 oktober 2014 met nummer 7114553 met een bedrag van €40.317,53 geldt dat de omschrijving ‘afronding [AFNEMER] 2.0 project betreft’, terwijl de uitvoering van de Migratie Overeenkomst op dat moment nog niet was afgerond en [AFNEMER] deze tijdig heeft betwist. Deze factuur is [AFNEMER] dan ook niet verschuldigd.

  8.31.    Samenvattend, van het totaal door [LEVERANCIER] gevorderde bedrag van €190.658,22 ter nakoming door [AFNEMER] van de Migratie Overeenkomst zullen arbiters een bedrag van €145.556,35 toewijzen.

  8.32.    De schade die [LEVERANCIER] geleden heeft ten gevolge van de onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst door [AFNEMER] wordt door arbiters begroot door de situatie waarin [LEVERANCIER] had verkeerd indien [AFNEMER] de overeenkomst was nagekomen te vergelijken met de situatie waarin [LEVERANCIER] heeft verkeerd nu [AFNEMER] de overeenkomst niet rechtmatig heeft beëindigd. Indien [AFNEMER] de overeenkomst was nagekomen dan was de overeenkomst per 16 april 2015 rechtmatig beëindigd en was [AFNEMER] de facturen verschuldigd met de nummers 7114760 met een bedrag van €67.251,80; 7114620 met een bedrag van €19.478,46 en 7114621 met een bedrag van €19.478,46 en 7114763 met een bedrag van €-527,32 (met een totaalbedrag van €105.681,40).

  8.33.    Ten aanzien van deze facturen stelt [AFNEMER] dat deze inhoudelijk onjuist zijn en van verkeerde – eenzijdig verhoogde – bedragen uitgaan en van diensten die niet (meer) worden afgenomen. [AFNEMER] verwijst daarbij naar producties maar licht deze niet nader toe. Deze facturen worden door [AFNEMER] dan ook onvoldoende betwist, waardoor de vordering voor schadevergoeding als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor toewijzing gereed ligt.

  8.34.    Samenvattend, arbiters zullen de door [LEVERANCIER] gevorderde schadevergoeding ter hoogte van het bedrag van €105.681,40 toewijzen.

  8.35.    Ten aanzien van de gevorderde incassokosten merkt [AFNEMER] op dat – voor zover deze al voor toewijzing in aanmerking zouden komen – deze genormeerd zijn. Incassokosten zouden slechts in rekening mogen worden gebracht conform het Besluit Incasso Kosten. Nu [LEVERANCIER] deze vordering heeft onderbouwd met verwijzing naar een deurwaardersfactuur die wel in de inhoudsopgave van productie 30 is aangekondigd, maar als zodanig niet is bijgevoegd, wijzen arbiters de vordering tot vergoeding van de incassokosten af.

  8.36.    Ten aanzien van de overige buitengerechtelijke kosten berekend door externe deskundigen geldt dat deze door [AFNEMER] niet dan wel onvoldoende betwist zijn. Op grond van artikel 3.7 Module Algemeen ICT~Officevoorwaarden 2008 komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Arbiters wijzen de vordering tot vergoeding van de kosten van €20.872,50 gemaakt door externe deskundigen dan ook toe.

  8.37.    Ten aanzien van de beslagkosten merken arbiters op dat deze door [LEVERANCIER] niet dan wel onvoldoende zijn onderbouwd. Deze komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking.

  8.38.    Ten aanzien van de door [LEVERANCIER] gemaakte kosten van rechtsbijstand, waarvan [LEVERANCIER] volledige vergoeding vordert, oordelen arbiters dat die kosten in beginsel ten laste komen van [AFNEMER] als de zowel in conventie als in reconventie (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, doch dat de in deze vordering van [LEVERANCIER] begrepen kosten – mede gelet op de door [LEVERANCIER] in haar stukken en/of uitlatingen gecreëerde onduidelijkheid over de onderbouwing van de nacalculatie over 2013, welke onduidelijkheid ook na herhaalde overlegging van stukken na de zitting niet (geheel) kon worden weggenomen - niet in hun geheel als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, althans vergoeding van die kosten in hun geheel niet als redelijk is. Arbiters zullen daarom die vergoeding beperken tot een bedrag van €55.000,-.

  8.39.    Nu de vordering van [LEVERANCIER] te verklaren voor recht dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Beheerovereenkomst respectievelijk de Migratie Overeenkomst en uit dien hoofde jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen daardoor geleden schade door arbiters gereed ligt voor toewijzing komen arbiters niet toe aan de beoordeling van de vorderingen van [AFNEMER] in reconventie en liggen deze voor afwijzing gereed.

  9.    KOSTEN VAN ARBITRAGE EN RECHTSBIJSTAND

  9.1.    De kosten van deze arbitrage tot en met deponering van dit vonnis bedragen [bedrag] [nader toegelicht]

  9.2.    Arbiters zullen [AFNEMER] veroordelen in de kosten van de arbitrage.

  10.    SLOTSOM

  Gelet op het vorenstaande komt het Scheidsgerecht tot de volgende uitspraak:

  RECHTDOENDE ALS GOEDE PERSONEN NAAR BILLIJKHEID

  In zaak 2014/018A:

  1.    Verklaart voor recht dat [AFNEMER] jegens [LEVERANCIER] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de ICT Beheerovereenkomst respectievelijk de Migratie overeenkomst en uit dien hoofde jegens [LEVERANCIER] aansprakelijk is voor de door hen daardoor geleden schade;

  2.    Veroordeelt [AFNEMER] tot nakoming van haar verplichtingen jegens [LEVERANCIER 1] uit hoofde van de ICT Beheerovereenkomst en tot betaling van de openstaande facturen van [LEVERANCIER 1] ten bedrage van in totaal € 77.315,84 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen tot aan de dag van de algehele voldoening;

  3.    Veroordeelt [AFNEMER] tot betaling van schadevergoeding als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zijnde de factuurtermijnen die [LEVERANCIER 1] bij [AFNEMER] in rekening zou hebben gebracht indien [AFNEMER] de ICT Beheerovereenkomst zou hebben uitgediend, ten bedrage van in totaal € 105.681,40 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 16 april 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

  4.    Veroordeelt [AFNEMER] tot nakoming van haar verplichtingen jegens [LEVERANCIER 2] uit hoofde van de Migratie Overeenkomst en betaling van de openstaande facturen van [LEVERANCIER 2] van in totaal € 145.556,35 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen tot aan de dag van de algehele voldoening;

  5.    Veroordeelt [AFNEMER] om alle ten laste van [LEVERANCIER] gelegde beslagen op te heffen.

  6.    Veroordeelt [AFNEMER] tot vergoeding aan [LEVERANCIER] van de buitengerechtelijke kosten van € 20.872,50,-;

  7.    Veroordeelt [AFNEMER] tot betaling aan [LEVERANCIER] van de kosten van deze arbitrageprocedure in de beide zaken 2014/018A en 2014/021A, bestaande uit:

  -    de kosten van deze arbitrage ad [bedrag];
  -    vergoeding van de door [LEVERANCIER] gemaakte kosten van juridische bijstand, door arbiters vastgesteld op een bedrag van [bedrag];

  In zaak 2014/021A:

  8.    Wijst de vorderingen van [AFNEMER] af;

  9.    Verstaat dat de daarbij behorende veroordeling van [AFNEMER] in de kosten van de arbitrage en vergoeding van de kosten van [LEVERANCIER] voor juridische bijstand reeds is begrepen in de hierboven vermelde kostenveroordeling.


  Aldus gewezen te Haarlem en ondertekend door arbiters op … oktober 2015  ..............................................       …………………………….       ………………………………
  [arbiter 1]                                    [arbiter 2]                                  [arbiter 3]
      

  Nadat [LEVERANCIER] als eiseres de eerste arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig had gemaakt en het scheidgerecht was benoemd, heeft [AFNEMER] als eiseres een tweede arbitrage (met het nummer [nummer]) aanhangig gemaakt en de SGOA verzocht de laatstgenoemde arbitrage gevoegd te laten behandelen met de eerstgenoemde, althans in beide zaken identiek samengestelde scheidsgerechten te benoemen. [LEVERANCIER] heeft zich tegen deze verzoeken niet verzet. [AFNEMER] zag zich genoodzaakt tot het aanhangig maken van een afzonderlijke tweede arbitrage in verband met door haar ten laste van [LEVERANCIER] gelegde beslagen en de daarbij door de voorzieningenrechter bepaalde termijn voor het aanhangig maken van de hoofdzaak.
  Lees verder...
 • Vonnis 26: Arbitraal vonnis in kort geding Verzoekster [KLANT] heeft in een geschil met verweerster ‘[LEVERANCIER]’) op 24 augustus 2012 een arbitraal kort geding bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk inleidend verzoek met 12 producties (‘Inleidend Verzoek’). [LEVERANCIER] heeft op 17 september 2012 door toezending aan de SGOA (i) een incidentele memorie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 1052 lid 2 Rv met 1 productie (‘Incidentele Memorie’) en (ii) een kort verweerschrift met 24 producties (‘Verweer’) ingediend. 

  Arbitraal vonnis in kort geding

  in de zaak van:

  De besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid [KLANT]
  statutair gevestigd te [Plaatsnaam]

  Verzoekster
  Gemachtigde: mr. [Advocaat klant]

  tegen:

  De besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid [LEVERANCIER]

  statutair gevestigd te [Plaatsnaam],

  Verweerster

  Gemachtigde: mr. [Advocaat leverancier]
  ____________________________

  Hebben

  Mr. Arbiter 1, wonende te [Woonplaats], voorzitter,

  Mr. Arbiter 2, wonende te [Woonplaats], en

  Arbiter 3, wonende te [Woonplaats]

  het volgende arbitrale vonnis in kort geding gewezen:

  1. VERLOOP VAN HET GEDING

  1.1. Verzoekster [KLANT] heeft in een geschil met verweerster (‘[LEVERANCIER]’) op 24 augustus 2012 een arbitraal kort geding bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk inleidend verzoek met 12 producties (‘Inleidend Verzoek’).

  1.2. [LEVERANCIER] heeft op 17 september 2012 door toezending aan de SGOA (i) een incidentele memorie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 1052 lid 2 Rv met 1 productie (‘Incidentele Memorie’) en (ii) een kort verweerschrift met 24 producties (‘Verweer’) ingediend.

  1.3. Conform artikel 10.1 van het Arbitragereglement bestaat het scheidsgerecht
  (‘Scheidsgerecht’) uit drie arbiters.

  1.4. Het bestuur van de SGOA heeft vervolgens mr. Arbiter 1, mr. Arbiter 2 en Arbiter 3, voornoemd benoemd tot arbiters, welke opdracht door hen schriftelijk is aanvaard.

  1.5. Op 24 september 2012 heeft te [Plaatsnaam] de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij waren naast de arbiters aanwezig:

  namens [KLANT]:

  • De heer A, algemeen directeur [KLANT] en bevoegd [KLANT] te vertegenwoordigen,
  • De heer B., algemeen directeur [KLANT] [andere] B.V.,
  • De heer C., (voormalig) operationeel directeur [KLANT],
  • De heer D., [naam] B.V., project manager [KLANT] (tot oktober 2011),
  • De heer E, verbonden aan [naam2] B.V., project manager [KLANT],
  • De heer F., project medewerker [KLANT], en
  • Mr. [Advocaat klant], gemachtigde;

  en namens [LEVERANCIER]:

  • De heer1, directeur [LEVERANCIER] en bevoegd [LEVERANCIER] te
  • vertegenwoordigen,
  • De heer2, directeur [naam] , (extern) adviseur [LEVERANCIER], en
  • Mr. [Advocaat leverancier], gemachtigde.

  1.6. Bij de mondelinge behandeling zijn beide partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten en te reageren op de wederzijdse stellingen. [KLANT] en [LEVERANCIER] hebben daarbij gebruik gemaakt van pleitaantekeningen.

  1.7. [LEVERANCIER] heeft bij pleidooi een aanvullende productie overgelegd. Deze is door het Scheidsgerecht geweigerd en blijft in dit geding buiten beschouwing.

  1.8. Volgend op het pleidooi van partijen in eerste termijn, heeft het Scheidsgerecht partijen voorgesteld om, in overeenstemming met artikel 17.2 van het Arbitragereglement, een arbiter-commissaris aan te stellen om technische inlichtingen in te winnen over en eventueel onderzoek ter plaatse uit te voeren naar de belangrijkste tekortkomingen die naar de mening van [KLANT] aan het door [LEVERANCIER] geleverde Software-systeem kleven. Op 25 september 2012 heeft de SGOA een brief aan partijen gestuurd met daarin een beschrijving van (de reikwijdte en de looptijd van) het onderzoek en de bevoorschotting. Tevens is
  bepaald dat het Scheidsgerecht de verdeling van de kosten over partijen in het vonnis in kort geding definitief zou vaststellen.

  1.9. De arbiter-commissaris heeft technische inlichtingen ingewonnen en zijn bevindingen vastgelegd in een ‘Verslag verder onderzoek arbitrage’ gedateerd 23 oktober 2012 (‘Onderzoeksverslag’), dat de SGOA op 24 oktober 2012 aan partijen heeft toegezonden.

  1.10. Hangende het technisch onderzoek heeft [LEVERANCIER] bij schrijven van haar raadsman op 12 oktober 2012 bij de SGOA een nadere productie (nr. 25) ingediend.

  1.11. Op 26 oktober 2012 heeft [KLANT] een akte inhoudende eiswijziging en overlegging producties (‘Akte wijziging eis’) met acht aanvullende producties bij de SGOA ingediend. Bij brief van dezelfde datum heeft de raadsman van [LEVERANCIER] bezwaar gemaakt tegen het indienen door [KLANT] van de Akte wijziging eis (en de daarbij behorende producties).

  1.12. Op 29 oktober 2012 heeft het Scheidsgerecht de behandeling van het kort geding voortgezet. Hierbij waren dezelfde personen aanwezig. Conform haar brief van 25 september 2012 heeft het Scheidsgerecht partijen alstoen in de gelegenheid gesteld (i) te reageren op de bevindingen van de arbiter-commissaris en (ii) te re- en dupliceren naar aanleiding van wat tijdens de mondelinge behandeling op 24 september 2012 door de andere partij naar voren is gebracht.

  1.13. Het Scheidsgerecht heeft indiening door [KLANT] van de Akte wijziging eis voorwaardelijk toegestaan, d.w.z. op voorwaarde dat [LEVERANCIER] voldoende gelegenheid zou hebben op deze Akte te reageren en daarvoor eventueel twee weken extra de tijd zou verkrijgen. [LEVERANCIER] heeft zich vervolgens in deze gerefereerd aan het oordeel van het Scheidsgerecht en is tijdens de voortgezette mondelinge behandeling in staat gesteld en gebleken inhoudelijk te reageren op wat [KLANT] bij voornoemde akte heeft aangevoerd. Voor het verlenen van uitstel bestond daardoor geen aanleiding meer. Hierdoor geldt dat de eisen van [KLANT] zijn gewijzigd als volgens de Akte wijziging eis en zal het Scheidsgerecht deze, voor zover relevant, in zijn oordeel betrekken.

  1.14. Partijen hebben tijdens de voortgezette mondelinge behandeling tevens gereageerd op de bevindingen van de arbiter-commissaris. [KLANT] heeft gerepliceerd waarbij paragraaf 2 van haar pleitnota niet is voorgedragen zodat deze alhier buiten beschouwing blijft. [LEVERANCIER] heeft gedupliceerd en gereageerd op de Akte wijziging eis. Partijen zijn vervolgens op hun verzoek nogmaals in de gelegenheid gesteld op elkaars stellingen te reageren. Ook nadien is er debat gevoerd en heeft het Scheidsgerecht partijen enkele vragen
  gesteld, welke partijen hebben beantwoord.

  1.15. Vervolgens heeft het Scheidsgerecht de behandeling van het geding gesloten teneinde overeenkomstig het verzoek van partijen vonnis in kort geding te wijzen.

  2. BEVOEGDHEID, BESLISSINGSMAATSTAF EN PLAATS VAN ARBITRAGE

  2.1. In het inleidende verzoek heeft [KLANT] gesteld dat partijen zijn overeengekomen dat de tussen hen bestaande geschillen door de SGOA via arbitrage zullen worden beslecht met inachtneming van het toepasselijke Arbitragereglement van de SGOA (versie 2012).

  2.2. In de Incidentele Memorie heeft [LEVERANCIER] betoogd dat de SGOA onbevoegd is om van de vorderingen van [KLANT] kennis te nemen en hierover te oordelen.

  2.2.1. [LEVERANCIER] stelt, kort gezegd, dat er sprake is van een specifieke overeenkomst die van toepassing is op het geschil, te weten de software- [naam]overeenkomst (‘de [naam] overeenkomst’) gedateerd 15 maart 2010 (Productie 1 bij Incidentele Memorie). Partijen hebben deze overeenkomst gesloten met de depotnemer [naam] B.V. met inachtneming van het voorbeeld, dat als bijlage 10 is gehecht aan de Fixed-price turn-key overeenkomst betreffende de levering, implementatie, hosting en onderhoud van het Software- systeem, gedateerd 19 oktober 2009 (‘de Overeenkomst’, productie 1 bij Inleidend Verzoek).

  2.2.2. [LEVERANCIER] is van mening, dat het bepaalde in artikel 12.2 van de [naam]overeenkomst – dat voorziet in geschillenbeslechting door de overheidsrechter – prevaleert boven het bepaalde in artikel 31.1 van de Overeenkomst, dat voorziet in geschillenbeslechting door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de SGOA.

  2.2.3. [KLANT] heeft de juistheid van dit standpunt gemotiveerd betwist.

  2.3. Voorts heeft [LEVERANCIER] betoogd dat het Scheidsgerecht onbevoegd is kennis te nemen van de door [KLANT] bij Akte wijziging eis ingestelde vordering tot verlaging van de bankgarantie omdat in artikel 7 van deze bankgarantie de overheidsrechter bevoegd wordt verklaard en de SGOA als gevolg daarvan volgens [LEVERANCIER] mitsdien onbevoegd is.

  2.4. Op grond van het bepaalde in artikel 1052 lid 1 Rv is het Scheidsgerecht bevoegd om over zijn bevoegdheid te oordelen, hetgeen hij bij deze doet.

  2.4.1. In artikel 31.1 van de Overeenkomst hebben partijen vastgelegd dat geschillen welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van die overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig (samengevat) het Arbitragereglement van de SGOA.

  2.4.2. [KLANT] heeft haar vorderingen met betrekking tot de afgifte van de volledige computercode van het Software-systeem c.a. gebaseerd op het bepaalde in artikel 4.5 van de Overeenkomst. Zij heeft desgevraagd uitdrukkelijk bevestigd dat de vorderingen niet zijn gegrond op het bepaalde in artikel 4.4 van deze Overeenkomst dat verwijst naar een [naam]regeling, te treffen met onder andere
  een derde (te weten ‘[naam]’).

  2.4.3. Ten aanzien van haar vorderingen verband houdende met de door [KLANT] aan [LEVERANCIER] afgegeven bankgarantie, heeft hij de bevoegdheid van de SGOA gegrond op het bepaalde in artikel 31.1 van de Overeenkomst dat zegt dat deze bepaling ook van toepassing is op geschillen verband houdende met nadere overeenkomsten die van de Overeenkomst een gevolg zijn. De overeenkomst tot het doen stellen van een bankgarantie is een dergelijke nadere overeenkomst, meent [KLANT].

  2.5. Het Scheidsgerecht overweegt het volgende.

  2.5.1. [KLANT]’ standpunt dat er in dit geding sprake is van geschillen tussen partijen die verband houden met de inhoud van de Overeenkomst en de naleving daarvan is correct. Ook de afspraak een bankgarantie te stellen is gebaseerd op een door [LEVERANCIER] gestelde niet nakoming van die Overeenkomst en mitsdien is die afspraak aan te merken als een nadere overeenkomst zoals bedoeld in artikel 31.

  2.5.2. De geschillenregeling in de [naam] overeenkomst heeft geen betrekking op artikel 4.5 Overeenkomst, maar op art 4.4 van de Overeenkomst, dat handelt over deponering van de broncode inclusief alle documentatie van het Software-systeem bij [naam]. Op dat artikel 4.4 van de Overeenkomst zijn de vorderingen van [KLANT], zoals aangegeven, niet gegrond.

  2.5.3. [LEVERANCIER] heeft betoogd dat de geschillenregeling in de [naam] overeenkomst prevaleert boven het bepaalde in de Overeenkomst. Dit betoog faalt gezien de in artikel 1.2 Overeenkomst opgenomen rangregeling.

  2.5.4. Ook de omstandigheid dat [KLANT] bij brief van 29 juni 2012 de Overeenkomst heeft ontbonden, doet niet af aan de bevoegdheid van het Scheidsgerecht. Artikel 27.3 Overeenkomst bepaalt namelijk dat artikel 31.1 (Geschillen) ook na ontbinding van de Overeenkomst blijft bestaan.

  2.5.5. De in de bankgarantie vermelde geschillenregeling ziet toe op geschillen tussen de bank en één der partijen, van een dergelijk geschil is te dezen geen sprake.

  2.5.6. Het Scheidsgerecht acht zich mitsdien ten aanzien van alle (gewijzigde) vorderingen bevoegd. De SGOA heeft op correcte gronden het Scheidsgerecht benoemd.

  2.6. Op basis van artikel 22.1 van het Arbitragereglement beslist het Scheidsgerecht als goede mannen naar billijkheid, daarbij rekening houdend met toepasselijke handelsgebruiken.

  2.7. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van het Arbitragereglement heeft met instemming van partijen de mondelinge behandeling in [behandelplaats] plaatsgevonden.

  3. VASTSTAANDE FEITEN

  3.1. [KLANT] is een centrale [product]herstel-organisatie, die in opdracht van bijna honderd onafhankelijke [KLANT] vestigingen onder meer bevoegd is om afspraken te maken met opdrachtnemers en leveranciers van de [KLANT] vestigingen ten aanzien van de inkoop van ICT. Daarnaast verzorgt [KLANT] de centrale ICT voor alle [KLANT] vestigingen en de centrale [KLANT] organisatie.

  3.2. [LEVERANCIER] legt zich onder meer toe op het ontwikkelen, produceren en distribueren van maatwerksoftware, het ontwikkelen en verkopen van soft- en hardwareproducten, het verzorgen van IT trainingen en opleidingen, het hosten van systemen van derden, het adviseren van derden met betrekking tot aspecten van de bedrijfsvoering in verband met ICT, het ontwikkelen van applicaties en het implementeren van deze en andere applicaties.

  3.3. Na bestudering van de meest gangbare systemen bij haar leden, heeft [KLANT] begin 2009] een globaal programma van eisen opgesteld voor een nieuw gemeenschappelijk bedrijfssoftware platform. Vervolgens heeft [KLANT] op 16 maart 2009 een Request for Information (‘RFI’) uitgeschreven en aan tien gegadigden verstuurd. Het RFI gaf aan welke functies de software moest bevatten en bij een aantal functies ook welke data elementen daarbij van belang waren. De reikwijdte van het RFI betrof front-office, back-office en gegevensuitwisseling met relevante derden waarbij het back-office geen betrekking had op de financiële administratie (grootboek en subgrootboeken), onderdelenadministratie (geen voorraad) en HR/Payroll.

  3.4. Op 14 mei 2009 zond [KLANT] een Request For Proposal (‘RFP’) aan drie partijen, waaronder [LEVERANCIER]. Uiteindelijk bleven [LEVERANCIER] en een andere partij over. Zij kregen ieder acht weken de gelegenheid om tegen betaling ter plaatse bij de [KLANT] vestigingen nader onderzoek te doen in ruil voor de acceptatie van maximaal 10% softwarekosten overschrijding.

  3.5. Na de onderzoeksfase is [LEVERANCIER] als winnaar uit de bus gekomen, waarbij de bereidheid van [LEVERANCIER] om op basis van exclusiviteit met [KLANT] te contracteren, de doorslag gaf.

  3.6. [KLANT] en [LEVERANCIER] hebben op 19 oktober 2009 de Overeenkomst gesloten. [KLANT] heeft [LEVERANCIER] opdracht gegeven voor de turn-key levering, implementatie, terbeschikkingstelling, onderhoud, hosting en beheer van het Softwaresysteem. De Overeenkomst legt de voorwaarden voor de dienstverlening door [LEVERANCIER] aan [KLANT] vast.

  3.7. Naast de in onderdeel 2 besproken geschillenbeslechtingclausule (artikel 31.1
  Overeenkomst), zijn in het kader van deze procedure de artikelen 3.2, 4.4, 4.5, 20.2 en 27 lid 1 aanhef en sub h Overeenkomst van belang, waarvan de tekst als volgt luidt.

  3.7.1. Artikel 3.2 Overeenkomst¹:
  “[Leverancier] zal het Software-systeem uiterlijk op 31 december 2010 opleveren, met dien verstande dat de installatie en implementatie bij de individuele [KLANT] vestigingen uiterlijk 20 juni 2011 zal zijn afgerond.”

  3.7.2. Artikel 4.4 Overeenkomst:
  “Indien en voor zover [KLANT] dit wenst zal [Leverancier] volledig meewerken aan het deponeren van de volledige broncode inclusief alle documentatie van het Softwaresysteem. Het eventuele depot van de broncode strekt onder meer daartoe dat wordt voorkomen dat in gevallen waarin [Leverancier] niet meer presteert of de juridische beschikkingsmacht over de broncode heeft verloren de vrije toegang tot de broncode voor [KLANT] gewaarborgd is. Partijen zullen alsdan samen met de bewaarnemer een depotovereenkomst sluiten, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van [KLANT] komen. Een voorbeeld [naam] overeenkomst is bijgevoegd als bijlage 10.”

  Note 1: Waar in de Overeenkomst wordt gesproken van [Leverancier] wordt {Leverancier] bedoeld.

  3.7.3. Artikel 4.5 Overeenkomst:
  “4.5 [Leverancier] zal aan [KLANT] een kopie van de volledige computercode inclusief de documentatie van het Software-systeem ter beschikking stellen wanneer en zodra [Leverancier] het Software-systeem oplevert, wanneer [Leverancier] nieuwe versies daarvan ter beschikking stelt, en tevens telkens wanneer en zodra [KLANT] daar om vraagt. [KLANT] zal de kopie als vertrouwelijke informatie behandelen, en alleen gebruiken wanneer zich een van de gevallen genoemd in artikel 27 voordoet. In dat geval omvatten de rechten van [KLANT] met betrekking tot het Software-systeem ook het recht om het Software-systeem te (doen) onderhouden, corrigeren, wijzigen en/ of uit te breiden.”

  3.7.4. Artikel 20.2 Overeenkomst²:
  “(…) Bij te late betaling kan [Leverancier] na ingebrekestelling van [KLANT] rente in rekening brengen ten hoogste het geldende wettelijke rentepercentage.”

  3.7.5. Artikel 27 lid 1 aanhef en sub h. Overeenkomst bepaalt³:
  “27.1 Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover
  hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:

  (…)

  h. Iedere partij wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, welke van zo ernstige aard is, dat van de benadeelde partij voortzetting der overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen, respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.”

  3.8. Op 22 juni 2011 heeft [KLANT] [LEVERANCIER] in gebreke gesteld (productie 3
  Inleidend Verzoek). Op 30 september 2011 heeft [KLANT] [LEVERANCIER] opnieuw in gebreke gesteld (productie 4 Inleidend Verzoek).

  3.9. Vervolgens hebben partijen, onder leiding van de heer [de heer] ([KLANT]), een afmaakplan met de titel ‘[titelnaam] 2.0’ (‘Afmaakplan’) opgesteld. Het Afmaakplan is door vertegenwoordigers van partijen op 19/20 februari 2012 ondertekend. Partijen hebben de bij het Afmaakplan behorende vaststellingsovereenkomst – die niet is overgelegd – niet ondertekend.

  3.10. In februari 2012 besloten circa twintig [KLANT] vestigingen echter al om niet verder te gaan met [LEVERANCIER] (Productie 20 Akte wijziging eis).

  3.11. Hoofdstuk 3 van het Afmaakplan vermeldt dat:
  “(…) 30 juni 2012 een definitief Go/NoGo besluit komt: of we gaan onvoorwaardelijk door of de stekker gaat er definitief uit.”

  Note 2: Voor zover relevant.
  Note 3: Idem.

  3.12. Onderdeel 2 op dezelfde pagina vermeldt vervolgens het volgende:
  “Bij een NoGo de ontbinding van het contract.”

  3.13. Vervolgens hebben partijen inspanningen verricht om de in het Afmaakplan vastgelegde openstaande punten zoveel mogelijk af te ronden.

  3.14. Bij brief van 29 juni 2012 (productie 6 Inleidend Verzoek) heeft de raadsman van [KLANT] [LEVERANCIER] geïnformeerd dat [KLANT] tot ontbinding van de Overeenkomst overging op een door [KLANT] nader te bepalen datum. Tegelijk heeft [KLANT] [LEVERANCIER] verzocht om tot nader orde de hosting, het beheer en het onderhoud van het Software-systeem te blijven verzorgen. Tevens heeft [KLANT] [LEVERANCIER] verzocht alle door [KLANT] gewenste transitie- assistentie te verlenen.

  3.15. Op enig moment is [KLANT] opgehouden de rekeningen van [LEVERANCIER] te betalen. Op vordering van [LEVERANCIER] heeft [KLANT] op 11 juli 2012 een bankgarantie verstrekt van afgerond € 180.000,- ter zake van openstaande facturen. In de periode 15-22 oktober 2012 hebben partijen gecorrespondeerd over de door [KLANT] gewenste verlaging van de bankgarantie (Producties 3 – 6 Akte wijziging eis).

  3.16. Bij brief van 10 oktober 2012 (productie 25 [LEVERANCIER]) heeft de raadsman van [KLANT] nogmaals – voor zover nodig – de Overeenkomst ontbonden. Daarin verduidelijkt [KLANT] dat ook het Afmaakplan als ontbonden per 29 juni 2012, dan wel 10 oktober 2012, dient te gelden.


  4. DE VORDERINGEN EN DE TOELICHTING DAAROP

  4.1. Nu [KLANT] bij de Akte wijziging eis de in het Inleidend Verzoek geformuleerde vorderingen heeft gewijzigd en vermeerderd, gaat het Scheidsgerecht uit van de vorderingen zoals deze zijn vermeld in de Akte wijziging eis.

  4.2. [KLANT] heeft gevorderd dat [LEVERANCIER] bij arbitraal vonnis in kort geding wordt veroordeeld tot:

  “1. (…) afgifte aan [KLANT], binnen 48 uur na de datum van het in dezen te wijzen arbitraal vonnis, van een kopie van de meest recente versie van de volledige (editable) broncode (daaronder dient in elk geval te worden begrepen: (a) alle [naam] programmacode inclusief instellingen, parameters, etc.; (b) alle programmacode van gebruikte dot.net componenten en (c) SQL-code voor het aanmaken van databases, stored procedures, triggers etc.) inclusief alle documentatie (daaronder dient in elk geval te worden begrepen: (a) gebruikershandleidingen; (b) beheerdershandleidingen; (c) applicatie architectuur; (d) technisch ontwerp; (e) data modellen en (f) alle functionele ontwerpen van het Softwaresysteem als bedoeld in (artikel 4.5 van) de tussen [KLANT] en [Leverancier][Scheidsgerecht: lees telkens ‘[LEVERANCIER]’] tot stand gekomen overeenkomst d.d. 19 oktober 2009; op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,00 voor elke dag, een dagdeel daaronder begrepen, waarop Promis de veroordeling niet nakomt;

  2. (…) afgifte aan [KLANT] – steeds wanneer [KLANT] daarom schriftelijk of per e-mail verzoekt: binnen vijf kalenderdagen na de datum van dat verzoek – van een kopie van de op dat moment meest recente versie van de volledige (editable) broncode (daaronder dient in elk geval te worden begrepen: (a) alle [naam] programmacode inclusief instellingen, parameters, etc.; (b) alle programmacode van gebruikte dot.net componenten en (c) SQLcode voor het aanmaken van databases, stored procedures, triggers etc.) en alle documentatie (daaronder dient in elk geval te worden begrepen: (a) gebruikershandleidingen; (b) beheerdershandleidingen; (c) applicatie architectuur; (d) technisch ontwerp; (e) data modellen en (f) alle functionele ontwerpen van het Softwaresysteem als bedoeld in (artikel 4.5 van) de tussen [KLANT] en [Leverancier] [Scheidsgerecht: lees telkens ‘[LEVERANCIER]’] tot stand gekomen overeenkomst d.d. 19 oktober 2009; op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,00 voor elke dag, een dagdeel daaronder begrepen, waarop [Leverancier] de veroordeling niet nakomt;

  3. (…) [verplicht] om mee te werken aan verlaging van de bankgarantie d.d. 27 juli 2012,in die zin dat [Leverancier] [Scheidsgerecht: lees telkens ‘[LEVERANCIER]’], nadat aan haar een nieuwe bankgarantie is afgegeven voor een maximumbedrag van EUR 137.000,00 (zegge: eenhonderd zevenendertig duizend euro) gehouden is de bankgarantie d.d. 27 juli 2012 die de Rabobank aan Promis heeft verstrekt met een maximumbedrag van EUR 180.000,00 in origineel te retourneren aan [KLANT] ([adres]) en wel binnen 48 uur na ontvangst van die nieuwe aan [Leverancier] af te geven bankgarantie; op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,00 per dag, een dagdeel daaronder begrepen, waarop [Leverancier] niet aan haar verplichting voldoet;

  4. (…) betaling van een redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand aan de zijde van [KLANT];

  5. (…) betaling van de kosten van de arbitrage.”

  4.3. De vorderingen onder 1 en 2 worden hierna als de vorderingen ten aanzien van de ‘Computercode c.a.’ aangeduid. De vordering onder 3 wordt hierna als de vordering ten aanzien van de ‘Bankgarantie’ aangeduid.

  4.4. Ter toelichting op haar vorderingen en de gegrondheid daarvan stelt [KLANT] samengevat het navolgende.

  • Op grond van het bepaalde in artikel 4.5 van de Overeenkomst dient [LEVERANCIER] aan [KLANT] een kopie van de volledige broncode inclusief documentatie aan [KLANT] ter beschikking te stellen. [LEVERANCIER] weigert die afgifte.
  • De begrippen ‘broncode’ (artikel 4.4) en ‘computercode’ (artikel 4.5) hebben dezelfde betekenis. Dat er verschillende termen zijn gebruikt is een toevalligheid en doet er niet aan af dat partijen bij het aangaan van de Overeenkomst deze termen als synoniemen hebben willen gebruiken.
  • [KLANT] vordert weliswaar afgifte van de Computercode c.a., maar geen toestemming om deze te gaan gebruiken. Bij de voortgezette mondelinge behandeling op 29 oktober 2012 heeft [KLANT] hierover gesteld dat de vraag of [LEVERANCIER] in verzuim was, c.q. of [KLANT] terecht de Overeenkomst heeft ontbonden, in dit arbitraal kort geding niet ter zake doet omdat die vraag verband houdt met het gebruik van de broncode en niet met het recht op afgifte daarvan. [KLANT] vordert in dit geding slechts afgifte van de broncode waartoe zij op grond van de eerste volzin van artikel 4.5 van de Overeenkomst sowieso gerechtigd is. Overigens wijst [KLANT] er op dat [LEVERANCIER] geen verbod tot gebruik van de broncode vordert in dit geding, zodat het Scheidsgerecht hierover niet behoeft te oordelen. [KLANT] is bovendien de mening toegedaan dat zij gerechtigd is de broncode te gebruiken, omdat de situaties die in de laatste zin van dat artikel (met verwijzing naar artikel 27 van de Overeenkomst) zijn genoemd zich hebben voorgedaan.
  • Dat [LEVERANCIER] toerekenbaar tekort geschoten is in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst staat volgens [KLANT] vast. Hiervoor stelt zij samen gevat het navolgende:
  • De Overeenkomst is een resultaatsverbintenis met ook een fixed-time karakter.
  • Nadat [LEVERANCIER] er niet in geslaagd was tijdig aan haar verplichtingen te voldoen hebben partijen nadere afspraken gemaakt die in het Afmaakplan zijn vastgelegd.
  • Het overeengekomen Afmaakplan geeft aan dat er op 30 juni 2012 een Go/NoGo- besluit wordt genomen en dat bij een NoGo- besluit ontbinding van de Overeenkomst volgt.
  • [LEVERANCIER] is wederom niet in geslaagd de geformuleerde en overeen gekomen doelstellingen in het Afmaakplan na te komen.
  • De door [KLANT] aangevoerde feiten en omstandigheden hebben ertoe geleid dat [KLANT] haar leden tijdens een op 28 juni 2012 gehouden algemene ledenvergadering heeft geadviseerd te stemmen vóór een ‘NoGo’ als bedoeld in het Afmaakplan waarna een dergelijk besluit is genomen.
  • Per 29 juni 2012 geldt de Overeenkomst daardoor als ontbonden en voorzover nodig vloeit de ontbinding ook voort uit de brief van (de raadsman van) [KLANT] van 12 oktober 2012.
  • [LEVERANCIER] heeft de ontbinding aanvaard. Als er overigens grond zou zijn om aan de rechtsgeldigheid van deze ontbinding te twijfelen, dan is het volgens [KLANT] aan [LEVERANCIER] om te bewijzen dat [KLANT] onder de omstandigheden niet mocht ontbinden.
  • Voorts stelt [KLANT] het navolgende:
  • De bevindingen van de arbiter-commissaris in het Onderzoeksverslag lenen zich, gezien de onderzoeksvragen, niet voor toepassing door het Scheidsgerecht in dit arbitraal kort geding. Het gaat zoals hiervoor is weergegeven om het recht of afgifte van de Computercode c.a. op basis van de eerste volzin van artikel 4.5 van de Overeenkomst en niet om een oordeel over het recht op gebruik daarvan.
  • Een belangenafweging in dit kort geding dient in het voordeel van [KLANT] uit te vallen.
  • [KLANT] hoeft de openstaande rekeningen van [LEVERANCIER] niet te voldoen, omdat zij een schadeclaim op [LEVERANCIER] heeft die ze met deze rekeningen kan verrekenen.
  • Het maximumbedrag van de door [KLANT] gestelde bankgarantie dient te worden verlaagd, nu [KLANT] enkele deelbetalingen heeft verricht. Gezien het bepaalde in artikel 20.2 Overeenkomst is aan alle voorwaarden voldaan en het feit dat [LEVERANCIER] verlaging weigert omdat zij een hogere contractuele boete bij niet-tijdige betaling wenst kan niet worden gegrond op de Overeenkomst.
  • [KLANT] heeft spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen omdat zij –gegeven de ontbindingsverklaring – zo spoedig mogelijk in de situatie dient tekomen dat zij van het Software-systeem gebruik kan maken, zonder dat zij daarbijafhankelijk is van [LEVERANCIER]. De software van [LEVERANCIER] wil zijdaartoe door een derde laten onderzoeken teneinde vast te stellen of voortgezetgebruik van deze software mogelijk en gewenst is. Ook ten aanzien van devermindering van de bankgarantie stelt [KLANT] een spoedeisend belang te hebben omdat de bankgarantie haar liquiditeit belast.

  4.5. [LEVERANCIER] heeft bij de Incidentele Memorie, het Verweer en bij gelegenheid van de mondelinge behandeling de stellingen van [KLANT] verworpen en primair geconcludeerd tot onbevoegdheid van het Scheidsgerecht, subsidiair tot niet-ontvankelijk verklaring van [KLANT] dan wel tot afwijzing van de vorderingen van [KLANT] met veroordeling van [KLANT] in de kosten, waaronder begrepen een bijdrage aan proceskosten voor [LEVERANCIER].

  4.6. Het verweer van [LEVERANCIER] tegen de vorderingen van [KLANT] komt samengevat op het volgende neer.

  • [KLANT] beschikt niet langer over een geldige licentie uit hoofde van de Overeenkomst, omdat zij geen vergoedingen (meer) afdraagt aan [LEVERANCIER].
  • De vorderingen 1 en 2 van [KLANT] lenen zich niet voor een arbitraal kort geding. Er is sprake van ‘feitelijke uitgebreidheid’.
  • Indien [KLANT] afgifte van de broncode wenst te vorderen, dient zij dit te doen op basis van de tussen partijen gesloten [naam] overeenkomst.
  • Onder de Computercode c.a. wordt de executable verstaan. Dat is iets heel anders dan de broncode waarover artikel 4.4 rept.
  • [LEVERANCIER] stelt bovendien dat artikel 4.5 Overeenkomst in zijn geheel dient te worden bezien bij de beoordeling van de vorderingen van [KLANT], aangezien [KLANT] op basis van dat artikel slechts de Computercode c.a. mag gebruiken indien zich een situatie in artikel 27 Overeenkomst voordoet. Die situatie doet zich volgens [LEVERANCIER] op de volgende, samengevatte gronden niet voor:
  • De Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht en een inspanningsverbintenis. De door [KLANT] ingeroepen ontbinding is onterecht, mede bezien in het licht van het bepaalde in – het door [KLANT] ingeroepen – artikel 27 lid 1 aanhef sub h. Overeenkomst. De aard van de eventueel tegen [LEVERANCIER] tegen te werpen tekortkomingen is niet dusdanig ernstig dat
   die de ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt. [LEVERANCIER] betwist dat zij tekortschiet in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
  • Ook al heeft [KLANT] [LEVERANCIER] enkele malen in gebreke gesteld, er is geen sprake van fatale termijnen, de ingebrekestellingen waren telkens onterecht en bovendien heeft [KLANT] telkens de Overeenkomst voortgezet, waardoor aan de eerdere ingebrekestellingen geen zelfstandige betekenis meer toekomt.
  • In tegenstelling tot wat [KLANT] beweert, heeft  [LEVERANCIER] niet ingestemd met de door [KLANT] aangezegde ontbinding(en) van de Overeenkomst.
  • Het Afmaakplan bestaat niet meer want [LEVERANCIER] heeft dit buitengerechtelijk vernietigd wegens dwaling.
  • De bevindingen van de arbiter-commissaris in het Onderzoeksverslag laten volgens [LEVERANCIER] aan duidelijkheid niets te wensen over: er is bijvoorbeeld geen sprake van showstoppers of van schending van de onderzochte  succesvoorwaarden. Het Onderzoeksverslag noemt geen tekortkoming die de ontbinding van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 sub h Overeenkomst, rechtvaardigt.
  • [KLANT] is zelf in verzuim, onder meer gezien dat zij een aantal facturen van [LEVERANCIER] onbetaald laat en is tekort geschoten in de uitvoering van haar verplichtingen, zoals op basis van het project plan. Ook heeft [KLANT]
   verzuimd de [KLANT] vestigingen te verplichten zich te conformeren aan de minimum systeemvereisten die op basis van de Overeenkomst tussen partijen dienen te gelden.
  • [KLANT] kan zich niet op verrekening beroepen.
  • De bankgarantie bepaalt niets over de inwisseling daarvan tegen een lagere. De vordering van [KLANT] komt daarom neer op een wijziging van de voorwaarden van de Overeenkomst. Hiervoor is in kort geding geen plaats.
  • Een belangenafweging dient in het voordeel van [LEVERANCIER] uit te vallen. Bij toewijzing van de vordering tot afgifte van de Computercode wordt [LEVERANCIER] voor een voldongen feit gesteld en loopt zij het risico dat [KLANT] met de software van [LEVERANCIER] ‘aan de haal gaat’ en de vertrouwelijkheid schendt.
  • [KLANT] heeft geen spoedeisend belang bij het gevorderde. [KLANT] is niet capabel om zelf met de (technische)  documentatie (behorende bij de computercode) om te gaan en heeft niet gesteld dat zij al aan een derde opdracht heeft geleverd om diensten met betrekking tot het Software- systeem te gaan leveren. Ook ten aanzien van de vordering tot verlaging van het bedrag van de bankgarantie komt [KLANT] geen spoedeisend belang toe.
  • [KLANT] dient te worden veroordeeld in de kosten van het geding en dient [LEVERANCIER] een tegemoetkoming in de advocaatkosten te voldoen.


  5. HET OORDEEL VAN HET SCHEIDSGERECHT

  Ten aanzien van de vordering tot afgifte van de Computercode c.a.

  5.1. [KLANT] heeft gesteld dat zij op basis van het bepaalde in artikel 4.5 van de Overeenkomst aanspraak heeft op afgifte van de Computercode c.a. en dat het daarbij niet van belang is of zich een situatie voordoet als beschreven in artikel 27 van de Overeenkomst, althans zolang door [LEVERANCIER] geen vordering wordt ingesteld strekkende tot het verkrijgen van een verbod om deze code te gebruiken.

  5.2. Het Scheidsgerecht volgt [KLANT] in deze redenering niet.

  5.2.1. In de eerste plaats heeft [KLANT] tijdens de voortgezette behandeling aangegeven dat zij voornemens is de Computercode c.a. te gebruiken, namelijk door aan een derde het verzoek te doen de Computercode c.a. te bestuderen en deze eventueel bij voortgezette dienstverlening door die, dan wel een andere, derde ten behoeve van [KLANT] te exploiteren. Aldus is sprake van een of eerdere handelingen die op grond van artikel 4.5 van de Overeenkomst alleen zijn toegestaan indien zich een van de gevallen genoemd in artikel 27 voordoet.

  5.2.2. Bij de stelling van [KLANT] dat de Overeenkomst terecht is ontbonden
  overweegt het Scheidsgerecht dat hij in het kader van dit kort geding niet vooruit
  mag lopen op de beoordeling in de arbitrale procedure ten principale. Het Scheidsgerecht dient zich gezien [KLANT]’ vorderingen wel een voorlopig oordeel te vormen over deze stelling, waarbij het Scheidsgerecht zich dient te baseren op hetgeen in dit geding door partijen naar voren is gebracht.

  5.2.3. Het betoog dat de bevindingen in het Onderzoeksverslag niet relevant zijn heeft [KLANT] geplaatst in het kader van haar stelling dat zij haar vordering baseert op de eerste volzin van het bepaalde in artikel 4.5 van de Overeenkomst. Nu het Scheidsgerecht heeft vastgesteld dat hij in die redenering niet kan meegaan en ook een voorlopig oordeel moet geven over de stelling van [KLANT] dat de Overeenkomst terecht is ontbonden, overweegt hij het volgende.

  5.2.4. Het Scheidsgerecht verwerpt [KLANT]’ stelling dat [LEVERANCIER] dient te bewijzen geen wanprestatie te hebben gepleegd. Gezien het bepaalde in artikel 4.5 Overeenkomst, ligt het op de weg van [KLANT] ook in dit arbitraal kort geding ten minste aannemelijk te maken dat zij de Overeenkomst op 29 juni 2012 terecht heeft ontbonden.

  5.2.5. Het Scheidsgerecht volgt evenmin de stelling van [KLANT] dat [LEVERANCIER] in de ontbinding(en) door [KLANT] heeft bewilligd. De door [KLANT] hier aangevoerde citaten uit correspondentie met de raadsman van LEVERANCIER] zijn uit hun verband gehaald. Het Scheidsgerecht leest in de bewuste correspondentie geen erkenning van wanprestatie of instemming met de ontbinding door [LEVERANCIER]. [LEVERANCIER] refereert telkens naar de ontstane situatie, maar geeft geen verweren prijs.

  5.2.6. Vervolgens dient het Scheidsgerecht zich te buigen over de door [KLANT]
  gestelde tekortkomingen.

  Oorspronkelijke opleverdatum

  5.2.7. Vaststaat dat de in artikel 3.2 Overeenkomst opgenomen uiterste opleveringsdatum niet is gehaald. Voorshands is echter niet direct duidelijk of dit (volledig) is toe te rekenen aan [LEVERANCIER] en dat dit als een ernstige tekortkoming in de zin van artikel 27 lid 1 aanhef sub h Overeenkomst dient te gelden. Feit is dat [KLANT] [LEVERANCIER] pas geruime tijd na 31 december 2010 in gebreke heeft gesteld, de Overeenkomst na de eerste ingebrekestelling niet is ontbonden en partijen door middel van het Afmaakplan nieuwe afspraken hebben gemaakt. Partijen zijn na deze datum dus doorgegaan met hun samenwerking, zodat het bepaalde in artikel 3.2 Overeenkomst lijkt te zijn achterhaald.

  Het Afmaakplan

  5.2.8. Over het door [KLANT] ingenomen standpunt dat partijen in het Afmaakplan
  zouden zijn overeengekomen dat de Overeenkomst zou worden ontbonden bij een
  ‘NoGo’ beslissing overweegt het Scheidsgerecht het volgende. Weliswaar heeft [LEVERANCIER] ingestemd met het Afmaakplan, dat wil naar het voorlopig oordeel van het Scheidsgerecht echter niet zeggen dat zij ook heeft ingestemd met automatische ontbinding bij een ‘NoGo’ beslissing, dan wel haar rechten heeft verwerkt om zich te verweren tegen een aanzegging van ontbinding door [KLANT]. De tekst vermeldt dat er een besluit komt, niet dat partijen samen een besluit nemen. Het besluit is eenzijdig door [KLANT] genomen: “of we gaan onvoorwaardelijk door of de stekker gaat er definitief uit”. Er is hier geen sprake van woordgebruik dat [LEVERANCIER] een bevoegdheid toekent, of bepaalt dat [LEVERANCIER] hiermee automatisch instemt. De woorden: “Bij een NoGo de ontbinding van het contract” zeggen naar het voorlopig oordeel van het Scheidsgerecht niet meer dan wat [KLANT] van plan is te doen bij een ‘NoGo’ beslissing.

  5.2.9. Gelet op het feit dat [LEVERANCIER] gemotiveerd heeft betwist in verzuim te
  zijn, ligt het voor de hand dat het Scheidsgerecht gebruik maakt van de resultaten
  van het onderzoek dat tot het Onderzoeksverslag heeft geleid. Weliswaar is dit
  onderzoek tentatief geweest, dat wil zeggen dat het beoogde het Scheidsgerecht
  voor te lichten over datgene dat voor het beoordelen van de gevorderde voorzieningen in kort geding van belang is en bijvoorbeeld niet beoogde een uitspraak te doen over de vraag of verzoekster de Overeenkomst terecht heeft ontbonden c.q. kan opzeggen dan wel ontbinden, maar dat betekent niet dat het Scheidsgerecht in het kader van de gevraagde voorzieningen aan de bevindingen in het Onderzoeksverslag geen tentatief belang mag toedichten.

  5.2.10. Het Onderzoeksverslag stelt onder meer vast dat:

  • [LEVERANCIER] na het sluiten van de Overeenkomst met de uitvoering van de werkzaamheden voor [KLANT] is begonnen;
  • Partijen pas in mei 2010 gezamenlijk een masterplan (versie [cijfer], (‘[naam Plan]) hebben vastgesteld en dat het Masterplan leidde tot verdubbeling vande stuurgroep leden, maar dat concrete actiepunten – onder meer ten aanzien van project governance – niet werden geformuleerd;
  • Ten tijde van de vaststelling van het Masterplan tal van activiteiten en projectonderdelen al waren uitgevoerd, vaak zelfs 100% voltooid;

  • De project governance niet goed was uitgewerkt en het project management niet goed functioneerde, hetgeen resulteerde in toenemende ontevredenheid bij zowel de [KLANT] stuurgroep leden als het [LEVERANCIER] stuurgroep lid, waarna in de zomer 2010 de projectmanager namens [LEVERANCIER] en enkele maanden later de projectmanager namens [KLANT] werden vervangen.

  5.2.11. Uit het Onderzoeksverslag komt niet naar voren dat – in de onderzochte en door partijen zelf voorgedragen gevallen – sprake is van een feit dat van zo ernstige aard is, dat voorshands aannemelijk is dat in de arbitrale bodemprocedure ten principale zal komen vast te staan dat [KLANT] de Overeenkomst met [LEVERANCIER] heeft mogen ontbinden. Evenmin zijn door [KLANT] in dit verband andere feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt, die – gelet op de betwisting daarvan door [LEVERANCIER] – tot een dergelijk voorlopig oordeel moeten leiden.

  5.2.12. De vraag of sprake is van een toerekenbare tekortkoming door [LEVERANCIER], welke van zo ernstige aard is, dat van [KLANT] voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (als bedoeld in voornoemd artikel), valt, gezien de aard van de materie, de kwalificatie van de overeenkomst, de door partijen zelf gecreëerde onduidelijkheid over de wederzijdse verplichtingen van de diverse betrokkenen aan de zijde van [KLANT] en [LEVERANCIER] bij het project – in het bijzonder de verplichtingen met betrekking tot project governance – en de gemotiveerde betwisting door [LEVERANCIER] van de gegrondheid en de redelijkheid van de door [KLANT] aangezegd ontbinding, in dit arbitraal kort geding dus niet genoegzaam te beantwoorden. Zonder nader onderzoek en nadere bewijslevering door [KLANT] kan het Scheidsgerecht daardoor voorshands niet vaststellen of de situatie, zoals genoemd in artikel 27.1 aanhef sub h. Overeenkomst zich voordoet.

  5.2.13. Reeds op die grond kunnen de gevraagde voorzieningen met betrekking tot de Computercode c.a. niet worden toegewezen.

  De Computercode c.a.

  5.3. Wellicht ten overvloede merkt het Scheidsgerecht over het begrip ‘computercode’ het navolgende op.

  5.4. Door [KLANT] wordt gesteld en door [LEVERANCIER] betwist dat onder het begrip de Computercode c.a. hetzelfde moet worden verstaan als onder de term ‘broncode’ zoals bedoeld in artikel 4.4 van de Overeenkomst. Hierover moet worden opgemerkt dat de Overeenkomst geen definitie van de begrippen  Software-systeem’ en ‘computercode c.a.’ geeft. Bijlagen 8 en 9 bij de Overeenkomst (de RFI) geven wel een definitie van het begrip ‘Systeem’, te weten (zie paragraaf 1.2 van Bijlage 8):

  “Systeem: De centrale oplossing die wordt aangeboden. Dit omvat onder andere de backoffice functionaliteit voor de [KLANT] vestiging, de centrale functionaliteit voor [KLANT] autoherstel, interactie met externe applicaties en diensten,
  gebruikersdocumentatie, etc.”

  5.5. Nu het bepaalde in artikel 4.5 van de Overeenkomst en de term de Computercode c.a. voorshands niet vanzelfsprekend en eenduidig voorkomt en de Overeenkomst wel een gebruikelijke bepaling betreffende afgifte van broncode bevat (in art. 4.4), dient het Scheidsgerecht zich af te vragen wat is bedoeld met het begrip ‘computercode’ in art. 4.5 – mede gezien in het licht van het begrip ‘broncode’ in art. 4.4.

  5.6. Naar het voorlopig oordeel van het Scheidsgerecht bestaat er twijfel over de reikwijdte van het begrip computercode als bedoeld in de Overeenkomst. [KLANT] kan worden toegegeven dat afgifte van de object code van het Software-systeem onvoldoende is, indien [KLANT] deze door een derde wenst te (doen) onderhouden, corrigeren of te wijzigen. [LEVERANCIER] kan worden toegegeven dat art. 4.5 een opmerkelijke bepaling is in het licht van de bepaling in art. 4.4, dat [KLANT] de mogelijkheid geeft de meest recente versie van de broncode c.a. van het Software-systeem c.a. bij de [naam] agent van partijen op te vorderen, onder meer in het geval [LEVERANCIER] haar contractuele verplichtingen niet nakomt. Aan de door [KLANT] overgelegde verklaring van [naam] (productie 13 Akte wijziging eis) kent het Scheidsgerecht geen zelfstandige betekenis toe. Een zeer globaal onderzoek levert geen onderbouwing op van de stelling dat onder computercode altijd tevens broncode dient te worden verstaan. Het had voor de hand gelegen dat art. 4.5 het begrip computercode had verduidelijkt – bijvoorbeeld door na computercode te bepalen: ‘daaronder begrepen object code, broncode, voorbereidend materiaal, documentatie (…)’. Dit is niet gebeurd. Naar het voorlopig oordeel van het Scheidsgerecht zijn broncode en computercode niet twee exact dezelfde begrippen.

  Belangenafweging

  5.7. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 november 2002, NJ 2003, 78 de norm voor de door het Scheidsgerecht te maken belangenafweging als volgt omschreven:

  “De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten, kan bij die afweging een rol spelen, en de omstandigheid dat een rechtsvraag in geschil is waarop het antwoord niet evident is, kan leiden tot behoedzaamheid bij de toewijzing van de gevraagde voorziening, maar deze omstandigheden kunnen noch ieder voor zich noch in onderlinge samenhang het oordeel rechtvaardigen dat de eisende partij geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening (meer) heeft.”

  5.8. [KLANT] heeft gesteld noch gemotiveerd dat er sprake is van een situatie dat onverwijld handelen geboden is en de beslissing in de arbitrale procedure ten  principale niet kan worden afgewacht. Het Onderzoeksverslag geeft geen  aanleiding voor het Scheidsgerecht te veronderstellen dat [KLANT] niet verder kan met het Software-systeem. Indien [KLANT] een andere partij opdracht wenst te verstrekken om diensten met betrekking tot het Software-systeem te verrichten, ligt het op haar weg om met [LEVERANCIER] commerciële afspraken te maken over de beschikbaarstelling door [LEVERANCIER] van de door [KLANT] benodigde software, daaronder begrepen broncode en documentatie.

  5.9. Daartegenover stelt het Scheidsgerecht dat de belangen van [LEVERANCIER] – dan wel, voor wat betreft de standaardsoftware, haar licentiegevers (die geen partij zijn in dit geding) – vergen dat het Scheidsgerecht zich moet afvragen welke risico’s [LEVERANCIER] (dan wel haar licentiegevers) loopt, indien het  scheidsgerecht mocht overgaan tot toewijzing van vorderingen met betrekking tot de Computercode c.a. Een garantie dat een nieuwe contractpartij de intellectuele eigendomsrechten van [LEVERANCIER] (dan wel haar licentiegevers) zal respecteren en zich aan voor [KLANT] geldende (al dan niet post-) contractuele verplichtingen – bijvoorbeeld ten aanzien van geheimhouding – zal houden, kan [KLANT] niet geven. Het Scheidsgerecht is voorshands van oordeel dat zij terughoudendheid dient te betrachten bij het toewijzen van de vorderingen  betreffende afgifte van de Computercode. Immers, in geval een derde de rechten van [LEVERANCIER] op het Software-systeem niet respecteert, is haar schade niet te overzien.

  5.10. [LEVERANCIER] heeft tijdens de mondelinge behandeling aangegeven bereid te zijn en te blijven met derden afspraken te maken over het gebruik van de Computercode c.a. mits deze derde en waar nodig ook [KLANT] bereid is redelijke en gebruikelijke voorwaarden te accepteren. Ook staat tussen partijen niet ter discussie dat [LEVERANCIER] op basis van de afgesproken tarieven de hosting e.d. van het Software-systeem zal voortzetten zolang [KLANT] niet over een alternatief beschikt.

  5.11. Het Scheidsgerecht is op grond hiervan tevens van mening dat [KLANT] onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen met betrekking tot afgifte van de Computercode.

  Bankgarantie

  5.12. Voorshands is het Scheidsgerecht van oordeel dat [KLANT] geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen gericht op verlaging van de bankgarantie.

  5.13. [KLANT] heeft gesteld dat zij verlaging vraagt in het kader van de kredietwaardigheid van de onderneming, maar [KLANT] heeft nergens onderbouwd dat een dergelijke verlaging positieve gevolgen voor de kredietwaardigheid heeft en evenmin dat afwijzing van deze vordering tot problemen met [KLANT]’ kredietwaardigheid zou leiden.

  5.14. [KLANT] heeft voorts de stelling van [LEVERANCIER] dat het de vraag is of [KLANT] bevrijdend heeft betaald onder de bankgarantie onweersproken gelaten.

  5.15. Tot slot volgt het Scheidsgerecht niet [KLANT]’ stelling dat partijen overeenstemming zouden hebben bereikt over de verlaging van de bankgarantie. Het staat [LEVERANCIER] vrij om in een discussie over verlaging van de bankgarantie nieuwe eisen te stellen. Nu [KLANT] niet heeft betwist dat zij nog steeds nota’s van [LEVERANCIER] niet tijdig betaalt, is het op voorhand niet onbegrijpelijk dat [LEVERANCIER] aan haar medewerking de voorwaarde van betaling van een hogere boeterente heeft gekoppeld.

  5.16. [LEVERANCIER] heeft aangegeven op basis van redelijke voorwaarden bereid te zijn mee te werken aan verlaging van de bankgarantie. Het Scheidsgerecht veronderstelt dat deze bereidheid ook na dit vonnis blijft bestaan.

  Afwijzing

  5.17. Het vorenstaande brengt mee dat de vorderingen van [KLANT] zoals voorgelegd aan het scheidsgerecht dienen te worden afgewezen. De vorderingen onder 4 en 5 zijn het gevolg van de beoogde toewijzing van de vorderingen onder 1 tot en met 3 en worden mitsdien tevens afgewezen.


  6. KOSTEN VAN DE ARBITRAGE

  6.1. De kosten van deze arbitrage tot en met deponering van dit vonnis worden vastgesteld op [ …..]

  6.2. Gezien het voorgaande is het Scheidsgerecht van oordeel dat [LEVERANCIER], als in de Incidentele Memorie in het ongelijk gestelde partij, de kosten van het incident dient te dragen. Het Scheidsgerecht stelt de kosten van het incident vast op een percentage van 10% van de totale kosten.

  6.3. [KLANT], als in het ongelijk gestelde partij, dient voor het overige de kosten van de procedure te dragen.

  6.4. Het Scheidsgerecht ziet eveneens aanleiding om een vergoeding van de advocaatkosten van [LEVERANCIER] toe te wijzen. Gezien de omstandigheid dat [LEVERANCIER] geen bedrag heeft genoemd, worden de advocaatkosten aan de zijde van [LEVERANCIER] door het Scheidsgerecht op een vast bedrag van [….] gesteld.

  7. SLOTSOM

  Gelet op het vorenstaande komt het Scheidsgerecht tot de volgende beslissing.

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  1) Verklaren zich bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [KLANT].

  2) Wijzen de vorderingen van [KLANT] jegens [LEVERANCIER] af.

  3) Veroordelen [KLANT] tot betaling van de kosten van deze procedure.

  4) Veroordelen [KLANT] tot betaling van advocaatkosten aan [LEVERANCIER] van [….] excl. BTW.

  5) Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te [Plaatsnaam] op [datum] 2012
  __________________

  Mr. Arbiter1, wonende te [woonplaats], voorzitter,

  __________________

  Mr. Arbiter2, wonende te [woonplaats], en

  ____________

  Arbiter 3, wonende te [woonplaats]

  Verzoekster [KLANT] heeft in een geschil met verweerster ‘[LEVERANCIER]’) op 24 augustus 2012 een arbitraal kort geding bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk inleidend verzoek met 12 producties (‘Inleidend Verzoek’). [LEVERANCIER] heeft op 17 september 2012 door toezending aan de SGOA (i) een incidentele memorie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 1052 lid 2 Rv met 1 productie (‘Incidentele Memorie’) en (ii) een kort verweerschrift met 24 producties (‘Verweer’) ingediend.
  Lees verder...
 • Vonnis 25: Voor verkoopinspanning is woonwijk-domeinnaam van groot belang Partijen zijn in onderhandeling over het leveren van een website ten behoeve van een nieuwbouwproject dat [afnemer] wilde bouwen in een woonwijk. Over de website is afnemer ontevreden en heeft deze door een ander aan haar wensen laten aanpassen. Voor de verkoopinspanningen is de website www.[woonwijk].com van groot belang. Afnemer vordert met succes de overdracht van de onderwerpelijke domeinnaam. Voor de betaling van een voorschot ad €25.000 wegens schadevergoeding, verwijst de arbiter de partijen naar de gewone arbitrale procedure. 

  Arbitraal vonnis

  in de zaak van: 

  De besloten vennootschap met beperkte 

  aansprakelijkheid 

  [AFNEMER] 

  gevestigd te [Vestigingsplaats] 

  Eiseres 

  Gemachtigde: mr. [gemachtigde 1] 

   advocaat te 

   [vestigingsplaats] 

   

  tegen: 

   

  [LEVERANCIER], 

  wonend en zaakdrijvend te [Vestigingsplaats], 

  Verweerster 

  Gemachtigde: mr. [gemachtigde 2] 

   advocaat te 

   [vestigingsplaats] 

  Heeft [arbiter], wonend te [woonplaats] het volgende arbitrale vonnis in kort geding gewezen. 

   

  1. Het scheidsgerecht 

  1.1. De ondergetekende, [arbiter], wonend te [woonplaats], vormt het scheidsgerecht nadat hij daartoe door de SGOA is aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard. 

  1.2. De partijen zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. Desgevraagd hebben zij bij de mondelinge behandeling van dit geschil de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de ingestelde vorderingen in dit arbitraal kort geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5 zijn bevoegdheid vaststellen. 

  1.3. De arbiter beslist naar de regelen des rechts en met inachtneming van het arbitragereglement van de SGOA. 

  2. Verloop van de procedure 

  2.1. Partijen worden hierna aangeduid als [afnemer] en [leverancier]. 

  2.2. [afnemer] heeft op 1 oktober 2013 een Verzoek tot Spoedarbitrage ingediend en – uiteindelijk - 26 producties. [leverancier] heeft vervolgens op 14 oktober 2013 een Schriftelijke Uiteenzetting op het verzoek van [afnemer] tot spoedarbitrage ingediend en – uiteindelijk - 18 producties. 

  2.3. De mondelinge behandeling heeft op [datum] plaatsgevonden te [plaats]. De arbiter is tijdens die zitting bijgestaan door de heer [Deskundige] te [woonplaats], die als ICT-deskundige aan de SGOA is verbonden. 

  2.4. [afnemer] werd ter zitting vertegenwoordigd door [gemachtigde 1] voornoemd en [de heer Directeur], statutair directeur van [afnemer]. Verder waren aanwezig mevrouw A, medewerker van [afnemer] en de heer [Adviseur], extern adviseur van [afnemer]. 

  2.5. [leverancier] verscheen ter zitting in persoon, bijgestaan door [gemachtigde 2] voornoemd. 

  2.6. [gemachtigde 1] heeft de tekst van zijn mondelinge toelichting overhandigd aan de arbiter en aan [gemachtigde 2], die geen pleitnota heeft overgelegd. Partijen hebben aan de arbiter gevraagd uitspraak te doen op de overgelegde stukken en hun uitlatingen tijdens de mondelinge behandeling. 

   

  3. De feiten en de stellingen van partijen waar de arbiter van uitgaat 

  3.1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet, of niet voldoende gemotiveerd, weersproken het navolgende vast. 

  3.2. [afnemer] voert een onderneming, gericht op onder meer het bouwen van woonhuizen. De onderneming van [leverancier] is gericht op onder meer het in opdracht van derden ontwikkelen en implementeren van (maatwerk)computerprogrammatuur. 

  3.3. In de loop van 2011 zijn partijen in onderhandeling getreden over het verlenen van een opdracht door [afnemer] aan [leverancier] voor de levering van software, meer specifiek voor het leveren van een website ten behoeve van een nieuwbouwproject dat [afnemer] wilde bouwen in de wijk [woonwijk] in de gemeente [gemeenteplaats]. 

  3.4. De onderhandelingen hielden onder meer in dat [leverancier] op 24 oktober 2011 aan [afnemer] een offerte voorlegde met bepaalde voorwaarden. [afnemer] heeft die offerte niet aanvaard. Op 2 november 2011 heeft [afnemer] aan [leverancier] een opdrachtbevestiging gestuurd. [leverancier] is op basis van die opdracht aan het werk gegaan. Daarna heeft [leverancier] de opdrachtbevestiging van [afnemer] geretourneerd, voorzien van kanttekeningen. [afnemer] heeft op dit stuk niet schriftelijk gereageerd. Vervolgens heeft [leverancier] opdrachten van [afnemer] ontvangen, in de vorm van opdrachtbevestigingen aan [afnemer], die werden ondertekend door een van [afnemer]’s medewerkers, [de heer X]. [afnemer] stelt zich op het standpunt dat [de heer X] niet bevoegd was overeenkomsten namens haar aan te gaan en dat dit voor [leverancier] kenbaar was, onder meer op grond van de uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkende vertegenwoordigingsbevoegdheden. [leverancier] heeft het standpunt ingenomen – zakelijk weergegeven - dat hij er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat [de heer X] bevoegd was met hem overeenkomsten te sluiten, omdat (i) [de heer X] bij herhaling schriftelijk heeft verklaard bevoegd te zijn [afnemer] jegens [leverancier] te vertegenwoordigen, (ii) ten minste één van de nadere opdrachten van [afnemer] aan [leverancier] – in de vorm van een opdrachtbevestiging van [leverancier] aan [afnemer] - ten kantore van [afnemer] is ondertekend door [de heer X] in het bijzijn van een directeur van [afnemer], (iii) dat [de heer X] steeds zijn contactpersoon is geweest en als zodanig door [afnemer] was aangewezen en (iv) dat [afnemer] alle facturen, die [leverancier] aan [afnemer] heeft gestuurd, waaronder facturen op grond van nadere opdrachtbevestigingen door [leverancier] die [de heer X] voor accoord heeft getekend, volledig en zonder protest heeft betaald. 

  3.5. Onderdeel van de opdrachtbevestigingen van [leverancier], die hij aan [afnemer] zond en die [de heer X] voor accoord heeft ondertekend, zijn de algemene leveringsvoorwaarden van [leverancier]. Terwijl [afnemer] de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van [leverancier] gemotiveerd heeft betwist, heeft zij in haar Verzoek om Spoedarbitrage gesteld de in die voorwaarden bedongen arbitrageclausule, waarbij de SGOA bevoegd wordt,verklaard, te erkennen, alsmede de toepasselijkheid van de artikelen 7.2 tot en met 7.4 van [leverancier]s algemene voorwaarden. 

  3.6. Artikelen 7.2 en 7.3 van de algemene voorwaarden van [leverancier] bepalen: “7.2 Na betaling door de wederpartij van de facturen van de gebruiker, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. 7.3 Na betaling van de met de registratie van de domeinnaam gepaard gaande kosten, wordt de rechthebbende overeenkomstig de rechten en plichten van de SIDN, rechthebbende op de domeinnaam”. In dit verband is [leverancier] de in de voormelde artikelen bedoelde “gebruiker” en [afnemer] de “wederpartij”. 

  3.7. [leverancier] heeft de domeinnaam <[domeinnaam].com> zonder opdracht van [afnemer] en op eigen naam gedeponeerd. 

  4. De vordering 

  4.1. [afnemer] is ontevreden over de door [leverancier] geleverde website. Zij heeft die door een ander laten aanpassen aan haar wensen. [afnemer] stelt dat [leverancier] wanprestatie heeft geleverd. Verder beroept [afnemer] zich op de hierboven geciteerde bepalingen van de algemene voorwaarden van [leverancier] in verband met haar wens de onderwerpelijke domeinnaam overgedragen te krijgen. 

  4.2. [afnemer] vordert – zakelijk weergegeven - bij arbitraal vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (i) veroordeling van [leverancier] binnen twee dagen na het te wijzen vonnis de domeinnaam <[domeinnaam].com> aan haar over te dragen, (ii) op straffe van een dwangsom van € 500,= per (dag)deel dat [leverancier] nalaat mede te werken aan die overdracht, (iii) eveneens binnen twee dagen na het wijzen van het arbitraal vonnis een voorschot van € 25.000,= wegens schadevergoeding te betalen, (iv) met veroordeling van [leverancier] in de kosten van deze procedure, inclusief de kosten van rechtsbijstand. Bij de mondelinge behandeling heeft [afnemer] gevraagd deze laatste kosten vast te stellen op begroot op basis van het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven. 

  4.3. [leverancier] heeft de vorderingen van [afnemer] bestreden. Hij heeft gesteld, kort gezegd, dat de vorderingen een spoedeisend karakter ontberen, dat ook overigens de vordering tot domeinnaam, één en ander met veroordeling van [afnemer] in de kosten van het geding, met volledige vergoeding van zijn kosten van rechtsbijstand. 

   

  5. De beoordeling 

  5.1. De arbiter stelt zijn bevoegdheid vast op grond van hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 1.2. 

  5.2. Het spoedeisend karakter van haar voorschot op schadevergoeding heeft [afnemer] niet voldoende onderbouwd, terwijl [leverancier] het spoedeisend karakter van die vordering heeft betwist. Reeds om deze redenen wijst de arbiter die vordering af. Hij verwijst partijen ten deze naar de gewone arbitrale rechtsgang. 

  5.3. [afnemer] heeft het spoedeisend karakter van haar vordering tot overdracht van de domeinnaam toegelicht bij de mondelinge behandeling. Zij heeft gesteld, kort weergegeven, dat het bouwproject [woonwijk] inmiddels een waarde vertegenwoordigt van dertig miljoen euro – hetgeen voor haar onderneming een aanzienlijke investering meebrengt - en dat na jarenlange voorbereidingen medio mei 2013 de verkoop van de gebouwde en te bouwen huizen is aangevangen. Voor de verkoopinspanningen is de website www.[woonwijk].com van groot belang. De wijk [woonwijk] ligt aan de [woonwijkse]weg te [plaatsnaam]. Aan die weg bouwt een concurrent van [afnemer] een aantal woonhuizen. [afnemer] wil over de domeinnaam beschikken en de website steeds en prompt naar eigen wensen kunnen aanpassen. [afnemer] heeft [leverancier] bij brief van 9 december 2012 in gebreke gesteld en gesommeerd tot overdracht van de domeinnaam. Partijen hebben vervolgens onderhandeld over een oplossing, maar die hebben zij niet bereikt. Als grondslag voor haar vordering tot overdracht van de domeinnaam beroept [afnemer] zich, als overwogen in rechtsoverweging 3.5 en 3.6, op de algemene voorwaarden van [leverancier].

  5.4. [leverancier] ontkent, kort gezegd, wanprestatie te hebben geleverd. Hij betwist de spoedeisendheid en de gegrondheid van de vordering tot overdracht van de domeinnaam. In verband met de domeinnaam heeft [leverancier] gesteld dat [afnemer] van de website gebruik kan maken, zij het met enige beperking zolang de domeinnaam niet op haar naam staat, maar op de zijne. Niettemin heeft [leverancier] gesteld bereid te zijn tot overdracht van de domeinnaam, maar er moet, kort gezegd, eerst een eindafrekening komen. 

  5.5. Gelet op het vorenstaande heeft [afnemer] naar het oordeel van de arbiter voldoende spoedeisend belang bij haar vordering tot overdracht van de domeinnaam, reeds op de grond dat zij als gevolg van overdracht de vrije en onbeperkte beschikking zal kunnen hebben over haar eigen website, die onbetwist voor haar een belangrijk verkoopinstrument is. 

  5.6. Partijen hebben voorafgaande aan deze spoedarbitrage gesproken over de voorwaarden voor overdracht van de domeinnaam. Blijkens de schriftelijke fase van het partijdebat heeft [leverancier] gesteld bereid te zijn tot overdracht van de domeinnaam, maar hij wenst, kort gezegd, eerst tot een eindafrekening te komen. Bij de mondelinge behandeling heeft [leverancier] de voorwaarden genoemd waaronder hij bereid is tot overdracht van de domeinnaam. Hij wenst (i) vergoeding van de registratiekosten, (ii) vergoeding van de economische waarde van de domeinnaam, (iii) vergoeding van hetgeen hij heeft moeten betalen aan de internet provider wegens overschrijding van de bandbreedte door [afnemer] wegens gebruik van de website in het verleden, (iv) vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt voor het “hosten” van de domeinnaam, (v) betaling van de eindafrekening. 

  5.7. Bij de mondelinge behandeling heeft [leverancier], ook na daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet opgegeven welke bedragen hij zou vorderen wegens de hierboven bedoelde vergoedingen, respectievelijk de eindafrekening. [leverancier] heeft niet betwist dat [afnemer] alle door hem ingediende facturen heeft betaald en dat er geen enkele factuur open staat. 

  5.8. De vraag naar de gegrondheid van de vordering tot overdracht van de domeinnaam dient naar het oordeel van de arbiter te worden beoordeeld op basis van het hierboven in rechtsoverweging 3.5 geciteerde artikel uit de algemene voorwaarden van [leverancier]: na betaling van zijn facturen zal [leverancier] de domeinnaam aan zijn opdrachtgever overdragen. Nu in deze procedure onbetwist is gesteld dat [afnemer] alle facturen, die [leverancier] ooit heeft ingediend, volledig heeft betaald, is aan de door [leverancier] bedongen contractuele voorwaarde voldaan en dient [leverancier] de domeinnaam <[domeinnaam].com> aan [afnemer] over te dragen. De omstandigheid dat [leverancier] stelt niet nader gespecificeerde bedragen van [afnemer] te vorderen te hebben, maar hij tegelijkertijd heeft erkend geen facturen terzake te hebben ingediend, brengt mee dat [leverancier] krachtens zijn eigen algemene voorwaarden geen toereikende rechtsgrond heeft zijn medewerking aan de contractueel bedongen overdracht te weigeren. 

  5.9. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding zal worden afgewezen en de vordering tot overdracht van de domeinnaam zal worden toegewezen. De in verband met die overdracht gevraagde dwangsom zal worden gelimiteerd. De arbiter heeft geen bevoegdheid de gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad uit te spreken. 

  5.10. De arbiter gaat ervan uit dat [afnemer], nadat [leverancier] de domeinnaam heeft overgedragen, de door [leverancier] daadwerkelijk in verband met die overdracht betaalde registratiekosten aan [leverancier] zal voldoen. 

  5.11. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld ziet de arbiter aanleiding partijen ieder voor de helft in de kosten van de arbitrage te veroordelen, en de partijen hun eigen kosten van rechtsbijstand te laten dragen. 

   

  6. De beslissing 

  De arbiter, rechtsprekend in arbitraal kort geding: 

  6.1. wijst de vordering tot betaling van een bedrag ad € 25.000,= af en verwijst de partijen ter zake van die geldvordering naar de gewone arbitrale procedure; 

  6.2. veroordeelt [leverancier] tot overdracht aan [afnemer] van de domeinnaam <[woonwijk].com> binnen vier werkdagen na de datum van deze arbitrale uitspraak, op straffe van een dwangsom van € 500,== (vijfhonderd euro) per dag, of dagdeel, dat [leverancier] nalaat geheel, of gedeeltelijk, aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 25.000,= (vijfentwintigduizend euro); 

  6.3. wijst het meer of anders gevorderde af; 

  6.4. veroordeelt de partijen ieder (i) voor de helft in de kosten van de arbitrage en (ii) in hun eigen proceskosten;

   

  6.5. stelt de kosten van de arbitrage tot en met de deponering van het vonnis vast op: 

  •  administratiekosten (ex BTW) ad € 656,00 
  •  registratiebedrag (ex BTW) ad € 900,00 
  •  honorarium arbiter (ex BTW) ad € 4.050,00 
  •  verschotten (ex BTW) ad € 306,33

  Totaal € 5.912,33 

  6.6. Het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij voornoemde stichting in depot is gestort respectievelijk betaald ad in totaal € 6.556,00 ex btw (waarvan [afnemer] heeft betaald € 6.106,00 en [leverancier] € 450,00 (alles excl. btw), zal met de door hen verschuldigde arbitragekosten worden verrekend, hetgeen op basis van artikel 6.4 betekent dat [leverancier] ter zake nog een bedrag van € 2.506,17 (excl. btw) aan [afnemer] zal dienen te voldoen en voornoemde stichting aan [afnemer] zal terugstorten een bedrag van € 643,66 (excl. btw). 

   

  Aldus gewezen te [Plaats] op [datum]. 

   

   ___________ 

   

  [arbiter] 

   
   

  Partijen zijn in onderhandeling over het leveren van een website ten behoeve van een nieuwbouwproject dat [afnemer] wilde bouwen in een woonwijk. Over de website is afnemer ontevreden en heeft deze door een ander aan haar wensen laten aanpassen. Voor de verkoopinspanningen is de website www.[woonwijk].com van groot belang. Afnemer vordert met succes de overdracht van de onderwerpelijke domeinnaam. Voor de betaling van een voorschot ad €25.000 wegens schadevergoeding, verwijst de arbiter de partijen naar de gewone arbitrale procedure.
  Lees verder...
 • Vonnis 24: Maximumbedrag en wijzigende specificaties Het geschil tussen partijen betreft de nakoming van de overeenkomst inzake de levering en implementatie van een ERP-systeem en de programmering van diverse koppelingen. Klant is van mening dat zij leverancier rechtmatig in gebreke heeft gesteld en dat leverancier desondanks in gebreke is gebleven. Leverancier is van mening dat de vertraging in de oplevering van het systeem te wijten is aan klant, omdat klant regelmatig wijzigingen in de specificaties heeft aangebracht. Het feit dat partijen waren overeengekomen dat leverancier budget en resultaat verantwoordelijk zou zijn brengt met zich mee, dat leverancier van enige, daarna veroorzaakte vertraging in het project, dan wel door klant veroorzaakte wijzigingen in specificaties, klant duidelijk en gedetailleerd op de hoogte had moeten stellen. Daarvan is niet gebleken. Klant mocht er daarom tot het moment van ontbinding van uit gaan dat in ieder geval de puntenlijst en de koppeling zou opleveren voor de in oktober 2011 overeengekomen prijs. De puntenlijst levert bovendien een set van "bevroren specificaties" op.  

  Arbitraal vonnis

  In het arbitraal geding van:

  de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

  1. [klant] en

  2. [… Holding B.V.]

  beide gevestigd te [vestigingsplaats],

  eiseressen in conventie,

  verweersters in reconventie,

  gemachtigde: [gemachtigde van [klant] en [….Holding B.V.],

  advocate te [plaats]

  hierna te noemen: “[klant]”

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [leverancier]

  gevestigd te [vestigingsplaats]

  verweerster in conventie,

  eiseres in reconventie,

  gemachtigde: [gemachtigde van leverancier],

  advocaat te [plaats]

  hierna te noemen: “[leverancier]”

  hebben de arbiters:

  [arbiter 1[ (voorzitter), wonende te [woonplaats]

  [arbiter 2], wonende te [woonplaats]

  [arbiter 3], wonende te [woonplaats]

  het navolgende vonnis gewezen:

   

  Procesgang

  1. Op 26 april 2013 heeft [klant] een inleidend verzoek tot arbitrage ingediend bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (“SGOA”) met betrekking tot het onderhavige geschil met [leverancier]. Dit verzoek is door de SGOA op 26 april 2013 ontvangen per e-mail en op 29 april 2013 per post.

  2. Naar aanleiding daarvan heeft [leverancier] een kort antwoord gedateerd 13 mei 2013 ingediend, dat door de SGOA op diezelfde datum werd ontvangen per e-mail alsook op 14 mei 2013 per post.

  3. Bij brief van 10 juni 2013 zijn ondergetekenden:

  - [arbiter 1], wonende te [woonplaats]

  - [arbiter 2], wonende te [woonplaats]

  - [arbiter 3], wonende te [woonplaats]

  benoemd tot arbiters in dit geschil. Ondergetekenden hebben deze benoeming schriftelijk aanvaard.

  4. Door [klant] c.s. is op 2 juli 2013 een Memorie van Eis genomen met 39 producties. Door [leverancier] is op 21 augustus 2013 een Memorie van Antwoord tevens houdende tegenvordering genomen met 33 producties.

  5. Door [klant] c.s. is vervolgens op 24 september 2013 een Memorie van Antwoord in reconventie ingediend met drie nadere producties (producties 40, 41 en 42).

  6. Bij brief van 20 december 2013, verzonden per e-mail, zijn door [klant] c.s. nogmaals drie aanvullende producties (producties 43, 44 en 45) ingediend, aangevuld door een nadere productie (productie 46) welke vergezeld van een brief op 7 januari 2014 per e-mail is verzonden.

  7. Namens [leverancier] zijn op 7 januari 2014 per e-mail vier aanvullende producties ingediend (producties 34, 35, 36 en 37).

  8. De mondelinge behandeling vond plaats op 9 januari 2014 te Amsterdam, alwaar partijen de gelegenheid hebben gekregen hun standpunten mondeling toe te lichten. Daarbij waren aanwezig, naast de arbiters, [secretaris] en voornoemde gemachtigden van partijen:

  namens [klant] c.s.:

  - [A], directeur

  - [B], directeur/projectleider

  - [C], hoofd administratie

  - [D], extern IT deskundige

  namens [leverancier]:

  - [E], general manager

  - [F], manager customer services

  - [G], IT consultant

  9. Ter zitting heeft [klant] bezwaar gemaakt tegen de door [leverancier] op 7 januari ingediende aanvullende producties. Hoewel de betreffende producties reeds in een eerder stadium hadden kunnen worden overgelegd, is [klant] niet in haar verdediging geschaad. [leverancier] heeft bezwaar gemaakt tegen de door [klant] ingediende memorie in reconventie, nu deze naar haar mening grotendeels een verkapte memorie van repliek betreft. Arbiters hebben voor de onderhavige beslissing zich niet op nadere in voornoemde memorie opgenomen stellingen en argumentatie in conventie voor zover niet te halen uit de overige processtukken hoeven te baseren, zodat dit bezwaar kan worden gepasseerd.

  10. Beide partijen hebben aan de hand van een pleitnota hun standpunt nader uiteengezet, het scheidsgerecht informatie verschaft en vragen van de arbiters beantwoord. Partijen hebben hun pleitnotities overgelegd.

  Bevoegdheid arbiters

  11. De bevoegdheid van arbiters is gebaseerd op artikel 12.2 van de FENIT voorwaarden. Dit artikel luidt:

  12. Arbiters zijn benoemd door het Bureau van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering bij brief van 10 juni 2013, welke benoeming door hen is aanvaard.

  13. De bevoegdheid van arbiters is door partijen niet betwist.

  Goede mannen naar billijkheid

  14. De arbiters zullen ingevolge artikel 22 lid 1 Arbitragereglement Stichting Geschillenoplossing Automatisering de zaak inhoudelijk beslissen als goede mannen naar billijkheid. De ontvankelijkheid van de verschillende vorderingen wordt beoordeeld naar de regelen des rechts.

  Plaats van arbitrage

  15. Ingevolge artikel 4 Arbitragereglement Stichting Geschillenoplossing Automatisering is de plaats van arbitrage Haarlem.

  Vorderingen

  16. De vordering van [klant] luidt:

  PRIMAIR

  A. Te verklaren dat de tussen partijen gesloten overeenkomst rechtsgeldig in al hun onderdelen en geheel zijn ontbonden door de brief van 11 april 2013;

  B. [leverancier] te veroordelen om binnen acht werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen arbitraal vonnis aan [klant] tegen behoorlijk bewijs van betaling te voldoen:

  1. een bedrag ter zake van ontbindingsschade bestaande uit terugbetaling van alle betalingen gedaan door [klant] aan [leverancier] ad € 290.131,80 dan wel een door uw arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf 7 april 2013, dan wel vanaf een door uw arbiters te bepalen datum tot aan de dag der algehele voldoening;

  2. een bedrag van € 310.856,= aan schadevergoeding bestaande uit schade als gevolg van het handelen van [leverancier], dan wel een door uw arbiters vast te stellen bedrag aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW althans wettelijke rente vanaf de dag van de Memorie van Eis, dan wel vanaf een door uw arbiters te bepalen datum tot aan de dag der algehele voldoening;

  SUBSIDIAIR

  A. De tussen partijen gesloten overeenkomsten te ontbinden;

  B. [leverancier] te veroordelen om binnen acht werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen arbitraal vonnis aan [klant] te voldoen:

  1. schadevergoeding bestaande uit terugbetaling van alle betalingen gedaan door [klant] aan [leverancier] ad € 290.131,80 dan wel een door uw arbiters vast te stellen bedrag te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf datum ontbinding tot aan de dag der algehele voldoening.

  2. een bedrag van € 310.859,= aan schadevergoeding bestaande uit schade als gevolg van het handelen van [leverancier], dan wel een door uw arbiters vast te stellen bedrag aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW althans wettelijke rente vanaf de dag van de Memorie van Eis, dan wel vanaf een door uw arbiter te bepalen datum tot een de dag der algehele voldoening.

  Alles met veroordeling van [leverancier] in de kosten van het arbitraal geding en in de nakosten.

  17. De vordering van [leverancier] luidt:

  I. Dat eiseressen bij arbitraal vonnis niet ontvankelijk worden verklaard in hetgeen primair en subsidiair gevorderd, althans dat hen zulks wordt ontzegd.

  II. Dat eiseressen hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een bedrag ad € 146.625,23 (inclusief BTW),= aangevuld met de wettelijke handelsrente.

  III. Met veroordeling van eiseressen in alle kosten gerelateerd aan de procedure, meer in het bijzonder ter zake van honorarium arbiters en administratiekosten SGOA.

  Feiten

  18. [klant] en [leverancier] hebben op 16 september 2010 een overeenkomst gesloten op grond waarvan [leverancier] zich heeft verplicht de implementatie van het ERP – pakket uit te voeren alsmede het programmeren van diverse in de overeenkomst gespecificeerde koppelingen (hierna de “overeenkomst”). Met […] Holding B.V. (hierna “[… Holding B.V.]”) is een gebruikslicentieovereenkomst voor de betreffende programmatuur gesloten.

  19. De overeenkomst is gesloten onder toepasselijk verklaring van de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60 / 2003 (hierna de “FENIT voorwaarden”). De overeenkomst bepaalt verder in afwijking van voornoemde voorwaarden voor zover voor het hierna volgende relevant:

  a) [leverancier] neemt de totale project verantwoordelijkheid voor haar rekening (zie overeenkomst blz. 17 onder Hoofdaannemerschap)

  b) [leverancier] is resultaat en budget verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de in de overeenkomst opgenomen door [leverancier] te realiseren opdracht (zie bijlage 9 bij de overeenkomst onder 5).

  20. De oorspronkelijk beoogde opleverdatum wordt niet gehaald. Partijen verschillen van mening over de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.

  21. Op 6 mei 2011 laat [leverancier] weten aan [klant] dat ze verwacht 22 dagen extra werk te moeten besteden ten aanzien van de oorspronkelijk afgesproken 89 dagen in de overeenkomst. Tevens is er sprake van een nieuwe koppeling die zal moeten worden geprogrammeerd door [leverancier]. Partijen verschillen van mening over het moment waarop [leverancier] van de behoefte aan deze nieuwe koppeling op de hoogte werd gesteld. Vaststaat dat een en ander in ieder geval op 15 juli 2011 aan [leverancier] duidelijk moet zijn geweest op grond van een e-mail aan haar van die datum van de leverancier van de programmatuur waar de koppeling voor bedoeld was (hierna “[naam]-koppeling”).

  22. Op 29 september 2011 stuurt [leverancier] aan [klant] een “complete opsomming (na regelmatig overleg) gemaakt van het werk dat nog verricht moet worden om verantwoord live te gaan werken met ERP per 1 jan. a.s.” (hierna de “XX-puntenlijst”). Partijen komen overeen dat voor het afmaken van deze punten [klant] aan [leverancier] een bedrag van € 20.000 verschuldigd zal zijn.

  23. Bij e-mail van 19 oktober 2011 brengt [leverancier] aan [klant] een offerte uit voor de programmering van de [naam]-koppeling.

  24. In de loop van het jaar 2012 wordt de oplevering van de programmatuur meerdere malen uitgesteld. In oktober van dat jaar wordt door [klant] een externe IT-deskundige, [D (externe IT-deskundige)], ingeschakeld die de aan [klant] door [leverancier] geleverde programmatuur onderzoekt. [D (externe IT-deskundige)] komt, kort samengevat, tot de conclusie dat [leverancier] nog niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. De geleverde programmatuur voldoet niet aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties. Daarenboven zijn de afspraken uit hoofde van de XX-puntenlijst nog niet volledig nagekomen.

  25. Op 14 november 2012 vindt een bespreking plaats tussen partijen in het bijzijn van [D (externe IT-deskundige)]. [leverancier] laat weten dat zij geen verdere werkzaamheden meer wenst te verrichten tenzij de nog openstaande facturen door [klant] volledig worden voldaan. Dit wordt door [leverancier] aan [klant] bevestigd bij brief van 16 november 2012.

  26. Bij brief van 17 december 2012, waaraan een kopie van het rapport van [D (externe IT-deskundige)] is gehecht, stelt de advocaat van [klant] [leverancier] formeel in gebreke en sommeert [leverancier] de implementatie van de programmatuur uiterlijk 17 maart 2013 op te leveren. [klant] deelt [leverancier] mee dat zij de overeenkomst zal ontbinden indien niet aan de sommatie zal worden voldaan.

  27. Op 12 maart 2013 vindt bij [klant] een test van het systeem plaats in bijzijn van partijen en [D (externe IT-deskundige)]. Volgens [klant] maakte deze test, waarbij een aantal testscenario’s wordt doorlopen, duidelijk dat het systeem op dat moment nog niet aan de overeengekomen eisen voldeed.

  28. Daarop wordt door [klant] aan [leverancier] nog een laatste termijn gegund tot 6 april 2013 om het systeem conform de eisen op te leveren. Bij brief van 11 april 2013 laat de advocaat van [klant] aan [leverancier] weten dat [klant] de overeenkomst ontbindt en dat als gevolg daarvan ook [… Holding B.V.] en de aan [… Holding B.V.] gelieerde bedrijven de gebruikslicentieovereenkomst met betrekking tot de computerprogrammatuur ontbinden.

  Het geschil

  29. Het geschil tussen partijen betreft de nakoming van de overeenkomst van 16 september 2010 inzake de levering en implementatie van een ERP-systeem en de programmering van diverse koppelingen (hierna ook het “systeem”). [klant] is van mening dat zij [leverancier] rechtmatig in gebreke heeft gesteld en dat [leverancier] desondanks in gebreke is gebleven in de nakoming van de overeenkomst. [leverancier] is van mening dat de vertraging in de oplevering van het systeem te wijten is aan [klant], omdat [klant] regelmatig wijzigingen in de specificaties heeft aangebracht. Daarenboven is [leverancier] van mening dat zij niet in gebreke kon worden gesteld, aangezien [klant] zelf in verzuim verkeerde met betrekking tot de betaling van openstaande facturen.

  Samenvatting standpunt [klant]

  30. [klant] stelt zich op het standpunt dat [leverancier] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van 16 september 2010 en dat zij op grond van de door haar verstuurde ingebrekestelling in verzuim is. [klant] heeft op die grond de overeenkomst ontbonden en heeft daarmee recht op ongedaanmaking van de door haar verrichte prestatie en vergoeding van de door haar als gevolg van de ontbinding geleden schade. Voorts stelt zij dat door haar de verschuldigdheid van de nog openstaande facturen terecht is betwist zodat zij terzake de betaling daarvan niet in verzuim was.

  Samenvatting standpunt [leverancier]

  31. Het gros van de problemen en vertraging van het implementatietraject (hetgeen leidde tot de XX-puntenlijst) was terug te voeren op de vereiste koppelingen naar deelsystemen die niet in de overeenkomst waren opgenomen. Met regelmaat moest [leverancier] op verzoek van [klant] gerealiseerde koppelingen aanpassen aan de nieuwe, gewijzigde situatie.

  32. In 2012 bleven diverse door [leverancier] aan [klant] gestuurde facturen onbetaald. Op 16 november 2012 heeft [leverancier] met een beroep op de grote achterstand in de betaling van openstaande facturen haar werkzaamheden opgeschort. Aangezien al deze facturen hadden moeten worden betaald binnen 14 dagen, was [klant] ten tijde van de ingebrekestelling ter zake van betaling van deze facturen in verzuim. Volgens [leverancier] heeft [klant] nimmer tegen de facturen geprotesteerd. De conclusie van [leverancier] is dat zij niet door de ingebrekestelling namens [klant] in verzuim is geraakt. De overeenkomst kon dan ook niet worden ontbonden door [klant] en de vordering tot ongedaanmaking dient daarom te worden afgewezen.

  Beoordeling

  33. Tussen partijen staat vast dat, ongeacht hetgeen zich voor 3 oktober 2011 heeft afgespeeld, zij op die datum middels de door [leverancier] in overleg met [klant] opgestelde XX-puntenlijst overeenstemming hebben bereikt over de punten die door [leverancier] nog moesten worden afgewikkeld en wat daarvoor nog door [klant] zou moeten worden betaald (volgens [leverancier]’s eigen stellingen: “bevroren specificaties”). Voorts staat vast dat [leverancier] bij e-mail van 19 oktober aan [klant] een offerte heeft uitgebracht voor de vervaardiging van de [naam]-koppeling, welke offerte door [klant] werd aanvaard. Bij het uitbrengen van die offerte heeft [leverancier] geen voorbehoud gemaakt inhoudende dat de oplevering van de XX-puntenlijst door deze extra werkzaamheden zou worden vertraagd.

  34. Het bovenstaande brengt naar de mening van arbiters met zich mee, dat de klachten van [leverancier] over de periode tot eind 19 oktober 2011 voor het oordeel over dit geschil niet relevant zijn. Evenmin is voor de beoordeling relevant dat [klant] zich bij de selectie van het door [leverancier] aangeboden systeem van deskundige bijstand had voorzien. Partijen begonnen in feite op 19 oktober 2011 met een schone lei.

  35. [leverancier] lijkt te stellen dat [klant] ook na oktober 2011 regelmatig wijzigingen in de projectvoorwaarden aanbracht, doch dit wordt door [klant] gemotiveerd betwist. Naar de mening van arbiters bracht het feit dat partijen waren overeengekomen dat [leverancier] budget en resultaat verantwoordelijk zou zijn met zich mee, dat [leverancier] [klant] van enige daarna door [klant] veroorzaakte vertraging in het project, dan wel door [klant] veroorzaakte wijzigingen in specificaties, duidelijk en gedetailleerd op de hoogte had moeten stellen (mede in het licht van het feit, dat [klant] voor wat betreft de [naam]-koppeling uit mocht gaan van een maximum bedrag). Daar is niet van gebleken. [klant] mocht er daarom tot het moment van ontbinding van uit gaan dat [leverancier] in ieder geval de XX-puntenlijst en de [naam]-koppeling zou opleveren voor de in oktober 2011 overeengekomen prijs. [leverancier] stelt verder nog dat haar gebrekkige prestatie te wijten zou zijn geweest aan een gebrekkige projectleiding door [klant]. Met deze klacht komt zij te laat. Niet is gebleken dat [klant], als hiervan al sprake was, door [leverancier] terzake hiervan deugdelijk in gebreke is gesteld. Dat had wel op de weg van [leverancier] gelegen nu zij contractueel de verantwoordelijkheid voor de projectleiding droeg. Hierin kan de inschakeling van een externe adviseur door [klant] geen verandering brengen.

  36. Voorts blijkt uit de stellingen van [leverancier] zelf, dat ten tijde van de bijeenkomst op het kantoor van [klant] op 12 maart 2013 het systeem nog niet voldeed aan de in oktober 2011 overeengekomen eisen (zie punt 53 van de conclusie van antwoord van [leverancier]). Dit is ook aannemelijk gezien het feit dat [leverancier] naar eigen zeggen haar werkzaamheden had opgeschort.

  37. Naar de mening van arbiters staat daarmee vast dat ook op 11 april 2013 toen [klant] tot ontbinding van de overeenkomst overging het systeem nog niet aan die eisen voldeed, nu niet is gesteld noch gebleken, dat [leverancier] na 12 maart 2013 door zou zijn gegaan met haar werkzaamheden ten behoeve van [klant]. De eigen stellingen van [leverancier] bevestigen dit, nu zij onder andere erkent dat er een oplossing voor handen was voor de performance problemen, maar dat zij deze oplossingen niet had uitgevoerd omdat naar haar mening eerst de openstaande facturen moesten worden betaald.

  38. Het gevolg hiervan is dat de overeenkomst inderdaad is ontbonden, tenzij [klant] geacht kan worden in verzuim te zijn geweest op het moment dat zij [leverancier] in gebreke stelde bij brief van 17 december 2012. Immers, in dat geval, kon [leverancier] op dat moment haar werkzaamheden rechtmatig opschorten (zie ook artikel 7.4 van de FENIT voorwaarden).

  39. Volgens [klant] had zij de betreffende openstaande facturen aan [leverancier] geretourneerd, aangezien zij van mening was, dat deze facturen onjuist waren. [leverancier] betwist, dat zij de facturen retour heeft ontvangen. Dit lijkt echter onjuist, omdat in een door de projectleider van [leverancier] opgestelde notitie van 12 oktober 2012 staat vermeld: “Mondelinge afspraak gemaakt (met [initialen persoon] en [initialen persoon]) dat [initialen persoon] op zijn werkbonnen zal vermelden welk deel van de werkzaamheden onder de XX-puntenlijst valt en welk deel extra in rekening gebracht kan worden (z = XX puntenlijst, f = de facturering conform prijsafspraak). Sinds deze datum zijn niet alle in rekening gebrachte werkzaamheden van de [initialen persoon] door de [klant] geaccepteerd en zijn factureren teruggestuurd.”

  40. Tijdens de mondelinge behandeling is door [leverancier] aan de hand van haar producties 34 tot en met 36 nog betoogd dat een groot aantal openstaande facturen onbetwist zouden zijn geweest, althans niet konden worden betwist. Dit is echter onjuist gebleken. Ten aanzien van alle facturen was [klant] ter zitting in staat aan te tonen dat deze onjuist waren. [leverancier] heeft een en ander niet, althans onvoldoende weersproken.

  41. Dat [klant] onvoldoende medewerking zou hebben verleend is wel door [leverancier] gesteld, doch dit heeft zij verder niet, althans onvoldoende, toegelicht, zodat aan deze stelling voorbij kan worden gegaan.

  42. De conclusie van arbiters is dan ook dat [klant] de openstaande facturen terecht heeft betwist. Daarmee komt vast te staan dat [klant] op het moment van de ingebrekestelling van [leverancier] bij brief van 16 december 2012 niet in verzuim verkeerde.

  43. De ingebrekestelling door [klant] van 16 december 2012 voldoet naar de mening van arbiters verder aan de daaraan te stellen eisen en de daarin voor nakoming gestelde termijn van drie maanden was niet onredelijk (mede gezien het feit dat [leverancier] ter zitting desgevraagd heeft verklaard dat zij haar werkzaamheden in 60 dagen zou kunnen afronden, indien zij die gelegenheid nog zou krijgen). Voorts was naar de mening van arbiters op dat moment duidelijk aan welke verplichtingen [leverancier] diende te voldoen.

  44. Nu tevens vast is komen te staan dat ook na de ingebrekestelling [leverancier] haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen, is de overeenkomst op 11 april 2013 door [klant] rechtmatig ontbonden.

  45. Als gevolg van de ontbinding zijn beide partijen verplicht tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties (artikel 6:271 BW) nu naar de mening van arbiters voldoende is aangetoond dat [leverancier] ten aanzien van de door haar te leveren prestatie in verzuim was op het moment van de ontbinding, zodat ook aan de voorwaarde opgenomen in artikel 9.5 van de FENIT voorwaarden is voldaan.

   

  46. Dit heeft op de eerste plaats tot gevolg dat [leverancier] de door haar uit hoofde van de overeenkomst van [klant] ontvangen bedragen dient terug te betalen. Door [klant] is gesteld dat zij aan [leverancier] uit dien hoofde in totaal € 290.131,80 heeft betaald, welk bedrag door [leverancier] niet is weersproken.

  47. Op grond van artikel 10.1 van de FENIT voorwaarden is de totale aansprakelijkheid van [leverancier] wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Krachtens hetzelfde artikel valt onder directe schade in geval van ontbinding van de overeenkomst alleen - kort samengevat - (i) redelijke kosten voor het noodgedwongen operationeel houden van oude systemen, (ii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade en (iii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming en beperking van directe schade.

  48. De volgende door [klant] opgevoerde, en door [leverancier] betwiste, schadeposten komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze geen van alle voldoen aan de definitie van directe schade als hiervoor bedoeld:

  a) Schade niet digitaal factureren

  b) Kosten [bedrijfsnaam]

  c) Kosten [bedrijfsnaam]

  d) Kosten [D (externe IT-deskundige)]

  e) Schade door bestede uren personeel [klant]

  49. [klant] voert daarnaast nog als schadepost op de kosten van het langer noodgedwongen operationeel houden van haar oude systeem. Uit de ter zake als productie overgelegde facturen van [bedrijfsnaam] blijkt echter niet waarvoor de op de facturen vermelde bedragen in rekening zijn gebracht. [leverancier] heeft daarom naar de mening van arbiters terecht aangevoerd dat voornoemde schadepost, nu deze niet deugdelijk is gespecificeerd, niet voor vergoeding in aanmerking kan komen.

  50. De door [klant] ingestelde vordering tot vergoeding van als gevolg van ontbinding geleden schade komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

  De vorderingen

  In conventie

  51. Aangezien de tussen [leverancier] en [klant] en [… Holding B.V.] gesloten overeenkomsten terecht door [klant] per 11 april 2013 zijn ontbonden, kan de door [klant] ter zake gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen. De daaruit voortvloeiende ongedaanmakingsverplichting brengt met zich mee dat de vordering tot terugbetaling van de reeds door [klant] betaalde bedragen uit hoofde van de overeenkomst te vermeerderen met de wettelijke rente eveneens kan worden toegewezen, met dien verstande dat niet de door [klant] gevorderde wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW van toepassing is, maar de gewone wettelijke rente van artikel 6:119 BW. De wettelijke rente zal echter worden toegewezen lopend vanaf 18 april 2013, nu dit de in de brief van 11 april 2013 namens [klant] gestelde termijn was voor betaling van het daarin gevorderde bedrag.

  52. De vordering tot vergoeding van geleden schade zal, zoals hiervoor toegelicht, worden afgewezen.

  In reconventie

  53. Aangezien de tussen [leverancier] en [klant] gesloten overeenkomst terecht door [klant] per 11 april 2013 is ontbonden, kan de door [leverancier] ingestelde reconventionele vordering niet worden toegewezen.

  Proceskosten

  54. Arbiters stellen de kosten van de onderhavige arbitrage vast op € 27.919,00 (excl. BTW). De kosten zijn samengesteld als volgt:

  - registratiekosten (excl. BTW) € 900,00

  - administratiekosten (excl. BTW) € 4.469,00

  - honorarium arbiters (excl. BTW) € 22.050,00

  - verschotten (excl. BTW) € 380,00

  - kosten deponeren vonnis (BTW-vrij) € 120,00

   

  Partijen hebben reeds de volgende kosten voldaan aan de SGOA.

  [klant]

  - registratiekosten (excl. BTW) € 450,00

  - administratiekosten (excl. BTW) € 3.242,00

  - honorarium arbiters (excl. BTW) € 25.000,00

  - verschotten (excl. BTW) € 500,00

   

  Totaal: € 29.192,00

  [leverancier]

  - registratiekosten (excl. BTW) € 450,00

  - administratiekosten (excl. BTW) € 1.227,00

  - honorarium arbiters (excl. BTW) € 7.500,00

  - verschotten (excl. BTW) € 500,00

   

  Totaal: € 9.677,00

  55. [klant] heeft voor administratie- en registratiekosten aan SGOA € 3.692,00 betaald (ex BTW) en heeft € 25.500,00 (excl. BTW) in het depot gestort voor het honorarium en de verschotten van arbiters. [leverancier] heeft € 1.677,00 (excl. BTW) voor administratie- en registratiekosten betaald aan SGOA en heeft € 8.000,-- in het depot gestort voor het honorarium en de verschotten van arbiters. Voornoemde kosten ad € 27.919,00 (excl. BTW) zullen worden verrekend met de in depot gestorte bedragen ad € 38.869,00 (excl. BTW).

  56. Omdat beide partijen BTW-plichtig zijn zullen genoemde bedragen zonder BTW worden toegewezen, tenzij anders bepaald.

  57. Aangezien [leverancier] de stelling van [klant] dat partijen zouden hebben afgesproken dat zij ieder hun eigen kosten van juridische bijstand in deze arbitrage zouden dragen heeft betwist, en [leverancier] geen nader bewijs van haar stelling heeft aangeboden, geldt ter zake artikel 32 van het arbitragereglement Stichting Geschillenoplossing Automatisering, dat het scheidsgerecht de bevoegdheid geeft om de partij die in het ongelijk is gesteld te veroordelen tot betaling van een redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand van de wederpartij, indien en voor zover deze kosten naar het oordeel van het scheidsgerecht noodzakelijk waren. Het scheidsgerecht is van oordeel dat de door [klant] gevorderde kosten redelijk zijn en noodzakelijk waren, en acht het voorts redelijk dat de kosten van de arbitrage in conventie en reconventie, alsmede de kosten van juridische bijstand van [klant] volledig voor rekening van [leverancier], als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij, komen.

   

  De beslissing

  Het Scheidsgerecht, beslissend als goede mannen naar billijkheid:

  - Verklaart voor recht dat de tussen [klant] en [… Holding B.V.] enerzijds en [leverancier] anderzijds op 16 september 2010 gesloten overeenkomsten (met inbegrip van de ter zake later gemaakte aanvullende afspraken) per 11 april 2013 zijn ontbonden;

  - Veroordeelt [leverancier] om aan [klant] te crediteren en terug te betalen een bedrag groot € 290.131,80 te vermeerderen met de BTW, die overeenkomstig de onderliggende facturen destijds door [klant] is betaald, en de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW vanaf 18 april 2013 tot en met de dag waarop voornoemd bedrag door [leverancier] aan [klant] wordt betaald;

  - Veroordeelt [leverancier] in de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis vastgesteld op € 27.919,00 (excl. 21% BTW);

  - Verstaat dat deze kosten met de door [klant] bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering gestorte depot ad € 25.500,00 (excl. BTW) en betaalde registratiekosten ad € 450,00 (excl. BTW) en de door [klant] aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering betaalde administratiekosten ad € 3.242,00 (excl. BTW) zullen worden verrekend;

  - Veroordeelt [leverancier] om uit hoofde van deze kostenveroordeling te betalen aan [klant] € 18.242,00. Het batige saldo van het bij de SGOA in depot gestorte bedrag aan honorarium en onkosten en overige verschotten bedraagt derhalve € 10.950,00 (excl. BTW). SGOA zal dit bedrag, vermeerderd met 21% BTW, terugstorten aan [klant];

  - Veroordeelt [leverancier] om aan [klant] de door haar gemaakte kosten van juridische bijstand ad € 38.390,78 te vergoeden.

  Wijst af het meer of anders gevorderde.

  Haarlem, 3 maart 2014

  [arbiter 1] (voorzitter)

  [arbiter2]

  [arbiter3]

  Het geschil tussen partijen betreft de nakoming van de overeenkomst inzake de levering en implementatie van een ERP-systeem en de programmering van diverse koppelingen. Klant is van mening dat zij leverancier rechtmatig in gebreke heeft gesteld en dat leverancier desondanks in gebreke is gebleven. Leverancier is van mening dat de vertraging in de oplevering van het systeem te wijten is aan klant, omdat klant regelmatig wijzigingen in de specificaties heeft aangebracht. Het feit dat partijen waren overeengekomen dat leverancier budget en resultaat verantwoordelijk zou zijn brengt met zich mee, dat leverancier van enige, daarna veroorzaakte vertraging in het project, dan wel door klant veroorzaakte wijzigingen in specificaties, klant duidelijk en gedetailleerd op de hoogte had moeten stellen. Daarvan is niet gebleken. Klant mocht er daarom tot het moment van ontbinding van uit gaan dat in ieder geval de puntenlijst en de koppeling zou opleveren voor de in oktober 2011 overeengekomen prijs. De puntenlijst levert bovendien een set van "bevroren specificaties" op.
  Lees verder...
 • Vonnis 23: Ontevredenheid over oplevering van software aangaande een veilingsite Afnemer richt zich op de exploitatie van webwinkels en een website; leverancier schrijft software en heeft met afnemer overeenkomsten voor de levering softwareprogrammatuur van twee webwinkels. De veilingsite valt buiten de arbitrage. Afnemer beroept zich op de opschorting, het regelend recht van 6:52 en 6:127 e.v. BW, er is echter per algemene voorwaarden afgeweken door de bevoegdheid uit te sluiten. De vordering tot betaling van de facturen wordt toegewezen en afnemer wordt veroordeeld in de arbitragekosten, iedere partij draagt eigen proceskosten. 

  ARBITRAAL VONNIS

   

  In het arbitraal geding van:

   

  [Leverancier]

  gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres

  gemachtigde: [gemachtigde leverancier]

   

  tegen:

   

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [Afnemer]

  gevestigd te [vestigingsplaats], verweerster

  gemachtigde: [gemachtigde afnemer]

   

  [arbiter], wonende te [woonplaats]

  heeft het volgende arbitrale vonnis gewezen.

   

  1. Het scheidsgerecht

    

   1. De ondergetekende, [arbiter], wonend te [woonplaats], vormt het scheidsgerecht

    nadat hij daartoe door de SGOA is aangewezen en nadat hij zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

     

   2. De partijen zijn overeengekomen het onderhavige geschil ter beslechting aan de SGOA voor te leggen. Desgevraagd hebben zij bij de mondelinge behandeling van dit geschil de bevoegdheid van de arbiter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud erkend. Op grond van één en ander is de arbiter bevoegd kennis te nemen van de ingestelde vorderingen in dit arbitraal geding. De arbiter zal hierna in rechtsoverweging 5 zijn bevoegdheid vaststellen.

     

   3. De arbiter beslist naar de regelen des rechts en met inachtneming van het arbitragereglement van de SGOA.

     

  2. Verloop van de procedure

    

   1. Partijen worden hierna aangeduid als [leverancier] en [afnemer].

     

   2. [leverancier] heeft in de loop van de maand mei 2013 een ongedateerd Inleidend Verzoek ingediend met 26 producties. [afnemer] heeft op 27 mei 2013 per e-mail een Kort Antwoord op het verzoek van [leverancier] tot arbitrage gestuurd. [leverancier] heeft op 7 juli 2013 een Memorie van Eis met vier producties ingediend. [afnemer] heeft op 13 september 2013 gereageerd met een Memorie van Antwoord, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met

     

    vijftien producties. [leverancier] heeft daar op 7 oktober 2013 gerespondeerd met een Memorie van Antwoord in (lees:) voorwaardelijke reconventie, met vijf producties. [gemachtigde leverancier] voornoemd heeft tenslotte namens [leverancier] een opgave van kosten van rechtsbijstand overgelegd.

     

   3. De mondelinge behandeling heeft op 15 oktober 2013 te [plaats] plaatsgevonden.

     

   4. [leverancier] werd ter zitting vertegenwoordigd door [gemachtigde leverancier] voornoemd, alsmede de heer [A], statutair directeur van [leverancier].

     

   5. [afnemer] verscheen ter zitting vertegenwoordigd door [gemachtigde afnemer] voornoemd, alsmede de heer [B], statutair directeur. Als toehoorder was mevrouw [B] aanwezig. [leverancier] maakte geen bewaar tegen haar aanwezigheid.

     

   6. [gemachtigde leverancier] heeft de tekst van zijn mondelinge toelichting overhandigd aan de arbiter en aan [gemachtigde afnemer], die géén pleitnota heeft overgelegd. Partijen hebben aan de arbiter gevraagd uitspraak te doen op de overgelegde stukken en hun uitlatingen tijdens de mondelinge behandeling.

     

  3. De feiten en de stellingen van partijen waar de arbiter van uitgaat

    

   1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet, of niet voldoende gemotiveerd, weersproken het navolgende vast.

     

   2. [leverancier] voert een onderneming, gericht op onder meer het schrijven van software.

   3. [leverancier] heeft met [afnemer] overeenkomsten gesloten gedateerd op 15 september 2011, 19 maart 2012 en 27 maart 2012 voor het leveren van softwareprogrammatuur van twee webwinkels, genaamd [softwareprogramma 1] en [softwareprogramma 2], alsmede voor het leveren van beheercapaciteit, het zgn. [softwareprogramma 3] (hierna: “Overeenkomsten”, tenzij die overeenkomsten individueel worden besproken). Op de Overeenkomsten tussen partijen zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard. Deze bepalen onder meer dat geschillen zullen worden beslecht door arbitrage door de SGOA. Verder hebben partijen 21 maart 2011 een overeenkomst gesloten voor de levering van een veilingsite, de zgn. [site].

     

   4. De onderneming van [afnemer] is gericht op onder meer de exploitatie van webwinkels en een website, respectievelijk die aan derden tegen vergoeding ter beschikking te stellen.

     

   5. [afnemer] was en is niet tevreden over de werking van de software die [leverancier] heeft geleverd in het kader van de Overeenkomsten en de overeenkomst van 21 maart 2011. Overleg in der minne heeft niet tot een oplossing geleid.

     

   6. Ten aanzien van hun geschil over de levering van software aangaande de veilingsite hebben partijen op 24 februari 2012 een (lees:) vaststellingsovereenkomst gesloten. [afnemer] heeft de facturen aangaande deze overeenkomst intussen voldaan. In die vaststellingsovereenkomst hebben partijen onder meer bepaald dat geschillen zullen worden opgelost door éérst mediation via de SGOA te proberen. Mocht mediation niet tot het door beiden gewenste resultaat leiden, dan is uitsluitend de burgerlijke rechter bevoegd. Op deze grond zal de arbiter zich onbevoegd verklaren terzake van alle geschillen, respectievelijk vorderingen, met betrekking tot de veilingsite.

     

   7. [afnemer] heeft desgevraagd niet willen meewerken aan de in de vaststellingsovereenkomst van 24 februari 2012 bedoelde mediation.

     

  4. De vorderingen

    

   1. [leverancier] heeft bij Memorie van Eis haar eis geformuleerd. (Deze eis wijkt af van hetgeen zij bij Inleidend Verzoek had aangekondigd te zullen eisen.) [leverancier] heeft bij Memorie van Eis gevorderd, zakelijk weergegeven, bij arbitraal vonnis [afnemer] te veroordelen tot (i) betaling van € 24.077,58, inclusief omzetbelasting, wegens niet betaalde facturen ter zake van geleverde software, (ii) vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de respectieve facturen tot aan de dag van algehele betaling, (iii) betaling van de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten, begroot op € 2.2885,28, inclusief omzetbelasting, (iv) en betaling van schadevergoeding ad € 2.221,05, inclusief omzetbelasting, (v) alsmede betaling van de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van [leverancier] in verband met die arbitrage, alsmede de kosten van de arbitrageprocedure. Ter motivering van haar vordering heeft [leverancier] aangevoerd, kort weergegeven, dat zij heeft geleverd hetgeen partijen zijn overeengekomen.

     

   2. [afnemer] heeft geconcludeerd dat [leverancier] niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen , althans dat de vorderingen aan [leverancier] dienen te worden ontzegd, en dat [leverancier] moet worden veroordeeld in de proceskosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand en de kosten van arbitrage, één en ander uitvoerbaar bij voorraad. Ter motivering van haar standpunt heeft [afnemer] gesteld, kort gezegd, dat [leverancier] wanprestatie heeft geleverd en dat [afnemer] op deze grond niet gehouden is de facturen van [leverancier] te betalen. Een eventuele betalingsplicht aan de zijde van [afnemer] heeft zij mogen opschorten totdat duidelijk is welke schadevergoeding [leverancier] aan [afnemer] zou moeten voldoen. Verder heeft [afnemer] zich beroepen op haar recht op verrekening. Wettelijke rente is [afnemer] niet verschuldigd, omdat [leverancier] in verzuim is, respectievelijk omdat de rentevordering onvoldoende is gespecificeerd. Ook heeft [afnemer] aangevoerd dat zij geen betaling verschuldigd is wegens voorbereiding op mediation, omdat zij ondubbelzinnig en tijdig heeft geweigerd aan mediation mede te werken, zodat die - onvoldoende gespecificeerde - kosten onnodig en vermijdbaar zijn aangewend. [afnemer] heeft voorts gesteld dat de specificaties van de door [leverancier] overgelegde declaraties wegens rechtsbijstand terzake van buitengerechtelijk incassokosten onvoldoende zijn gespecificeerd en zijn gebaseerd op kopieën van declaraties gericht aan een partij, niet zijnde [leverancier] en die aan [afnemer] onbekend is, en verder dat buitengerechtelijke incassokosten niet verschuldigd zijn, omdat dergelijke activiteiten niet hebben plaatsgevonden. [afnemer] heeft betwist dat wettelijke rente verschuldigd is, omdat [leverancier] zèlf in verzuim is.

     

   3. In reconventie heeft [afnemer] gevorderd, zakelijk weergegeven, onder de voorwaarde dat de vorderingen van [leverancier] geheel of gedeeltelijk zouden worden toegewezen, voor recht te verklaren dat [afnemer] bevoegd is haar betalingen, die in de conventionele procedure worden gevorderd, op te schorten totdat het bedrag dat [leverancier] aan [afnemer] in reconventie is verschuldigd in of buiten rechte is vastgesteld, waarna de beide vorderingen met elkaar zullen worden verrekend en slechts een (gerechtelijke) titel kan ontstaan voor hetgeen na die verrekening de ene aan de andere partij verschuldigd is. Voorts heeft [afnemer] aangevoerd, kortweg, dat [leverancier] te laat heeft geleverd met als gevolg dat [afnemer] niet tijdig aan haar beoogde afnemer heeft kunnen leveren en die afnemer vervolgens is gefailleerd waardoor [afnemer] niet is betaald en dat zij [leverancier] deswege aansprakelijk houdt. Ook heeft [afnemer] gesteld dat de veilingsite grote gebreken vertoonde

     

    en onvoldoende heeft gefunctioneerd en dat zij [leverancier] in verband met die wanprestatie aansprakelijk houdt.

     

   4. [leverancier] heeft de gegrondheid van de reconventionele vordering gemotiveerd betwist, onder meer met een beroep op haar algemene voorwaarden, die opschorting en verrekening uitsluiten. Verder heeft [leverancier] aangevoerd, kort weergegeven en zowel in conventie, als in reconventie, dat zij de software volgens het bepaalde in de Overeenkomsten heeft geleverd, dat alle levertermijnen krachtens de algemene voorwaarden indicatief zijn, dat zij niet in gebreke is gesteld ter zake van de Overeenkomsten en evenmin in dat opzicht in verzuim is, dat zij klachten uit coulance heeft verholpen. [leverancier] heeft op al deze gronden gesteld niet aansprakelijk te zijn voor de gestelde schade aan de zijde van [afnemer]. De berekende rente is volgens [leverancier] tot stand gekomen op basis van een gangbaar rekenprogramma. Haar declaraties, waarvan zij kopie heeft overgelegd, zijn opgesteld op grond van aanwijzingen van een verzekeraar die na een onderzoek naar het contractmanagement bij [leverancier] een deel van [leverancier]’s schade heeft vergoed.

     

   5. Beide partijen hebben bewijs aangeboden.

     

  5. De beoordeling in conventie en in reconventie

    

   1. De arbiter stelt zijn bevoegdheid vast op grond van hetgeen is overwogen in rechtsoverwegingen 1.2 en 3.3. Uitsluitend ten aanzien van de vorderingen met betrekking tot van levering van software voor de twee webwinkels en de beheercapaciteit, voortvloeiend uit de Overeenkomsten, acht hij zich bevoegd. Op grond van de in rechtsoverweging 3.6 genoemde vaststellingsovereenkomst d.d. 24 februari 2012 acht hij zich onbevoegd te oordelen over het geschil over de veilingsite, omdat partijen in die vaststellingsovereenkomst ten aanzien van dat geschil arbitrage hebben uitgesloten en de burgerlijke rechter bevoegd hebben verklaard.

     

   2. Tussen partijen is niet in geschil dat de algemene voorwaarden van [leverancier] van toepassing zijn op de Overeenkomsten. Artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden bepaalt onder meer:

     

    “The parties shall set out the date or dates on which the Supplier shall invoice the fee for the agreed services to the Client in the agreement. Amounts due shall be paid by the Client in accordance with the payment terms that have been agreed or that are stated on the invoice. (...). The Client shall not be entitled to suspend any payments or to offset any amounts due.”

     

    Artikel 3.7 van voormelde algemene voorwaarden bepaalt:

     

    “If the Client fails to pay the amounts due or to pay the amounts due in a timely manner, statutory commercial interest shall be payable by the Client on the outstanding amount without a demand or notice of default being required. If the Client still fails to pay the amount owed after receiving a demand or notice of default, the Supplier may refer the debt for collection, in which case the Client shall also be obliged to pay all in-court and out-of-court expenses in addition to the total amount due, including all costs charged by external experts.”

     

   3. [afnemer] heeft zich beroepen op haar recht op opschorting, respectievelijk verrekening, op de grond dat [leverancier], kort gezegd, wanprestatie heeft geleverd. De arbiter wijst erop dat het recht van opschorting in artikel 6:52 e.v. Burgerlijk Wetboek, alsmede het recht van verrekening in artikel 6:127 e.v, regelend recht zijn. Partijen kunnen van regelend recht

     

    afwijken. Dit hebben zij gedaan met de in rechtsoverweging 5.2 geciteerde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden sluiten de bevoegdheid van [afnemer] tot opschorting of verrekening uit. Bovendien is gesteld, noch gebleken, dat [leverancier] door [afnemer] in gebreke is gesteld terzake van de Overeenkomsten, [leverancier] vervolgens in verzuim is gebracht en [afnemer] op grond daarvan de Overeenkomsten heeft ontbonden. De tussen partijen geldende Overeenkomsten zijn derhalve onverkort van kracht. De van de Overeenkomsten deel uitmakende algemene voorwaarden van [leverancier], die [afnemer]s recht van opschorting en het recht op verrekening uitsluiten, zijn om deze reden van toepassing. Uit het vorenstaande vloeit voort dat [afnemer] niet bevoegd is betalingen, die [leverancier] vordert, op te schorten of te verrekenen.

     

   4. Ter vermijding van misverstand wijst de arbiter erop dat de ingebrekestelling, die [afnemer] op 12 juni 2012 aan [leverancier] heeft gestuurd, uitsluitend betrekking heeft op de overeenkomst aangaande de veilingsite. Zoals hierboven is overwogen, hebben partijen in hun vaststellingsovereenkomst van 24 februari 2012 ten aanzien van de overeenkomst aangaande de veilingsite de burgerlijke rechter bevoegd verklaard. De arbiter heeft om deze reden geen bevoegdheid een oordeel uit te spreken over de gegrondheid van enige vordering die [afnemer] in verband met die overeenkomst pretendeert.

     

   5. Het door [leverancier] in algemene termen aangeboden bewijs is onvoldoende specifiek en ter zake doende. Het bewijsaanbod van [afnemer] is weliswaar voldoende precies, maar doet niet ter zake, gelet op hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot de toepasselijke algemene voorwaarden en de uit die voorwaarden voortvloeiende uitsluiting van de bevoegdheid tot opschorting of verrekening.

     

   6. Het vorenstaande brengt mee dat de vorderingen van [leverancier] tot betaling van haar facturen, als gespecificeerd in de Memorie van Eis in conventie en toegelicht bij de mondelinge behandeling op 15 oktober 2013, kunnen worden toegewezen. De arbiter zal beslissen als in het dictum vermeld.

     

   7. [leverancier] heeft in haar Inleidend Verzoek aangekondigd de kosten ter voorbereiding van mediation, als overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst d.d. 24 februari 2012, te zullen vorderen. In de Memorie van Eis heeft [leverancier] geen vordering ter zake van die kosten geformuleerd. Ten overvloede wijst de arbiter erop dat [afnemer] weliswaar haar verplichting tot medewerking aan mediation in verband met conflicten gerezen uit de overeenkomst betreffende de veilingsite niet nagekomen, maar [afnemer] heeft ondubbelzinnig en tijdig laten weten niet aan mediation te willen meewerken. De niettemin door [leverancier] bestede kosten ter voorbereiding zijn om deze reden tevergeefs en onnodig gemaakt. [afnemer] behoeft die kosten niet te voldoen.

     

   8. De vordering tot vergoeding van schade ad € 2.221,05, inclusief omzetbelasting, is onvoldoende onderbouwd. De arbiter zal die vordering afwijzen.

     

   9. Partijen hebben betrekkelijk uitvoerig gedebatteerd over de kostenveroordeling, de kosten van rechtsbijstand en de gevorderde rente. Uit de toepasselijke algemene voorwaarden van [leverancier] en het toepasselijk arbitragereglement van de SGOA vloeit voort dat [leverancier] als grotendeels in het gelijk te stellen partij aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in verband met de arbitrage en dat zij kan vorderen dat [afnemer] als grotendeel in het ongelijk te stellen partij in de kosten van arbitrage wordt veroordeeld. Dezelfde algemene voorwaarden bieden een grondslag voor de aanspraak op vergoeding van rente. [afnemer] heeft gesteld dat zij de renteberekening door [leverancier] niet kan controleren, maar deze stelling heeft zij onvoldoende onderbouwd en evenmin heeft

     

    5

     

    zij aangegeven op welke gronden de renteberekening door [leverancier] onjuist zou zijn. In één opzicht geeft de arbiter [afnemer] gelijk ten aanzien van de rentevordering. In het Inleidend Verzoek begroot [leverancier] de wettelijke rente over de openstaande facturen vanaf de respectieve vervaldata tot aan de dag van het Inleidend Verzoek op een bedrag ad € 1.521,26. Dit gedingstuk is evenwel ongedateerd. De arbiter zal uitgaan van de datum van het eerstvolgend gedingstuk aan de zijde van [leverancier], de Memorie van Eis d.d. 7 oktober 2013, in welk gedingstuk [leverancier] de rentevordering heeft geformuleerd. De berekening van de wettelijke rente zal vervolgens dienen uit te gaan van de hoofdvordering ad € 24.077,58, vermeerderd met voormeld rentebedrag ad € 1.521,26, in totaal € 25.598,84, tot aan de dag van algehele betaling. De arbiter zal beslissen als geformuleerd in het dictum.

     

   10. [leverancier] heeft in haar Inleidend Verzoek aangekondigd dat zij specificatie en onderbouwing van de gevorderde (buitengerechtelijke) incassokosten bij Memorie van Eis zal verstrekken. In dit gedingstuk ontbreken zowel de onderbouwing, als de specificatie van die vordering. In het volgende gedingstuk dat [leverancier] heeft overgelegd, de Memorie van Antwoord in (lees:) voorwaardelijke reconventie, ontbreken de aangekondigde onderbouwing en specificatie van de kosten van rechtsbijstand. Ter gelegenheid van pleidooi heeft [leverancier] enkele kopieën overgelegd van – kennelijk – declaraties. Het onderwerp van die declaraties luidt “Hoofddossier “[naam]”, terwijl de declaraties zijn gericht aan “[naam]” te [vestigingsplaats]. De arbiter volgt het verweer van [afnemer] dat dergelijke stukken geen toereikende onderbouwing vormen van de kosten aan de zijde van [leverancier] ter zake van rechtsbijstand met betrekking tot de onderwerpelijke arbitrale procedure. Die vordering zal de arbiter afwijzen.

     

   11. In het geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de conventionele vordering komt de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering aan de orde. De arbiter zal deze reconventionele vordering afwijzen. Dit volgt uit hetgeen de arbiter heeft overwogen met betrekking tot hetgeen partijen zijn overeengekomen in de Overeenkomsten, waarvan de algemene voorwaarden van [leverancier] deel uitmaken, aangaande de uitsluiting van het recht van [afnemer] op opschorting van betaling, of verrekening van vorderingen.

   

  De beslissing

   

  De arbiter, rechtsprekend in arbitraal geding, in conventie en in reconventie:

   

   1. veroordeelt [afnemer] tot betaling van een bedrag ad € 24.077,58 (vierentwintigduizendzevenenzeventigeuro en achtenvijftigcent);

     

   2. veroordeelt [afnemer] tot betaling van de wettelijke vertragingsrente over een bedrag ad

    € 25.598,84, vanaf 7 oktober 2013 tot aan de dag van algehele betaling;

     

   3. veroordeelt [afnemer] in de kosten van de arbitrage;

     

   4. veroordeelt ieder der partijen in hun eigen proceskosten;

     

   5. wijst het meer of anders gevorderde af;

     

   6. stelt de kosten van de arbitrage tot en met de deponering van het vonnis vast op: administratiekosten (ex BTW) ad € 1581,00

   

  registratiebedrag (ex BTW) ad

  € 900,00

  honorarium arbiter (ex BTW) ad

  € 3.300,00

  verschotten (ex BTW) ad

  299,72

  Totaal

  € 6.080,72

   

  6.7 Het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij voornoemde stichting in depot is gestort, respectievelijk betaald, ad in totaal € 6.061,00 (waarvan [leverancier] heeft betaald € 4.571,00 en [afnemer] € 1.490,00 (alles excl. btw), zal met de door hen verschuldigde arbitragekosten worden verrekend, hetgeen betekent dat [afnemer] aan [leverancier] € 4.571,00 (excl. BTW) verschuldigd is en dat er geen batig saldo is.

   

  Aldus gewezen te [plaats] op [datum].

   

  image

  [arbiter]

  Afnemer richt zich op de exploitatie van webwinkels en een website; leverancier schrijft software en heeft met afnemer overeenkomsten voor de levering softwareprogrammatuur van twee webwinkels. De veilingsite valt buiten de arbitrage. Afnemer beroept zich op de opschorting, het regelend recht van 6:52 en 6:127 e.v. BW, er is echter per algemene voorwaarden afgeweken door de bevoegdheid uit te sluiten. De vordering tot betaling van de facturen wordt toegewezen en afnemer wordt veroordeeld in de arbitragekosten, iedere partij draagt eigen proceskosten.
  Lees verder...
 • Vonnis 22: Nieuwe softwareapplicatie en daaraan gekoppeld een nieuwe website [klant] is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Belgisch recht, die zich richt op het leveren van koeriersdiensten. [leverancier] is een eenmanszaak die zich onder andere richt op het ontwikkelen en produceren van (maatwerk)softwareoplossingen. Voorafgaand aan de totstandkoming van voornoemde overeenkomst tussen partijen d.d. 14 juni 2011 (hierna: "de Overeenkomst") heeft [klant] bij diverse leveranciers van prijsopgaven opgevraagd teneinde over te kunnen gaan tot aanschaf van een nieuwe softwareapplicatie en daaraan gekoppeld een nieuwe website, teneinde haar dienstverlening ten behoeve van haar klanten verder te automatiseren. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In het arbitraal geding van:

  [klant]
  gevestigd te [vestigingsplaats],
  eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
  gemachtigde: [gemachtigde klant],

  tegen

  de eenmanszaak gedreven door de heer [A] KvK-inschrijving onder nummer [nummer]
  onder meer handelende onder de naam [bedrijfsnaam], en voorts handelende onder de
  naam [bedrijfsnaam]
  gevestigd te [vestigingsplaats],
  verweerster in conventie, eiseres in reconventie,
  gemachtigde: [gemachtigde leverancier]

  heeft Arbiter:

  [arbiter], wonende te [woonplaats],

  het navolgende vonnis gewezen.

  Zo in conventie als in reconventie

  1.
  Procesgang

  1.1. Eiseres in conventie ­ hierna tevens als verweerster in reconventie mede te noemen
  [klant] ­ heeft onder overlegging van 13 producties deze arbitrage bij de Stichting
  Geschil enoplossing Automatisering bij Inleidend Verzoek, ontvangen op 23 april 2013,
  aangemeld. Verweerster in conventie ­ hierna tevens als eiseres in reconventie aan te
  duiden als [leverancier] ­ heeft hierop een Kort Antwoord, ontvangen op 14 mei 2013,
  ingediend.

  1.2. Naar aanleiding van het Inleidend Verzoek en het Kort Antwoord heeft het bestuur van
  de Stichting Geschil enoplossing Automatisering de heer [naam] als arbiter benoemd, die
  zijn benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

  1.3. [klant] heeft bij schrijven, ontvangen op 5 juli 2013, een memorie van eis ingediend,
  waarbij zij 12 producties, genummerd 1 tot en met 12 heeft overgelegd. [klant] heeft
  daarbij naar Arbiter begrijpt ­ zakelijk weergegeven ­ het navolgende gevorderd:

  a) primair [leverancier] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad 22.500,- ter
  ongedaanmaking van aan [leverancier] betaalde vergoedingen te vermeerderen met
  wettelijke rente ex artikel 6:119a c.q. 6:119 BW vanaf de datum van het verzuim,
  dan wel 15 oktober 2012, dan wel vanaf de datum van dit vonnis;

  b) subsidiair de overeenkomst tussen [klant] en [leverancier] te ontbinden en [leverancier] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad 22.500,- ter
  ongedaanmaking van aan [leverancier] betaalde vergoedingen, te vermeerderen
  met wettelijke rente ex artikel 6:119a c.q. 6:119 BW vanaf de datum van het
  verzuim, dan wel 15 oktober 2012, dan wel vanaf de datum van dit vonnis;

  c) [leverancier] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad 2.019,76 aan
  aanvul ende schadevergoeding;

  d) [leverancier] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad 61,36 wegens het
  langer operationeel houden van het oude systeem;

  e) [leverancier] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad 5.000,- wegens kosten
  voor juridische bijstand, nadien nader gespecificeerd ­ zo begrijpt Arbiter uit de
  overgelegde specificaties ­ tot in totaal (inclusief de kosten voor het verweer in
  reconventie) 14.066,55 (excl. BTW);

  f)
  [leverancier] te veroordelen in de kosten van deze arbitrage;

  g) c t/m f te vermeerderen met wettelijke rente ex artikel 6:119a althans 6:119 BW
  vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

  1.4. Op verzoek van Arbiter heeft [klant] ter zitting bevestigd dat zij geen (aanvullende)
  schadevergoeding heeft gevorderd anders dan hierboven uitdrukkelijk vermeld.

  1.5. [klant] heeft productie 13 nadien overgelegd, ontvangen op 31 juli 2013.

  1.6. [leverancier] heeft haar memorie van antwoord, ontvangen op 2 september 2013, tevens
  inhoudende een memorie van eis in reconventie, ingediend, waarbij zij 4 producties,
  genummerd 1 tot en met 4 heeft overgelegd. [leverancier] heeft daarbij de stel ingen van
  [klant] in conventie bestreden en zij heeft naar Arbiter begrijpt ­ zakelijk weergegeven ­
  hem verzocht in conventie:

  a) [klant] niet-ontvankelijk te verklaren in haar vordering althans die vordering af te
  wijzen als zijnde ongegrond en/of onbewezen, met veroordeling van [klant],
  uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van dit geding inclusief het salaris van de
  gemachtigde van [leverancier].

  en in reconventie naar Arbiter begrijpt ­ zakelijk weergegeven ­ gevorderd:

  a) [klant] te veroordelen in medewerking aan oplevering van het project conform het
  voorstel van 19 februari 2013; of

  b) overdracht van de sourcecode aan [klant], waarbij [leverancier] daaraan vier uur
  ondersteuning zal verlenen.

  c) [klant], uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van dit geding inclusief
  het salaris van de gemachtigde van [leverancier].

  1.7. [klant] heeft daarop haar memorie van antwoord inzake de reconventionele vordering
  ingediend, ontvangen op 27 september 2013. Tevens zijn daarbij 3 aanvullende producties, genummerd 14 t/m 16 overgelegd. [klant] heeft daarbij de stellingen in
  reconventie van [leverancier] bestreden en zij heeft naar Arbiter begrijpt ­ zakelijk
  weergegeven ­ hem verzocht [leverancier] niet-ontvankelijk te verklaren, althans de
  vorderingen in reconventie van [leverancier] af te wijzen en tevens om [leverancier] te
  veroordelen in de kosten van juridische bijstand ­ welke inbegrepen zijn in het hierboven
  onder 1.3 (e) genoemde bedrag ­ en in de kosten van de arbitrage, te vermeerderen met
  wettelijke rente ex artikel 6:119a althans 6:119 BW vanaf de dag van dit vonnis tot aan
  de dag der algehele voldoening.

  1.8. Op 18 november 2013 heeft ten kantore van Arbiter te [vestigingsplaats] een mondelinge
  behandeling plaats gevonden, waarbij voor [klant] aanwezig waren haar gemachtigde
  [gemachtigde klant], de heer [A], directeur van [klant] en mevrouw [B], als stagiaire
  verbonden aan het kantoor van [gemachtigde klant]. [leverancier] was vertegenwoordigd
  door haar gemachtigde [gemachtigde leverancier] en de heer [C], eigenaar van
  [leverancier].

  1.9. Partijen hebben in deze zitting het woord gevoerd en hun vorderingen en verweren
  nader toegelicht. De gemachtigde van [klant] heeft bij die gelegenheid tevens
  pleitaantekeningen overgelegd. Tevens hebben beide partijen ter mondelinge
  behandeling vragen van de Arbiter beantwoord. Partijen hebben ter zitting getracht een
  minnelijke regeling te treffen, maar een voor beide partijen genoegzame oplossing werd
  niet bereikt.

  1.10. Bij schrijven van 19 november 2013 heeft de gemachtigde van [klant] een nadere akte in
  het geding gebracht, waarin de gemachtigde is ingegaan op de ter zitting door
  [leverancier] ingenomen stelling dat de vordering van [klant] niet-ontvankelijk diende te
  worden verklaard.

  1.11. Bij schrijven van 26 november 2013 heeft de gemachtigde van [leverancier] een
  antwoordakte in het geding gebracht, waarin de gemachtigde vasthield aan het ter zitting
  ingenomen standpunt ter zake van de ontvankelijkheid van de vordering van [klant].

  2.
  Bevoegdheid Arbiter; partij-aanduiding

  2.1. Tussen partijen is op 24 juni 2011 een ten processe overgelegde overeenkomst gesloten
  die, naar tussen partijen in confesso is, beheerst wordt door de algemene voorwaarden
  van [leverancier] 2011. De toepasselijke algemene voorwaarden van [leverancier] zijn
  door [klant] bij memorie van eis als productie 2 in het geding gebracht.

  2.2. Beide partijen hebben ter zitting van 18 november 2013 op een vraag van Arbiter
  nogmaals erkend dat de overeenkomst tussen partijen beheerst wordt door de in het
  geding gebrachte algemene voorwaarden van [leverancier].

  2.3. Artikel 12.2 van deze algemene voorwaarden bevat het navolgende arbitraal beding:

  "Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar
  aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst
  dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het
  gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig
  het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van
  partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en
  onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire
  maatregelen."

  2.4. Gesteld en niet weersproken staat vast dat partijen op 19 april 2013 zijn
  overeengekomen dat het scheidsgerecht slechts uit één arbiter bestaat.

  2.5. Tijdens de mondelinge behandeling is naar aanleiding van een vraag van Arbiter door de
  gemachtigde van [leverancier] aangevoerd dat [klant] de verkeerde partij in de arbitrage
  betrokken heeft en op die formele grondslag niet-ontvankelijk verklaard dient te worden
  in haar vorderingen jegens [leverancier]. [klant] heeft [leverancier] [bedrijfsnaam B.V.]
  aangeschreven. Tussen partijen staat vast dat een besloten vennootschap met die naam
  niet is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, en ook nooit ingeschreven is
  geweest. Blijkens de KvK-inschrijving onder nummer [nummer KvK] handelt de heer [C].
  onder meer onder de handelsnaam [LEVERANCIER] Consultancy en blijkens de
  processtukken zijdens [leverancier] en zoals ter zitting gesteld, handelt [leverancier]
  eveneens onder de handelsnaam [LEVERANCIER] Consulting. Vaststaat ook dat de
  arbitrageovereenkomst waarop een beroep gedaan wordt is gesloten tussen [klant] en
  [leverancier].

  2.6. Arbiter constateert dat [leverancier] tot aan de zitting nimmer verweer heeft gevoerd
  tegen de onjuiste partijaanduiding maar wel inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de
  vordering van [klant]. [leverancier] heeft zich blijkens haar processuele houding tot het
  moment van de zitting blijkbaar geen rekenschap gegeven van het feit dat de aanduiding
  in de stukken niet juist is. Kennelijk heeft [leverancier] aangenomen dat [klant] niet het
  oog had op een niet-bestaande besloten vennootschap maar op de eenmanszaak
  [leverancier]. Arbiter leidt uit die houding van [leverancier] af dat zij zeer wel begrijpt dat
  het hier om een tot haar gerichte vordering gaat. Arbiter stelt voorts vast dat [leverancier]
  niet in haar verdediging wordt geschaad indien de inhoudelijke behandeling doorgang
  vindt.

  2.7. Arbiter concludeert dat hij bevoegd is over de vordering van [klant] te oordelen en dat de
  door [leverancier] geformuleerde eis van niet-ontvankelijkheid gegrond op de stel ing dat
  [klant] de verkeerde partij in de arbitrage heeft betrokken, dient te worden afgewezen.

  2.8. Nu tussen partijen geen andersluidende afspraken zijn gemaakt zal Arbiter beslissen als
  goede man naar bil ijkheid.

  3.
  Vaststaande feiten

  3.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken c.q.
  op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties staat tussen
  partijen in deze arbitrale procedure het volgende vast.

  3.2. [klant] is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar
  Belgisch recht, die zich richt op het leveren van koeriersdiensten. [leverancier] is een
  eenmanszaak die zich onder andere richt op het ontwikkelen en produceren van
  (maatwerk)softwareoplossingen.

  3.3. Voorafgaand aan de totstandkoming van voornoemde overeenkomst tussen partijen d.d.
  14 juni 2011 (hierna: "de Overeenkomst") heeft [klant] bij diverse leveranciers van
  softwareoplossingen prijsopgaven opgevraagd teneinde over te kunnen gaan tot
  aanschaf van een nieuwe softwareapplicatie en daaraan gekoppeld een nieuwe website,
  teneinde haar dienstverlening ten behoeve van haar klanten verder te automatiseren.
  [leverancier] was één van de geselecteerde leveranciers die in dat kader een verzoek
  van [klant] heeft ontvangen. [klant] heeft in verband daarmee aan [leverancier] een e-
  mail gestuurd met daaraan gehecht diverse documenten die een beschrijving geven van
  het gevraagde systeem, alsmede voorbeelden van de gewenste visuele en functionele
  aspecten.

  3.4. Vervolgens heeft de heer [C] van [leverancier] telefonisch contact gezocht met de heer
  [A] van [klant] en hebben partijen afgesproken dat [klant] een reeds ontvangen
  concurrerende offerte althans de daarin opgenomen ureninschattingen zou doorsturen
  naar [leverancier] als basis voor haar eigen offerte. Mede op basis van die informatie
  heeft [leverancier] een offerte uitgebracht aan [klant] (vide Memorie van Eis, productie 1).
  Naar aanleiding van de offerte heeft [klant] [leverancier] voor overleg uitgenodigd;
  [leverancier] heeft dat aanvankelijk geweigerd in verband met reistijd en afstand waarop
  [leverancier] initieel niet is geselecteerd door [klant].

  3.5. Enige tijd nadien heeft [leverancier] alsnog een bezoek gebracht aan [klant]. Bij dat
  eerste gesprek waren aanwezig de heer [C] en de heer [A], beide voornoemd, alsmede
  een relatie van de heer [C]. Tijdens het gesprek spraken partijen onder andere over de
  mogelijkheid en wenselijkheid van het plaatsen van de applicatie in een cloud omgeving,
  over de sms-functionaliteit in de applicatie, alsmede over een mogelijk gezamenlijke
  toekomstige exploitatie.

  3.6. Partijen verschil en van inzicht omtrent de vraag of tijdens het eerste gesprek tevens de
  vraag aan de orde is geweest of een diepgaande analyse in de vorm van een
  requirements set up traject diende te worden verricht.

  3.7. [klant] en [leverancier] zijn op 14 juni 2011 de Overeenkomst aangegaan (zie Memorie
  van Eis, productie 1), met onder meer de volgende inhoud:

  a) De Overeenkomst (c.q. offerte) volgt het stramien van de eerdere offerte van een
  andere offrerende partij;

  b) [klant] geeft [leverancier] opdracht tot het "vanaf scratch" ontwikkelen van de Z 2.01-
  applicatie in .NET;

  c) de duur van de ontwikkeling en realisatie bedraagt maximaal 16 weken, met een
  extra mogelijke uitloop van 2 weken;

  d) voor eventuele onvoorziene additionele requirements na oplevering geeft
  [leverancier] de mogelijkheid om 5% (40 uur) meerwerk te verrichten zonder
  hiervoor een meerprijs in rekening te brengen;

  e) wijzigingsvoorstellen (o.a. met betrekking tot wijzigingen van specificaties,
  werkzaamheden of op te leveren producten) tijdens de looptijd van de
  Overeenkomst worden zo spoedig mogelijk door [leverancier] begroot en worden na formele schriftelijke acceptatie door [klant] beschouwd als meer/minderwerk;

  f)
  de algemene voorwaarden van [leverancier] zijn van toepassing op de
  Overeenkomst.

  3.8. Over de uitvoering van de Overeenkomst zijn tussen partijen problemen en geschil en
  ontstaan, over de inhoud en de gegrondheid waarvan partijen van mening verschil en.

  a) Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, mede na het moment van geplande
  oplevering van de applicatie, nieuwe website en documentatie, hebben partijen zeer
  uitvoerig per e-mail gecorrespondeerd over de inhoud van de op te leveren
  producten, de wensen van [klant] en over alternatieve (technische) oplossingen voor
  problemen die gaandeweg kenbaar zijn geworden.

  b) Eén en ander heeft uiteindelijk geleid tot een brief van 20 september 2012 waarin
  [klant] aan [leverancier] bericht dat de problemen ofwel binnen enkele weken dienen
  te worden opgelost, ofwel dat [leverancier] het door [klant] betaalde bedrag dient
  terug te storten. Ten minste zou een vergadering belegd dienen te worden, aldus
  [klant].

  c) Vaststaat dat [leverancier] de brief van 20 september 2012 niet heeft ontvangen. Op
  1 oktober 2012 heeft [klant] de brief opnieuw verzonden als bijlage van een op die
  datum verzonden brief; vaststaat dat [leverancier] die brief heeft ontvangen.

  d) Na 20 september 2012 hebben partijen per e-mail en brief met elkaar
  gecorrespondeerd over voortzetting van de werkzaamheden van [leverancier]
  alsmede over overdracht van source codes of doorontwikkeling door een andere
  partij.

  e) Per brief van 19 februari 2013 heeft de gemachtigde van [leverancier] een voorstel
  gedaan voor het alsnog finaliseren van de applicatie. Per brief van 7 maart 2013
  heeft [klant] dat tegenvoorstel niet geaccepteerd maar bevestigd dat de
  Overeenkomst is ontbonden.

  f)
  Uit de brief van 19 februari 2013 leidt Arbiter af dat op 11 januari 2013 een brief is
  verstuurd namens [klant], waarin aangeven is dat een regeling bereikt dient te
  worden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst ontbonden zal worden; deze brief is
  echter niet overgelegd.

  g) Uit de brief van 7 maart 2013 leidt Arbiter af dat sprake is geweest van aanvul ende
  ingebrekestelling van 19 november 2012, hetgeen [klant] ter zitting desgevraagd
  bevestigde; de betreffende brief is echter niet overgelegd.

  h) [klant] heeft bij brief van 7 maart 2013 aan [leverancier] bericht dat zij geen andere
  weg ziet dan het per direct beëindigen van de samenwerking.

  i)
  [klant] heeft vervolgens de onderhavige arbitrageprocedure geïnitieerd.

  4.
  Bespreking van de eisen en weren in conventie

  4.1. In aanvulling op hetgeen hierboven onder 2 reeds werd overwogen wordt hierna nader
  ingegaan op de (overige) eisen en weren in conventie.

  4.2. [klant] vordert (sub 1) primair betaling van een bedrag ad 22.500,- te vermeerderen
  met wettelijke rente vanaf de datum van het verzuim, 15 oktober 2012 dan wel de datum
  van dit vonnis, ter ongedaanmaking van aan [leverancier] uit hoofde van de
  Overeenkomst betaalde vergoedingen, en subsidiair dat het scheidsgerecht deze
  overeenkomst ontbindt.

  4.3. De primaire vordering sub 1 veronderstelt dat de Overeenkomst rechtsgeldig is
  ontbonden. Arbiter zal eerst nagaan of de ontbinding aan de daarvoor geldende
  (procedurele) voorwaarden voldoet. Voor ontbinding is primair het bepaalde in de
  toepasselijke voorwaarden van belang. Op grond van die voorwaarden komt een partij
  de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij,
  na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn,
  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de
  Overeenkomst.

  4.4. [klant] stelt bij brief van 7 maart 2013 vast dat de Overeenkomst is ontbonden onder
  meer omdat [leverancier] deugdelijk in gebreke zou zijn gesteld bij brief van 20
  september 2012 en bij brief van 19 november 2012. Voor zover een dan wel beide
  brieven al aan de inhoudelijke vereisten voor een ingebrekestelling voldoen, kan naar het
  oordeel van Arbiter op de inhoud van deze brieven geen beroep worden gedaan om vast
  te stellen dat [leverancier] op 15 oktober 2012 dan wel 7 maart 2013 zou zijn ontbonden.

  4.5. Door de brief van 19 november 2012 als (aanvullende) ingebrekestelling te betitelen
  heeft [klant] immers kennelijk zelf ook gemeend dat de Overeenkomst niet op 15 oktober
  2012 was beëindigd. Na de brief van 19 november 2012 heeft het nodige nadere overleg
  tussen partijen plaatsgevonden waarbij naar Arbiter begrijpt op 11 januari 2013 door
  [klant] per brief is aangegeven dat een regeling diende te worden bereikt bij gebreke
  waarvan de Overeenkomst ontbonden zou worden. [klant] oordeelde kennelijk zelf dat
  althans op dat moment de Overeenkomst nog niet was ontbonden.

  4.6. Alvorens verder nader in te gaan op de vraag of aan het vereiste van een deugdelijke
  ingebrekestelling wordt voldaan, zal worden onderzocht of sprake is van een
  tekortkoming van de zijde van [leverancier] welke een beroep op ontbinding van de
  Overeenkomst rechtvaardigt.

  4.7. [klant] heeft aangevoerd dat [leverancier] tekort is geschoten in de nakoming van haar
  verplichtingen uit de Overeenkomst, in het bijzonder:

  a) dat de (fatale) termijn voor nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst
  zijdens [leverancier] ­ zijnde een resultaatsverplichting ­ met (ten minste) 68 weken
  is overschreden; er is nog geen volledig werkende applicatie opgeleverd;

  b) dat [leverancier] tekortgeschoten is in haar onderzoeksverplichtingen ter zake van
  de eisen en wensen die [klant] aan een werkende applicatie stelde; en

  c) dat [leverancier] de deskundigheid ontbeerde die benodigd was voor het project.

  4.8. [leverancier] heeft deze stellingen gemotiveerd weersproken. Arbiter begrijpt de
  stellingen van [leverancier] aldus dat zij dit standpunt zijdens [klant] weerspreekt door (in
  het bijzonder) te wijzen op gebrek aan medewerking zijdens [klant], onduidelijkheid en
  wijzigingen in de door [klant] aangeleverde eisen en specificaties en het ontbreken van
  een uitgebreide inventarisatie ("requirement set up traject") van die wensen en
  specificaties.

  4.9. Op basis van de in de schriftelijke stukken en de tijdens de zitting uitgewisselde
  argumentatie concludeert Arbiter dat [leverancier] in aanmerkelijke mate tekort is
  geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Meer in het
  bijzonder acht Arbiter de volgende tekortkomingen voldoende bewezen en/of
  onvoldoende weersproken.

  a) Vaststaat dat de oplevering van een normaal functionerende en bruikbare
  applicatie, een vernieuwde website en de bijbehorende documentatie conform de
  specificaties en de Overeenkomst is uitgebleven binnen de daarvoor afgesproken
  termijnen ­ nog los van de vraag of die termijn een resultaats- of
  inspanningsverplichting meebrengt. [leverancier] verweert zich tegen de vertraging
  in oplevering door te stellen dat die (vol edig) is te wijten aan de houding van [klant],
  met name het continue wijzigen van haar wensen ten aanzien van de applicatie en
  website. Die houding van [klant] heeft, zoals Arbiter afleidt uit de overgelegde
  documentatie en uit het ter zitting verhandelde, daar weliswaar mogelijk gedeeltelijk
  aan bijgedragen, maar niet aannemelijk is geworden dat dit heeft kunnen leiden tot
  de ernstige overschrijding van de oplevertermijnen zoals heeft plaatsgevonden.
  Daar komt nog bij dat voor zover de te late oplevering deels al zou zijn te wijten aan
  de houding van [klant] en zo zij in het licht van de overeengekomen termijn voor
  oplevering deze wijzigingen al had moeten accepteren, het op de weg van
  [leverancier] zou hebben gelegen om [klant] nadrukkelijk te wijzen op de
  consequenties daarvan voor de (termijn voor) oplevering van het eindresultaat. Dit
  temeer in het geval als het onderhavige waarbij de klant een niet-deskundige
  afnemer is die de consequenties van zijn wijzigingsvoorstellen wel icht niet geheel
  goed kan overzien. Het bepaalde in artikel 7 van de toepasselijke algemene
  voorwaarden kan daaraan onder deze omstandigheden niet af doen. Van buiten
  haar macht gelegen omstandigheden zoals [leverancier] stelt, is hier dan ook geen
  sprake. Arbiter acht hierbij ook betekenisvol dat [leverancier] blijkens haar eigen
  voorstel van 19 februari 2013, na de lange periode die toen vanaf opdrachtverlening
  al was verstreken, op dat moment nog 8 à 10 weken nodig dacht te hebben om de
  applicatie op te leveren.

  b) [leverancier] is als professionele IT-leverancier gehouden bij de uitvoering van haar
  werkzaamheden de zorgvuldigheid te betrachten die van een goed opdrachtnemer
  mag worden verwacht. Daaruit volgt onder meer dat indien [leverancier] van oordeel
  zou zijn geweest dat een uitgebreid requirement set up traject noodzakelijk was
  voor het adequaat kunnen verrichten van haar werkzaamheden zij niet alleen [klant]
  een daartoe strekkend advies diende te geven maar ook [klant] uitdrukkelijk had
  dienen te wijzen op het randvoorwaardelijke karakter daarvan en haar te
  informeren/waarschuwen voor de gevolgen van het achterwege laten van een
  dergelijk traject.

  c) Los van de vraag of [leverancier] daadwerkelijk [klant] heeft geadviseerd een

  uitgebreid requirement set up traject te doorlopen, is niet komen vast te staan dat
  [leverancier] het doorlopen van een dergelijk traject als randvoorwaarde heeft
  gesteld voor het uitbrengen van een offerte dan wel de (verdere) uitvoering van
  werkzaamheden. Voorts is niet gebleken dat [leverancier] [klant] uitdrukkelijk heeft
  gewezen op de risico's verbonden aan het niet doorlopen van een dergelijk traject.
  Nu ook niet is komen vast te staan dat [leverancier] zich uitdrukkelijk schriftelijk
  heeft vrijgetekend voor de gevolgen van het achterwege laten van een uitgebreid
  requirement set up traject. draagt [leverancier] de risico's verbonden aan het niet-
  doorlopen van een dergelijk traject en kan zij zich in haar verhouding tot [klant] niet
  beroepen op de rechtsgevolgen daarvan. De inhoud van de Overeenkomst doet
  daaraan niet af.

  d) De door [klant] aangevoerde redenen voor vertraging liggende in de deskundigheid
  van het personeel van [leverancier] (MvE, punt 6) acht Arbiter gelet op de
  overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht onvoldoende
  bewezen.

  e) Voorts acht Arbiter het verweer dat betalingen deelacceptatie inhouden, zoals
  [leverancier] in haar memorie van antwoord onder punt 7 stelt onvoldoende
  bewezen. Betaling per milestone staat niet gelijk aan deelacceptatie. Het bepaalde
  in artikel 7 van de toepasselijke algemene voorwaarden kan daaraan onder deze
  omstandigheden niet af doen.

  4.10. Arbiter concludeert derhalve dat [leverancier] wanprestatie heeft gepleegd jegens [klant]
  doordat zij de afgesproken oplevertermijnen ernstig heeft overschreden en haar
  zorgplicht heeft geschonden. Deze wanprestatie ziet toe op wezenlijke verplichtingen
  van [leverancier] en rechtvaardigt een beroep op ontbinding door [klant]. Het door
  [leverancier] onder punt 4 in haar Memorie van Eis opgenomen bewijsaanbod om, zoals
  door haar omschreven "te laten zien wat zij tot heden heeft gepresteerd in het kader van
  de overeenkomst" acht Arbiter te weinig gericht en bepaald en zal derhalve worden
  gepasseerd. Dit geldt temeer voor het door [leverancier] gedane generieke bewijsaanbod
  onder punt 10 in haar Memorie van Antwoord.

  4.11. Arbiter acht de tekortkomingen zijdens [leverancier] voorts zodanig ernstig dat, gelet op
  de door [klant] gevoerde correspondentie - in het bijzonder haar brief van 11 januari
  2013 (voor zover kenbaar voor Arbiter) en haar brief van 7 maart 2013 - en mede gelet
  op de redelijkheid en bil ijkheid, Arbiter de Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden acht
  per 7 maart 2013. Het bepaalde in de Overeenkomst, en in het bijzonder artikel 9 van de
  toepasselijke algemene voorwaarden kan daaraan onder deze omstandigheden niet
  afdoen.

  4.12. De subsidiaire vordering sub a ­ als genoemd in paragraaf 1.3 ­ zal dan ook worden
  toegewezen. Arbiter veroordeelt [leverancier] om de door [klant] aan [leverancier]
  betaalde
  bedragen
  terug
  te
  betalen.
  Onbetwist
  staat
  vast
  dat
  de
  terugbetalingsverplichting
  22.500,- bedraagt. Arbiter acht termen aanwezig dit bedrag te vermeerderen met
  wettelijke rente vanaf 7 maart 2013.

  4.13. Gelet op het hiervoor bepaalde zal de vordering sub b worden afgewezen.

  4.14. Vordering sub c zal worden afgewezen. De hier bedoelde schade (kosten van onnodig
  aangeschafte software) is niet begrepen onder "directe schade" als bedoeld in artikel 10
  lid 1 van de toepasselijke voorwaarden en komt daardoor niet voor vergoeding in
  aanmerking.

  4.15. Vordering sub d zal worden toegewezen, gelet op artikel 10 lid 1 sub b van de
  toepasselijke voorwaarden.

  4.16. [klant] heeft sub e gevorderd [leverancier] te veroordelen tot betaling van de kosten voor
  juridische bijstand ad (in totaal voor conventie en reconventie) 14.066,55,-. Die
  vordering zal gedeeltelijk worden toegewezen als hierna in onderdeel 6 nader bepaald.

  4.17. Vordering van [klant] sub f zal gedeeltelijk worden toegewezen als hierna in het dictum
  bepaald.


  4.18. Tot slot acht Arbiter termen aanwezig [leverancier] conform vordering sub g te
  veroordelen tot betaling van de wettelijke rente voor handelstransacties over het in dit
  vonnis genoemde saldobedrag van 22.500,- (excl. BTW) alsmede over de aanvullende
  schadevergoeding ad 61,36 en over de kosten voor rechtsbijstand, als hierna in
  onderdeel 6 bepaald.

  4.19. Gegeven hetgeen hiervoor reeds in dit onderdeel alsmede in onderdeel 2 is overwogen,
  behoeft de vordering van [leverancier] in conventie geen nadere bespreking.

  5.
  Bespreking van de eisen en weren in reconventie

  5.1. In dit onderdeel 5 van dit vonnis worden de vorderingen in reconventie en de daartegen
  aangedragen weren besproken.

  5.2. In het licht van hetgeen bij de bespreking van de eisen en weren in conventie door
  Arbiter is overwogen worden de reconventionele vorderingen van [leverancier] door
  Arbiter afgewezen

  5.3. [leverancier] vordert in reconventie [klant] te veroordelen in medewerking aan oplevering
  van het project conform het voorstel van 19 februari 2013 of overdracht van de source
  code aan [klant], waarbij [leverancier] daaraan vier uur ondersteuning zal verlenen.

  5.4. Nu de ontbinding van de Overeenkomst is vastgesteld concludeert Arbiter dat de
  vordering van [leverancier] tot medewerking door [klant] aan oplevering van het project
  niet voor toewijzing in aanmerking komt.

  5.5. Datzelfde lot treft de vordering van [leverancier] tot veroordeling van [klant] aan
  medewerking aan overdracht van de source code. Zo de Overeenkomst al in een
  dergelijke verplichting voor [klant] zou voorzien kan deze gezien de ontbinding van de
  Overeenkomst niet worden gehonoreerd.

  5.6. [leverancier] vordert in reconventie ook dat [klant] wordt veroordeeld in de kosten van dit
  geding inclusief het salaris van de gemachtigde van [leverancier]. Arbiters verwijst voor
  de beoordeling van deze vordering naar hetgeen ter zake in het vervolg wordt
  opgemerkt.


  5.7. [klant] heeft in reconventie Arbiter verzocht [leverancier] niet-ontvankelijk te verklaren
  althans de vorderingen in reconventie van [leverancier] af te wijzen. In het licht van
  hetgeen hiervoor bij de behandeling van de vorderingen in conventie is overwogen
  behoeft deze vordering geen nadere bespreking.

  5.8. [klant] heeft op grond van artikel 30 van het toepasselijke Arbitragereglement SGOA
  reconventie Arbiter tevens verzocht [leverancier] te veroordelen in de kosten van
  juridische bijstand en in de kosten van de arbitrage, te vermeerderen met wettelijke rente
  ex artikel 6:119a althans 6:119 BW vanaf de dag van dit vonnis tot aan de dag der
  algehele voldoening. Deze vordering zal, zij het met matiging van het toe te wijzen
  bedrag, worden gehonoreerd zoals hierna bepaald.

  6.
  Kosten procedure en kosten rechtsbijstand

  6.1. Omdat [klant] ten aanzien van haar hoofdvordering in conventie voor een groot deel in
  het gelijk is gesteld en [leverancier] met betrekking tot haar vordering in reconventie
  vol edig in het ongelijk is gesteld, acht Arbiter het redelijk en bil ijk dat [leverancier] ook
  de kosten voor rechtsbijstand van [klant] in althans conventie draagt. Mede gezien de
  verhouding van die kosten tot de in het geding zijnde vorderingen zijdens [klant], ziet
  Arbiter aanleiding de hoogte van die kosten te matigen. In het dictum zal
  dienovereenkomstig worden beslist.

  6.2. Aangezien [klant] ten aanzien van haar hoofdvordering in conventie voor een groot deel
  in het gelijk is gesteld en [leverancier] met betrekking tot haar vordering in reconventie
  vol edig in het ongelijk is gesteld, acht Arbiter het voor wat betreft de kosten van de
  arbitrage redelijk en billijk dat [leverancier] driekwart van deze kosten draagt en [klant]
  een kwart. De kosten van deze arbitrage tot en met deponering van dit vonnis worden
  vastgesteld op 4.793,00 welk bedrag als volgt is samengesteld:
  -
  Administratie- en registratiekosten SGOA (excl. BTW)

  1.426,00
  -
  Honorarium arbiter (excl. BTW)

  3.150,00
  -
  Zittingskosten (excl. BTW)

  100,00
  -
  Kosten deponeren vonnis (BTW-vrij)

  117,00
  zodat [leverancier] 3.594,75 (excl. BTW) dient te dragen en [klant] 1.198,25 (excl.
  BTW).

  6.3. Partijen hebben reeds de volgende kosten voldaan aan de SGOA:

  a) [klant]:
  Registratiekosten:
  450,00
  Administratiekosten:
  526,00
  Depot Honorarium Arbiter:
  3.150,00
  Depot onkosten en overige verschotten:
  500,00
  Totaal:
  4.626,00

  b) [leverancier]:
  Registratiekosten:
  450,00
  Totaal: :
  450,00

  6.4. Het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij voornoemde Stichting in depot is gestort

  respectievelijk betaald ad in totaal 5.076,00 ex BTW (waarvan [klant] heeft betaald
  4.626,00 en [leverancier] 450,00 (al es excl. BTW), zal met de door hen
  verschuldigde arbitragekosten worden verrekend, hetgeen op basis van de sub 6.2
  bedoelde afspraak betekent dat [leverancier] ter zake nog een bedrag van 3.144,75
  (excl. BTW) aan [klant] zal dienen te voldoen en voornoemde Stichting aan [klant] zal
  terugstorten een bedrag van 283,00 (excl. BTW).

  In het dictum zal dienovereenkomstig worden beslist.


  7.
  Slotsom

  7.1. Gelet op het vorenstaande komt Arbiter tot de volgende uitspraak:


  RECHTDOENDE ALS GOEDE MAN NAAR BILLIJKHEID:

  ZO IN CONVENTIE ALS IN RECONVENTIE

  1. Veroordeelt [leverancier] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [klant] te betalen een
  bedrag van 22.500,- (zegge: tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro) te vermeerderen met
  wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 7 maart 2013 tot aan de dag der algehele
  voldoening alsmede een bedrag van 61,36 (zegge: eenenzestig euro en zesendertig
  eurocent) (exclusief BTW) te vermeerderen met wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf
  de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

  2. Veroordeelt [leverancier] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [klant] te betalen een
  bedrag van 10.000,- (zegge: tienduizend euro) (exclusief BTW) voor kosten voor
  rechtsbijstand in conventie en reconventie, te vermeerderen met wettelijke rente ex artikel
  6:119 BW vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

  3. Stelt de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis vast op in totaal
  4.793,00 (excl. BTW).
  4. Verstaat dat [leverancier] driekwart van die kosten en [klant] een kwart van die kosten aan
  de Stichting Geschil enoplossing Organisatie en Automatisering dient te betalen.
  5. Verstaat dat deze kosten met de door partijen bij de Stichting Geschil enoplossing
  Organisatie en Automatisering in depot gestorte bedragen zul en worden verrekend,
  hetgeen betekent dat [leverancier] aan [klant] binnen dertig (30) dagen na ondertekening
  van dit vonnis door arbiter nog dient te voldoen een bedrag ad 3.144,75 (excl. BTW).
  6. Veroordeelt [leverancier] tot betaling van de kosten van de arbitrage tot 3.594,75.

  7. Veroordeelt [klant] tot betaling van de kosten van de arbitrage tot 1.198,25.

  8. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.


  Aldus gewezen op 7 januari 2014 te Haarlem.

  [klant] is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Belgisch recht, die zich richt op het leveren van koeriersdiensten. [leverancier] is een eenmanszaak die zich onder andere richt op het ontwikkelen en produceren van (maatwerk)softwareoplossingen. Voorafgaand aan de totstandkoming van voornoemde overeenkomst tussen partijen d.d. 14 juni 2011 (hierna: "de Overeenkomst") heeft [klant] bij diverse leveranciers van prijsopgaven opgevraagd teneinde over te kunnen gaan tot aanschaf van een nieuwe softwareapplicatie en daaraan gekoppeld een nieuwe website, teneinde haar dienstverlening ten behoeve van haar klanten verder te automatiseren.
  Lees verder...
 • Bindend advies 4: Source Code Escrow overeenkomst [Klant] een internationaal opererend reisbureau is, voor wie snelle en adequate reactie op marktomstandigheden voor de bedrijfsvoering van vitaal belang is, bij gebreke waarvan grote verliezen kunnen worden geleden. [Leverancier] een in programmatuur voor de reiswereld gespecialiseerd softwarehuis is, dat op moment van het aanhangig maken van het geding bij de SGOA twee softwarepakketten op de markt brengt, te weten [product 1] voor backoffice accounting ten behoeve van reisagenten en [product 2] voor front- en backoffice werkzaamheden van touroperators. 

  BINDEND ADVIES

  In de zaak van:

  [Klant], gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

  rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar raadsman [gemachtigde klant], hierna te noemen: “[klant]”

  tegen

  De Besloten Vennootschap [leverancier],

  gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te [plaats],

  rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar raadsman [gemachtigde leverancier 1] en later door [gemachtigde leverancier 2],

  hierna te noemen: [leverancier]

  heeft de bindend adviseur

  [bindend adviseur 1] wonende te [woonplaats], voorzitter van de minitrialcommissie

  de navolgende beslissing gegeven.

  PROCESGANG

  1. Op 4 maart 2003 heeft de raadsman van [klant] bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Rijswijk, hierna: SGOA, het Inleidend Verzoek met drie producties ingediend voor een minitrial met bindend adviesprocedure inzake:

  a. een door de escrow notaris aan [klant] in eigendom over te dragen sourcecode, technische informatie en documentatie, die door [leverancier] in escrow gedeponeerd was;

  b. voorwaardelijk, mits [leverancier] hiermee instemt, te bepalen dat [leverancier] uit hoofde van haar tegenover [klant] gepleegde wanprestatie aan [klant] de geleden schade dient te vergoeden. De schade zal alsdan later in de bindend advies procedure worden gespecificeerd en gedocumenteerd.

  2. Vervolgens vindt tussen de raadlieden van partijen en de SGOA een briefwisseling plaats over onder meer de procestaal en het toepasselijke procedure reglement. In de brief van 14 mei 2003 van de SGOA wordt vastgesteld dat de voertaal tijdens de minitrial en de bindend advies procedure de Nederlandse taal zal zijn en dat het toepasselijk reglement het minitrial reglement zal zijn dat op 4 mei 1998 onder nummer 53/1998 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

  3. Bij schrijven van 1 mei 2003 van de SGOA worden als mediator benoemd: [bindend adviseur 1] als voorzitter c.q. bindend adviseur en [bindend adviseur 2] als secretaris. [Bindend adviseur 2] is evenwel verhinderd en het bestuur benoemt na overleg met partijen in zijn plaats [bindend adviseur 3] als secretaris. [Bindend adviseur 1] heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard.

  4. Op 9 mei 2003 reageert de raadsman van [leverancier] met een Kort Antwoord op het Inleidend Verzoek van 4 maart 2003. Bij deze reactie is een productie toegevoegd. De raadsman stelt uitdrukkelijk dat de enige kwestie die in deze procedure aan de orde kan komen, de vraag betreft of [klant] een titel heeft voor het verzoek tot de overdracht van broncode aan haar.

  5. Op 23 juni 2003 zendt de raadsman van [klant] aan de raadsman van [leverancier] en aan SGOA elf producties die [klant] in het geding wenst te brengen. Aan deze producties wordt op 27 juni 2003 een drietal producties toegevoegd.

  6. Op 1 juli 2003 vindt ten kantore van de SGOA de minitrial zitting plaats conform het bepaalde in artikel

  5 lid 7 van de op 23 maart 1994 tussen partijen gesloten “Source Code Escrow Overeenkomst”. Artikel 5 lid 7 luidt:

  “Indien Leverancier bezwaar maakt tegen de door Gebruiker verlangde eigendomsoverdracht, zullen partijen ter beantwoording van de vraag, of Gebruiker gemachtigd is die eigendomsoverdracht te verlangen binnen 10 dagen na de dag waarop door Leverancier hiertegen bezwaar is gemaakt, handelen overeenkomstig het Minitrial-Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te ‘s-Gravenhage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen. De uitspraak van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering zal voor de uitvoering van deze overeenkomst worden aangemerkt als een bindend advies.”

  7. Aan het begin van de zitting van 1 juli 2003 is door de voorzitter van de minitrial en bindend advies procedure vastgesteld dat partijen uitsluitend de competentie van de mediator c.q. bindend adviseur van de SGOA erkennen ten aanzien van de in artikel 5.1 sub d en 5.7 van de tussen partijen op 23 maart 1994 gesloten source code escrow overeenkomst bedoelde situatie. Artikel 5.1 sub d luidt:

  “In elk van de navolgende omstandigheden draagt de Notaris het Materiaal in eigendom over aan de Gebruiker:

  d) krachtens een vonnis van de bevoegde rechter dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan wel krachtens een uitspraak, verkregen na inschakeling van Stichting Geschillenoplossing Automatisering overeenkomstig artikel 5.6 of artikel 13.5 van deze overeenkomst, houdende dat de Notaris verplicht is het Materiaal en de Wijzigingen aan Gebruiker in eigendom over te dragen.”

  8. Tijdens deze zitting hebben zowel de raadslieden als de medewerkers van beide partijen het woord gevoerd en zijn zij in de gelegenheid gesteld op elkaars stellingen te reageren. De raadsman van [klant] heeft zijn aantekeningen ten behoeve van de mondelinge behandeling tijdens deze zitting overgelegd. [A], eigenaar en directeur van [leverancier], heeft zijn in de Engelse taal opgestelde toelichting (statement) voorgelezen en naar aanleiding daarvan ter adstructie van zijn stellingen samen met zijn statement een ordner overhandigd met producties bestaande uit tien toelichtende hoofdstukken.

  9. De raadsman van [klant] heeft geprotesteerd tegen het door [leverancier] tijdens de zitting in het geding brengen van het statement en de ordner met producties, omdat hij van de omvangrijke documentatie niet tijdig heeft kunnen kennisnemen en zich derhalve daarop niet heeft kunnen prepareren.

  10. Naar aanleiding hiervan is bij de mondelinge behandeling op 1 juli 2003 afgesproken dat de raadsman van [klant] alsnog de gelegenheid zou krijgen om zich voor 7 augustus 2003 uit te laten over de door [leverancier] tijdens de zitting in het geding gebrachte documentatie. De raadsman van [leverancier] zou op de reactie van de raadsman van [klant] tot uiterlijk 15 augustus 2003 schriftelijk kunnen reageren. Direct na de zitting zijn de gemaakte afspraken in een brief van SGOA vastgelegd en aan partijen verstuurd.

  11. Tijdens de zitting is het niet mogelijk gebleken tussen partijen een regeling in der minne omtrent het onderhavige geschil te treffen en is de voorzitter door beide partijen verzocht als bindend adviseur een bindend advies in deze kwestie aan partijen te geven.

  12. De raadsman van [klant] heeft op 7 augustus 2003 zijn reactie naar de wederpartij en SGOA verstuurd en op 15 augustus 2003 heeft de raadsman van [leverancier] per fax de SGOA en de raadsman van [klant] van zijn reactie op de hoogte gesteld.

  13. Zakelijk weergegeven verzoekt [klant] de SGOA vast te stellen of er gronden aanwezig zijn ten gevolge van verzuim door [leverancier] tot overdracht door de escrow notaris aan [klant] van de source codes van de programmatuur en de bijbehorende (technische informatie en documentatie), bekend onder de namen [product 1] en [product 2] tot en met de laatste update versie (update nummer 56).

  14. [Leverancier] stelt dat zij niet in verzuim is en dat zij haar verplichtingen voortspruitende uit de onderhoudsovereenkomst met betrekking tot [product 1] en [product 2] heeft nagekomen en dat derhalve aan [klant] niet de eigendom van de broncodes van [product 1] en [product 2] kan worden overgedragen.

  15. Tenslotte heeft de bindend adviseur op 8 september 2003 partijen verzocht om hem de licentie- en escrowovereenkomst betreffende de [product 2] programmatuur ter beschikking te stellen, alsmede de akte(n) van depot betreffende de [product 1] en [product 2] programmatuur en de opvolgende versies daarvan.

  16. De raadslieden van [klant] en [leverancier] hebben bij schrijven van 16 september respectievelijk 17 september 2003 hierop gereageerd. De raadslieden hebben beiden verklaard dat er nooit een afzonderlijke escrowovereenkomst of licentieovereenkomst voor [product 2] programmatuur is gesloten. Bij de brief van [klant] is een kopie van een brief van de Notaris [X] van 11 september 2003 met 5 kopieën van brieven gevoegd. De tekst van deze brief luidt:

  “Geachte heer [Z],

  Met referte aan uw e-mail van 10 september jl. zend ik u hierbij vijf brieven waarin wordt bevestigd de deponering van materiaal overeenkomstig het bepaalde in de tussen [leverancier], [klant] en ondergetekende gesloten Source code Escrow Overeenkomst. “Akten” van depot werden te dezer zake niet opgemaakt en kan ik u derhalve niet overleggen.

  Met vriendelijke groet, was getekend:

  [naam notariskantoor] [X]

  De data van depot overeenkomstig de vijf hierbij gevoegde brieven zijn: 10 juni 2002 (depot code: 80008596/02/3), 20 maart 2001 (depot code 80008596/01/3), 19 november 1998 (depot code: 80008596/981W1), 28 mei 1996 (depot code: 80008596/8), en 29 maart 1995 (depot code: 80008596/5).”

  FEITEN

  1. Het staat vast, althans niet weersproken, dat:

  a. Artikelen 5.1 sub d en 5.7 van de tussen partijen gesloten source escrow overeenkomst van 29 maart 1994 (productie 2 bij het inleidend verzoek van [klant] en hoofdstuk 10 “Discontinue services” van de ordner met producties van [leverancier]) vereisen dat de uitspraak in het onderhavige geschil geschiedt in de vorm van een bindend advies.

  b. [Klant] een internationaal opererend reisbureau is, voor wie snelle en adequate reactie op marktomstandigheden voor de bedrijfsvoering van vitaal belang is, bij gebreke waarvan grote verliezen kunnen worden geleden.

  c. [Leverancier] een in programmatuur voor de reiswereld gespecialiseerd softwarehuis is, dat op moment van het aanhangig maken van het geding bij de SGOA twee softwarepakketten op de markt brengt, te weten [product 1] voor backoffice accounting ten behoeve van reisagenten en [product 2] voor front- en backoffice werkzaamheden van touroperators.

  d. [Klant] en de rechtsvoorganger van [leverancier], [bedrijf A], op 14 juni 1992 een licentie overeenkomst betreffende [product 1], inclusief de ontwikkelsoftware [product 3] van [bedrijf B], hebben gesloten en dat [leverancier] alle rechten en verplichtingen uit die overeenkomst reeds op 22 januari 1992 van de curatoren van [bedrijf A] had overgenomen met uitzondering van de auteursrechten betreffende de ontwikkelsoftware [product 3] van [bedrijf B].

  e. [Leverancier] en [klant] de volgende overeenkomsten hebben afgesloten:

  1. een [product 1] onderhoudsovereenkomst op 16 juli 1992;

  2. een source code escrow overeenkomst op 23 maart 1994 betreffende het bij een notaris in consignatie geven en deponeren van de broncode (source code escrow) van de door [leverancier] aan [klant] in licentie gegeven programmatuur, onder partijen bekend als het “[product 1]” pakket, hierna te noemen: SCE;

  3. een [product 2] Onderhoudsabonnement op 31 augustus 2000 en op 15 juni 2001; en

  4. op 1 september 2001 een Urencontract betreffende de aanpassing van [product 1] en [product 2] programmatuur ten behoeve van individuele projecten.

  f. De SGOA ex artikelen 5.1 sub d en 5.7 van de SCE slechts bevoegd is kennis te nemen van een tussen partijen gerezen geschil betreffende de afgifte c.q. eigendomsoverdracht van source codes cum annexis en middels een bindend advies na een te houden mini trial vast te stellen of er al dan niet gronden aanwezig zijn tot overdracht door de Notaris ([X] of diens plaatsvervanger) van het Materiaal aan [klant]. “Het Materiaal” en de daarbij behorende wijzigingen, updates, nieuwe releases, correcties en wijzigingen in de broncodes zijn in de considerans van de SCE overeenkomst gedefinieerd als volgt:

  “In aanmerking nemende:

  - Leverancier zal daartoe de broncode(s) van de Programmatuur alsmede een kopie van de bijbehorende hulpprogrammatuur, met uitzondering van [product 1], tezamen met de technische informatie en documentatie zoals nader omschreven in de Bijlage bij de overeenkomst vastleggen op een afzonderlijke voor Gebruiker bruikbare gegevensdrager die door de Notaris daartoe aan haar ter beschikking wordt gesteld (hierna gezamenlijk te noemen het “Materiaal”). Het Materiaal zal vervolgens worden teruggegeven aan de Notaris. Met betrekking tot alle wijzigingen, updates, nieuwe releases en correcties die door de Leverancier in het kader van de Licentie-overeenkomst en toekomstige aanvullende overeenkomsten aan Gebruiker worden verstrekt alsmede wijzigingen in de broncodes, (hierna te noemen: de “Wijzigingen”), zal Leverancier op een identieke wijze, de kopieën van broncodes en bijbehorende technische informatie en documentatie vastleggen op een afzonderlijke voor Gebruiker bruikbare gegevensdrager en deze aan de Notaris toevertrouwen. Dit dient minimaal eenmaal doch maximaal zesmaal per jaar uitgevoerd te worden.”

  De escrowovereenkomst merkt in de considerans ten aanzien van de programmatuur op:

  “Deze programmatuur is onder partijen ook bekend als het “[product 1]”.

  g. Ernstige problemen omtrent het onderhoud door [leverancier] van de [product 1] en [product 2] programmatuur tengevolge van de millennium bug (Y2K) en de EURO conversie zijn opgetreden, vastgelegd in emails, aanmaningen en ingebrekestellingen van 4 en 18 juli 2002 zijdens [klant].

  h. Sinds augustus 2002 [leverancier] geen medewerkers meer in dienst heeft en dat de zaken worden behartigd door de directeur die heen en weer reist tussen de Verenigde Staten en Europa.

  i. Er ten processe geen afzonderlijke escrowovereenkomst en/of licentieovereenkomst voor [product 2] programmatuur tussen partijen aan bindend adviseur is overgelegd en dat het bindend adviseur ook anderszins niet is gebleken van het bestaan van afzonderlijke escrow- en licentieovereenkomsten ten aanzien van de [product 2]-programmatuur.

  OVERWEGINGEN:

  De bindend adviseur is tot de volgende overwegingen gekomen:

  1. Voor de beoordeling van de vraag of er voor de escrow notaris gronden zijn om het Materiaal (waaronder de broncode van de programmatuur) aan [klant] in eigendom over te dragen, dient door de bindend adviseur te worden vastgesteld of de omstandigheden die zo’n overdracht rechtvaardigen vervuld zijn. In het algemeen geldt, dat escrow van de broncode er toe strekt om de continuïteit voor de gebruiker van het softwarepakket te waarborgen (zie J.M.A. Berkvens e.a., ‘Achter de schermen van automatiseringscontracten’ , 2e druk, 1989, Alphen aan den Rijn blz. 154 en blz.

  305-307). Het ligt dan ook voor de hand dat in de beoordeling van de bindend adviseur het optreden van discontinuïteit voor wat betreft de ondersteuning door [leverancier] een grote rol speelt.

  2. In de considerans van de SCE overeenkomst van 23 maart 1994 wordt hieromtrent vermeld onder “In aanmerking nemende:

  - Leverancier heeft zich met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering van Gebruiker verplicht de Gebruiker in staat te stellen onder omstandigheden toegang te kunnen hebben tot en gebruik te kunnen maken van de broncodes, alsmede technische informatie en documentatie betreffende de Programmatuur.”

  3. Om discontinuïteit risico’s te voorkomen is derhalve conform de SCE overeenkomst door [leverancier] ten behoeve van de [klant] bij de notaris het ‘Materiaal’ gedeponeerd en gedeponeerd gehouden. Nieuwe versies van het Materiaal zijn blijkens de onder A 16 van dit Bindend Advies vermelde brieven eveneens gedeponeerd.

  4. Met betrekking tot wijzigingen bepaalt de SCE overeenkomst in artikel 1.3:

  “In geval van Wijzigingen zal leverancier de Notaris hiervan onverwijld berichten, waarna de Notaris en Leverancier zullen handelen overeenkomstig het gestelde in de vorige twee leden. Bindend adviseur concludeert hieruit dat de strekking van deze bepaling is dat voor escrowing van broncodes geldt dat de gedeponeerde sources en de daarbij behorende documentatie en de wijzigingen daarop een getrouwe afspiegeling (authentiek) dienen te zijn van de op dat moment bij de gebruiker afgeleverde software in object code.”

  5. De in het geding door partijen gebrachte SCE overeenkomst van 23 maart 1994 bevat een bepaling waarin een regeling wordt gegeven voor de vraag wanneer [leverancier] in verzuim geraakt en als gevolg daarvan door de Notaris het Materiaal wordt overgedragen.

  6. De slotzin van artikel 5.1 lid c van de SCE overeenkomst luidt:

  “De Leverancier raakt in verzuim indien hij, na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij hem een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Licentie- overeenkomst en/of uit de onderhoudsovereenkomst en/of uit de onderhavige overeenkomst jegens Gebruiker blijvend niet nakomt”.

  7. In de tussen partijen op 16 juli 1992 gesloten onderhoudsovereenkomst (productie Hoofdstuk 10 van de producties van [leverancier]) zijn in artikel 3 en 4 de volgende responsnormen vermeld:

  “Behoudens het geval dat er sprake is van overmacht, zal [leverancier] met deze werkzaamheden aanvangen binnen 4 uur na storingsmelding, waarbij de tijd tussen 18:00 uur en 9:00 uur niet wordt meegerekend.”

  “Indien cliënt dit wenst, zal [leverancier], indien noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de cliënt binnen 24 uur na de storingsmelding overgaan tot het opnieuw installeren van de [product 1]- programmatuur.”

  Dezelfde norm wordt in de [product 2] onderhoudsovereenkomst van 31 augustus 2000 gehanteerd.

  8. Daaruit concludeert bindend adviseur, dat voor [leverancier] als responsnorm geldt, dat [leverancier] met de onderhoudswerkzaamheden binnen 4 uur na de storingsmelding moet zijn begonnen en dat de 24 uurstermijn te rekenen vanaf de storingsmelding als kritisch moet worden beschouwd voor het [product 1] systeem en wel zodanig dat tot herinstallatie van [product 1] zou moeten worden overgegaan.

  9. Uit de producties van [klant] blijkt dat sinds mei 2001 en in elk geval vanaf juli 2002 [leverancier] niet meer binnen de overeengekomen responstijdnorm aan haar onderhoudsverplichtingen heeft voldaan en dat de oplossing van de gerezen problemen, zo die werden opgelost, aanzienlijke tijd vergden, zoals ondermeer blijkt uit correspondentie over de EURO conversie, de Reportwriter en de Turnover Realization, die allen als een standaard functie van [product 1] moeten worden beschouwd. [Klant] heeft blijkens [klant]’s producties sinds 2001 vele malen (laatstelijk op 29 januari 2003) [leverancier] in gebreke gesteld wegens het overschrijden van de responstijdnorm zoals bedoeld in de onderhoudsovereenkomst en het niet adequaat of te laat oplossen van gerezen problemen. Het te laat verhelpen van de problemen blijkt uit de door [leverancier] zelf opgestelde en tussen partijen vastgestelde prioriteitenlijst (zie productie 2 [klant]), waarvan het laatste probleem (hooking screens) op 1 januari 2003 had moeten zijn opgelost.

  10. [Leverancier] heeft in haar brief van 12 augustus 2002 toegegeven dat zij niet tijdig haar onderhoudsverplichtingen heeft nagekomen. [A] schrijft in deze brief:

  “I am in receipt ofyour letter of August 5 due to circumstances beyond our control it was impossible to meet your deadline of August 8th...... Unfortunately it wasn’t until two days later (your 8th of August deadline) that [K] informed me he would not review what was done ....On the 9th of August we attempted to load your database on our computer. When we loaded this database it filled the hard drive and cause our computer to lock up. We then spent all day Friday the 9th and are still working on it today the 12th.” (Zie bijlagen bij de brief van de raadsman van [klant] van 27 juni 2003 [klant] als aanvulling op productie 3)

  11. [Leveranciers]’s beroep op “circumstances beyond our control”, d.w.z. de weigering van [K] van [klant] om een programma te evalueren, dat door een [product 3] programmeur in de Verenigde Staten voor [leverancier] ten behoeve van [klant] was geschreven, terwijl dat tot de werkzaamheden van [leverancier] behoort, levert naar het oordeel van bindend adviseur geen overmacht op waarop [leverancier] met succes een beroep zou kunnen doen.

  12. De continuïteit van de door [leverancier] uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van [klant] is ernstig in gevaar gekomen omdat sinds 1 augustus 2002 alle medewerkers [leverancier] hadden verlaten en er geen directe ondersteuning meer door [leverancier] aan [klant] kon plaatsvinden. Weliswaar heeft [leverancier] blijkens haar brief van 7 augustus 2002 aan [klant] om deze situatie op te vangen een beroep gedaan op [bedrijf C], hierna [bedrijf C], om per 1 september 2002 voor en namens [leverancier] onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van [klant] te verrichten, maar [klant] had goede redenen om een dergelijk aanbod niet te aanvaarden. Te meer daar blijkens de aangetekende brief van [klant] van 13 augustus 2002 zij in het verleden slechte ervaringen had gehad met de door [bedrijf C] ingezette medewerker, die niet of nauwelijks over kennis van de specifieke [product 1] en [product 2] programmatuur bleek te beschikken. De betrokken medewerker ([L]) van [bedrijf C] geeft in een email van 31 oktober 2002 - 10:50 aan [B] (ex-medewerker van [leverancier]) toe dat hij niet voldoende materiekennis betreffende het Materiaal bezit om adequate ondersteuning aan [klant] te verlenen (zie productie 8 van [klant]).

  13. Niet weersproken door [leverancier] is de schriftelijke verklaring van [K] van [klant] van 4 augustus 2003 met een bijlage: de email van 1 augustus 2001 van [A] aan [M], (zie bijlage 2 van de brief van [gemachtigde klant] van 5 augustus 2003), waarin [K] melding maakt van het ontbreken van een back- up procedure bij [leverancier]. In zijn verklaring staat: In juni 2001 bleek dat [C] (voormalig medewerker van [leverancier]) de laptop van [leverancier] met de enig juiste versie van de ontwikkelsoftware, per ongeluk onbruikbaar heeft gemaakt. Om deze reden heeft [O] alle beschikbare versies op kantoor van [leverancier] verzameld (oud en nieuw), op een CD gezet en meegenomen naar [klant]. Hier heeft [O] in samenwerking met ondergetekende gezocht naar de best bruikbare versie en is getracht zoveel mogelijk de oorspronkelijke versie te benaderen. Dit zou het uitgangspunt worden voor de verdere ontwikkeling. Let wel; wanneer [leverancier] een backup-procedure had gehanteerd was de oorspronkelijke ontwikkelomgeving niet verloren gegaan. [Leverancier] heeft hiermee de continuïteit van [klant] in gevaar gebracht.

  14. Het verweer van [leverancier] komt er zakelijk weergegeven op neer, dat niet zij, maar juist [klant] haar verplichtingen voortvloeiende uit de onderhoudsovereenkomst niet zou hebben nagekomen, onder meer tengevolge van [klant]’s weigering om via dial-in ondersteuning te leveren en dat derhalve [leverancier] niets te verwijten valt.

  15. In het Kort Geding vonnis van 28 februari 2003 (zie productie 4 van [klant]) is door de Voorzieningenrechter (Rechtbank te Haarlem) beslist, dat [leverancier] ten onrechte geweigerd heeft om de software update betreffende de ‘‘Turnover Realisation” per email aan [klant] te leveren. Bindend adviseur deelt dat oordeel van de Voorzieningenrechter. Immers onderhoud bij [klant] via een dial-in procedure houdt in, dat direct in de live omgeving van de gebruiker ([klant]) kan worden geïntervenieerd. [Klant] heeft er belang bij de integriteit en continuïteit van haar informatiesystemen te beschermen en stelt derhalve terecht dat eerst de software aanpassingen in een eigen testomgeving dienen te worden beproefd om daarna naar eigen inzicht zelf te beslissen of en wanneer de aanpassingen in live-omgevingen worden geladen (zie de ordner van [leverancier]onder hoofdstuk Dial IN (gele tab) fax van 17 februari 2003 van [B]) De emails in de productie van [leverancier] in het onderhavige hoofdstuk tonen overigens niet aan dat er ook feitelijk sinds 1 augustus 2002 door [leverancier] of een door haar aangewezen derde bij [klant] is ingebeld. Dat wordt ook in alle toonaarden door [klant] bestreden. Bovendien kan in redelijkheid van [klant] niet worden gevergd dat zij een door haar als incompetent beschouwde derde toegang verleent tot haar informatiesysteem. Nu niet is gebleken dat met betrekking tot de [product 2] programmatuur een licentie- of een escrowovereenkomst in schriftelijke vorm is gesloten, blijft de vraag onder welke titel [klant] gebruik maakt van de [product 2] programmatuur. Het komt bindend adviseur niet aannemelijk voor dat de [product 2] programmatuur zonder voorwaarden door [leverancier] aan [klant] ter beschikking is gesteld. In bijlage A behorende bij de [product 2]-onderhoudsovereenkomst van 31 augustus 2000 wordt onder het kopje ‘kosten onderhoudsabonnement’ onder meer vermeld: de jaarlijkse kosten

  (exclusief BTW) zijn als volgt opgebouwd: - kosten [product 2]-licentie Hfl. 7.500. Daaruit volgt in ieder geval dat er op enigerlei wijze een gebruiksrecht voor [product 2] is verleend, maar niet meer of minder dan dat. Alle andere rechten en verplichtingen zijn louter speculatief.

  16. Weliswaar is door de raadsman van [leverancier] (zie de brief van 9 mei 2003 van [gemachtigde leverancier 1]) gesteld dat zowel de broncodes van de [product 1]- als [product 2]-programmatuur in escrow waren gedeponeerd bij de Notaris op grond van de SCE overeenkomst, welke verklaring bij brief van 17 september 2003 van [gemachtigde leverancier 2] werd ingetrokken, maar uit de brief van [gemachtigde leverancier 2] van 14 augustus 2003 ([A] has simply stated that the [product 2] software is in the possession of the notary ..... ) en de email aan [C] (medewerker van [leverancier]) van 6 juni 2001- 09:50 subject Escrow back up van [A] (We do not provide them a full backup. We place a full backup at the Notaris) (zie ordner producties [leverancier] hoofdstuk Source Code Reference) concludeert de bindend adviseur dat de indruk wordt gewekt, dat kennelijk wel tegelijkertijd de sources van [product 1] en [product 2] bij de Notaris werden gedeponeerd. Bindend adviseur heeft evenwel geen feitelijk onderzoek bij de Notaris verricht naar de inhoud van de escrow depot van [leverancier] zodat hieromtrent geen zekerheid is verkregen. Omdat de Source Code Escrow overeenkomst van 23 maart 1994 de programmatuur als ‘[product 1]’ aanduidt en omdat in de bijlage bij deze overeenkomst de onderdelen van

  [product 1] gedetailleerd zijn omschreven en in die omschrijving met geen woord over [product 2] wordt gesproken, houdt de bindend adviseur het er voor dat de escrow op grond van deze overeenkomst niet tevens de [product 2] programmatuur omvatte.

  17. Noch uit de in het geding gebrachte stukken, noch uit de verklaringen tijdens de mondelinge behandeling is gebleken, dat de bevoegdheid, die bindend adviseur heeft op grond van de SCE overeenkomst van 23 maart 1994 ook voor (de escrow van) de [product 2] programmatuur zou gelden. Bindend adviseur merkt hierbij op dat pas voor het eerst melding wordt gemaakt van [product 2] in het [product 2] urencontract van 15 juni 2000. Het tijdstip van sluiting van deze overeenkomst ligt zo ver af van de contractsdatum van de SCE overeenkomst, dat het niet waarschijnlijk is dat op 23 maart 1994 partijen reeds hadden voorzien dat toekomstige programmatuur onder dezelfde escrow regeling als die van kracht is voor [product 1], zou komen te vallen. Ook is niet gesteld of gebleken dat [product 2] een

  “wijziging” van [product 1] zou zijn, welke ‘‘Wijzigingen’’ op grond artikel 1.3 van de SCE- overeenkomst ook aan de Notaris zouden moeten zijn toevertrouwd.

  CONCLUSIE

  Op grond van het bovenstaande komt bindend adviseur tot de gevolgtrekking, dat:

  a. de continuïteit voor [klant] betreffende het Materiaal in gevaar is gebracht door het ontbreken van een back-up procedure bij [leverancier]en omdat [leverancier] niet aan de overeengekomen en derhalve in acht te nemen respons normen zoals vermeld in de respectievelijke onderhoudsovereenkomsten heeft voldaan, daardoor tekort geschoten is;

  b. in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens [klant] en vervolgens in verzuim is geraakt en gebleven;

  c. de continuïteit met betrekking tot het Materiaal afwezig is door het feit dat [leverancier] geen medewerkers sinds augustus 2002 in dienst heeft en tussen partijen geen overeenstemming is bereikt over de overdracht van de onderhoudsverplichtingen van [leverancier] aan een derde partij, waardoor

  het voor [leverancier] feitelijk onmogelijk is om de onderhoudsverplichtingen na te komen;

  d. [klant] haar verplichtingen voortvloeiende uit de [product 1] en [product 2] onderhoudsovereenkomsten volledig is nagekomen;

  e. bindend adviseur slechts bevoegd is met betrekking tot het Materiaal en de Wijzigingen in de zin van de SCE-overeenkomst en niet ten aanzien van de [product 2] programmatuur bij gebreke van een escrow overeenkomst [product 2] betreffende;

  f. derhalve de gronden zijn gerealiseerd om uitvoering aan artikel 5.1 sub d van de SCE overeenkomst van 23 maart 1994 betreffende het Materiaal te geven.

  Gezien het feit dat het in deze procedure gaat om een minitrial met bindend advies, dragen partijen de kosten van de minitrial en het bindend advies overeenkomstig het bepaalde artikel 7 van het minitrialreglement gelijkelijk. Kosten van dit bindend advies worden gesteld op Euro 12.198,-- exclusief BTW.

  BINDEND ADVIES:

  Gelet op vorenstaande komt bindend adviseur tot de volgende voor partijen bindende beslissing:

  Verstaat, dat, nu bindend adviseur heeft vastgesteld, dat er gronden aanwezig zijn ten gevolge van verzuim door en de discontinuïteit van [leverancier] tot overdracht door de Notaris aan [klant] van de broncodes van de programmatuur bekend onder de naam [product 1] tot en met de laatste update versie (update nummer 56), alsmede alle bijbehorende in escrow gegeven technische informatie en documentatie, een en ander ook wel gedefinieerd als het Materiaal en Wijzigingen daarop, uitvoering gegeven moet worden aan het bepaalde in artikel 5.1 sub d van de SCE overeenkomst, door middel van een aangetekende brief van [klant] aan de Notaris onder bijvoeging van dit Bindend Advies.

  De kosten van deze minitrial en bindend advies worden gesteld op Euro 10.530,-- (ex BTW) aan honorarium voor bindend adviseur en secretaris, Euro 868,-- (ex BTW) aan administratiekosten en Euro 800,-- (ex BTW) voor registratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Het totaal van deze bedragen dient door elk der partijen ieder voor de helft binnen zeven dagen na deze beslissing te worden overgemaakt op de bankrekening nr. [bankrekeningnummer] van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Rijswijk. Het bedrag dat reeds door elk der partijen ter zake bij voornoemde Stichting in depot is gestort, zal op de verschuldigde kosten in mindering worden gebracht.

  Aldus gewezen op 29 september 2003 te ‘s-Gravenhage,

  [bindend adviseur 1]

  [Klant] een internationaal opererend reisbureau is, voor wie snelle en adequate reactie op marktomstandigheden voor de bedrijfsvoering van vitaal belang is, bij gebreke waarvan grote verliezen kunnen worden geleden. [Leverancier] een in programmatuur voor de reiswereld gespecialiseerd softwarehuis is, dat op moment van het aanhangig maken van het geding bij de SGOA twee softwarepakketten op de markt brengt, te weten [product 1] voor backoffice accounting ten behoeve van reisagenten en [product 2] voor front- en backoffice werkzaamheden van touroperators.
  Lees verder...
 • Bindend advies 3: Op tijd opgeleverd? Het standpunt van [opdrachtgever] komt er, samengevat, op neer dat [opdrachtnemer] niet heeft voldaan aan haar verplichting om een geïmplementeerd en geaccepteerd systeem op te leveren voor 1 maart 2005. Op deze grond vordert [opdrachtgever] betaling van een boete groot € 99.127,--. [Opdrachtgever] stelt zich voorts op het standpunt dat tussen haar en [opdrachtnemer] geen andere opleverdatum is overeengekomen, maar dat [opdrachtnemer] te laat heeft geleverd en [opdrachtgever] daar weinig tegen kon aanrichten. Van een toestemming om later op te leveren is naar de mening van [opdrachtgever] geen sprake geweest. 

  BINDEND ADVIES

  Inzake:

  Stichting [opdrachtgever], gevestigd [adres] te [plaats]

  tegen:

  [opdrachtnemer] B.V. , gevestigd [adres] te [plaats]

  heeft bindend adviseur, [bindend adviseur], wonende te [woonplaats],

  het volgende bindend advies gewezen.

  Procesgang

  1. Partijen zijn op 30 november 2005 schriftelijk overeengekomen hun geschil door middel van bindend advies conform het reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: SGOA) te laten beslechten.

  2. Op 13 december 2005 is [bindend adviseur] door partijen, uit de door de SGOA voorgelegde lijst, als bindend adviseur gekozen. Op 20 december 2005 is [bindend adviseur] tot bindend adviseur benoemd.

  3. Partijen zijn vervolgens, conform art. 10.3 van het Bindend Advies Reglement, in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk toe te lichten. Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

  4. Op 19 mei 2006 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij werd [opdrachtgever] vertegenwoordigd door [A] en [B] en [opdrachtnemer] (hierna: [opdrachtnemer]) door [K] en [L].

  Geschil

  5. In november 2003 is door [opdrachtgever] een RFP uitgeschreven in het kader van een Europese aanbesteding voor de levering van een geautomatiseerd systeem, het [naam systeem] [afkorting naam systeem]). Op 23 december 2003 is door [opdrachtnemer], althans haar rechtsvoorganger, een offerte ter zake uitgebracht. Tussen partijen is op of omstreeks 27 augustus 2004 een Implementatie Overeenkomst (hierna: (de) Overeenkomst) gesloten.

  6. In de Overeenkomst is een boeteclausule opgenomen in art. 6, die luidt:

  Artikel 6. Boete

  6.1 Indien de Implementatie door Leverancier alsmede de acceptatie hiervan door Afnemer, door oorzaken aan zijde van Leverancier, niet uiterlijk 31 december 2004 heeft plaatsgevonden, zal de Leverancier zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare niet voor compensatie vatbare boete verbeuren aan de Opdrachtgever ter hoogte van vijf procent van de implementatiekosten, zoals aangegeven in onderdelen A en B van de aanbieding EEG. 230357.23. 12.2003/HP hoofdstuk 5.4. Deze boete laat de overige rechten van de opdrachtgever, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

  6.2 Indien de Implementatie door Leverancier en acceptatie hiervan door Afnemer, door oorzaken aan zijde van Leverancier, niet uiterlijk 1 maart 2005 heeft plaatsgevonden, zal de Leverancier zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare niet voor compensatie vatbare tweede boete verbeuren aan de opdrachtgever ter hoogte van vijfenveertig procent van de implementatiekosten, zoals aangegeven in onderdelen A en B van de aanbieding EEG.230357.23.12.2003/HP hoofdstuk 5.4. Ook deze boete laat de overige rechten van de opdrachtgever, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

  6.3 Indien de Implementatie door Leverancier en acceptatie hiervan door Afnemer niet uiterlijk 1 maart 2005 heeft plaatsgevonden, wordt de duur van de volgende overeenkomsten Software Licentie Overeenkomst [afkorting naam systeem], kenmerk D WR2004-0 1; Onderhoudsovereenkomst [afkorting naam systeem], kenmerk D WR2004-02; Overeenkomst Gebruik en Onderhoud [XXX] Stream, kenmerk [opdrachtgever]2004-03, als aangegeven in artikel 4.1 van deze overeenkomsten, in die zin verlengd dat de duur van deze overeenkomsten wordt aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op 1 juli 2004, met een optionele verlenging van twee (2) keer twee (2) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij Afnemer per aangetekend schrijven, uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de lopende periode, te kennen geeft geen verdere verlenging van deze overeenkomsten te wensen.

  6.4 Leverancier en Afnemer bespreken eenmaal per twee weken - in een gezamenlijk Stuurgroepoverleg - de voortgang van het project en de eventuele knelpunten daarin. Afnemer zal, wanneer hij voorziet dat zich de situatie zal voordoen dat de boeteclausule als bedoeld in lid 1 of 2 van toepassing zal zijn, dat op zo vroeg mogelijk tijdstip in het Stuurgroepoverleg melden.

  Standpunten [opdrachtgever]

  7. Het standpunt van [opdrachtgever] komt er, samengevat, op neer dat [opdrachtnemer] niet heeft voldaan aan haar verplichting om een geïmplementeerd en geaccepteerd systeem op te leveren voor 1 maart 2005. Op deze grond vordert [opdrachtgever] betaling van een boete groot € 99.127,--.

  8. [Opdrachtgever] stelt zich voorts op het standpunt dat tussen haar en [opdrachtnemer] geen andere opleverdatum is overeengekomen, maar dat [opdrachtnemer] te laat heeft geleverd en [opdrachtgever] daar weinig tegen kon aanrichten. Van een toestemming om later op te leveren is naar de mening van [opdrachtgever] geen sprake geweest.

  9. [Opdrachtgever] heeft gehandeld conform het tussen partijen overeengekomen PID (Project Initiatie Document). [Opdrachtgever] erkent geen nieuwe PID te hebben opgesteld, maar wel te hebben gehandeld conform de herziene planning, die eveneens gericht was op oplevering uiterlijk 1 maart 2005.

  10. Reeds op 11 augustus 2004, voor de ondertekening van de overeenkomst tussen partijen, is een “Testplan Implementatie [naam systeem] [opdrachtgever]” opgesteld. De acceptatiecriteria zijn onder meer dat de (deel)produkten moesten voldoen aan de specificaties zoals vastgelegd in de inrichtingsdocumenten, de analyserapporten dataconversie en voor zover van toepassing, de functionele ontwerpen. De daar aan ten grondslag liggende notitie is op 6 september 2004 door de Stuurgroep bekrachtigd.

  11. Pas in januari 2006 heeft [opdrachtgever] [opdrachtnemer] decharge verleend, maar ook daarna vertoonde het systeem nog ernstige problemen, zoals lange doorlooptijden van onder andere AKR- verwerking en journalisering.

  12. De uitloop is voornamelijk te wijten aan de onvoldoende kwaliteit van de diverse proef conversies. Bovendien is bij herhaling gebleken dat fouten die uit eerdere versies van de programmatuur gehaald waren in latere versies weer terugkwamen.

  13. De vertragingen hebben geleid tot frustratie bij de key-users, maar opmerkingen betreffende vertragingsacties van medewerkers zijn onjuist.

  14. [Opdrachtgever] heeft extra kosten moeten maken door het langer in de lucht houden van de oude systemen.

  Standpunten [opdrachtnemer]

  15. Oorspronkelijk was opleverdatum 1 januari 2005, maar deze is in onderling overleg gewijzigd naar 1 maart en later naar 1 april 2005. De datum waarop de boete verschuldigd zou zijn, is derhalve niet meer van toepassing.

  16. [Opdrachtgever] was verantwoordelijke voor de aansturing van het project. De einddata zijn eenzijdig door [opdrachtgever] vastgesteld. De aansturing van het project heeft te wensen overgelaten.

  17. [Opdrachtgever] heeft nagelaten vooraf te bepalen op basis van welke criteria zij tot acceptatie zou overgaan.

  18. Conform het Plan van Aanpak is [opdrachtgever] verantwoordelijk voor het project. [opdrachtnemer] heeft bij herhaling aangegeven dat zij alleen een boete verschuldigd is als de oorzaak van de vertraging ook daadwerkelijk bij [opdrachtnemer] is gelegen. Vertraging in de acceptatietesten valt daar niet onder.

  19. De vertraging is niet aan [opdrachtnemer] te wijten geweest.

  20. In tegenstelling tot hetgeen in de brainstormsessie d.d. 17 november 2004 is afgesproken is geen nieuw Plan van Aanpak door [opdrachtgever] opgesteld. De testvoortgang is, in tegenstelling tot de afspraken, slechts incidenteel gerapporteerd.

  21. Door vakantie van key users is testen uitgelopen. Hoofdoorzaak van de uitloop is de onwil van de key- users om te testen.

  22. Op grond van de toepasselijke voorwaarden vindt automatische acceptatie plaats door in gebruik nemen van het systeem. [Opdrachtgever] heeft het systeem voor 1 maart 2005 in gebruik genomen en derhalve geaccepteerd.

  23. De vertraging is mede te wijten geweest aan een groot aantal RFC’s (request for change), waardoor additionele software ontwikkeld moest worden.

  24. [Opdrachtnemer] heeft gewaarschuwd tegen het gelijktijdig doorvoeren van een reorganisatie en implementeren van een nieuw geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem. [Opdrachtnemer] is evenwel geen adviseur, maar slechts een partij die pakketten installeert. [naam systeem} is succesvol bij

  14 klanten geïmplementeerd. De reorganisatie heeft geleid tot vertraging, omdat er onrust binnen de organisatie is ontstaan.

  Beoordeling van het geschil

  25. De overeenkomst d.d. 31 augustus 2004 vermeldt als voorwerp van de overeenkomst:

  Leverancier verbindt zich jegens Afnemer om, in overeenstemming met het bepaalde in het Project initiatiedocument “Implementatie [naam systeem] [opdrachtgever]” (verder te noemen ‘PID’, aan deze Overeenkomst gehecht als bijlage 1), het [afkorting naam systeem] systeem te implementeren, inclusief de ontwikkeling en bouw van de daarbij behorende interfaces en maatwerk.

  Het PID vermeldt als doelstellingen:

  Doel van het project is het zodanig implementeren van een nieuw [naam systeem] dat dit op 1januari 2005 volledig in productie genomen kan worden. Voor wat betreft de inrichting van het systeem zullen de processen van [opdrachtgever] leidend zijn.

  26. Beide partijen zijn het er over eens dat de overeengekomen datum voor oplevering en acceptatie van 1 maart 2005 niet gehaald is, zodat tussen partijen vast staat.

  27. Niet is komen vast te staan, dat [opdrachtgever] heeft ingestemd met verschuiving van de overeengekomen opleverdatum. Deze door [opdrachtnemer] gestelde instemming kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat [opdrachtgever] de te late oplevering heeft toegelaten. [Opdrachtgever] had daarin weinig keuze.

  28. Het Stuurgroep verslag d.d. 6 september 2004, vermeldt sub 13. dat de acceptatiecriteria door de Stuurgroep zijn geaccordeerd en het maatwerk aan de hand van het functioneel ontwerp dient te worden geaccepteerd. Door [opdrachtnemer] is onvoldoende weersproken dat hiermee de acceptatiecriteria zouden zijn vast komen te staan. In latere stuurgroepverslagen zijn de acceptatiecriteria wel onderwerp van gesprek geweest, maar zo er al onduidelijkheid over de acceptatiecriteria zou hebben bestaan ten tijde van de stuurgroepvergadering d.d. 6 september 2004, zou het op de weg van [opdrachtnemer] hebben gelegen ter zake tijdig duidelijkheid te eisen. Door voort te gaan met haar werkzaamheden, zonder duidelijkheid over de acceptatiecriteria te hebben, heeft [opdrachtnemer] het risico van vertraging aanvaard.

  29. [Opdrachtnemer] heeft haar stelling dat sprake zou zijn geweest van onwil aan de zijde van [opdrachtgever] medewerkers om het systeem te testen of in gebruik te nemen niet geconcretiseerd. Uiteindelijk is het systeem ook daadwerkelijk in gebruik genomen, hetgeen er op wijst dat de eventuele weerstand tegen invoering ervan niet zo groot zal zijn geweest dat een onwerkbare situatie is ontstaan.

  30. [Opdrachtnemer] heeft tijdens de mondelinge behandeling erkend dat de dataconversie complexer was dan tevoren was ingeschat en derhalve meer tijd heeft gekost. De vertraging van de oplevering is deels aan deze verkeerde inschatting te wijten.

  31. De stelling, dat het systeem door ingebruikneming is geaccepteerd kan niet worden gevolgd. [Opdrachtnemer] heeft immers zelf een dechargeformulier aan [opdrachtgever] toegestuurd en dit formulier is met kanttekeningen door [opdrachtgever] teruggezonden. Dat van een acceptatie geen sprake was, staat daarmee vast.

  32. De stelling dat [opdrachtnemer] slechts pakketten installeert en niet adviseert is, tegen de achtergrond van de overeenkomst en het PID, een te grote vereenvoudiging van de werkelijkheid en doet geen recht aan de verantwoordelijkheden van partijen. Het lag op de weg van [opdrachtnemer] te adviseren over de geschiktheid van het pakket, er van uitgaande dat de processen van [opdrachtgever] leidend zouden zijn. Bovendien mag van een deskundige partij als [opdrachtnemer] worden verwacht dat zij de omstandigheden van het geval analyseert en ter zake ook adviseert. De complexiteit van de dataconversie

  en de impact van de reorganisatie hadden door [opdrachtnemer] bij de advisering betrokken moeten worden. Daar komt bij, dat [opdrachtnemer], mede door het accepteren van de boetregeling, bij [opdrachtgever] de indruk heeft gewekt dat implementatie voor 1 maart een reële mogelijkheid vormde.

  33. Anderzijds heeft [opdrachtgever] zich laten bijstaan door een deskundige van het NIC, zodat ook aan de zijde van [opdrachtgever] voldoende mate van deskundigheid mocht worden verondersteld bij de selectie van het pakket. De RFC’s die tot vertraging van het project hebben geleid zijn derhalve mede aan [opdrachtgever] toe te rekenen.

  34. Een en ander overwegende leidt tot de beslissing dat [opdrachtnemer] in beginsel aan [opdrachtgever] de overeengekomen boete verschuldigd is, maar enige matiging, naar redelijkheid en billijkheid, gezien de hiervoor vermelde omstandigheden op z’n plaats is.

  Bindend advies

  [Opdrachtnemer] dient, tegen deugdelijk bewijs van kwijting, aan [opdrachtgever] te betalen een bedrag groot € 66.085,--.

  De kosten van het bindend advies komen voor 2/3 deel voor rekening van [opdrachtnemer] en voor 1/3 deel voor rekening van [opdrachtgever], met dien verstande dat iedere partij de eigen kosten van juridische bijstand dient te dragen.

  [bindend adviseur]

  Het standpunt van [opdrachtgever] komt er, samengevat, op neer dat [opdrachtnemer] niet heeft voldaan aan haar verplichting om een geïmplementeerd en geaccepteerd systeem op te leveren voor 1 maart 2005. Op deze grond vordert [opdrachtgever] betaling van een boete groot € 99.127,--. [Opdrachtgever] stelt zich voorts op het standpunt dat tussen haar en [opdrachtnemer] geen andere opleverdatum is overeengekomen, maar dat [opdrachtnemer] te laat heeft geleverd en [opdrachtgever] daar weinig tegen kon aanrichten. Van een toestemming om later op te leveren is naar de mening van [opdrachtgever] geen sprake geweest.
  Lees verder...
 • Bindend advies 2: Gebrekkige implementatie en integratie van software? [Opdrachtnemer] heeft op 8 februari 2002 een offerte aan [opdrachtgever] uitgebracht ‘betreffende implementatie en integratie van [product 1]’ (hierna: “[product 1]”) . In deze offerte wordt aangegeven welke diensten en producten [opdrachtnemer] levert. Tenslotte worden diverse randvoorwaarden genoemd en wordt uitgegaan van samenwerking met de opdrachtgever, [opdrachtgever]. Eén van de randvoorwaarden van deze offerte is een omschrijving van de te implementeren functionaliteit binnen [product 1] waarbij wordt gerelateerd aan de door de [bedrijf A] in opdracht van [opdrachtgever] opgestelde ‘demo’. De overeengekomen taken van [opdrachtnemer] worden hierna aangeduid als: “de Implementatie”. De offerte is op 19 februari 2002 door [opdrachtgever] ondertekend. Bij de offerte is op 19 februari 2002 een addendum gevoegd. De ondertekende offerte van 8 februari 2002 en het addendum worden hierna gezamenlijk “de Overeenkomst” genoemd.  

  BINDEND ADVIES

  in de zaak van:

  Coöperatie [opdrachtgever], gevestigd te [plaats] en

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [opdrachtnemer], gevestigd te [plaats], hebben bindend adviseurs,

  [bindend adviseur 1], wonende te [woonplaats], en [bindend adviseur 2], wonende te [woonplaats]. het volgende bindend advies gewezen:

  INLEIDING

  1.1 Tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] is een geschil ontstaan over één of meerdere tussen partijen gesloten overeenkomst(en) betreffende de projectuitvoering van de implementatie van [product 1] door [opdrachtnemer] bij [opdrachtgever].

  1.2 [Opdrachtgever] vordert terzake van deze overeenkomst vergoeding van geleden schade.

  1.3 [Opdrachtnemer] betwist deze bedragen schuldig te zijn en meent op haar beurt aanspraak te kunnen maken op betaling van enkele termijnbedragen uit hoofde van genoemde overeenkomst(en).

  1.4 Bij brief van 15 augustus 2006 heeft [opdrachtgever] conform artikel 3 van ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (“SGOA”) de mediationprocedure aanhangig gemaakt bij de SGOA. [Bindend adviseur 1] en [bindend adviseur 2] zijn benoemd als mediators.

  1.5 Op 13 december 2006 vond een mondelinge behandeling van het geschil plaats. Beide partijen zijn daarbij in de gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten en te reageren op de wederzijdse stellingen. Ook werden diverse vragen van de mediators (thans bindend adviseurs) beantwoord. Aanwezig waren [A], [B] en [C] namens [opdrachtgever], en [K], [L] en [M] namens [opdrachtnemer]. Voorts was als waarnemer/observer aanwezig [X].

  1.6 Partijen hebben ter zitting een vaststellingsovereenkomst (hierna: “de Vaststellingsovereenkomst”) getekend waarin is opgenomen dat over de vorderingen van beide partijen besloten zal worden door middel van een bindend advies met inachtneming van het Reglement voor de Bindend Adviesprocedure van de SGOA (hierna: “het Reglement”).

  1.7 In afwijking van art. 9.2 van het Reglement is overeengekomen dat niet drie adviseurs worden aangewezen, maar twee, te weten de [bindend adviseur 1] en [bindend adviseur 2]. Partijen hebben voorts afgezien van het recht van art. 10.3 van het Reglement om een schriftelijke toelichting in te dienen.

  1.8 Behoudens de hierboven genoemde afwijkingen verloopt de bindend adviesprocedure volgens het Reglement, waarbij partijen de bindend adviseurs verzocht hebben in acht te nemen dat beide partijen van mening zijn dat hun werkelijke schade groter is dan hetgeen zij in de mediation hebben gevorderd en waarover de bindend adviseurs dienen te adviseren.

  1.9 Op 18 december 2006 hebben partijen naar aanleiding van hetgeen op de zitting van 13 december was verhandeld per e-mail contact gehad met het bureau van de SGOA over de vraag of de bindend adviseurs al dan niet dienden af te wijken van artikel 12.1 van het Reglement.

  1.10 Op 20 december 2006 hebben de bindend adviseurs een bezoek gebracht aan [opdrachtgever] te [plaats]. Hierbij werd [opdrachtgever] vertegenwoordigd door de [A], [B] en [C]. [Opdrachtnemer] werd vertegenwoordigd door [K] en [M]. Tijdens die bijeenkomst zijn partijen in verband met de sub 1.9 genoemde e-mailwisseling overeengekomen dat in afwijking van artikel 12.1 van het Reglement de bindend adviseurs dienen te beslissen volgens de regelen des rechts. Ook hebben zij de bindend adviseurs verzocht om een advies dat enerzijds voor hen - als partijen betrokken bij dit geschil - voldoende inzichtelijk is, maar anderzijds ook een bescheiden omvang heeft. Partijen wensen hun geschil namelijk snel en zakelijk af te doen. Andere wijzigingen zijn niet aangebracht in de Vaststellingovereenkomst.

  1.11 De bindend adviseurs hebben partijen op 17 januari 2007 per e-mail vragen gesteld en partijen de mogelijkheid gegeven om bij de beantwoording van deze vragen schriftelijke informatie aan de bindend adviseurs te verstrekken. De bindend adviseurs hebben op 20 januari 2007 een schriftelijke reactie ontvangen van de zijde van [opdrachtnemer]. Op de antwoorden van [opdrachtnemer] en de gestelde vragen is door [opdrachtgever] op 30 januari 2007 schriftelijk gereageerd. [Opdrachtnemer] heeft door middel van een brief per e-mail d.d. 30 januari 2007 gereageerd op dit schrijven, aangezien [opdrachtnemer] van mening is dat [opdrachtgever] inhoudelijke zaken aan de orde stelt die niet gerelateerd zijn aan het beantwoorden van de vragen zoals deze door de bindend adviseurs gesteld zijn. [Opdrachtgever] heeft hierop via een brief per e- mail d.d. 30 januari 2007 gereageerd en verwezen naar de mogelijkheid tot het verstrekken van informatie aan bindend adviseurs.

  1.12 Na ontvangst van de antwoorden op vragen en de reacties van partijen hebben de bindend adviseurs het onderzoek gesloten. De bindend adviseurs slaan geen acht op hetgeen door [opdrachtgever] in haar brief van 30 januari 2007 is gemeld over onderwerpen waarover geen vraag was gesteld, aangezien die opmerkingen geen aanleiding geven tot een ander oordeel dan adviseurs op grond van de antwoorden op de gestelde vragen hebben gevormd.

  ONDERWERP VAN HET BINDEND ADVIES

  Ontstaan en loop van het geschil

  2.1 [Opdrachtnemer] heeft op 8 februari 2002 een offerte aan [opdrachtgever] uitgebracht ‘betreffende implementatie en integratie van [product 1]’ (hierna: “[product 1]”) . In deze offerte wordt aangegeven welke diensten en producten [opdrachtnemer] levert. Tenslotte worden diverse randvoorwaarden genoemd en wordt uitgegaan van samenwerking met de opdrachtgever, [opdrachtgever]. Eén van de randvoorwaarden van deze offerte is een omschrijving van de te implementeren functionaliteit binnen [product 1] waarbij wordt gerelateerd aan de door de [bedrijf A] in opdracht van [opdrachtgever] opgestelde ‘demo’. De overeengekomen taken van [opdrachtnemer] worden hierna aangeduid als: “de Implementatie” .

  2.2 De offerte is op 19 februari 2002 door [opdrachtgever] ondertekend. Bij de offerte is op 19 februari 2002 een addendum gevoegd. De ondertekende offerte van 8 februari 2002 en het addendum worden hierna gezamenlijk “de Overeenkomst” genoemd.

  2.3 Op de Overeenkomst zijn de FENIT-voorwaarden van december 1994 van toepassing.

  Artikel 10.2 welke luidt:

  “De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming

  van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt volgens dit

  artikel uitsluitend verstaan:

  a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;

  b. de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

  c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.”

  2.4 Artikel 10.4 van de toepasselijke FENIT-voorwaarden bepaalt voorts dat de

  “Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.”

  2.5 Partijen zijn tevens overeengekomen dat [opdrachtnemer] de werkzaamheden zou uitvoeren tegen de vaste prijs van €155.000,- exclusief BTW.

  2.6 Bij de uitvoering van het project waren naast [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] meerdere partijen betrokken. Het gaat om [bedrijf B], leverancier van het programma [product 2] , [bedrijf C], leverancier van [product 1], [bedrijf D], leverancier van [product 3] en [bedrijf E] als logistiek adviseur van [opdrachtgever].

  2.7 Ten behoeve van de Implementatie was een projectorganisatie opgericht en werden

  ‘bouwvergaderingen’ gehouden. Tijdens die bouwvergaderingen ontstond al snel onenigheid over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Er vond onder andere een herontwerp plaatst van [product 3] en [bedrijf E] als logistiek adviseur van [opdrachtgever].

  2.8 Op 2 september 2002 bereiken partijen overeenstemming over een Business Analyse. Deze Business Analyse vormt het Functioneel Ontwerp waaraan in §7 van het Addendum wordt gerefereerd.

  2.9 De Implementatie blijft nadien moeizaam verlopen. Er ontstaan discussies over de omvang van de door [opdrachtnemer] te implementeren functionaliteiten, de mate waarin [opdrachtgever] testen uitvoert en discussies met [bedrijf C], die in 2003 tevens twee audits uitvoert. De inbedrijfstellingsdatumvan de software in de fabrieken moet meerdere malen worden uitgesteld.

  2.10 Op 5 december 2003 sluiten partijen een Service Level Agreement dat aanving bij de inbedrijfstelling van fabrieken 1 en 2 (doch uiterlijk voor 1 januari 2004) en eindigde uiterlijk per 31 december 2004. Op deze overeenkomst zijn de genoemde FENIT-voorwaarden eveneens van toepassing.

  2.11 De laatste fabriek wordt begin 2004 in bedrijf gesteld, waarbij problemen ontstaan. De fabriek wordt korte tijd stilgelegd. [Bedrijf C] stelt in februari 2004 voor om de implementatie over te nemen.

  [Opdrachtnemer] heeft inmiddels de samenwerking met [bedrijf C] verbroken en fungeert dus niet langer als implementatiepartner van [bedrijf C]. [Opdrachtnemer] gaat akkoord met de overname, maar is van mening dat deze overname een koerswijziging is die grote risico’s met zich meebrengt en behoudt zich het recht voor om haar bijdrage aan het project in te trekken op het moment dat zij zich onvoldoende kan vinden in de oplossingsrichting van [bedrijf C]. [Bedrijf C] en [opdrachtnemer] besluiten gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de problemen.

  2.12 Begin maart 2004 worden twee workshops gehouden om te zien welke problemen opgelost dienen te worden ten einde tot een bevredigend resultaat te komen. Aan de workshops werkt naast [opdrachtnemer] en [bedrijf C] ook [bedrijf D] mee. Als resultaat wordt een lijst van 25 punten opgesteld, die opgelost moeten worden om het project af te ronden.

  2.13 [Bedrijf C] stelt twee oplossingsrichtingen voor herimplementatie van resp. 137 of 90 dagen werk voor. [Opdrachtnemer] begroot de werkzaamheden op circa 50 dagen. [Bedrijf C] concludeert dat het oplossen van de 25 puntenlijst een goed alternatief is. [Bedrijf D] adviseert op 22 april 2004 aan [opdrachtgever] om, net als [opdrachtnemer], te kiezen voor het oplossen van de 25 puntenlijst. [Opdrachtgever] geeft herhaaldelijk aan zich over de oplossingswijzen te beraden, maar definitieve besluitvorming blijft uit.

  2.14 Op 27 april 2004 stelt [opdrachtgever] [opdrachtnemer] aansprakelijk voor de schade die geleden is door de inbedrijfstelling van de laatste fabriek in begin 2004. [Opdrachtnemer] weerspreekt deze aansprakelijkheid.

  2.15 Eind december 2004 wordt de SLA met [opdrachtgever] door [opdrachtnemer] opgezegd.

  2.16 Op 14 maart 2005 ontbindt [opdrachtgever] de tussen partijen bestaande overeenkomst door middel van een brief van haar raadsvrouwe en stelt [opdrachtnemer] aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Deze aansprakelijkheidsstelling wordt op 19 mei 2005 herhaald. [Opdrachtgever] verzoekt [opdrachtnemer] om in aanwezigheid van een automatiseringsdeskundige de proefopstelling te testen in de fabriek van [opdrachtgever].

  2.17 [Opdrachtnemer] reageert middels een brief van haar raadsman d.d. 6 juni 2005. Hierin deelt zij mede dat zij niet bij de proefopstelling aanwezig wil zijn, daar dit een nieuwe opstelling betreft.

  2.18 [Opdrachtgever] betoogt dat het geen nieuwe opstelling betreft en nodigt [opdrachtnemer] nogmaals per brief d.d. 16 augustus 2005 uit, om bij de proefopstelling aanwezig te zijn. [Opdrachtnemer] antwoordt per brief d.d. 19 augustus 2005 niet aanwezig te willen zijn, aangezien zij vindt dat de opstelling zich niet zomaar laat controleren.

  2.19 Op 23 augustus 2005 houdt [opdrachtgever] [opdrachtnemer] wederom volledig aansprakelijk voor de geleden schade en stelt zij [opdrachtnemer], voor zover nodig, nogmaals in gebreke.

  2.20 Partijen verschillen niet van mening over het feit dat [opdrachtgever] [product 1], op de wijze zoals thans geïmplementeerd, gebruikt. De bindend adviseurs hebben dit ook waargenomen. [Opdrachtgever] meent echter dat dit gebruik geen wezenlijke verbetering vormt ten opzichte van de systemen die zij voor de implementatie hanteerde en dat sommige functies niet kunnen worden gebruikt omdat deze de productie kunnen stagneren. Voorts bestaat tussen partijen geen geschil over de nakoming door [opdrachtnemer] van voornoemde Service Level Agreement, althans zulks is onvoldoende gebleken uit de door partijen in de mediation ingediende stukken.

  2.21 Partijen zijn het er over eens dat de Implementatie niet volgens het bepaalde in de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, d.w.z. dat [product 1] op dit moment niet functioneert zoals dat in de Overeenkomst was voorzien. Zij verschillen echter van mening over de toedracht hiervan. [Opdrachtnemer] meent bovendien dat de ‘issues’ die resteerden op het moment dat zij haar werkzaamheden beëindigde gering waren, dat zij heeft aangeboden deze af te handelen en dat [opdrachtgever] haar niet de mogelijkheid heeft geboden voor deze afhandeling zorg te dragen.

  2.22 Het lukt partijen niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Partijen worden het eens over het volgen van een mediationprocedure bij de SGOA. Zoals bovenvermeld wordt de procedure op 15 augustus 2006 aanhangig gemaakt en vindt de behandeling van de zaak op 13 december 2006 plaats.

  2.23 Door [opdrachtnemer] is een bedrag van € 213.430,55 (exclusief BTW) gefactureerd voor de vaste prijs, het meerwerk en de Service Level Agreement. De factuur voor de SLA bedroeg € 38.078,62 (exclusief BTW) en is nog niet door [opdrachtgever] voldaan.

  2.24 [Opdrachtgever] begroot de schade aan haar zijde op € 1.645.000,- maar beperkt haar vordering in mediation tot een bedrag van € 750.000,-. [Opdrachtgever] merkt daarbij op dat de exoneratieclausule van de FENIT-voorwaarden doorbroken wordt, omdat [opdrachtnemer] naast de begane toerekenbare tekortkoming, ook onrechtmatig gehandeld heeft.

  2.25 [Opdrachtnemer] betwist in verzuim te zijn, meent een tegenvordering te hebben en stelt - zo zij in verzuim is - dat, gelet op het feit dat de FENIT-voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, de exoneratieclausule van art. 10.1 geldt en de aansprakelijkheid niet boven het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, zijnde € 155.000,- exclusief BTW, kan uitstijgen. [Opdrachtnemer] is verder van mening dat het schadebedrag zich beperkt tot de implementatie aangezien, naar de mening van [opdrachtnemer], de licentie opnieuw gebruikt wordt. [Opdrachtnemer] meent dan ook dat dit bedrag beperkt moet worden tot de kosten voor implementatie en het meerwerk, zijnde in totaal € 114.229,- exclusief BTW.

  Gevraagd advies

  2.26 Aan de bindend adviseurs is door beide partijen een besluit verzocht (ex artikel 12.2 van het Reglement) over de hoogte van een schadevergoeding c.q. een verschuldigde geldsom.

  2.27 Het gaat hierbij om

  (i) een vordering van [opdrachtgever] op [opdrachtnemer] groot € 750.000,- in deze bindend adviesprocedure;

  (ii) een tegenvordering van [opdrachtnemer] op [opdrachtgever] groot € 38.078,62 inzake de afgesloten SLA;

  (iii) een tegenvordering van [opdrachtnemer] op [opdrachtgever] groot €9.722,50 inzake de implementatie en integratiekosten.

  2.28 Partijen zijn overeengekomen dat behoudens het geschil over de sub 2.27 genoemde vorderingen zij geen overige vorderingen op elkaar hebben en elkaar van die eventuele overige vorderingen finale kwijting verlenen. De bindend adviseurs hebben deze regeling aldus begrepen dat hieronder ook een eventuele vordering tot ongedaanmaking valt. [Opdrachtgever] mag als gevolg daarvan de software blijven gebruiken.

  2.29 Het is derhalve de taak van de bindend adviseurs om op de door partijen overeengekomen wijze aan te geven wie van partijen welke vordering op de andere partij heeft.

  Standpunt [opdrachtgever]

  2.30 [Opdrachtgever] is van mening dat [opdrachtnemer] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, aangezien de implementatiewijze van [product 1] de realisatie van de overeengekomen functionaliteiten, zijnde onder meer het op kunnen stellen van een dagplanning en het beperken van het contaminatierisico, niet mogelijk maakt. Tevens is geen geïntegreerde oplossing met de reeds aanwezige software, zijnde [product 2] en [product 3], bewerkstelligd.

  2.31 [Opdrachtgever] baseert haar standpunt met name op het feit dat het efficiëntie- en nauwkeurigheidsniveau van de fabriek niet gestegen is. Het planningssysteem moet nog steeds charge à charge worden bediend en de gewenste kostenbesparing is niet gerealiseerd, doordat [opdrachtgever] steeds mensen in moet zetten om handmatig de productie bij te sturen. Een groot aantal functionaliteiten zijn gebrekkig geïnstalleerd. Afgesproken implementatiedata zijn niet nagekomen. [Opdrachtnemer] had geen deskundige programmeurs in dienst. Na verloop van tijd was er geen vaste programmeur meer aanwezig en was er geen opvolger ingewerkt daar [opdrachtnemer] geen [product 1]-opdrachten meer verwachtte. [Opdrachtnemer] heeft de adviezen van [bedrijf C] omtrent de overname van het project door [bedrijf C] niet opgevolgd.

  2.32 [Opdrachtgever] ziet haar standpunt onderstreept door het deskundigenbericht van [Y], waarin in punt 3.9.3 gesteld wordt dat: “Door toepassing van de [product 1] is niet de situatie bereikt, die beschreven is in de offerte, waarbij de planners een grotere efficiëntie en een grotere nauwkeurigheid kunnen bereiken”. Een en ander heeft dan ook niet geleid tot lagere kosten en een hoger service level, zoals de offerte belooft. De belangrijkste doelstellingen, die de offerte vermeldt, zijn dan ook niet bereikt.”

  2.33 [Opdrachtgever] is bovendien van mening dat [opdrachtnemer] zich niet kan beroepen op de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking omdat zij naast toerekenbaar tekortkomen onrechtmatig heeft gehandeld. Bovendien heeft [opdrachtnemer] dusdanig onzorgvuldig gehandeld dat er sprake is van grove schuld aan de kant van [opdrachtnemer]. Tevens is een beroep op de exoneratieclausule in strijd met de redelijkheid en de billijkheid.

  Standpunt [opdrachtnemer]

  2.34 [Opdrachtnemer] betwist dat zij de Overeenkomst niet is nagekomen, althans dat - voor zover er niet is nagekomen - deze niet-nakoming aan haar kan worden toegerekend. [Opdrachtnemer] meent dat de implementatie niet is mislukt maar nog niet is afgerond door toedoen van [opdrachtgever]. Door het afronden van de 25 puntenlijst, had een voldoende resultaat kunnen worden bereikt.

  2.35 [Opdrachtnemer] verwijt [opdrachtgever] dat zij niet alle noodzakelijke tests heeft uitgevoerd. [Opdrachtgever] heeft nagelaten om in het kader van de contaminatiecontrole, de benodigde kennistabellen in te vullen, terwijl hier meerdere malen op gewezen is door [opdrachtnemer]. [Opdrachtnemer] is verder van mening dat het efficiëntie- en nauwkeurigheidsniveau niet kan worden vastgesteld, daar [opdrachtgever] geen relatie met een nulmeting kan leggen. [Opdrachtnemer] meent dat de beschikbare software werkt, maar dat de beschikbare functionaliteit door de planners niet gebruikt wordt. Tevens verwijt [opdrachtnemer] [opdrachtgever] dat zij [opdrachtnemer] nooit in de gelegenheid heeft gesteld om de 25 puntenlijst uit te voeren, door besluiteloosheid aan de zijde van [opdrachtgever].

  2.36 [Opdrachtnemer] stelt dat [bedrijf C] formeel de leiding over het project heeft overgenomen en [opdrachtnemer] het project is blijven ondersteunen. De conclusie van [opdrachtgever], dat incapabele mensen op het project zijn gezet, kan niet met feiten worden onderbouwd en wordt weerlegd door uitspraken van [opdrachtgever] uit die tijd. Tevens betwist [opdrachtnemer] de kwalificaties die [Y] als deskundige in deze zaak heeft gedaan.

  2.37 [Opdrachtnemer] is van mening dat, indien zij aansprakelijk kan worden gesteld, conform art. 10.2 van de toepasselijke FENIT-voorwaarden de schadevergoeding wordt beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Tevens is zij van mening dat het schadebedrag is beperkt tot de kosten van een nieuwe implementatie aangezien de licentie opnieuw gebruikt wordt. Het maximale schadebedrag, € 114.229,-, zou volgens [opdrachtnemer] moeten worden opgebouwd uit het offertebedrag van de implementatie, zijnde € 97.225,- en het gefactureerde meerwerk, zijnde € I7 .004,-.

  BEOORDELING VAN HET GESCHIL

  Uitleg van de overeenkomst

  3.1 De ambitie van de Overeenkomst tussen [opdrachtnemer] en [opdrachtgever] was het bedrijfsproces productieplanning, met behulp van informatie- en communicatietechnologie, zodanig te optimaliseren dat de bedrijfsfunctie van [opdrachtgever], welke zich kenmerkt door kostenleiderschap, dat wil zeggen snel, kwalitatief goed en goedkoop leveren van voormengsels, beter wordt ondersteund. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beschrijving van de gewenste situatie op bladzijde 3 van de Offerte van [opdrachtnemer] d.d. 8 februari 2002.

  3.2 Het bedrijfsproces productieplanning heeft betrekking op verschillende niveaus:

  a. [product 3]: procesbesturingsomgeving van [bedrijf D];

  b. [product 1]: planningssysteem van [bedrijf C];

  c. [product 2]: logistiek enterprise resource planning systeem;

  d. de organisatie en het personeel van [opdrachtgever]

  Tussen elk van deze niveaus vindt uitwisseling van informatie plaats.

  3.3 Partijen zijn het erover eens dat het niveau van [product 1] de voornaamste variabele is om het bedrijfsproces productieplanning te optimaliseren. Daarbij worden de overige niveaus als constante beschouwd.

  3.4 Gedurende het project wordt de complexiteit van het bedrijfsproces productieplanning zichtbaar.

  3.5 Naar het oordeel van de bindend adviseurs is het eindresultaat van de implementatie onvoldoende. Zij baseren dit oordeel op kennisneming van de Overeenkomsten, de door partijen in de mediation ingediende stukken en producties, gesprekken met partijen en de bezichtiging op de locatie van [opdrachtgever] en hun eigen kennis en ervaring.

  3.6 De verantwoordelijkheden van [opdrachtnemer], als vakkundig automatiseerder, hebben betrekking op de implementatie van [product 1] in fabrieken 1,2,3 en 4 van [opdrachtgever] in [plaats]. Zoals gesteld in het verweerschrift Mediation van 1 november 2006, pagina 3, “was de vraag van [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] om [product 1] te implementeren als onderdeel van een geïntegreerde planningsoplossing waarvan ook de logistieke omgeving [product 2] en de procesbesturingsomgeving [product 2] van [bedrijf D] deel uit maken ...”. In de offerte en het bijbehorende Plan van Aanpak wordt de samenhang met de andere omgevingen en behorende projecten beschreven. Vanwege de complexe samenhang wordt veel aandacht besteed aan de projectstructuur.” [opdrachtnemer] was dus voorafgaand aan en tijdens het opstellen van de offerte, op 8 februari 2002 met addendum op 19 februari 2002, en het Plan van Aanpak bekend met de complexiteit in de samenhang tussen de verschillende niveaus.

  3.7 De projectuitvoering verloopt volgens beide partijen problematisch en er vinden heftige escalaties plaats.

  3.8 [Opdrachtnemer] adviseert [opdrachtgever], zoals ook beschreven in het verweerschrift Mediation van 1 november 2006, regelmatig de inbedrijfstelling niet op de geplande data te realiseren. Als voornaamste reden wordt door [opdrachtnemer] aangevoerd dat door [opdrachtgever] in onvoldoende mate een goede acceptatietest is uitgevoerd.

  3.9 Tot eind februari 2004 wordt gezamenlijk doorgewerkt aan het oplossen van issues en het draaien van productie en in maart 2004 (zie § 2.12 hiervoor) ontstaat een patstelling gevolgd door aansprakelijkstelling.

  3.10 De bindend adviseurs zijn van mening dat [opdrachtnemer] ten tijde van het schrijven van de offerte op de hoogte was van de complexiteit van het project. De vermelding in de offerte dat het planningspakket [product 1] integraal onderdeel uitmaakt van een geïntegreerde oplossing waarvan ook [product 2] en [bedrijf D] deel uitmaken, onderschrijft dat [opdrachtnemer] op de hoogte was van de noodzaak tot samenhang in het project en samenwerking tussen diverse betrokkenen.

  3.11 In de uitvoering van het project houdt [opdrachtnemer] vast aan de uitgangspunten in de Offerte en de Overeenkomst, zoals verwoord op pagina 5 van de Offerte: “de te realiseren functionaliteiten van deze demo vormen het uitgangspunt voor de uiteindelijk te realiseren functionaliteiten binnen de applicatie”. Het vasthouden aan deze uitgangspunten door [opdrachtnemer] wordt versterkt door de gemaakte vaste prijsafspraak. Naar de mening van de bindend adviseurs had [opdrachtnemer] in een eerder stadium deze uitgangspunten ter discussie moeten stellen en samen met alle betrokkenen moeten zoeken naar oplossingen, zoals uiteindelijk gedaan is medio maart 2004.

  3.12 Het argument van [opdrachtnemer] dat [opdrachtgever] onvoldoende een goede acceptatietest heeft uitgevoerd, gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid van [opdrachtnemer] om intern [product 1], in samenhang met de verschillende niveaus, te testen alvorens op te leveren voor acceptatie. Gezien het feit dat [opdrachtnemer] op de hoogte was van de noodzaak tot samenhang behoort het uitvoeren van integrale systeemtesten voordat [product 1] opgeleverd wordt, tot de professionele verantwoordelijkheid van [opdrachtnemer].

  3.13 De bindend adviseurs hebben in het kader van de bezichtiging van de fabriek van beide partijen een “25 puntenlijst” ontvangen. Op basis van deze lijst constateren de bindend adviseurs dat diverse functionaliteiten niet zijn opgeleverd door [opdrachtnemer].

  DE GEVOLGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

  4.1 De bindend adviseurs zullen bij het vaststellen van de schade gebruik maken van hun bevoegdheid ex art. 6:97 BW, tweede volzin, de schade te schatten aangezien deze methode het meest aansluit bij de aard van de door partijen gevoerde procedure tot beslechting van hun geschil waarbij zij binnen een kort tijdvak en zonder uitgebreide uitwisseling van documenten hun geschil wensen te beëindigen. De redenen hiervoor en voor het begroten van de schade als hierna genoemd zijn als volgt.

  4.2 De Overeenkomst veronderstelt een rolverdeling waarbij [opdrachtnemer] als leverancier bepaalde resultaten teweeg zou moeten brengen. Op basis van de bewoording van de Overeenkomsten concluderen de bindend adviseurs tot aansprakelijkheid nu de resultaten niet voldoende zijn bereikt. De adviseurs menen echter dat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat de gevolgen van deze aansprakelijkheid zich vertalen in een onevenredig grote schadeclaim, laat staan dat deze het doorbreken van de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking rechtvaardigen.

  4.3 Ondanks de bewoording van de Overeenkomst en de automatiseringsaanpak, verschillen partijen namelijk niet van mening over het feit dat de Implementatie uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Zij hebben tijdens de zitting van 13 december 2006 het eindresultaat van de samenwerking “een 6 of lager” gegeven. Tot de verantwoordelijkheid van [opdrachtgever] in het kader van de Overeenkomst behoort, naar het oordeel van de bindend adviseurs, ook de rol die overige leveranciers in dit project speelden of behoorden te spelen.

  4.4 Zoals hiervoor in § 3.3 is aangegeven hebben partijen de oplossing voor het bereiken van het beoogde doel gezocht op het niveau van [product 1]. Naar het oordeel van de bindend adviseurs speelt de complexiteit van het IT project echter ook op de andere niveaus. Deze integrale complexiteit komt tot uiting in de interactie, dat wil zeggen de interfaces, tussen de verschillende niveaus.

  4.5 Zowel [opdrachtnemer] als [opdrachtgever] hebben zich in het project ingespannen om tot oplossingen binnen [product 1] te komen. De gezamenlijke aanpak richtte zich voornamelijk op [product 1], als ware de optimalisering van de productieplanning slechts een automatiseringsvraagstuk. Deze gezamenlijke aanpak leidde in de praktijk tot ‘harder werken in plaats van anders werken’. Om een complex probleem op te lossen moet op een ander niveau gewerkt worden, dan dat waarop het probleem ontstaan is.

  4.6 De vaste prijsovereenkomst tussen [opdrachtnemer] en [opdrachtgever] heeft, naar het inzicht van de bindend adviseurs, er toe bijgedragen dat vanuit de vooraf gestelde uitgangspunten is gewerkt, waardoor weinig ruimte bestond om buiten de kaders te zoeken naar oplossingen.

  4.7 Voorts geldt dat de schade - hoewel deze naar de mening van de bindend adviseurs zeker is geleden - moeilijk te begroten is.

  4.8 Daarenboven geldt dat [product 1] inmiddels geïmplementeerd is, wordt gebruikt (zij het met beperkingen) en dat bij de herimplementatie de door [opdrachtgever] (inmiddels) opgedane kennis en ervaring kan worden benut. Ook geldt dat niet wordt betwist dat [opdrachtnemer] zich sterk heeft ingespannen voor het realiseren van de Implementatie en dat [opdrachtnemer] - zoals ook verwoord in de brief van [opdrachtgever] d.d. 27 april 2004 (productie … 9) op positieve wijze naar een oplossing van de problemen heeft gezocht, hetgeen tijdens de zitting in de mediation van 13 december 2006 door [opdrachtgever] is herbevestigd.

  4.9 Als gevolg van verkeerde uitgangspunten en niet-realistische verwachtingen is het, ondanks alle inspanningen van beide partijen, simpelweg niet gelukt de ‘gewenste situatie’ te bereiken. Ook al is [opdrachtnemer] aansprakelijk, de bindend adviseurs menen dat bovengenoemde factoren bij de vaststelling van de schade niet kunnen worden genegeerd.

  4.10 De bindend adviseurs stellen de schade die [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] moet vergoeden vast op € 187.973,38 en onderbouwen dit als volgt.

  4.11 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de toepasselijke FENIT-voorwaarden menen de bindend adviseurs dat “de bedongen prijs” en daardoor het maximale bedrag waarvoor [opdrachtnemer] schadeplichtig is, € 187.973,38 exclusief BTW bedraagt. Dit bedrag is opgebouwd uit de implementatiekosten, die € 97.225,00 exclusief BTW bedragen, de levering van licenties en support zijnde € 70.744,38 exclusief BTW, het meerwerk zijnde € 17.004,00 exclusief BTW en de aanschaf van de serverlicenties, zijnde € 3.000,00.

  4.12 Van de implementatiekosten is tot op heden 90% gefactureerd, waardoor [opdrachtnemer] nog een vordering van € 9.722,50 op [opdrachtgever] heeft openstaan. Door de verwikkelingen in de zaak

  is [opdrachtnemer] niet tot facturering van dit bedrag overgegaan.

  4.13 De bindend adviseurs menen dat - ondanks de betwisting door [opdrachtnemer] en de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking - uit de onderbouwing van de door [opdrachtgever] geleden schade in voldoende mate blijkt dat [opdrachtgever] een schade heeft geleden die meer bedraagt dan “de bedongen prijs” te weten € 187.973,38.

  4.14 [Opdrachtgever] heeft allerhande advieskosten moeten maken, zowel met betrekking tot het uitvoeren van het project als met betrekking tot het invorderen van de schadevergoeding. Binnen het kader van de aansprakelijkheidsbeperking vallen zeker kosten, zelfs in het geval correct zou zijn dat op de exacte hoogte van die schade valt af te dingen, die gemaakt zijn door de inzet van [bedrijf E] en [bedrijf D], daar deze kosten verdere schade hebben beperkt en/of voorkomen. Ook de advieskosten en de advocaatkosten vallen in het kader van de aansprakelijkheidsstelling, daar deze gemaakt zijn ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. De bindend adviseurs zijn van mening dat dit door [opdrachtgever] middels de ingediende stukken voldoende aannemelijk is gemaakt, althans dat deze kosten door [opdrachtnemer] onvoldoende zijn betwist.

  4.15 De bindend adviseurs nemen daarbij ook in aanmerking dat [opdrachtgever], zoals door [opdrachtnemer] niet betwist, feitelijk een hogere schade heeft geleden dan zij in deze procedure heeft gevorderd, maar afgezien heeft van het vorderen daarvan in het kader van de ter zitting getroffen regeling in het kader van de mediation. De exoneratieclausule wordt echter niet doorbroken, daar aan de zijde van [opdrachtnemer] geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel van andere omstandigheden die aan een beroep op de beperking in de weg staan. Dit alles leidt ertoe dat het vaststellen van de geleden schade op het bedrag dat partijen als maximum zijn overeengekomen aansluit bij hetgeen de redelijkheid en billijkheid vordert.

  4.16 De eerste tegenvordering van [opdrachtnemer] komt voor toekenning in aanmerking, nu [opdrachtgever] onvoldoende betwist heeft dat [opdrachtnemer] de diensten zoals opgenomen in de SLA, niet heeft geleverd. De opmerkingen van [Z] in haar e-mail van 30 januari 2007 hebben de bindend adviseurs buiten beschouwing gelaten omdat zij deze gezien het tijdstip waarop deze zijn gemaakt tardief achten. Bovendien achten de bindend adviseurs de klachten over de uitvoering van de SLA (in hoofdzaak het niet opleveren van een basishandleiding) ook onvoldoende zwaarwegend om terzake van de SLA een toerekenbare tekortkoming te kunnen vaststellen

  4.17 De tweede tegenvordering van [opdrachtnemer] komt niet voor toekenning in aanmerking nu

  de verschuldigdheid van de laatste 10% van de implementatiekosten is komen te vervallen als gevolg van het ontbinden van de Overeenkomst, bovendien geldt dat de slottermijn is gekoppeld aan acceptatie van [product 1]. Redelijkerwijs kan in het onderhavige geval het in gebruik nemen van [product 1] niet als acceptatie worden aangemerkt.

  4.18 De bindend adviseurs stellen voorts vast dat hoewel [opdrachtgever] de overeenkomst heeft ontbonden, geen van partijen het oogmerk heeft of heeft gehad ongedaanmaking van de gevolgen van de Overeenkomst te vorderen of te bewerkstelligen. Dit blijkt zowel uit de in het kader van de mediation ingediende stukken, het verhandelde tijdens de zitting en het bedrijfsbezoek en het feit dat [opdrachtgever] [product 1] met instemming van [opdrachtnemer] blijft gebruiken.

  4.19 Voorts menen de bindend adviseurs dat - nog daargelaten dat deze kosten niet gevorderd zijn - de billijkheid meebrengt dat de vorderingen niet worden vermeerderd met (buiten)gerechtelijke incassokosten of wettelijke rente anders dan met de wettelijke rente gerekend 14 dagen vanaf het tijdstip waarop dit bindend advies is gewezen.

  KOSTEN VAN HET BINDEND ADVIES

  5.1 Partijen zijn in de vaststellingsovereenkomst van 13 december 2006 overeengekomen dat de kosten van het bindend advies door iedere partij voor de helft zullen worden gedragen, terwijl partijen ieder zelf hun eigen (buitengerechtelijke) kosten voor hun rekening zullen nemen.

  SLOTSOM

  Gelet op het vorenstaande komen de bindend adviseurs tot de volgende uitspraak:

  6.1 Aan de bindend adviseurs is door beide partijen een besluit verzocht (ex artikel 12.2 sub b van het Reglement) over de hoogte van een schadevergoeding c.q. een verschuldigde geldsom.

  6.2 De vordering van [opdrachtgever] op [opdrachtnemer], zijnde € 750.000,- wordt vastgesteld op een bedrag ter grootte van de overeengekomen aansprakelijkheidsbepaling die in deze zaak € 187.973,38 bedraagt.

  6.3 De vordering van [opdrachtnemer] op [opdrachtgever] bedraagt € 38.078,62 te vermeerderen met BTW.

  6.4 Over vorengenoemde bedragen is de wettelijke rente verschuldigd gerekend vanaf 14 dagen vanaf het tijdstip waarop dit bindend advies is gewezen.

  Rotterdam, 16 februari 2007,

  [bindend adviseur 1] [bindend adviseur 2]

  [Opdrachtnemer] heeft op 8 februari 2002 een offerte aan [opdrachtgever] uitgebracht ‘betreffende implementatie en integratie van [product 1]’ (hierna: “[product 1]”) . In deze offerte wordt aangegeven welke diensten en producten [opdrachtnemer] levert. Tenslotte worden diverse randvoorwaarden genoemd en wordt uitgegaan van samenwerking met de opdrachtgever, [opdrachtgever]. Eén van de randvoorwaarden van deze offerte is een omschrijving van de te implementeren functionaliteit binnen [product 1] waarbij wordt gerelateerd aan de door de [bedrijf A] in opdracht van [opdrachtgever] opgestelde ‘demo’. De overeengekomen taken van [opdrachtnemer] worden hierna aangeduid als: “de Implementatie”. De offerte is op 19 februari 2002 door [opdrachtgever] ondertekend. Bij de offerte is op 19 februari 2002 een addendum gevoegd. De ondertekende offerte van 8 februari 2002 en het addendum worden hierna gezamenlijk “de Overeenkomst” genoemd.
  Lees verder...
 • Bindend advies 1: Wel of niet betalen van licentievergoedingen? In essentie draait het onderhavige geschil tussen partijen om de uitleg van twee overeenkomsten, en in het bijzonder om een daarin opgenomen regeling over platformmigraties op pagina 3 en 4 van de eerste overeenkomst. Om tot de voornoemde uitleg te komen dient de genoemde regeling eerst te worden bezien in het licht van de hoofdverplichtingen van de overeenkomsten, zijnde het verlenen van een gebruiksrecht en onderhoudsdiensten aan [klant]. Vervolgens zal worden gekeken naar de bewoordingen van de regeling zelf. 

  BINDEND ADVIES

  in de zaak van:

  [leverancier] B.V., gevestigd te [plaats], en

  [klant], gevestigd te [plaats], heeft bindend adviseur,

  [bindend adviseur], wonende te [woonplaats], het volgende bindend advies gewezen.

  INLEIDING

  1.1 Op [datum] diende een kort geding voor de voorzieningenrechter te Amsterdam tussen [leverancier]

  (“[leverancier]”) en de [klant] (“[klant]”). Voorwerp van het kort geding was (onder andere) het geschil tussen partijen omtrent een al dan niet door [klant] te betalen additionele licentievergoeding. Het kort geding heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst waarin partijen zijn overeengekomen een aantal vragen betreffende hun geschil voor te leggen aan een bindend adviseur.

  1.2 Bij brief van 1 februari 2006 heeft [klant] conform artikel 7 van het Reglement voor de Bindend Adviesprocedure van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering de bindend adviesprocedure aanhangig gemaakt bij de SGOA. [Bindend adviseur] is benoemd als bindend adviseur.

  1.3 Op 20 juni 2006 vond een mondelinge behandeling van het geschil plaats. Beide partijen zijn daarbij in de gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten en te reageren op de wederzijdse stellingen. Aanwezig waren [A], [B] en [C] namens [leverancier], en [K], [L], [M] en [N] namens [klant]. Ter zitting hebben partijen aantekeningen overlegd.

  ONDERWERP VAN HET BINDEND ADVIES

  Ontstaan en loop van het geschil

  2.1 [Leverancier] en [klant] hebben op 25 september 1996 een licentie- en onderhoudsovereenkomst ten aanzien van [product 1] gesloten. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [leverancier] van toepassing. Partijen zijn in de overeenkomst een aantal wijzigingen op die voorwaarden overeengekomen.

  2.2 Vervolgens hebben partijen op 28 april 1999 een tweede overeenkomst gesloten ter uitbreiding van de eerste overeenkomst. De tweede overeenkomst heeft betrekking op een licentie op en het onderhoud van [product 2]. Met partijen gaat de bindend adviseur er van uit dat de voorwaarden van de eerste overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden van [leverancier] en de wijzigingen daarvan, ook van toepassing zijn op de tweede overeenkomst. Een en ander wordt onderstreept door de bewoordingen van de tweede overeenkomst (“uitbreiding van het bestaande contract”).

  2.3 Sinds de aanschaf van de software heeft [klant] een aantal wijzigingen doorgevoerd in de systeemconfiguratie waarop zij de software gebruikt. Ten aanzien van de eerste overeenkomst is van belang dat het besturingssysteem van de desbetreffende pc’s is veranderd van Windows 3.11/95 naar

  Windows NT en later naar Windows XP. Ten aanzien van de tweede overeenkomst is van belang dat [klant] haar [server 1] heeft vervangen door [server 2]. Daarmee veranderde ook het besturingssysteem van de server, namelijk van [besturingssysteem 1] (32 bits) naar [besturingssysteem 2] (64 bits).

  2.4 [Leverancier] heeft bij de voornoemde wijzigingen van de systeemconfiguratie iedere keer

  een nieuwe versie van [product 1] of [product 2] verstrekt. [Leverancier] beschikte daarmee telkens over een versie van de software die compatibel was met de nieuwe besturingssoftware. Bij de eerste overstap van Windows 3.11/95 naar Windows NT heeft [leverancier] daarvoor geen additionele licentievergoeding in rekening gebracht. Ten aanzien van de andere twee wijzigingen heeft [leverancier] wel een additionele licentievergoeding in rekening gebracht.

  2.5 [Klant] betwist de betalingsverplichting voor de additionele licentievergoeding. Zij heeft de desbetreffende facturen onder protest betaald.

  Gevraagd advies

  2.6 Aan de bindend adviseur is verzocht zich uit te laten over de volgende vragen:

  (i) “Wat moet worden verstaan onder het begrip platformmigratie als bedoeld in de overeenkomst van 1996 en de uitbreiding daarvan 1999 onder “additionele afspraken”? Een en ander uit te leggen in het licht van de gesloten overeenkomst en naar de gebruikelijke betekenis van dit begrip in de ICT wereld.”

  (ii) “Betekent deze uitleg van dat begrip dat de [klant] gehouden is voor een migratie van het software pakket [product 1 en product 2] naar een nieuw besturingssysteem waaronder nieuwe versies van Windows - zoals bijvoorbeeld van Windows 1995, naar Windows 1998, naar Windows 2000, naar Windows XP - en/of voor de overstap van [besturingssysteem 1] naar [besturingssysteem 2] additionele licentiekosten verschuldigd is.”

  2.7 Naar de bindend adviseur begrijpt, hebben de vragen van partijen met name betrekking op de passage uit de eerste overeenkomst die luidt (voor zover relevant):

  “Wij bieden uw ontwikkelafdeling de mogelijkheid om voor 25% van het aantal aangeschafte [product 1]- ontwikkellicenties op basis van Windows 3.11 platform ook gebruik te maken van [product 1]- ontwikkellicenties op basis van Windows95. Voor de [product 1]-gebruikerslicenties bieden wij u de mogelijkheid om te migreren naar het Windows95 platform (of het op dat moment gangbare equivalent van Windows95) zonder bijkomende licentiekosten, met als voorwaarde dat:

  De migratie uiterlijk 1 april 1998 is afgerond;

  Na 1 april 1998 maar één platform bij de eindgebruikers operationeel is.

  Indien u besluit om uw bestaande Windows 3.11 platform na 1 april 1998 te vervangen door een nieuw platform dan berekenen wij u aan additionele licentiekosten 15% van de geldende [product 1]- licentieprijzen onder aftrek van de restwaarde van de initieel aangekochte [product 1]-Iicenties op basis van Windows 3.11. ( ... )”

  Standpunt [leverancier]

  2.8 [Leverancier] is van mening dat [klant] een additionele licentievergoeding verschuldigd is naar aanleiding van de wijzigingen in de systeemconfiguratie door [klant] en het beschikbaar stellen van de nieuwe versies van de [product 1] en [product 2] door [leverancier].

  2.9 [Leverancier] baseert haar standpunt met name op de inhoud van de overeenkomsten. Ten aanzien van de eerste overeenkomst stelt [leverancier] dat de omvang van de licenties is beperkt tot een specifieke versie van het besturingssysteem Windows, namelijk Windows 3.11/95. Daarnaast stelt [leverancier] dat onder het begrip ‘platform’ wordt verstaan het ‘operating system’ , ofwel het besturingssysteem. Volgens

  [leverancier] zijn de verschillen- de versies van Windows aan te merken als verschillende besturingssystemen en daarmee als verschillende platformen. Met het wijzigen van het besturingssysteem van Windows 3.11/95 naar Windows NT en later naar Windows XP, is er sprake van verschillende platformmigraties. [Leverancier] hanteert eenzelfde redenering ten aanzien van de tweede overeenkomst en de overgang van [besturingssysteem 1] (32 bits) naar [besturingssysteem 2] (64 bits).

  2.10 [Leverancier] ziet haar standpunt onderstreept door verscheidene aanwijzingen op haar website en in interne prijslijsten. [Leverancier] wijst erop dat haar interpretatie van het begrip ‘platform’ algemeen wordt gedeeld in de IT-branche.

  2.11[Leverancier] is van mening dat het feit dat zij voor de overgang van Windows 3.11/95 naar Windows NT geen factuur heeft gestuurd aan [klant], niets afdoet aan het ontstaan van een betalingsverplichting voor een additionele licentievergoeding.

  2.12 [Leverancier] wijst de uitleg die [klant] aan de overeenkomsten geeft van de hand. [Klant] staat volgens [leverancier] alleen in haar uitleg. Alle andere [product 1 en product 2]-klanten van [leverancier] aan wie zij een additionele licentievergoeding in rekening brengt, betalen deze gewoon.

  Standpunt [klant]

  2.13 [Klant] legt de overeenkomsten anders uit. Zij is dan ook van mening dat zij geen additionele licentievergoeding verschuldigd is.

  2.14 [Klant] stelt ten eerste dat uit de algemene voorwaarden blijkt dat het aanpassen van [product 1] en [product 2] aan nieuwe versies van de door [klant] gebruikte besturingssystemen en vervolgens het beschikbaar stellen daarvan, onderdeel vormt van de onderhoudsdiensten die [klant] van [leverancier] afneemt. [Klant] wijst daarbij op artikel 9.4 jo. 1 sub d van de algemene voorwaarden. Er kan naar mening van [klant] geen sprake zijn van een additionele licentievergoeding, omdat [klant] al een jaarlijkse onderhoudsvergoeding betaalt.

  2.15 Ten tweede stelt [klant] dat ook de overige bepalingen van de overeenkomst geen grondslag bieden voor een additionele licentievergoeding. Onder verwijzing naar artikel 3.1 van de algemene voorwaarden geeft [klant] aan dat het verleende gebruiksrecht is beperkt ten aanzien van de hardware waarop de software wordt gebruikt, maar niet ten aanzien van het besturingssysteem. De licentie heeft volgens [klant] namelijk betrekking op het gebruik de software op een ‘computer’. Het begrip ‘computer’ is - zo geeft [klant] aan - in de overeenkomst gedefinieerd als “de in de overeenkomst aangeduide apparatuur”. Dit in tegenstelling tot het begrip ‘infrastructuur’ dat volgens de definitie onder- meer bestaat uit de ‘computer’ en het operating system. [Klant] wijst in dat kader nog op een tweede definitie van ‘computer’ zoals die is opgenomen in de eerste overeenkomst, zijnde “elke pc waarop een versie van Microsoft Windows draait, welke door [product 1] wordt ondersteund en waarbij [product 1] draait op het ‘native’ operating systeem van deze pc.” Hierin leest [klant] dat de licentie niet is beperkt tot een bepaalde versie van Windows.

  2.16 Het feit dat in de overeenkomsten een versie van Windows en van [besturingssysteem 1] is genoemd doet aan het bovenstaande niets af volgens [klant]. Deze vermeldingen zijn slechts opgenomen in de overeenkomsten om aan te geven dat de software in ieder geval functioneert met die versies van het besturingssysteem.

  2.17 [Klant] ziet haar standpunt onderstreept door verscheidene aanwijzingen op de website van Microsoft, de website van [leverancier] en de website www.wikipedia.nl. Bovendien wijst [klant] er op dat het ongebruikelijk is in de branche om een additionele licentievergoeding te moeten betalen indien een partij software en/of hardware aanschaft bij derden.

  2.18 [Klant] legt de hiervoor onder 2.7 opgenomen passage als volgt uit. Ten tijde van het aangaan van de eerste overeenkomst was Windows 3.11 reeds verouderd. [Leverancier] zou daarom willen dat [klant] zo spoedig mogelijk zou overschakelen op een nieuwe versie van Windows. Daarmee zou [leverancier] minder lang versies van [product 1] hoeven ondersteunen die compatibel zijn met Windows 3.11. Om die reden zijn partijen overeen- gekomen dat [klant] een vergoeding moet betalen als [klant] na 1 april 1998 over- stapt naar een nieuwe versie van Windows. De in de passage vastgelegde afspraken zijn volgens [klant] dus specifiek gericht op de migratie van Windows 3.11 en niet op andere migraties.

  BEOORDELING VAN HET GESCHIL

  Uitleg van de overeenkomsten

  3.1 In essentie draait het onderhavige geschil tussen partijen om de uitleg van twee overeenkomsten, en in het bijzonder om een daarin opgenomen regeling over platformmigraties op pagina 3 en 4 van de eerste overeenkomst. Om tot de voornoemde uitleg te komen dient de genoemde regeling eerst te worden bezien in het licht van de hoofdverplichtingen van de overeenkomsten, zijnde het verlenen van een gebruiksrecht en onderhoudsdiensten aan [klant]. Vervolgens zal worden gekeken naar de bewoordingen van de regeling zelf.

  Reikwijdte licentie

  3.2 Uit de bewoordingen van de overeenkomsten blijkt dat het gebruiksrecht specifiek is verstrekt voor een bepaalde systeemconfiguratie. Voor [product 1] betreft dat 20 ontwikkellicenties voor pc’s met

  Windows 3.11, inclusief 5 gebruikers voor Windows 95 in plaats van Windows 3.11 en 200 eindgebruikerslicenties voor pc’s met Windows 3.11 (zie pagina 2 van de eerste overeenkomst). Voor [product 2] betreft dat een [server 1] met [besturingssysteem 1] als operating system.

  3.3 De bindend adviseur is met [leverancier] van mening dat de algemene voorwaarden deze uitleg van (de reikwijdte van) de licenties onderstrepen. In artikel 3.1 van de algemene voorwaarden is bepaald dat de licentie wordt verstrekt voor het gebruik van de software op de ‘computer’, echter overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst. Hoewel het begrip ‘computer’ inderdaad betrekking heeft op de apparatuur, is bij de omschrijving van de betreffende apparatuur in de overeenkomsten telkens specifiek aangegeven om welk besturingssysteem het gaat. Een dergelijke vermelding van het besturingssysteem kan niet zonder bedoeling van partijen zijn geweest. Gebruikelijk binnen de onderhavige branche is dat een dergelijke vermelding een begrenzing van het verstrekte gebruiksrecht inhoudt en niet dat het slechts een aanduiding is waaruit blijkt dat de software in ieder geval functioneert met de genoemde versies van het besturingssysteem. De bindend adviseur gaat er daarom van uit dat het de bedoeling van partijen is geweest om de licentie niet alleen te begrenzen naar apparatuur, maar ook naar besturingssysteem.

  3.4 Nu er van moet worden uitgegaan dat de afgegeven licenties beperkt zijn tot een bepaald besturingssysteem, is het dus niet zondermeer toegestaan de licenties te gebruiken bij een veranderde systeemconfiguratie.

  Onderhoud

  3.5 [Klant] betoogt dat uit artikel 9.4 jo. 1 sub d van de algemene voorwaarden blijkt dat het aanpassen van [product 1] en [product 2] aan nieuwe versies van de door [klant] gebruikte besturingssystemen en

  vervolgens het beschikbaar stellen daarvan, onderdeel vormt van de onderhoudsdiensten die [klant] van [leverancier] afneemt. De bindend adviseur deelt deze mening niet.

  3.6 [Klant] neemt, zoals blijkt uit pagina 3 van de eerste overeenkomst, de onderhoudsdiensten af onderdeel zijn van het ‘support pakket’ en het ‘update pakket’. Zie hiervoor ook artikel 9.1.1 van de algemene voorwaarden. Uit de definitielijst van de algemene voorwaarden blijkt dat het ‘support pakket’ de in artikel 9.2.1 van de algemene voorwaarden beschreven diensten omvat. Kort gezegd, bestaan die diensten uit (i) telefonische ondersteuning, (ii) foutherstel, en (iii) het aanbrengen van logische verbeteringen en uitbreidingen. Het ‘update pakket’ omvat de in artikel 9.3 van de algemene voorwaarden omschreven diensten, of beter gezegd het ‘update pakket’ geeft een licentienemer aan wie een interne of externe productielicentie is verleend het recht een kopie te maken van het productiegedeelte van nieuwe versies en updates van de software. De twee genoemde onderhoudspakketten omvatten dus niet de verplichting voor [leverancier] om (kosteloos) een compatibele versie van de software beschikbaar te stellen zodra de licentienemer met een nieuwe release van de ‘infrastructuur’ gaat werken.

  3.7 Voor zover het standpunt van [klant] zich er op richt dat, hoewel artikel 9.4 van de algemene voorwaarden formeel geen onderdeel is van de onderhoudsdiensten, hierin toch een verplichting voor [leverancier] dient te worden gelezen tot het kosteloos beschikbaar stellen van compatibele versies van de software, wijst de bindend adviseur op het volgende. Uit artikel 9.4 van de algemene voorwaarden blijkt slechts dat [leverancier] haar uiterste best dient te doen om ervoor te zorgen dat er binnen drie maanden een compatibele versie van de software beschikbaar is (“gebruikt kan worden”). Nergens blijkt uit dat

  [leverancier] dit kosteloos dient te doen.

  Betekenis platform(migratie)

  3.8 Alvorens het begrip ‘platformmigratie’ te kunnen invullen, dient eerst de betekenis van het begrip ‘platform’ helder te zijn. De bindend adviseur is van mening dat met ‘platform’ het besturingssysteem wordt bedoeld. Niet alleen is dit de algemeen gebezigde betekenis van het woord ‘platform’. Tevens spreken partijen in de genoemde regeling tot tweemaal toe over “Windows 3.11 platform”, alsook eenmaal over “Windows 95 platform”. Hieruit blijkt duidelijk dat de in dezelfde zinsneden ook gebruikte enkele term ‘platform’, is bedoeld als het besturingssysteem.

  3.9 De betekenis van de term ‘platformmigratie’ blijkt ook uit de regeling zelf. Daarin wordt namelijk gezegd dat een additionele licentievergoeding in rekening zal worden gebracht bij vervanging van het bestaande platform “door een nieuw platform”.

  3.10 Dan resteert nog de vraag of een nieuwe versie van een besturingssysteem ook moet worden gezien als een nieuw platform, of dat zulks alleen het geval is als er een geheel ander besturingssysteem in gebruik wordt genomen (bijvoorbeeld Unix in plaats van Windows). Het feit dat afzonderlijk de termen

  ‘Windows 3.11 platform’ en ‘Windows 95 platform’ specifiek worden genoemd en dat de zinsnede “uw bestaande Windows 3.11 platform ( ... ) te vervangen door een nieuw platform” is opgenomen, duidt er naar mening van de bindend adviseur op beide gelden als een nieuw platform.

  3.11 Er is dus sprake van ‘platformmigratie’ als [klant] een nieuwe versie van het bestaande besturingssysteem in gebruik neemt, en ook als een geheel ander besturingssysteem in gebruik wordt

  genomen.

  3.12 Opgemerkt zij dat deze uitleg van het begrip ‘platformmigratie’ past in hetgeen hiervoor uiteen is gezet ten aanzien van de reikwijdte van de licentie en het onderhoud.

  3.13 De bindend adviseur is van mening dat voor de tweede overeenkomst hetzelfde geldt, nu partijen ten aanzien van die overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het een uitbreiding van de eerste

  overeenkomst betreft. De voorwaarden en systematiek van de eerste overeenkomst zijn dus van toepassing op de tweede overeenkomst.

  Additionele licentievergoeding noch ongebruikelijk, noch onredelijk

  3.14 [Klant] heeft opgemerkt dat het ongebruikelijk is in de branche om een additionele licentievergoeding te vragen indien de licentienemer software en/of hardware aanschaft bij derden. Buiten het feit dat deze opmerking niets afdoet aan de betekenis van de overeenkomsten, merkt de bindend adviseur op dat zij de opmerking van [klant] niet deelt. In de branche wordt gewerkt met zeer uiteenlopende licentiemodellen en bijbehorende vergoedingsmechanismen. Het door [leverancier] gekozen vergoedingsmechanisme komt de bindend adviseur niet als ongebruikelijk voor.

  3.15 Bovendien ziet de bindend adviseur het vergoedingsmechanisme niet als onredelijk. Los van de vraag hoeveel kosten het aanpassen van software met zich brengt, is het algemeen bekend dat applicatiesoftware dient te worden aangepast als het onderliggende besturingssysteem verandert. Een softwareleverancier wikkelt deze kosten in het algemeen af op zijn klanten.

  Overige

  3.16 De door partijen aangedragen bronnen ter ondersteuning van hun standpunten zijn naar mening van de bindend adviseur niet relevant voor de uitleg van de overeenkomsten en kunnen daarom buiten beschouwing blijven. Het betreft externe bronnen (websites), dan wel bronnen die geen onderdeel van de overeenkomsten uitmaken (interne prijslijsten).

  Gevolg

  3.17 Het antwoord op de aan de bindend adviseur voorgelegde vragen beperkt zich qua werking vooralsnog slechts tot de overgang van Windows NT naar Windows XP en van [besturingssysteem 1] naar [besturingssysteem 2]. Immers, de vordering van [leverancier] ziet slechts toe op deze vormen van platformmigratie. Evenwel, zullen toekomstige wijzigingen van de systeemconfiguratie, waaronder wordt verstaan de ingebruikname van een nieuwe versie van het huidige besturingssysteem, alsook de ingebruikname van een ander besturingssysteem, ook kunnen leiden tot een verplichting tot betaling van additionele licentievergoedingen.

  3.18 Met betrekking tot de overgang van de 32 bits naar de 64 bits technologie merkt de bindend adviseur op dat het hem niet geheel duidelijk is geworden in hoeverre hiervoor ook een verandering van het besturingssysteem noodzakelijk is. Niet is gebleken dat de gebruiksrechten op zichzelf aan een bitstechnologie zijn gekoppeld. Uit de toelichting van [klant] op haar verzoek d.d. 4 april 2006 (paragraaf 10) blijkt echter wel dat [klant] in dat kader is overgestapt op een ander besturingssysteem, namelijk [besturingssysteem 2] (i.p.v. [besturingssysteem 1]). Hierdoor dient bij de interpretatie van het antwoord op de tweede vraag ervan uit te worden gegaan dat voor genoemde overstap een verandering van het besturingssysteem heeft plaatsgevonden of dient plaats te vinden.

  KOSTEN VAN HET BINDEND ADVIES

  4.1 Partijen zijn in de vaststellingsovereenkomst van [datum] overeengekomen dat de kosten van het bindend advies zullen worden gedragen door degene die op grond van dit bindend advies het ongelijk aan zijn zijde heeft. Nu [klant] in het ongelijk is gesteld, komen de kosten van het bindend advies voor haar rekening

  SLOTSOM

  Gelet op het vorenstaande komt de bindend adviseur tot de volgende uitspraak:

  Aan de bindend adviseur is verzocht zich uit te laten over de volgende vragen:

  (i) “Wat moet worden verstaan onder het begrip platform migratie als bedoeld in de overeenkomst van 1996 en de uitbreiding daarvan 1999 onder “additionele afspraken”? Een en ander uit te leggen in het licht van de gesloten overeenkomst en naar de gebruikelijke betekenis van dit begrip in de ICT wereld.”

  (ii) “Betekent deze uitleg van dat begrip dat de [klant] gehouden is voor een migratie van het software pakket [product 1 en product 2] naar een nieuw besturingssysteem waaronder nieuwe versies van Windows - zoals bijvoorbeeld van Windows 1995, naar Windows 1998, naar Windows 2000, naar Windows XP – en/of voor de overstap van [besturingssysteem 1] naar [besturingssysteem 2] additionele licentiekosten verschuldigd is.”

  Het antwoord op de eerste vraag luidt dat in beide gevallen met ‘platform’ het besturingssysteem wordt bedoeld en dat er derhalve sprake is van een platformmigratie indien de applicatie software in combinatie met een ander besturingssysteem wordt gebruikt dan het in de overeenkomsten zelf genoemde besturingssysteem, ook als dit een andere versie van Windows is.

  Het antwoord op de tweede vraag luidt bevestigend.

  Aldus gewezen te Amsterdam op 22 augustus 2006,

  [bindend adviseur]

  In essentie draait het onderhavige geschil tussen partijen om de uitleg van twee overeenkomsten, en in het bijzonder om een daarin opgenomen regeling over platformmigraties op pagina 3 en 4 van de eerste overeenkomst. Om tot de voornoemde uitleg te komen dient de genoemde regeling eerst te worden bezien in het licht van de hoofdverplichtingen van de overeenkomsten, zijnde het verlenen van een gebruiksrecht en onderhoudsdiensten aan [klant]. Vervolgens zal worden gekeken naar de bewoordingen van de regeling zelf.
  Lees verder...
 • Vonnis 21: Automatiseringspakket voor zorgproces binnen ziekenhuis [Opdrachtgever] is een modern regionaal ziekenhuis met ongeveer 600 bedden en 28 medisch specialismen. Er werken ruim 3.200 mensen. Het [opdrachtgever] is één van de top klinische ziekenhuizen in Nederland. [Opdrachtnemer] is een innoverend bedrijf in de zorgsector. Zij ontwikkelt in samenhang met topmensen uit de medische wereld praktijkgerichte oplossingen in haar software pakket, [product 1], ook wel als [product 1] aangeduid. [Product 1] informatiseert de primaire, d.w.z. de medisch-klinische processen binnen het ziekenhuis, zodat daarmee het volledige zorgtraject van de patiënt van de eerste consultatie tot het einde van de behandeling kan worden geïnformatiseerd. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In de zaak:

  [opdrachtgever], gevestigd te [plaats],

  eiseres in conventie, verweerster in reconventie, gemachtigde [gemachtigde opdrachtgever],

  tegen

  De vennootschap naar Belgisch recht [opdrachtnemer], ook handelende onder de naam [opdrachtnemer], gevestigd te [plaats] (België),

  gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

  gemachtigden eerst [gemachtigde opdrachtnemer 1] thans [gemachtigde opdrachtnemer 2],

  hebben arbiters,

  [arbiter 1], wonende te [woonplaats], [arbiter 2], wonende te [woonplaats], [arbiter 3], wonende te [woonplaats],

  het volgende arbitraal vonnis gewezen.

  Zowel in conventie als in reconventie:

  De procedure

  1.1 Eiseres in conventie - hierna mede als verweerster in reconventie aan te duiden als [opdrachtgever] - heeft bij inleidend verzoek d.d. 22 juli 2005 onder overlegging van een productie de onderhavige arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig gemaakt.

  1.2 Gedaagde in conventie - hieronder tevens in haar hoedanigheid van eiseres in reconventie nader aan te duiden als [opdrachtnemer] of als [opdrachtnemer] - heeft op 6 september 2005 een kort antwoord ingezonden, waarbij twee producties zijn gevoegd.

  1.3 Het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering heeft vervolgens de arbiters benoemd, die hun benoeming schriftelijk hebben aanvaard.

  1.4 Op 11 november 2005 heeft [opdrachtgever] onder overlegging van 32 genummerde producties een memorie van eis ingediend.

  1.5 [Opdrachtnemer] heeft op 15 december 2005 in conventie voor antwoord en in reconventie voor eis geconcludeerd, terwijl zij daarbij 34 genummerde producties heeft ingezonden.

  1.6 [Opdrachtgever] heeft daarna op 21 januari 2006 in reconventie een memorie van antwoord genomen, terwijl zij tevens bij akte van die datum 21 producties heeft overgelegd.

  1.7 Op 29 juni 2006 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Aan de zijde van [opdrachtgever] waren daarbij aanwezig haar raadsman en diens kantoorgenoot [E], alsmede [A], hoofd Informatie Management, en [B], hoofd Juridische Zaken, beiden werkzaam in dienstbetrekking van [opdrachtgever], en [C] (consultant), die als projectleider het DBC-project heeft ondersteund. Aan de zijde van [opdrachtnemer] waren aanwezig haar raadsman [gemachtigde opdrachtnemer 2], vergezeld van diens kantoorgenoot [M], alsmede [K], gedelegeerd bestuurder van [opdrachtnemer] N.V., en [L], die in dienstbetrekking van genoemde NV werkzaam is.

  1.8 Ter gelegenheid van het pleidooi heeft [opdrachtgever] nog vijf stukken ingebracht, terwijl [opdrachtnemer] alsnog één stuk heeft overgelegd.

  De bevoegdheid van arbiters

  2.1 Partijen hebben een overeenkomst van 5/25 november 2003 gesloten, welke inhoudt, dat elk geschil definitief en in eerste aanleg wordt beslecht volgens het reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering door drie arbiters die in overeenstemming met dit reglement zullen worden benoemd.

  2.2 Nu partijen dit in deze overeenkomst opgenomen beding niet hebben betwist en de arbiters overeenkomstig het reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering zijn benoemd, zijn de arbiters bevoegd in de onderhavige procedure een de partijen bindende beslissing te geven.

  De vaststaande feiten

  Op grond van hetgeen door partijen over en weer is gesteld of onvoldoende is weersproken c.q. op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting, staat tussen partijen in deze procedure het volgende vast.

  3.1 [Opdrachtgever] is een modern regionaal ziekenhuis met ongeveer 600 bedden en 28 medisch specialismen. Er werken ruim 3.200 mensen. Het [opdrachtgever] is één van de top klinische ziekenhuizen in Nederland.

  3.2 [Opdrachtnemer] is een innoverend bedrijf in de zorgsector. Zij ontwikkelt in samenhang met topmensen uit de medische wereld praktijkgerichte oplossingen in haar software pakket, [product 1], ook wel als [product 1] aangeduid. [Product 1] informatiseert de primaire, d.w.z. de medisch-klinische processen binnen het ziekenhuis, zodat daarmee het volledige zorgtraject van de patiënt van de eerste consultatie tot het einde van de behandeling kan worden geïnformatiseerd.

  3.3 Na een uitgebreide consultatie met betrekking tot een geïntegreerd automatiseringspakket voor alle zorgprocessen binnen de ziekenhuisorganisatie, waarmee ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) binnen haar organisatie zou kunnen worden ingevoerd, heeft [opdrachtgever] op 21 maart 2002 een overeenkomst gesloten met [bedrijf A] - hierna te noemen [bedrijf A] - voor de levering en implementatie van het standaard programma [product 1], dat diverse modules omvatte zoals “Planning en Afspraken”, “Medisch Archief’, “Medisch Dossier”, “OK Planning en Management”, “Planning en Management Eerste Hulp”, “Planning en Management Medisch Verpleegkundige Zorgen” en “Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-registratie”. De software diende ter ondersteuning van het primaire proces, voor de patiëntenlogistiek, afspraken planning, operatie- en IC-planning, ordercommunicatie en het agendabeheer. De DBC module, die nog niet eerder was ontwikkeld, diende met name te worden toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende aanpassingen. Met betrekking tot de documentatie - zowel de technische als de gebruikersdocumentatie - vermeldt de overeenkomst dat deze door [bedrijf A] zal worden aangeleverd in het Nederlands “progressief aan de vordering van de implementatie”. Volgens de overeenkomst is het projectmanagement een verantwoordelijkheid van beide

  partijen gezamenlijk. Binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst zullen partijen een projectstructuur overeenkomen, waartoe van de zijde van [bedrijf A] een uitgebreid voorstel in de tekst van de overeenkomst is opgenomen. De overeenkomst vermeldt een indicatieve planning in een stappenplan (“enkel richtinggevend, zonder verbintenis”) met een uiteindelijke implementatie van de laatste module op 31 januari 2003, terwijl de realisatie van de DBC registratie en rapportering is gesteld op 31 maart 2002. De prijs voor de globale basislicentie bedraagt € 581.920,-, terwijl er tarieven voor aanvullende prestaties zijn aangegeven.

  3.4 Op [datum] is [bedrijf A] failliet gegaan. [Opdrachtnemer] neemt dan eerst voorlopig zonder contract de ondersteuning van [opdrachtgever] op zich en sluit vervolgens met [opdrachtgever] een nieuwe overeenkomst d.d. 5/25 november 2003, waarin zij alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A] met betrekking tot de implementatie van het [product 1] zorgpakket heeft overgenomen. De overeenkomst houd onder meer in dat de laatste openstaande facturen van [bedrijf A] ad € 247.857,30, waartegen [opdrachtgever] niet had geprotesteerd, aan [opdrachtnemer] zullen worden betaald, dat PTF8 binnen een week na ondertekening van de overeenkomst zal worden geleverd en de Delphi Dynaview Interfaces en het volledige pakket per 1 juli 2004 live zullen zijn. De overeenkomst bevat voorts een volledige opsomming van de facturen en betalingen, die zijn verricht en een “contractinventaris” met overzichtslijsten van nog uit te voeren items, terwijl het projectmanagement zal worden uitgebreid met een projectleider te leveren door [opdrachtnemer] voor 12 uur per week. In aansluiting op deze overeenkomst sluiten [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] op 21 januari 2004 een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het te leveren zorgpakket.

  3.5 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er tussen partijen problemen ontstaan. Op 13 november 2003 wordt in een testrapport melding gemaakt, dat er een programma moet worden geschreven om foutieve DBC’s te verwijderen. In een voortgangsrapportage, opgesteld door de DBC project manager van [opdrachtgever] d.d. 3 december 2003 worden diverse problemen gemeld met betrekking tot onder andere de oplevering van nieuwe versies, zorgen over de continuïteit en het ontbreken van documentatie. Op 18 juni 2004 spreken partijen af een lijst van change requests op te stellen, welke alle openstaande requests bevat in volgorde van prioriteit. [Opdrachtnemer] geeft daarbij aan alle prioriteiten uit te voeren vóór 15 september 2004. Requests, die buiten de overeenkomst vallen, zullen direct worden betaald. [Opdrachtgever] zegt toe na het opleveren op 15 september 2004 live te zullen gaan. Een testrapport van [opdrachtgever] d.d. 20 juli 2004 geeft aan, dat er veel fouten zijn, terwijl een door [opdrachtnemer] opgesteld “Project/Stage Plan” van 15 september 2004 vermeldt, dat de overeenkomst met uitzondering van de documentatie is nageleefd. [Opdrachtgever] stuurt op 19 oktober 2004 een overzicht van de problemen c.q. wijzigingen die noodzakelijk zijn om de DBC’s per 1 januari 2005 (het wettelijk vastgestelde tijdstip) te kunnen invoeren (deze lijst wordt hieronder mede aangeduid als de “lijst [C]”).

  Na een verdere discussie tussen partijen waarin betalingen ook een rol spelen levert [opdrachtnemer] op 27 oktober 2004 nieuwe software. Er volgt op 5 november 2004 een sommatiebrief van [opdrachtgever], waarna [opdrachtgever] bij brief van 24 november 2004 [opdrachtnemer] in gebreke stelt. In deze brief stelt [opdrachtgever], dat zij het project grotendeels “on hold” zet en voorlopig nog alleen de aan de DBC problematiek gerelateerde software zal implementeren en gebruiken. Verder eist [opdrachtgever] van [opdrachtnemer] uiterlijk 10 december 2004 “de gearceerde punten” (d.w.z. de urgente wijzigingsvoorstellen) uit de lijst [C] uit te voeren c.q. op te lossen en om al het overige te doen dat noodzakelijk is voor een goede werking van de volledige DBC software in de organisatie van [opdrachtgever]. Ook dient binnen genoemde termijn deugdelijke en complete documentatie te worden geleverd voor de betreffende software.

  In een gezamenlijk testrapport van 3 december 2004 blijkt, dat een aantal van de in de lijst [C] gesignaleerde probleempunten is opgelost en dat er voor de overige punten, waaronder de functie betreffende het verwijderen van DBC’s, overleg tussen partijen nodig wordt geacht. Bij brief van 6

  december 2004 betwist [opdrachtnemer] de verwijten, die aan haar adres zijn gemaakt in de brief van [opdrachtgever] d.d. 24 november 2004 en stelt [opdrachtnemer] [opdrachtgever] op een aantal punten in gebreke: zij loopt achter met implementeren van nieuwe versies, houdt het functioneren van de projectorganisatie tegen, geeft geen updates voor de documentatie aan en laat na haar personeel de nodige opleidingen te geven. Op 8, 14 en 15 december 2004 en op 21 januari 2005 is er nog overleg tussen partijen over de werkzaamheden met betrekking tot de DBC module. In de daarop volgende maanden is er slechts correspondentie tussen de raadslieden, welke eindigt in de buitengerechtelijke ontbinding door [opdrachtgever] van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op 4 april 2005.

  3.6 Terzake van de uitvoering van een of beide van de tussen partijen gesloten overeenkomsten heeft [opdrachtgever] facturen betaald tot een bedrag van € 1.766.731,66. Vanaf het voorjaar van 2005 werkt [opdrachtgever] met het pakket [product 2] van [bedrijf B] dat de functionaliteit biedt, waarvoor zij eerder [product 1] had aangeschaft.

  De vorderingen van [opdrachtgever] en de grondslag daarvan

  4.1 [Opdrachtgever] verzoekt arbiters voor zover van toepassing bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  4.1.1Voor recht te verklaren dat de overeenkomsten tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] rechtsgeldig zijn ontbonden met de brief van 4 april 2005; dan wel, subsidiair, deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang alsnog te ontbinden;

  4.1.2 [opdrachtnemer] te veroordelen tot betaling aan [opdrachtgever] van een bedrag van €1.766.731,66 dan wel een ander door arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, in het kader van ongedaanmakingsverplichtingen;

  4.1.3 [opdrachtnemer] te veroordelen tot betaling aan [opdrachtgever] van een bedrag van € 583.932,92 dan wel een ander door arbiters in redelijkheid vast te stellen bedrag, in het kader van schadevergoeding;

  4.1.4 [opdrachtnemer] te veroordelen tot betaling aan [opdrachtgever] van de wettelijke rente over de bovengenoemde bedragen met ingang van 15 april 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;

  4.1.5 [opdrachtnemer] te veroordelen tot betaling van de kosten van de arbitrageprocedure, inclusief de kosten van bijstand door haar advocaat.

  4.2 [Opdrachtgever] baseert haar vorderingen op de in § 3 genoemde voor zover daartoe van belang zijnde vaststaande feiten en bovendien op de volgende - zakelijk weergegeven - argumenten.

  4.2.1 [Opdrachtnemer] is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomsten tussen partijen, welke bestaan uit de volgende onderwerpen:

  a. Het niet tijdig leveren, installeren en implementeren van een deugdelijke DBC module, waardoor de wettelijk verplichte DBC registratie en de facturatie van het ziekenhuis niet konden plaatsvinden.

  b. Het niet halen van de door partijen overeengekomen termijnen, waardoor ernstige vertraging ontstond in de implementatie van de software.

  c. De opgeleverde software bevatte steeds zeer veel kleinere en grotere gebreken, die niet konden worden opgelost.

  d. De performance was onvoldoende, waardoor veel irritatie en vertraging is ontstaan.

  e. Er is geen of gebrekkige documentatie verstrekt. Dit betreft zowel technische als gebruikersdocumentatie. Door het ontbreken daarvan is zowel het testen als het implementeren van de software moeizaam verlopen.

  f. De communicatie en het project management waren gebrekkig waardoor de voortgang van het project werd belemmerd en het vertrouwen van [opdrachtgever] in [opdrachtnemer] is ondermijnd.

  4.2.2 Als gevolg van de geconstateerde tekortkomingen heeft [opdrachtgever] de overeenkomsten tussen partijen op 4 april 2005 ontbonden en heeft zij recht op betaling van € 1.766.731,66 terzake van ongedaanmaking. Bovendien heeft [opdrachtgever] terzake schade geleden, welke zij becijfert als volgt:

  Kosten medewerkers en hoofd ICT [opdrachtgever]

  € 291.170,30

  Kosten deelnemers projectgroepen

  € 95.321,00

  Kosten koppelingen andere leveranciers

  €115.811,56

  Opleidingskosten artsen

  €24.000,00

  Kosten extern adviseur

  €33.984,39

  Kosten advocaat (buitengerechtelijke kosten)

  €23.105,67

  Totale schade

  € 583.932,92

  Het verweer en de vorderingen van [opdrachtnemer]

  5.1 [Opdrachtnemer] heeft de sub. 4 geformuleerde stellingen van [opdrachtgever] gemotiveerd betwist dan wel een andere lezing daarvan gegeven met als conclusie bij vonnis, voor zover de wet zulks toelaat, uitvoerbaar bij voorraad:

  a. de vorderingen van [opdrachtgever] af te wijzen dan wel alvorens op deze vorderingen te beslissen, een deskundige te benoemen om aan arbiters omtrent de juistheid van de door partijen ingenomen standpunten te rapporteren;

  b.

  1e [Opdrachtgever] te veroordelen tot betaling aan [opdrachtnemer] van een bedrag ad € 414.859,31 terzake van verzonden maar onbetaald gebleven facturen terzake van verrichte werkzaamheden en verschuldigde termijnen van de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de vervaldatum per factuur.

  2e [Opdrachtgever] te veroordelen tot nakoming van de met [opdrachtnemer] gesloten overeenkomsten en van de overige nader tussen partijen gemaakte afspraken terzake de uitvoering van meerwerkzaamheden. 3e Een deskundige te benoemen ter begeleiding van partijen bij de nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de nakoming van genoemde overeenkomsten en nadere afspraken en deze deskundige mandaat te verlenen tot het geven van bindende adviezen aan beide partijen, indien en voor zover gaandeweg de nakoming verschil van inzicht zou opleveren tussen beide partijen omtrent de uitleg van de verbintenissen over en weer.

  4e Een deskundige te benoemen teneinde de definitieve door [opdrachtnemer] geleden schade ten gevolge van de wanprestatie van [opdrachtgever] te laten vaststellen.

  5e Vast te stellen dan wel een deskundige te benoemen om in redelijkheid vast te stellen welke kosten nog gemoeid zullen zijn met de uitvoering van de werkzaamheden, waarvan [opdrachtnemer] met recht mocht verwachten dat deze op 5 november 2003 reeds door [bedrijf A] waren uitgevoerd en vervolgens [opdrachtgever] op te leggen die werkzaamheden voor die prijs alsnog door [opdrachtnemer] te laten uitvoeren, zulks eveneens onder begeleiding en toezicht van de hiervoor genoemde deskundige.

  6e [Opdrachtgever] te veroordelen tot betaling van de kosten van de arbitrageprocedure, de kosten van bijstand door haar advocaat en de kosten van de bedoelde deskundige daaronder begrepen.

  5.2 [Opdrachtnemer] baseert haar vorderingen en het verweer tegen de vordering van [opdrachtgever] - zakelijk weergegeven - op de volgende argumenten:

  5.2.1 [Opdrachtnemer] is door [opdrachtgever] onjuist geïnformeerd over de stand van de implementatie op de datum van de overname van de contractuele verplichtingen van [bedrijf A] op 25 november 2003. Er waren veel minder prestaties geleverd en programma’s geïmplementeerd dan wel geaccepteerd dan [opdrachtnemer] mocht verwachten.

  5.2.2 De problemen tussen partijen zijn voor een belangrijk deel te wijten aan het ontbreken van een projectstructuur, omdat [opdrachtgever] ondanks haar verplichting daartoe daar niet of onvoldoende aan heeft bijgedragen.

  5.2.3 [Opdrachtgever] heeft een aantal facturen van [opdrachtnemer] onbetaald gelaten en is tevens in verband met meerwerk diverse bedragen verschuldigd. In totaliteit komt dit uit op een bedrag van

  € 414.859,31, bestaande uit openstaande facturen ad € 380.747,58 en nog op te stellen facturen met betrekking tot RRFC’s ad € 1.365,04 en met betrekking tot helpdesk ad € 32.746,69.

  5.2.4 Een deskundige zal de prijs moeten vaststellen waartegen [opdrachtnemer] alsnog werkzaamheden zal verrichten, die naar zij had mogen verwachten door [bedrijf A] zouden zijn verricht en welke verder samenhangen met de uitvoering van de verbintenissen tussen partijen.

  5.2.5 Tengevolge van de handelwijze van [opdrachtgever] heeft [opdrachtnemer] schade geleden, welke naar voorlopige vaststelling bestaat uit de volgende onderdelen:

  Prestaties [L]

  € 29.000,00

  Prestaties [K]

  € 51.250,00

  Prestaties [O]

  € 13.950,00

  Prestaties [P]

  € 11.160,00

  Prestaties [Q]

  € 12.090,00

  Prestaties interne medewerkers

  € 27.900,00

  Kosten advocaat [X] (buitengerechtelijke kosten)

  € P.M.

  Kosten advocaat [gemachtigde opdrachtnemer 1] (buitengerechtelijke kosten)

  € P.M.

  Kosten advocaat [Y]

  € 500,00

  Ontslagvergoedingen

  € P.M.

  Contractverbreking JPP 6 x € 6.500,00

  € 39.000,00

  Gemiste kapitaalverhoging

  € P.M.

  Paralyseren van de Nederlandse markt

  € P.M.

  Totaal

  € P.M. + € 183.850,00

  5.3 [Opdrachtgever] heeft de vorderingen van [opdrachtnemer] en de gronden waarop deze rusten gemotiveerd betreden.

  De gestelde tekortkomingen van [opdrachtnemer]

  6.1 De DBC module-[opdrachtgever] geeft over dit onderwerp een lijst met gespecificeerde verwijten aan het adres van [opdrachtnemer]. Het eerste punt betreft het feit, dat [opdrachtnemer] er niet in is geslaagd om de DBC module van [product 1] tijdig en in overeenstemming met de specificaties op te leveren. Hierdoor kon [opdrachtgever] vanaf 1 januari 2005 niet goed factureren en aan de wettelijke verplichtingen inzake DBC’s voldoen. [Opdrachtnemer] stelt hiertegenover, dat de DBC module al in 2003 zou hebben gewerkt c.q. zou hebben kunnen werken. Arbiters stellen vast, dat in de eerste maanden van 2005 veel ziekenhuizen in Nederland problemen hadden met de verwerking van de DBC’s zodat de verzekeringsmaatschappijen over deze maanden voorschotten hebben overgemaakt. Bovendien is tijdens de mondelinge behandeling duidelijk geworden dat [opdrachtgever] in de eerste maanden van het jaar

  2005 wel facturen heeft verzonden. Dit is ook gebeurd voordat [opdrachtgever] in het voorjaar van 2005 het vervangende pakket [product 2] operationeel had. De bewering van [opdrachtnemer] dat de DBC module al in 2003 naar behoren werkte, wordt weersproken door latere correspondentie tussen partijen. [Opdrachtnemer] heeft hier kennelijk op het oog, dat de registratie in [product 1] wel kon plaatsvinden en heeft plaatsgevonden (hetgeen [opdrachtgever] erkent), maar het heeft enige tijd geduurd voordat de HL7 koppeling naar wens functioneerde. Pas toen de koppeling van de registratie module in [product 1] naar de validatie en facturatie module in Hiscom was geëffectueerd, kon men op redelijke wijze de facturatie verzorgen. Desalniettemin bleven er problemen, omdat er onvolkomenheden in de software zouden zijn. Voor arbiters is moeilijk vast te stellen of de genoemde onvolkomenheden terecht aan [opdrachtnemer] worden verweten, aangezien een overzicht van de specificaties ontbreekt. [Opdrachtgever] gaat daartoe uiteindelijk uit van een lijst met “Urgente wijzigingsvoorstellen” in de DBC module (de zgn. lijst [C]).

  Deze lijst bevat 32 wijzigingsvoorstellen, die op 19 oktober 2004 zijn vastgelegd, waarvan er 8 als zeer urgent zijn aangemerkt. Het zijn deze punten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de brief van 24 november 2004, waarin [opdrachtgever] [opdrachtnemer] in gebreke stelt met de aanzegging dat deze punten vóór 10 december 2004 moeten zijn opgelost. Arbiters zullen deze punten van de lijst [C] één voor één bezien en deze vergelijken met het testrapport d.d. 3 december 2004, dat is opgemaakt door [D] ([opdrachtgever]) en [N] ([opdrachtnemer]). Dit laatste rapport is blijkens een bijgaand mailbericht door [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] toegezonden. Van belang is, dat laatstgenoemd testrapport betrekking heeft op de versie 2.5 welke alleen draaide op Windows XP dat - zoals bij [opdrachtnemer] bekend was - nog niet bij [opdrachtgever] in gebruik was. De conclusie van het rapport geeft evenwel aan, dat 5 van de geprioriteerde 8 items in V 2.4.8 (dat reeds in productie was) als opgeloste punten kunnen worden opgenomen. Zij zouden ook al in de acceptatieomgeving kunnen worden getest. Tevens vermeldt [opdrachtnemer] in de vergezellende e-mail een tijdsraming waarin de betreffende items zullen worden opgeleverd, die geheel binnen de week van 6 tot 10 december 2004 valt.

  6.1.1 De HL-7 koppeling

  [Opdrachtgever] stelt dat er blokkerende fouten zijn voor het uitvoeren van het validatie proces zodat er geen facturatie van DBC’s kan plaatsvinden. Uiteindelijk zou [opdrachtgever] zelf deze koppeling tussen de door [opdrachtnemer] geleverde [product 1] registratie module en de in haar Hiscom systeem functionerende validatie en facturatie modules hebben gerealiseerd. In het gezamenlijk opgestelde testverslag van 25 november 2004 staat dat dit probleem is opgelost. Nadien is er geen correspondentie tussen partijen geweest over deze kwestie. Op grond daarvan mocht [opdrachtnemer] aannemen, dat deze kwestie in orde was.

  6.1.2 Performance problemen

  [Opdrachtgever] geeft aan, dat de performance bij het invoeren van DBC’s slecht was waardoor veel tijdverlies en irritatie bij de gebruikers is ontstaan. [Opdrachtgever] legt hieromtrent meldingen over betreffende de periode september/begin oktober 2004, welke met een noodoplossing zijn geredresseerd. Latere meldingen, ook na 19 oktober 2004 (de datum van de lijst [C]) hebben kennelijk aanleiding gegeven tot optimalisatie van de software waardoor de performance sterk verbeterd was op 25 november 2004, aldus het op 3 december 2004 gedateerde testrapport. Op 21 januari 2005 wordt - zonder tegenspraak door [opdrachtgever] - vastgesteld dat er bij [opdrachtnemer] geen klachten over de performance meer zijn ontvangen, hetgeen door [opdrachtgever] ter gelegenheid van het pleidooi is bevestigd.

  6.1.3 DBC’s, aangemaakt om spoedeisende hulp (SEH), zijn niet zichtbaar voor de specialist op zijn eigen account. Het gestelde probleem bemoeilijkt het werken voor de artsen, aangezien er wanneer zij aangemaakte DBC’s niet kunnen terugvinden, extra DBC’s zullen worden aangemaakt, waarmee het systeem wordt vervuild. De artsen lopen het risico zelfs van fraude te worden beschuldigd, omdat ze dubbel zouden hebben willen declareren. Volgens het testrapport van 3 december 2004 blijkt de betreffende functie op genoemde datum te werken, zodat het probleem geacht wordt te zijn opgelost.

  6.1.4 Het realiseren van 4 automatische afsluitprogramma’s voor DBC’s

  In een aantal gevallen bleek het afsluiten van verlopen openstaande DBC’s uit 2001, 2002 en 2003 alleen handmatig te kunnen geschieden, waardoor het proces van facturatie sterk werd bemoeilijkt. Naar ter zitting is komen vast te staan werkt de aangeboden functie wel generiek voor alle specialismen met dezelfde termijn. Aangezien deze oplossing “niet voldoende specifiek” is, heeft [opdrachtnemer] een voorontwerp gemaakt dat evenwel door [opdrachtgever] is afgekeurd. Op 15 december 2004 is dit punt in een gezamenlijk overleg tussen partijen besproken. Aan de uitwerking is evenwel geen gevolg meer gegeven.

  6.1.5 Het verwijderen van onnodige muiskliks, pop-ups en koppen

  Het gaat hier om onnodige extra bevestigingen, die bij het doorlopen van het programma moeten worden gepasseerd en veel tijd kosten en daarom irritatie opleveren. Het verslag van 3 december 2004 geeft aan, dat dit probleem op die datum als opgelost kan worden beschouwd.

  6.1.6 Het verwijderen van oude DBC behandelcodes

  Na de conversie van maart 2004 zijn er oude behandelcodes in de typeringslijsten blijven bestaan, die verder niet te kiezen zijn. Dit zorgde in de praktijk voor verwarring. Dit item blijkt uit het gezamenlijke testverslag van 3 december 2004 te zijn opgelost.

  6.1.7 Het verwijderen van ten onrechte aangemaakte DBC’s

  Door het ontbreken van de annuleringsfunctie en door fouten in de koppeling werden er ten onrechte onjuiste of onvolledige DBC’s aangemaakt. Aangezien deze onjuiste DBC’s niet door de arts, die de vergissing had gemaakt, konden worden gecorrigeerd, raakte het systeem vervuild, hetgeen lastig was bij het factureren. Dit probleem heeft voor veel extra werk gezorgd, omdat de correctie centraal bij de afdeling automatisering moest plaats vinden, welke daartoe een aparte melding moest ontvangen. In het gezamenlijke testrapport van 3 december 2004 is aangegeven, dat de beschreven oplossing onvoldoende is uitgewerkt en dat een nieuwe afspraak nodig is om dit onderwerp in detail verder te bespreken. In haar brief van 6 december 2004 doet [opdrachtnemer] hierover een drietal alternatieve voorstellen. Tijdens de bespreking van de projectleiders op 15 december 2004 is dit onderwerp wel aan de orde geweest, doch er is niet aangegeven hoe een oplossing kan worden bewerkstelligd.

  6.1.8 Verbeteren van de autorisatiestructuur

  Volgens [opdrachtgever] diende de autorisatiestructuur te worden verbeterd door het aanbrengen van een gedifferentieerd onderscheid tussen mutatie- en leesrechten. Een dergelijk onderscheid is nodig voor de controle op ondermeer de facturatie. Hierbij geldt, dat leesrechten aan bepaalde categorieën personeelsleden mogen worden toegekend, die een (veel) ruimer domein betreffen dan degenen aan wie de autorisatie is toegestaan. Het bovengenoemde testverslag van 3 december 2004 geeft aan dat deze functionaliteit niet in de versie 2.4.8 bestaat, zodat deze moet worden aangeboden in een andere versie. Daarvoor zal een concrete vraag van de zijde van [opdrachtgever] nodig zijn. Het is niet gebleken, dat [opdrachtgever] specifiek heeft aangegeven hoe zij deze functie uitgevoerd wenste te zien.

  6.1.9 Conclusie ten aanzien van de DBC problematiek

  Uit het voorgaande blijkt, dat van de urgente punten, die met betrekking tot de DBC module vóór 10 december 2004 moesten worden gerealiseerd, alleen de punten, die zijn aangeduid als “automatische afsluitprogramma’s” (item 4 vgl. § 6.1.4), de “verwijderfunctie” (item 13 vgl. § 6.1.7) en “het verbeteren van de autorisatiestructuur” (item 16 vgl. § 6.1.8) niet zijn gerealiseerd. Het laatstgenoemde punt is door [opdrachtgever] niet voldoende gesubstantieerd. Wanneer het muteren van DBC’s aan een selectieve groep moet worden toegekend, moet deze eis inhoudelijk worden omschreven. Een voorstel hiertoe van [opdrachtgever] is niet aan de orde gekomen. Voor de overige punten geldt, dat deze in samenspraak door [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] zouden moeten worden opgelost. Het overleg daartoe is - blijkens de

  correspondentie tussen partijen - niet door [opdrachtnemer] geblokkeerd. De gevolgen van de resterende problematiek met betrekking tot de DBC’s, zoals deze bestond aan het einde van 2004, kunnen daarom in redelijkheid niet alleen aan [opdrachtnemer] worden toegerekend. Daarbij is van belang, dat het niet zo is, dat [opdrachtgever] - naar ter zitting onweersproken is gesteld - begin 2005 met behulp van [product 1] in het geheel niet heeft kunnen factureren.

  6.2 Termijnoverschrijdingen

  Uit de overeenkomst tussen partijen d.d. 5/25 -november 2003 valt af te leiden, dat de opleverdatum is gesteld op 1 juli 2004. Op 18 juni 2004 zijn er evenwel nadere afspraken gemaakt tussen partijen, waarbij als opleverdatum 15 september 2004 is gesteld. De detailplanning daaromtrent is door [opdrachtgever] op 19 juli 2004 goedgekeurd. Het staat vast, dat deze datum door [opdrachtnemer] niet is gehaald. Op 15 september 2004 zendt [opdrachtnemer] een “Project/Stage Plan” aan [opdrachtgever], waarin zij aangeeft met uitzondering van de handleiding haar contractuele verplichtingen geheel te zijn nagekomen. Voor de afwerking van RFC’ s wordt ten behoeve van het projectmanagement de periode tot 14 januari 2005 gepland. Het is merkwaardig dat [opdrachtgever] op dit document niet heeft gereageerd. Het is wel komen vast te staan, dat het project niet voor of op 15 september 2004 is afgerond. Echter gelet op de nadere RFC’ s en het feit, dat [opdrachtgever] pas in november 2004 een aanmaning met tijdslimiet heeft gezonden, die alleen gold voor de DBC module, terwijl [opdrachtgever] zelf in november 2004 het project voor het overige “on hold” heeft gezet, kan de termijnoverschrijding van 15 september 2004 en later de overschrijding van 10 december 2004 voor wat betreft de DBC module, niet als een overschrijding van een dwingende limiet voor het gehele project gelden. Partijen zijn overigens na medio december 2004 nog samen voor het project aan het werk geweest. Van een aanzegging van een redelijke termijn voor de nakoming van de gehele overeenkomst is dan ook geen sprake.

  6.3 Groot aantal gebreken in de software

  [Opdrachtgever] stelt, dat de aangeleverde software steeds veel bugs en onvolkomenheden bevatte. Zij wijst daartoe op een op verzoek van de raadsman van [opdrachtgever] opgemaakt rapport van [Z] van [bedrijf C]. Dit rapport vermeldt, dat er in de software hinderlijke fouten zaten en deze onverwachte reacties vertoonde. Hij verwijst daartoe naar de zgn. lijst [C], die hierboven al is besproken. Aldus voegt dit rapport geen informatie toe met betrekking tot de hier door [opdrachtgever] voorgedragen stelling. Wel is van belang een op 20 juli 2004 door een medewerkster van [opdrachtgever] opgesteld testverslag van de versie 2.5. Op dat moment is er inderdaad een lijst fouten geconstateerd. Arbiters merken hierover op, dat dit verslag een test betreft, die er juist op is gericht om fouten in de software te herstellen. Het totale aantal nog niet opgeloste fouten komt uit op niet meer dan 40 à 45, hetgeen voor een project met een grote omvang als waarvan hier sprake is, niet als zorgwekkend kan worden gezien. Ook de cumulatieve lijst met bugs voor het gehele systeem, die als “Backlog Status [opdrachtgever]” in september 2004 door [opdrachtgever] is overgelegd, duidt niet op een abnormale situatie nu het een complex pakket betreft waaraan voortdurend door een aantal programmeurs wordt gewerkt. Veel van de geconstateerde fouten komen de arbiters ook niet als zo ernstig voor, dat het functioneren van het systeem daardoor zou worden geblokkeerd. Bovendien zijn deze punten doorgaans vrij gemakkelijk te herstellen. Daartoe was in de planning ook nog voldoende tijd. Arbiters komen tot de slotsom, dat de hier onderzochte feiten er niet op duiden dat er van een toerekenbare tekortkoming van [opdrachtnemer] sprake is.

  6.4 Performance problemen

  Arbiters verwijzen met betrekking tot deze stelling naar hetgeen is overwogen in § 6.1.2.

  6.5 Gebrekkige en ontbrekende documentatie

  [Opdrachtgever] klaagt erover dat [opdrachtnemer] van het begin af aan geen of ondeugdelijke documentatie heeft opgeleverd, hoewel zij ingevolge de overeenkomst verplicht was om de documentatie steeds gelijktijdig met de levering van nieuwe (versies van) software modules te verstrekken. Dit betreft zowel gebruikersdocumentatie als technische documentatie. [Opdrachtnemer] geeft aan, dat zij wel

  degelijk documentatie heeft opgeleverd. Zij legt ten bewijze daarvan een aantal producties over onder de titels: “Release Note (RN) [opdrachtnemer] rel. 2.5’” (diverse versies van 21 juni 2004 tot 27 oktober 2004)”, “Specifications [opdrachtnemer] supported HL7 connection” (versies van 22 juli 2004 tot 14 december 2004), “Technische Specificaties voor accountant” - diverse onderdelen (versie van 19 september 2003)”, “Entity relationship diagram containing the relevant [opdrachtnemer] tables related to

  DBC registration” d.d. 3 december 2004, een Testscript “Medical Record” d.d. 22 januari 2004 en 4 onderdelen gebruikersdocumentatie onder de titels: “Toegang tot probleemstellingen” d.d. 8 december 2003,” Medical Record - Instellen van hoofdstukken” d.d. 15 januari 2004, “Medical Record - Boomstructuur dokter [Y] - inbouwen van NV ALT’ d.d. 8 januari 2004, en “[opdrachtnemer] - Algemene handleiding eindgebruiker”, welke uit diverse onderdelen bestaat met - naar de arbiters voorkomt - steeds redelijk duidelijke beschrijvingen en schermoverzichten. In het door [opdrachtnemer] overgelegde

  “Project/Stage Plan” d.d. 15 september 2004, waarin zij meldt dat zij aan al haar contractuele verplichtingen heeft voldaan, staat alleen bij “Handleiding” en “Technische specificatie accountant”: “Deels klaar”. Uit deze vermelding en naar aanleiding van de overgelegde voorbeelden kan niet worden geconcludeerd, dat [opdrachtnemer] stelselmatig dan wel voortdurend in gebreke is gebleven ten opzichte van de eis om documentatie op te leveren. De sommaties van [opdrachtgever] om aan de documentatie eis te voldoen dateren alle uit de periode oktober/november 2004, d.w.z. uit de periode dat de situatie tussen partijen “op scherp” was komen te staan en daarin wordt niet aangegeven of, en zo ja in hoeverre, de overgelegde documenten niet of niet voldoende voldeden aan terzake gerechtvaardigde eisen van [opdrachtgever]. Hoewel [opdrachtnemer] ten aanzien van dit punt niet volledig is geweest, kan hier naar redelijkheid niet van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten worden gesproken.

  6.6 Gebreken in communicatie en projectmanagement

  Naar de mening van [opdrachtgever] is [opdrachtnemer] gedurende de gehele uitvoering van de overeenkomst in gebreke gebleven om op een goede manier met [opdrachtgever] te communiceren en is zij tekortgeschoten ten aanzien van het projectmanagement. [Opdrachtnemer] verweert zich terzake niet alleen door deze stelling van [opdrachtgever] te betwisten, maar tevens door [opdrachtgever] te verwijten niet mee te werken aan een goede projectstructuur. Artikel 6 van de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A], welke door partijen is overgenomen, houdt in, dat partijen binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst een projectstructuur zullen overeenkomen waarin het toezicht, de sturing en de eindverantwoordelijkheid binnen het [opdrachtgever] project worden vastgelegd. Vervolgens wordt verwezen naar art. 6.3 van de Bijzondere Voorwaarden, waarin een uitgebreide regeling is opgenomen voor “projectleiding en toezicht”. In dit artikel is een projectstructuur opgenomen, bestaande uit een stuurgroep, waarin voor [bedrijf A] in ieder geval de accountverantwoordelijke voor [opdrachtgever], de projectleider en de implementatiespecialist dienen te zitten, terwijl dit voor [opdrachtgever] de ICT manager en de projectleider zouden moeten zijn. Voorts dient er een projectoverleggroep te zijn, welke paritair is samengesteld door beide partijen op directieniveau. Vervolgens zijn er projectteams, waarin voor [bedrijf A] de projectleider en in ieder geval de implementatiespecialist zouden moeten zitten, terwijl dit voor [opdrachtgever] zouden zijn de ICT manager met de projectleider en eventueel verantwoordelijken en pilot gebruikers van betrokken werkgebieden. In de overeenkomst tussen partijen van 5/25 november 2003 staat verder, dat het projectmanagement zal worden uitgebreid met een projectleider geleverd door [opdrachtnemer], met ingang van 4 september 2003 en eindigend ten laatste op 1 juli 2004. Dit alles is theorie gebleken. De in art. 6 voorgestelde projectstructuur is maar zeer gedeeltelijk gerealiseerd. Het staat voor arbiters vast, dat het project niet vlekkeloos is geleid. [Opdrachtnemer] was als opvolgster van [bedrijf A] de meest gerede partij om dit onderwerp aan te pakken. Zij stelt hiertoe stappen te hebben ondernomen, maar [opdrachtgever] heeft bij de mondelinge behandeling toegegeven deze voorstellen te hebben afgewezen. Helaas hebben beide partijen er van af gezien om een overleggroep op directieniveau in te stellen, zodat het “commitment” op dat niveau er borg voor zou zijn geweest het project tot een succes te maken. Beide partijen treft hier een zekere blaam en wel zodanig, dat niet de ene partij de andere partij een meer ernstige tekortkoming terzake kan verwijten.

  6.7 Conclusie

  6.7.1 Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie, dat er van de door [opdrachtgever] gestelde gebreken alleen enkele items met betrekking tot de DBC module als tekortkomingen overblijven. Hieromtrent zou tussen partijen een nadere bespreking plaatsvinden, die echter niet is gehouden. Deze tekortkomingen zijn - hoezeer zij ook begrijpelijkerwijs irritaties hebben opgeroepen en ongemakken voor de gebruikers hebben veroorzaakt - in verband met de bijzondere aard van de betreffende automatiseringsovereenkomst van geringe betekenis in het kader van de totale overeenkomst, die [opdrachtgever] buitengerechtelijk heeft ontbonden. Immers enerzijds is er wel door [opdrachtgever] gewerkt met de DBC module en zijn er ook facturen met behulp van deze module opgemaakt en verzonden. Anderzijds geldt, dat de DBC module - ook naar zeggen van [opdrachtgever] - niet meer dan ongeveer 10% van het gehele project uitmaakte waarvan inmiddels een belangrijk deel was gerealiseerd.

  6.7.2 Door vanwege haar onvrede - [opdrachtgever] spreekt van gebrek aan vertrouwen - het project op 24 november 2004 voor 90% “on hold” te zetten en in deze toestand te houden, heeft [opdrachtgever] haar medewerking aan de integrale uitvoering van de verbintenis door [opdrachtnemer] gestaakt en het voor [opdrachtnemer] onmogelijk gemaakt de totale prestatie naar behoren na te komen. [Opdrachtgever] stelt in haar memorie van eis (§ 48) zelfs dat zij al in februari 2005 - d.w.z. meer dan een maand voordat zij de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden - een vervangend pakket in gebruik heeft genomen, waaruit volgt dat zij geen belang meer had met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst voor zover deze de DBC-module betreft. Op grond van deze gedraging van [opdrachtgever], die mede gelet op de reactie daarop van [opdrachtnemer] d.d. 6 december 2004 als schuldeisersverzuim kan worden aangemerkt, kwam haar niet het recht toe de overeenkomsten tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden en moet ook haar subsidiaire vordering tot ontbinding van deze overeenkomsten door arbiters worden afgewezen.

  6.7.3 [Opdrachtgever] heeft haar vordering tot ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen ook gebaseerd op het gestelde in art. 11 lid 1 van de overeenkomst d.d. 21 maart 2002 tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A], welke overeenkomst door [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] is overgenomen. Het betreffende artikel luidt als volgt:

  Artikel 11 ontbinding

  11.1 Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is:

  a. [Opdrachtgever] gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de module DBC registratie niet binnen een periode van 3 maanden na ondertekening van huidige overeenkomst kan goedgekeurd worden door de stuurgroep DBC registratie, en geïmplementeerd kan worden zodanig dat vijfentwintig (25) medisch specialisten ermee werken. Dit alles onder opschortend voorbehoud dat alle randvoorwaarden vervuld zijn, te weten: infrastructuur beschikbaar en koppelingen en gegevens door derden aanwezig. Indien deze evaluatie positief verloopt, dan engageren partijen zich om de overeenkomst verder uit te voeren volgens de clausules van de overeenkomst.

  b. Ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

  c. [Opdrachtgever] gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven te ontbinden indien [bedrijf A] ( ... ) niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

  Het beroep op deze ontbindingsgronden gaat naar het oordeel van arbiters niet op. Voor wat betreft het eerste lid sub a geldt, dat [opdrachtgever] niet aan [opdrachtnemer] heeft aangegeven, dat de betreffende goedkeuring door een stuurgroep DBC-registratie op een bepaald tijdstip zou moeten plaatsvinden. Daartoe was zeker aanleiding geweest na het overleggen van het Project/Stage Plan d.d. 15 september 2004 door [opdrachtnemer], hetgeen toch door laatstgenoemde als een gereedmelding is beschouwd. Als

  reeds aangegeven, heeft [opdrachtgever] in het geheel niet op dit document gereageerd. Bovendien is er kennelijk met instemming van [opdrachtgever] al wel uitvoering gegeven aan onderdelen van de overeenkomst, die tot andere modules dan de DBC-registratie behoorden. Ten aanzien van het sub b gestelde wordt verwezen naar hetgeen in de voorgaande paragraaf is overwogen. Het gestelde sub c is niet van toepassing omdat [opdrachtgever] zelf het project voor het grootste deel “on hold” heeft gezet, tengevolge waarvan [opdrachtnemer] niet langer adequaat heeft kunnen presteren.

  6.7.4 De vorenstaande overwegingen hebben tot gevolg dat niet alleen de vordering tot verklaring voor recht, dat de overeenkomsten door [opdrachtgever] rechtsgeldig zijn ontbonden, en de subsidiaire vordering tot ontbinding van deze overeenkomsten moeten worden afgewezen, doch ook de vorderingen van [opdrachtgever] tot ongedaanmaking en tot schadevergoeding niet voor toewijzing in aanmerking komen.

  Beoordeling van de vorderingen van [opdrachtnemer]

  7.1 De vordering tot nakoming

  7.1.1 Met betrekking tot hetgeen [opdrachtnemer] behoort toe te komen terzake van een integrale uitvoering van de overeenkomst heeft [opdrachtnemer] ondermeer een beroep gedaan op het feit, dat zij door [opdrachtgever] onjuist zou zijn geïnformeerd over de stand van de implementatie op de datum van de overname van de contractuele verplichtingen van [bedrijf A] op 5/25 november 2003. Er zouden - naar de mening van [opdrachtnemer] - veel minder prestaties zijn geleverd en programma’s zijn geïmplementeerd dan wel geaccepteerd dan [opdrachtnemer] mocht verwachten. [Opdrachtnemer] heeft aan deze stelling niet de consequentie verbonden van een beroep op vernietiging van de overeenkomst van 5/25 november 2003 op grond van een wilsgebrek. Tijdens het pleidooi is zijdens [opdrachtnemer] aangegeven, dat deze stelling meer zou moeten worden opgevat als een verweer tegen de conventionele vordering van [opdrachtgever]. Nu de vordering van [opdrachtgever] tot ontbonden verklaring c.q. ontbinding aan haar zal worden ontzegd, kan aan deze stelling in de hier aangegeven zin worden voorbij gegaan. Echter ook wanneer de kwestie van de misleiding zou moeten worden opgevat als een argument van [opdrachtnemer] om alsnog betaling te krijgen van [opdrachtgever] voor werkzaamheden, leveringen of diensten, die in de periode vóór 25 november 2003 zijn geschied of in de overeenkomst van 5/25 november 2003 als zodanig zijn genoemd, achten arbiters daartoe onvoldoende grond, omdat [opdrachtnemer] blijkens de genoemde overeenkomst van 5/25 november 2003, waarin een gespecificeerde lijst met verrichtingen en de daarbij horende status c.q. actie is opgenomen, uitdrukkelijk heeft verklaard, “dat zij alle rechten en verplichtingen uit het contract tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A] inzake de levering en implementatie [product 1] overneemt van [bedrijf A] en zij garandeert dat zij alle verplichtingen van [bedrijf A] onder het contract zal nakomen”. [Opdrachtnemer] heeft - naar onweersproken is gesteld - ook voldoende gelegenheid gehad zich destijds van de werkelijke stand van zaken te overtuigen. Betaling van facturen, die betrekking hebben op werkzaamheden, leveringen of diensten, die volgens de overeenkomst van 5/25 november 2003 al zouden hebben plaatsgevonden en deswege zouden zijn gefactureerd en betaald, kan niet aan [opdrachtnemer] worden toegewezen.

  7.1.2 Terzake van nog openstaande facturen van werkzaamheden, leveringen en diensten van de periode na 25 november 2003 stellen arbiters, dat het hen niet juist voorkomt de betaling van alle overeengekomen termijnbedragen en facturen zondermeer toe te kennen. Van belang is daarbij dat [opdrachtnemer] mede verantwoordelijkheid draagt voor het niet totstandkomen van een projectstructuur, terwijl tevens is gebleken, dat niet alle termijnen correct zijn aangehouden. Arbiters achten het billijk, dat [opdrachtnemer] een vergoeding toekomt voor de concrete inspanningen, die zij met betrekking tot de uitvoering van het project in de periode van 25 november 2003 tot ultimo 2004 heeft geleverd. Daarbij dient inzichtelijk te worden gemaakt welke bedragen zij terzake van 1e de uitvoering van de overeenkomst, 2e meerwerk en 3e onderhoudsactiviteiten heeft gefactureerd en welke bedragen daarvan zijn voldaan c.q. wat er nog

  openstaat. Van belang bij de beoordeling van een en ander is dat blijkens de overeenkomst van 5/25 november 2003 de totale contractwaarde € 1.163.840,- bedraagt, waarvan op het moment van de overname reeds meer dan 90% was gefactureerd dan wel kort nadien door [opdrachtgever] is betaald. In de periode daarna heeft [opdrachtgever] nog eens ruim € 600.000,- betaald (zie § 3.6). Arbiters zullen nu een comparitie van partijen gelasten, waarbij [opdrachtnemer] in de gelegenheid zal worden gesteld door middel van bescheiden te staven wat zij de facto voor het ten processe bedoelde project heeft gepresteerd. Arbiters zullen dan als goede mannen naar billijkheid het aan [opdrachtnemer] toekomende bedrag vaststellen. [Opdrachtnemer] wordt verzocht de op deze vraag betrekking hebbende stukken, waaronder de urenspecificatie van de uitgevoerde werkzaamheden (persoon, tarief, datum, soort werk etc.) en de specificatie van de eventueel gemaakte kosten (facturen, bankafschriften etc.), 4 weken na het wijzen van dit vonnis aan arbiters en aan de wederpartij toe te zenden waarna [opdrachtgever] 4 weken de tijd krijgt daarop haar schriftelijke reactie te geven.

  7.1.3 Voor de vaststelling van de terzake van de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomsten aan [opdrachtnemer] in beginsel toekomende bedragen geldt het volgende aangaande de op 21 januari 2004 tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst heeft de dienstverlening in het kader daarvan een aanvang genomen op 20 oktober 2003. Blijkens art. 2.3 wordt de overeenkomststilzwijgend verlengd op de vervaldatum van 31 december voor een nieuwe duur van een jaar, terwijl elk der partijen het recht heeft de overeenkomst jaarlijks op te zeggen mits deze opzegging aangetekend aan de andere partij is verzonden ten laatste 3 maanden vóór deze vervaldatum. Naar het oordeel van arbiters moet de door [opdrachtgever] per aangetekende post verzonden brief van 4 april 2005, waarin zij de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten inroept en tevens “een aanvullend beroep” doet op opzegging van de onderhoudsovereenkomst, als een rechtsgeldige opzegging van deze laatstgenoemde overeenkomst worden beschouwd. Dit betekent, dat de onderhoudsovereenkomst in ieder geval met ingang van 31 december 2005 wordt geacht te zijn opgezegd. Arbiters tekenen daarbij aan, dat zij bij de in de vorige paragraaf genoemde comparitie van partijen door middel van documenten wensen aangetoond te zien, dat er in de periode van 20 oktober 2003 tot aan het staken der activiteiten ultimo 2004 ook werkelijk onderhoudsdiensten zijn verricht. Daarvan kan pas sprake zijn als de daartoe van belang zijnde applicaties functioneren, zodat er ook redenen aanwezig kunnen zijn om op helpdesk medewerkers een beroep te doen.

  7.2 De vorderingen tot schadevergoeding

  7.2.1 Met betrekking tot de vorderingen van [opdrachtnemer] tot schadevergoeding volstaat zij met het overleggen van een “voorlopige opstelling”, terwijl een te benoemen deskundige tot een definitieve schadevaststelling zou moeten komen. [Opdrachtnemer] wil kennelijk niet tot een schadestaat procedure overgaan en laat het bij een vage aanduiding waaraan behalve de in § 5.2.5 weergegeven opstelling een algemeen bewijsaanbod is verbonden. [Opdrachtnemer] voldoet hiermee niet aan de eis dat een vordering tot schadevergoeding toch in een zodanige mate moet zijn gespecificeerd en gesubstantieerd, dat de tegenpartij zich daartegen met recht en reden kan verweren. Nu hiervan geen sprake is menen arbiters zich te kunnen beperken tot de gegeven opstelling van schadeposten.

  7.2.2 De opstelling geeft eerst een zestal posten met betrekking tot prestaties van leden van de directie en het personeel van [opdrachtnemer]. Deze kosten moeten als interne kosten van de onderneming van [opdrachtnemer] worden beschouwd. Het is niet juist interne personeelskosten dan wel de tijd en aandacht, die aan een klant moet worden besteed, nog eens bovenop de contractueel in rekening te brengen kosten te zetten. De post contractverbreking JPP 6 x € 6.500,00 is geheel onduidelijk. Er ontbreekt zowel een specificatie als een aanduiding van het causaal verband met de niet-nakoming door [opdrachtgever]. De posten met betrekking tot ontslagvergoedingen, een gemiste kapitaalsverhoging en het paralyseren van de Nederlandse markt vallen onder de normale bedrijfsrisico’s. Bovendien zijn er geen relevante feiten of omstandigheden gesteld waaruit het causaal verband tussen het onderhavige geschil en

  het missen van nieuwe opdrachten en de belangstelling van financiers kan blijken. Uit het bovenstaande volgt, dat alle hier genoemde vorderingen moeten worden afgewezen.

  Slotsom

  Gelet op het vorenstaande komen arbiters tot de volgende uitspraak, waarbij zij alle beslissingen zullen aanhouden tot de in § 7.1.2 bedoelde comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Arbiters geven hierbij reeds aan, dat de gevorderde uitvoerbaar verklaring bij voorraad dient te worden afgewezen, aangezien het tussen partijen overeengekomen arbitraal beding in de overeenkomst van 5/25 november 2003 inhoudt, dat elk geschil tussen partijen definitief en in eerste aanleg wordt beslecht volgens het reglement van de SGOA, welk reglement - tenzij zulks tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen - geen hoger beroep toelaat.

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  Zo in conventie als in reconventie:

  Alvorens verder te beslissen:

  Bepalen dat partijen, deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld van hun raadslieden, zullen verschijnen voor arbiters op 24 november 2006 om 10.00 uur aan de Patrijsweg 36 te Rijswijk voor het geven van inlichtingen, zoals in § 7.1.2 van dit vonnis overwogen, en teneinde een schikking te beproeven. Bepalen dat voorafgaand aan deze comparitie van partijen [opdrachtnemer] binnen 4 weken na heden haar onderbouwde standpunt dienaangaande schriftelijk aan [opdrachtgever] en arbiters zal doen toekomen, waarna [opdrachtgever] in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 4 weken na ontvangst daarvan haar schriftelijke reactie te geven.

  Houden iedere verdere beslissing aan.

  Aldus gewezen te Breda op 31 augustus 2006.

  [arbiter 1] [arbiter 2] [arbiter 3]

  [Opdrachtgever] is een modern regionaal ziekenhuis met ongeveer 600 bedden en 28 medisch specialismen. Er werken ruim 3.200 mensen. Het [opdrachtgever] is één van de top klinische ziekenhuizen in Nederland. [Opdrachtnemer] is een innoverend bedrijf in de zorgsector. Zij ontwikkelt in samenhang met topmensen uit de medische wereld praktijkgerichte oplossingen in haar software pakket, [product 1], ook wel als [product 1] aangeduid. [Product 1] informatiseert de primaire, d.w.z. de medisch-klinische processen binnen het ziekenhuis, zodat daarmee het volledige zorgtraject van de patiënt van de eerste consultatie tot het einde van de behandeling kan worden geïnformatiseerd.
  Lees verder...
 • Vonnis 20: Een geintegreerd relatiebeheersysteem [Eiseres] is een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van computerprogrammatuur , waaronder het op Oracle-technologie gebaseerde standaard relatiebeheersysteem genaamd [product 1]. Deze applicatie is bestemd voor gebruik bij organisaties die te maken hebben met omvangrijke relatiebestanden, zoals verzekeringsmaatschappijen. Het standaard relatiebeheersysteem is ontwikkeld met behulp van een door [eiseres] zelf ontwikkelde toolset (hierna aan te duiden als: [eiseres]- toolset), bestaande uit ontwikkelhulpmiddelen en bouwstenen voor standaardprogrammatuur . De [eiseres]-toolset is ontwikkeld om het omgaan met bepaalde Oracle- producten te faciliteren. De auteursrechten met betrekking tot [product 1] alsmede met betrekking tot de [eiseres]-toolset komen aan [eiseres] toe. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In het arbitraal geding van:

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] en de vennootschap onder firma [eiseres],

  beiden gevestigd te [plaats] aan [adres],

  Gemachtigde: [gemachtigde eiseres], advocaat te [plaats];

  en

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde], gevestigd te [plaats] aan [adres],

  Gemachtigde: [gemachtigde gedaagde], advocate te [plaats],

  hebben de arbiters:

  [arbiter 1], wonende te [woonplaats] [arbiter 2], wonende te [woonplaats], [arbiter 3], wonende te [woonplaats],

  het navolgende vonnis gewezen.

  Procesgang

  1.1 Eiseressen in conventie - tevens als verweersters in reconventie in deze gezamenlijk nader te noemen: [eiseres] - hebben bij inleidend verzoekschrift d.d. 14 februari 1997 gevorderd dat arbiters:

  (i) gedaagde in conventie - tevens als eiseres in reconventie in deze nader aan te duiden als [gedaagde] - veroordelen tot rectificatie, op nader aan te geven wijze, van de door [gedaagde] aan [bedrijf B] gedane feitelijk onjuiste mededelingen alsmede van de door [gedaagde] over [eiseres] jegens [bedrijf B] gedane grievende uitlatingen, op straffe van een nader te bepalen dwangsom;

  (ii) de tussen [eiseres] en [gedaagde] d.d. 12 april 1996 gesloten overeenkomst ontbinden;

  (iii) [gedaagde] veroordelen tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade uit hoofde van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen [eiseres] en [gedaagde] d.d. 12 april 1996 gesloten overeenkomst alsmede wegens de door [gedaagde] gepleegde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres], welke schade door [eiseres] vooralsnog op het bedrag van Hfl. 900.000,-- wordt begroot;

  (iv) [gedaagde] verbieden gedurende vijf jaar na de datum van het in deze te wijzen vonnis een relatiebeheersysteem of een met [product 1] vergelijkbare applicatie te exploiteren, op straffe van verbeurte van een nader te bepalen dwangsom per overtreding; en

  (v) [gedaagde] veroordelen in de kosten van deze procedure alsmede in de door [eiseres] gemaakte kosten van juridische bijstand, een en ander onder het voorbehoud van het recht de vorderingen nader aan te vullen of te wijzigen.

  1.2 De gemachtigde van [gedaagde] heeft vervolgens een Kort Antwoord d.d. 28 februari 1997 ingediend, tevens bevattende een Inleidend Verzoek in reconventie. [Gedaagde] heeft daarbij de - deels machinegeschreven en deels handgeschreven - overeenkomst d.d. 12 april 1996 tussen [eiseres] en [gedaagde] overgelegd. In het Inleidend Verzoek in reconventie heeft [gedaagde] gevorderd dat arbiters:

  (i) [eiseres] veroordelen tot het voldoen van - nog nader te inventariseren - schade aan [gedaagde], onder meer bestaande uit het bedrag van Hfl. 328.000,-- wegens de gederfde betaling onder de tussen [bedrijf B] en [gedaagde] gesloten overeenkomst en voorts wegens door [gedaagde] gemiste verkopen en wegens de gemiste marge op de consultancyfee in verband met de levering van het relatiebeheerpakket;

  (ii) [eiseres] veroordelen tot het voldoen van wettelijke rente over de hoofdsom; en

  (iii) [eiseres] veroordelen tot het doen van een opgave van de door haar, [eiseres], vanaf 12 april 1996 gerealiseerde verkopen van het relatiebeheersysteem en voorts [eiseres] veroordelen tot afdracht aan [gedaagde] van het aan haar, [gedaagde], toekomende percentage van de met die verkopen gerealiseerde royalty’s.

  Aansluitend heeft de gemachtigde van [eiseres] een (niet gedateerde) Memorie van Eis ingediend, onder overlegging van vier producties. Daarbij heeft [eiseres] haar vorderingen gewijzigd, en wel in die zin dat [eiseres] vordert dat arbiters:

  (i) primair de tussen [eiseres] en [gedaagde] gesloten overeenkomst d.d. 12 april 1996 vernietigen wegens dwaling en - subsidiair, voor zover geen vernietiging wegens dwaling zal plaatsvinden - deze overeenkomst ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van [gedaagde];

  (ii) [gedaagde] veroordelen tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade, begroot op het bedrag van Hfl. 904.000, --, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 27a Auteurswet en tot afdracht van de door [gedaagde] genoten winst;

  (iii) [gedaagde] veroordelen tot rectificatie van de door haar jegens [bedrijf B] gedane grievende onjuiste uitlatingen door middel van een door arbiters in goede justitie vast te stellen schrijven;

  (iv) [gedaagde] verbieden gedurende vijf jaar na de datum van het in deze te wijzen vonnis een standaard relatiebeheersysteem en/of een met [product 1] vergelijkbare applicatie te exploiteren of te doen exploiteren, danwel medewerking aan een dergelijke exploitatie te verlenen, op straffe van een dwangsom groot Hfl. 1.000.000, -- per overtreding te vermeerderen met een boete groot Hfl. 50.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt;

  (v) [gedaagde] veroordelen in de kosten van deze procedure alsmede in de door [eiseres] gemaakte kosten van juridische bijstand.

  1.4 Bij brief van 13 januari 1998 aan arbiters heeft [eiseres] haar eis tot schadevergoeding vermeerderd en wel tot een bedrag van Hfl. 7.011.098,94, inclusief de te vergoeden juridische kosten, doch exclusief de griffierechten, de kosten van deze arbitrage en de nakosten.

  1.5 De gemachtigde van [gedaagde] heeft haar Memorie van Antwoord in conventie, tevens bevattende de Memorie van Eis in reconventie d.d. 13 mei 1997 ingediend, onder overlegging van 33 producties. Daarbij heeft [gedaagde] in conventie geconcludeerd dat de vorderingen van [eiseres] niet ontvankelijk dienen te worden verklaard, althans dat deze aan haar dienen te worden ontzegd. In reconventie heeft [gedaagde] daarbij gevorderd dat arbiters:

  primair [eiseres] veroordelen:

  (a) aan [gedaagde] een bedrag te betalen ter hoogte van 40% van de met [bedrijf D] overeengekomen of overeen te komen licentievergoeding met betrekking tot [product 1];

  (b) aan [gedaagde] een bedrag te betalen van Hfl. 1.025.000,--;

  (c) aan [gedaagde] een nog nader op basis van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te bepalen bedrag te betalen; en

  (d) aan [gedaagde] de wettelijke rente over een en ander te voldoen, berekend over Hfl. 865.000,-- vanaf 12 februari 1997 en over Hfl. 164.000,-- vanaf 20 februari 1997 en over de schadevergoeding ter zake van de kosten van rechtsbijstand in de arbitrage vanaf de data waarop de desbetreffende declaraties door [gedaagde] zijn betaald;

  subsidiair [eiseres] veroordelen:

  (a) aan [gedaagde] een bedrag te betalen van Hfl. 748.000;

  (b) aan [gedaagde] een nog nader op basis van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te bepalen bedrag te betalen; en

  (c) aan [gedaagde] de wettelijke rente over een en ander te voldoen, berekend over Hfl. 584.000,-- vanaf 12 februari 1997 en over Hfl. 164.000,-- vanaf 20 februari 1997 en over de schadevergoeding ter zake van de kosten van rechtsbijstand in de arbitrage vanaf de data waarop de desbetreffende declaraties door [gedaagde] zijn betaald;

  meer subsidiair [eiseres] veroordelen:

  (a) aan [gedaagde] een bedrag van Hfl. 509.000,-- te betalen vanaf de datum waarop arbiters op vordering van [eiseres] de overeenkomst tussen [eiseres] en [gedaagde] d.d. 12 april 1996 zouden ontbinden of vernietigen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf die datum.

  1.6 Bij brief van 13 januari 1998 aan arbiters heeft de gemachtigde van [gedaagde] de hiervoor in overweging 1.5 beschreven primaire vordering ingetrokken.

  1.7 Bij Memorie van Antwoord in reconventie d.d. 14 augustus 1997 heeft [eiseres], onder overlegging van drie nadere producties, geconcludeerd dat [gedaagde] in haar reconventionele vorderingen niet ontvankelijk dient te worden verklaard, dan wel dat deze haar dienen te worden ontzegd, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure, alsmede tot vergoeding aan [eiseres] van de door [eiseres] gemaakte kosten van rechtsbijstand.

  1.8 Naar aanleiding van de Memorie van Antwoord in reconventie heeft de gemachtigde van [eiseres] bij brief van 9 oktober 1997 enkele nadere producties in het geding gebracht.

  1.9 Op 14 oktober 1997 hebben de partijen hun standpunten door hun respectieve gemachtigde doen bepleiten in een mondelinge behandeling van de zaak te Den Haag. Beide gemachtigden hebben daarbij aan de arbiters en de wederpartij pleitaantekeningen overgelegd. Ter mondelinge behandeling waren namens [gedaagde], naast haar eerdergenoemde gemachtigde, aanwezig [A] (statutair directeur) en [B] (consultant). Namens [eiseres] waren, naast haar gemachtigde, bij deze behandeling aanwezig [K] (statutair directeur), [L] (statutair directeur), [M] (directeur) en [N] (applicatie-ontwikkelaar).

  1.10 Vervolgens heeft de gemachtigde van [gedaagde] een (ongedateerde) brief aan het college van arbiters over het horen van [bedrijf B] doen toekomen. Tevens heeft de gemachtigde van [eiseres] bij brief van 22 oktober 1997 aan het college van arbiters een nadere productie (verklaring van [eiseres] en [gedaagde] aan [bedrijf E]) in het geding gebracht. Naar aanleiding van deze laatstbedoelde brief heeft de gemachtigde van [gedaagde] bij brief van 28 oktober 1997 aan het college van arbiters eveneens een nadere productie (Overeenkomst van 29 december 1995 tussen [gedaagde] en [bedrijf B]) ingebracht. Vervolgens heeft de gemachtigde van [eiseres] bij brief van 10 december 1997 twee nadere producties in het geding gebracht. Alle desbetreffende brieven en nadere producties zijn eveneens aan de gemachtigden van de wederpartij verzonden.

  1.11 Het college van arbiters heeft de gemachtigde van [gedaagde] bij brief van 15 december 1997 uitgenodigd haar reactie op de genoemde brief van 10 december 1997 te geven. Daarbij is [gedaagde] tevens uitgenodigd een nadere, gedetailleerde onderbouwing te geven van haar vermeende schade. De gemachtigde van [gedaagde] heeft deze reactie bij brief van 13 januari 1998 gereageerd, onder overlegging van twee nadere producties. Deze brief alsmede deze producties zijn door [gemachtigde gedaagde], tevens aan [gemachtigde eiseres] toegezonden. Eveneens bij brief van 15 december 1997 hebben arbiters de gemachtigde van [eiseres] uitgenodigd een nadere, gedetailleerde onderbouwing te

  geven van de door [eiseres] vermeend geleden schade. De gemachtigde van [eiseres] heeft deze reactie bij brief van 13 januari 1998 gegeven. Deze brief alsmede deze producties zijn door [gemachtigde eiseres] tevens aan [gemachtigde gedaagde] toegezonden.

  1.12 De gemachtigde van [eiseres] heeft bij brief van 2 februari 1998 een reactie op de voornoemde brief van 13 januari 1998 van [gemachtigde gedaagde] aan arbiters gegeven. De gemachtigde van [gedaagde] heeft bij brief van 9 februari 1998 een reactie op de brief van [gemachtigde eiseres] van 13 januari 1998 gegeven. Van deze brieven van 2 februari 1998 en 9 februari 1998 is een kopie aan de gemachtigde van de respectieve wederpartij verstrekt. Namens [gedaagde] heeft [gemachtigde gedaagde] nog aanvullend gereageerd bij een eveneens aan [gemachtigde eiseres] toegezonden brief van 2 maart 1998.

  Bevoegdheid van de arbiters

  2.1 In de tussen [eiseres] en [gedaagde] op 12 april 1996 gesloten overeenkomst is onder artikel V.13 een arbitraal beding overeengekomen, waarin is bepaald dat alle geschillen met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de betreffende overeenkomst beslecht zullen worden conform het reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te ‘s-Gravenhage. Het door partijen bedoelde reglement is het Arbitrage-reglement van deze stichting. Na het inleidende verzoekschrift heeft het Bestuur van deze stichting bovengenoemde arbiters aangewezen, die hun benoeming schriftelijk hebben aanvaard.

  2.2 [Gedaagde] heeft in haar Kort Antwoord erkend dat er inderdaad arbitrage tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot geschillen over de uitleg en de uitvoering van de overeenkomst van 12 april 1996. Zij heeft daarbij echter bestreden dat het bewuste arbitrale beding ook betrekking heeft op het auteursrechtelijke geschil dat tussen partijen reeds voor het aangaan van de overeenkomst van 12 april 1996 bestond. [Gedaagde] heeft bij Kort Antwoord weliswaar de onbevoegdheid van arbiters met betrekking tot de op de auteursrechtinbreuk gebaseerde vorderingen van [eiseres] ingeroepen, doch onder punt 2.2. in haar Memorie van Antwoord in conventie heeft [gedaagde] dienaangaande aangegeven er op zich geen bezwaar tegen te hebben dat de arbiters, in plaats van de overheidsrechter, zich buigen over de inbreuk-vraag “voorzover die vraag relevant is voor de omvang van de schadevergoeding, wat [gedaagde] betreft wegens de door [eiseres] gepleegde wanprestatie en wegens de ontbinding van die overeenkomst”.

  2.3 Op de mondelinge behandeling van 14 oktober 1997 hebben de arbiters uitdrukkelijk aan de beide gemachtigden gevraagd of zij de bevoegdheid van de arbiters erkennen om zonder enige beperking over alle - zowel in conventie als in reconventie - gedane vorderingen te oordelen. Beide gemachtigden hebben die vraag zonder enig voorbehoud bevestigend beantwoord. De arbiters achten zich derhalve bevoegd om niet alleen te beslissen over geschillen betreffende de uitvoering van de overeenkomst van 12 april 1996, maar tevens over de door [eiseres] gepretendeerde auteursrechtinbreuk en de beweerdelijk door [gedaagde] gepleegde onrechtmatige daad vóór die datum en over de op grond daarvan door [eiseres] gepretendeerde schade. De beide gemachtigden verklaarden tevens geen bezwaren tegen de arbiters te hebben.

  De vaststaande feiten

  Op grond van de overgelegde stukken en uit het verhandelde ter zitting van 14 oktober 1997 kan tussen partijen het volgende als vaststaand worden aangenomen:

  De fase vóór de overeenkomst van 12 april 1996

  3.1 [Eiseres] is een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van computerprogrammatuur , waaronder het op Oracle-technologie gebaseerde standaard relatiebeheersysteem genaamd [product 1]. Deze applicatie is bestemd voor gebruik bij organisaties die te maken hebben met omvangrijke relatiebestanden, zoals verzekeringsmaatschappijen. Het standaard

  relatiebeheersysteem is ontwikkeld met behulp van een door [eiseres] zelf ontwikkelde toolset (hierna aan te duiden als: [eiseres]- toolset), bestaande uit ontwikkelhulpmiddelen en bouwstenen voor standaardprogrammatuur . De [eiseres]-toolset is ontwikkeld om het omgaan met bepaalde Oracle- producten te faciliteren. De auteursrechten met betrekking tot [product 1] alsmede met betrekking tot de [eiseres]-toolset komen aan [eiseres] toe.

  3.2 [Gedaagde] is een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van zogenaamde halffabrikaten voor computerprogrammatuur voor de verzekeringsmarkt, zoals ontwerpen voor software tot aan het niveau van functioneel detailontwerp. Uit het halffabrikaat kan door middel van programmering werkende programmatuur ontwikkeld worden in diverse ontwikkelomgevingen, zoals een Oracle-omgeving. [Gedaagde] verleent tevens diensten bij het uitvoeren van programmerings- werkzaamheden, zoals projectmanagement en het verzorgen van informatie-architectuur. [Gedaagde] heeft in 1994 een halffabrikaat in de vorm van een data- en procesmodel voor relatiebeheer ontworpen. De auteursrechten op dit halffabrikaat berusten bij [gedaagde].

  3.3 Bij overeenkomst van 7 oktober 1995 tussen [gedaagde] en [bedrijf A] te [plaats] heeft [gedaagde] aan [bedrijf A] een licentie tot gebruik van enkele halffabrikaten en concepten gegeven. De betreffende halffabrikaten en concepten zijn met zoveel woorden in de betreffende overeenkomst genoemd. Bij separate overeenkomst van eveneens 7 oktober 1995 heeft [gedaagde] zich jegens [bedrijf A] tevens verbonden om gedurende de periode van 15 augustus 1995 tot 14 augustus 1998 diensten met betrekking tot projectmanagement en informatie-architectuur te verlenen. In dat kader heeft [gedaagde] met [bedrijf A] afgesproken dat [gedaagde] begeleiding aan [bedrijf A] zou geven bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties in het kader van een relatiebeheerssysteem (hierna verder te noemen: RBS) voor gebruik binnen de organisatie van [bedrijf A]. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een Oracle-omgeving. In de eerstbedoelde overeenkomst van 7 oktober 1995 is tevens vastgelegd dat [gedaagde] het exclusieve verkooprecht verkrijgt op de eindproducten die met gebruikmaking van de halffabrikaten van [gedaagde] bij [bedrijf A] zouden worden ontwikkeld, een en ander op basis van een overeengekomen royalty- vergoeding.

  3.4 In 1995 voerde [eiseres] besprekingen met [bedrijf A] over de mogelijke aanschaf door deze laatste van het door [eiseres] ontwikkelde [product 1]. Deze aanschaf heeft evenwel niet plaatsgevonden. Wel heeft [eiseres] in het kader van de gevoerde besprekingen aan [bedrijf A] toestemming gegeven tot gebruik van de [eiseres]-toolset voor haar migratiewerkzaamheden naar een Oracle-omgeving. De [eiseres]-toolset is door [bedrijf A] 10 juni 1995 aangeschaft.

  3.5 De door [gedaagde] ten behoeve van [bedrijf A] uitgevoerde ontwikkelwerkzaamheden als bedoeld in rechtsoverweging 3.3 zijn, op uitdrukkelijk verzoek van [bedrijf A], doch aanvankelijk zonder medeweten of instemming van [eiseres], uitgevoerd met gebruikmaking van de [eiseres]-toolset. Nadat [eiseres] kennis kreeg van het feit dat de [eiseres]-toolset door [gedaagde] werd gebruikt ten behoeve van het ontwikkelen van het RBS - dat enerzijds door [bedrijf A] gebruikt zou gaan worden, maar dat anderzijds ook door [gedaagde] in het kader van haar exclusieve verkooprechten verder op de markt gebracht zou gaan worden - heeft [eiseres] bij brief van 19 januari 1996 aan de [bedrijf A] ‘krachtig geprotesteerd’. [Eiseres] beschouwde het RBS als een concurrerend product van haar [product 1], dat bovendien bestemd was voor een concurrerend marktsegment. [Eiseres] beweerde daarbij dat door de afspraken tussen [bedrijf A] en [gedaagde] met betrekking tot het gebruik van de [eiseres]-toolset haar auteursrechten geschonden werden.

  3.6 [Bedrijf A] heeft vervolgens, onder meer bij brief van 9 april 1996 aan de advocaat van [eiseres], laten weten de betreffende standpunten van [eiseres] niet te delen. Meer in het bijzonder sprak [bedrijf A] haar opvatting uit dat de met behulp van de [eiseres]-toolset gegenereerde onderdelen van de RBS vrijelijk op de markt gebracht zouden mogen worden. Het protest van [eiseres] heeft [bedrijf A] doen besluiten de

  [eiseres]-toolset niet langer meer te gebruiken, hetgeen heeft geleid tot overeenstemming over de ontbinding van de overeenkomst tot aanschaf van de [eiseres]-toolset en over het verwijderen van de met de [eiseres]-toolset gegenereerde onderdelen uit het RBS.

  3.7 Inmiddels had [gedaagde] een eerste versie van het RBS aan [bedrijf B] te [plaats] ter beschikking gesteld. Deze versie was tot stand gekomen met gebruikmaking van de [eiseres]-toolset. [Bedrijf B] treedt op als een centrum voor informatiebewerking voor diverse zorgverzekeraars. Tevens had [gedaagde] inmiddels een versie van het RBS aan het bedrijf handelende onder de naam [bedrijf C] te [plaats] ter beschikking gesteld. Nadat [eiseres] een en ander omstreeks maart 1996 ontdekte, heeft zij - stellende dat er sprake was van schending van haar auteursrechten en van onrechtmatig handelen - ten laste van [gedaagde] een viertal conservatoire beslagen doen leggen, te weten een conservatoir derdenbeslag onder [bedrijf B] tot een bedrag van Hfl. 704.000,--, conservatoire beslagen tot afgifte van het RBS onder [bedrijf B] en onder [bedrijf C] en een conservatoir derdenbeslag onder [bank] te [plaats] tot een bedrag van Hfl. 704.000, --.

  De overeenkomst van 12 april 1996

  3.8 Vervolgens hebben [gedaagde] en [eiseres] diverse gesprekken met elkaar gevoerd over hun geschil. In die gesprekken zijn tevens de mogelijkheden van onderlinge toekomstige samenwerking aan de orde geweest, mede omdat beide bedrijven zich op hetzelfde marktsegment van de verzekeringsmaatschappijen richten. Deze gesprekken hebben geresulteerd in de totstandkoming van de eerdergenoemde schriftelijke overeenkomst van 12 april 1996. Partijen zijn daarin niet alleen overeengekomen de bestaande geschillen zonder enig voorbehoud te beëindigen (dat wil zeggen: [gedaagde] zou stoppen met het verhandelen van het RBS en de beslagen zouden door [eiseres] worden opgeheven), doch tevens om de handen ineen te slaan.

  3.9 In de overeenkomst van 12 april 1996 is onder meer opgenomen dat [gedaagde] stopt met het ontwikkelen, onderhouden en het op de markt brengen van het RBS voor zover dat als standaardapplicatie of standaardbouwsysteem verkocht wordt. [Eiseres] verkreeg daarmee een exclusieve positie als aanbieder van het door [eiseres] ontwikkelde [product 1]. Voorts spraken partijen af dat [product 1] verder ontwikkeld zou worden, onder meer door daaraan elementen van het RBS toe te voegen. Het streven van partijen was om te komen tot, wat in de overeenkomst wordt genoemd: “een geïntegreerd relatiebeheersysteem” .

  3.10 Artikel 1.2 van de overeenkomst van 12 april 1996 bepaalt dat [eiseres] aan [gedaagde] het niet- exclusieve recht verleent om op eigen naam gebruiksrechten met betrekking tot [product 1] en het geïntegreerde relatiebeheersysteem aan derden te verlenen. Artikel I.7 bepaalt dat, totdat de integratie van het RBS en [product 1] een feit is, de beide partijen slechts [product 1] aan de markt verhandelen, waarbij [gedaagde] onder eigen label zal handelen. Uitdrukkelijk wordt in artikel 1.8 gesteld dat [gedaagde] als “Value Added Resellers” van “[eiseres]/[product 1]/het geïntegreerde relatiebeheersysteem” zal optreden. Dit zelfde artikel verbiedt [gedaagde] “gelijke, gelijkwaardige of conflicterende standaardproducten op het gebied van relatiebeheer te voeren”. Wel wordt het [gedaagde] - binnen zekere grenzen - toegestaan haar datamodel te exploiteren. In paragraaf 11 van de overeenkomst van 12 april 1996 zijn royalty-regelingen tussen partijen opgenomen, waarin een verdeelsleutel is vastgelegd met betrekking tot de door de afzonderlijke partijen in de markt gerealiseerde licentievergoedingen. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar, te rekenen vanaf 12 april 1996, met een mogelijkheid van verlenging met één jaar.

  De uitvoering van de overeenkomst van 12 april 1996

  3.11 [Gedaagde] heeft in september 1995 een overeenkomst met de in rechtsoverweging 3.7 genoemde [bedrijf B] gesloten, ter uitvoering waarvan door [gedaagde] het relatiebeheersysteem (RBS) (verder) werd ontwikkeld. Deze overeenkomst is aangegaan voor de vaste prijs van Hfl. 328.000,--, excl. BTW. Bij het aangaan van de overeenkomst van 12 april 1996 tussen [eiseres] en [gedaagde] was er derhalve sprake

  van een voor [gedaagde] lopende opdracht. In artikel III.1 van de overeenkomst van 12 april 1996 hebben partijen aangaande deze lopende opdracht een bijzondere voorziening getroffen, die inhoudelijk afweek van hetgeen partijen zoals hierboven in rechtsoverweging 3.9 beschreven waren overeengekomen omtrent het RBS. [Eiseres] en [gedaagde] zijn overeengekomen dat [gedaagde] het RBS voor [bedrijf B] zou afbouwen en het RBS-eindproduct aan [bedrijf B] ter beschikking zou stellen. Tevens is in de overeenkomst van 12 april 1996 afgesproken dat zowel [eiseres] als [gedaagde] bij het afbouwen ieder een factuur van Hfl. 84.000,--, excl. BTW aan [bedrijf B] zouden sturen.

  3.12 In mei 1996 hebben besprekingen plaatsgevonden tussen [bedrijf B], [gedaagde] en [eiseres] over verdergaande samenwerking. In dat kader is afgesproken dat - in afwijking van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 3.11 is beschreven omtrent het afbouwen door [gedaagde] van het RBS - [product 1] van [eiseres] (de zogenaamde [product 1]-ra release) bij [bedrijf B] als ‘relatiebeheeroplossing voor de korte termijn’ zou worden geïnstalleerd. Het [product 1]-ra werd vervolgens (in juni 1996) ook daadwerkelijk als vervanger voor de implementatie van het RBS bij [bedrijf B] geïnstalleerd. Tevens is tijdens deze besprekingen afgesproken dat [eiseres], naast de in rechtsoverweging 3.11 genoemde Hfl. 84.000,-- tevens een bedrag van Hfl. 25.000,--, excl. BTW aan [bedrijf B] zou factureren. In deze besprekingen hebben [eiseres], [gedaagde] en [bedrijf B] tevens afgesproken dat gewerkt zou worden aan het maken van het geïntegreerde pakket, dat wil zeggen [product 1] aangevuld met elementen van het bestaande RBS. Tijdens de mondelinge behandeling hebben beide partijen erkend dat na mei 1996 niet of nauwelijks overleg heeft plaatsgevonden.

  3.13 In november 1996 heeft [bedrijf B] bij brief van haar raadsman zich er bij [gedaagde] over beklaagd dat [gedaagde] niet aan haar contractuele verplichting tot levering van het geïntegreerde pakket heeft voldaan. Daarbij vorderde [bedrijf B] het bedrag van Hfl. 164.000,--, zijnde de helft van het verschuldigde bedrag van Hfl. 328.000,-- excl. BTW, terug. De betreffende Hfl. 164.000,-- was door [bedrijf B] reeds bij wijze van vooruitbetaling aan [gedaagde] voldaan.

  3.14 In vervolg op laatstbedoelde brief heeft in november 1996 overleg plaats gehad tussen [eiseres] en [gedaagde] en is [eiseres] (in de persoon van [M]) op 4 of 5 december 1997 telefonisch betrokken geweest bij het corrigeren van een door [gedaagde] opgesteld concept van een door [gedaagde] aan [bedrijf B] te versturen brief. De concept-brief van [gedaagde] dateert van 4 december 1996, de definitieve brief die door [gedaagde] aan [bedrijf B] is verstuurd, is op 5 december 1996 gedateerd. Zowel in de concept-brief als in de definitief verstuurde versie van de brief is vermeld dat de nieuwe release van het geïntegreerde pakket in maart 1997 aan [bedrijf B] opgeleverd kan worden. Het is arbiters niet duidelijk geworden wat de exacte inhoud van het tussen partijen gevoerde overleg is geweest en in het bijzonder staat niet vast dat [eiseres] in het bedoelde telefoongesprek haar instemming heeft gegeven aan de in de concept-brief opgenomen passage waarin de verwachting wordt gewekt dat het geïntegreerde systeem in maart 1997 klaar zou zijn.

  3.15 [Gemachtigde eiseres], de raadsman van [eiseres], heeft bij brief van 28 januari 1997 aan [X], de raadsman van [bedrijf B], laten weten dat van oplevering van een nieuw pakket, bestaande uit een combinatie van het [gedaagde]- en het [eiseres]-product, in maart 1997 geen sprake zal zijn.

  De sommaties van februari 1997

  3.16 [Eiseres] heeft op 5 februari 1997 een ongedateerde brief aan [gedaagde] per telefax doen toekomen. Deze brief bevat de volgende passage:

  “Tot onze verbazing zijn wij door [bedrijf B] geconfronteerd met een schrijven van uw zijde aan [bedrijf B] waarin wordt gesteld dat er in maart van dit jaar een nieuwe versie van het relatiebeheersysteem zal worden uitgeleverd waarin de functionaliteiten van [eiseres] en [gedaagde] programmatuur zijn gecombineerd. Deze mededeling is feitelijk onjuist en leidt vanzelfsprekend tot verstoring van de

  verhouding tussen [eiseres] en [bedrijf B]. Bovendien is het u bekend dat de mededeling feitelijk onjuist is. In de bespreking van 28 november 1996 is deze problematiek al eerder aan de orde gesteld. Een samenvoeging van de functionaliteiten van beide relatiebeheersystemen, zoals beoogd in de overeenkomst van 12 april 1996, bleek niet reëel, omdat uw programmatuur niet de technische en functionele voorsprong bleek te bezitten die wij op grond van de door u in april 1996 gewekte suggesties mochten verwachten.”

  In deze brief wordt [gedaagde] verweten zonder voorafgaand overleg met [eiseres] eenzijdige en onjuiste mededelingen te hebben gedaan en dat dit optreden de verhouding tussen [eiseres] en [bedrijf B] heeft verstoord en nog verder dreigt te verstoren. [Eiseres] houdt [gedaagde] aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van deze handelwijze, welke door [eiseres] in strijd wordt geacht met de uit de overeenkomst van 12 april 1996 in acht te nemen redelijkheid en billijkheid en naar haar oordeel ook anderszins een toerekenbare tekortkoming in de nakoming vormt. In de brief van [eiseres] aan [gedaagde] wordt [gedaagde] gesommeerd om - “mede als schadebeperkende maatregel” - een rectificatie aan [bedrijf B] te laten uitgaan. Voorts valt te lezen:

  “Voorts stellen wij vast dat uw in de overeenkomst d.d. 12 april 1996 vastgelegde functie van VAR van [eiseres] producten in de praktijk niet of nauwelijks iets is terechtgekomen en zeker geen sprake is van een vruchtbare en gelijkwaardige samenwerking. Van uw zijde is in de bespreking d.d. 30 september 1996 ook erkend dat u niet actief de marketing van onze producten ter hand neemt, doch deze slechts zult aanbieden als het toevallig zo uit komt.”

  [Gedaagde] wordt gesommeerd om binnen twee weken maatregelen te nemen die op grond van de overeenkomst van haar verwacht mogen worden, waarbij met name de volgende maatregelen worden genoemd:

  “- het aanstellen en opleiden van twee medewerkers die zich volledig met de verkoop van het relatiebeheersysteem [product 1] zullen bezighouden;

  - een marketingsbudget groot FL. 240.000 voor het jaar 1997 ter beschikking te stellen voor de promotie van [product 1];

  - het opleiden van twee medewerkers tot implementatiespecialist.”

  3.17 Naar aanleiding van de brief van [eiseres] aan [gedaagde] van 5 februari 1997 heeft [gedaagde] zich bij brief van 11 februari 1997 tot [bedrijf B] gewend. [Gedaagde] stelt daarin dat “[eiseres] onder de in april 1996 gesloten overeenkomst geen geldige reden had om de werkzaamheden aan het geïntegreerde pakket te discontinueren” . [Gedaagde] bestempelt [eiseres] in de brief tot “onbetrouwbaar gebleken samenwerkingspartner” . [Gedaagde] verklaart zich jegens [bedrijf B] bereid tot terugbetaling van de ontvangen voorschotbetaling als zou blijken dat [eiseres] niet aan de sommatie van eveneens 11 februari 1997 van [gedaagde] tegemoet zou komen.

  3.18 Laatstbedoelde sommatie is vastgelegd in een brief van die datum van [gemachtigde gedaagde], de raadsvrouwe van [gedaagde], aan [eiseres]. Daarin is onder meer te lezen:

  “Op 28 november 1996 is door [eiseres] helemaal niet gesteld dat een samenvoeging niet meer aan de orde was. Tijdens de bespreking van 28 november 1996 hebben betrokkenen aan beide zijden integendeel geconstateerd dat het in hun gemeenschappelijke belang was om het geïntegreerde pakket aan [bedrijf B] te leveren. De verschilpunten tussen het RBS en [product 1] zijn toen geïnventariseerd opdat [eiseres] de bewuste functionaliteiten in [product 1] zou programmeren.”

  Voorts valt in de brief te lezen:

  “De weigering om de overeenkomst voor wat betreft de ontwikkeling van het geïntegreerde relatiebeheerpakket gestand te doen heeft [eiseres] derhalve voor het eerst kenbaar gemaakt tegenover [gedaagde] in Uw brief van 5 februari jl. Eerder heeft [eiseres] steeds haar medewerking toegezegd opdat in maart het geïntegreerde pakket aan [bedrijf B] afgeleverd zou zijn.”

  [Gedaagde] stelt in de brief dat [eiseres] haar grote schade berokkent doordat als gevolg van de weigering van [eiseres] de overeenkomst van 12 april 1996 na te komen het geïntegreerde pakket niet in maart 1997 aan [bedrijf B] geleverd kan worden.

  [Gedaagde] sommeert [eiseres] in haar brief om uiterlijk op 13 februari 1997 toe te zeggen dat zij, [eiseres], “alles op alles zal zetten om te zorgen dat het geïntegreerde pakket in maart aan [bedrijf B] opgeleverd kan worden.” Voorts wordt [eiseres] gesommeerd om [bedrijf B] uiterlijk op 13 februari 1997 te berichten dat zij, [eiseres], jegens [gedaagde] gehouden is tot deze prestatie. Bij niet nakoming van de sommatie, zo kon in de brief van de raadsvrouwe van [gedaagde] worden gelezen, zal [gedaagde] de overeenkomst van 12 april 1996 ontbinden en zal zij haar schadevordering geldend maken.

  3.19 [Gedaagde] noch [eiseres] hebben gevolg gegeven aan de sommatie van 5 februari 1997 respectievelijk 11 februari 1997.

  3.20 [Gedaagde] heeft op 20 februari 1997 de van [bedrijf B] ontvangen voorschotbetaling van Hfl. 164.000,-- aan [bedrijf B] terugbetaald door overboeking op een ten name van [bedrijf B] staande bankrekening.

  3.21 [Gedaagde] heeft op 28 februari 1997 de met [eiseres] op 12 april 1996 gesloten overeenkomst wegens vermeende wanprestatie van [eiseres] met onmiddellijke ingang ontbonden.

  Marktaspecten

  3.22 Uit de zowel door [eiseres] als [gedaagde] in deze procedure ingenomen - en als zodanig niet weersproken - stellingen blijkt dat de potentiële afzetmarkt voor het geïntegreerde pakket (en haar voorloper, [product 1]) omvangrijk is c.q. was. Arbiters ontlenen deze informatie aan de schadecalculaties van partijen. Met enkele (vijf of zes) transacties zou volgens beide partijen een omzet van enkele miljoenen guldens met het exploiteren van dit product gerealiseerd kunnen worden. Partijen verschillen weliswaar van mening over de vraag wie van hen dergelijke schade moet vergoeden, maar niet over het feit dat met het product veel geld had kunnen worden verdiend.

  Juridische beoordeling: algemeen

  Ontbinding vaststellingsovereenkomst

  4.1 Op 12 april 1996 zijn [eiseres] en [gedaagde] een overeenkomst aangegaan waarin partijen enerzijds onvoorwaardelijk een einde maken aan de toen tussen hun bestaande rechtsconflict en waarin partijen anderzijds afspraken zijn aangegaan over - kort gezegd - hun toekomstige samenwerking en de daarmee verband houdende financiële aangelegenheden. De beëindiging van het bestaande geschil bestaat eruit dat [gedaagde] er vanaf ziet om haar relatiebeheersysteem RBS op de markt te brengen terwijl [eiseres] de door haar ten laste van [gedaagde] gelegde conservatoire beslagen opheft. In zoverre heeft de overeenkomt van 12 april 1996 het karakter van een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek.

  4.2 [Eiseres] en [gedaagde] zijn het, naar arbiters begrijpen, er beiden wel over eens dat een vaststellingsovereenkomst als die welke door partijen is gesloten in principe vatbaar kan zijn voor ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming daarvan. Artikel 7:905 van het Burgerlijk Wetboek duidt daar ook op. Ook arbiters delen dat standpunt. Beide partijen wensen klaarblijkelijk niet dat de

  overeenkomst van 12 april 1996 wordt voortgezet. [Eiseres] gaat er in dit verband echter ten onrechte aan voorbij dat een ontbinding van een vaststellingsovereenkomst slechts kan plaatshebben op de voet van artikel 6:265.1 Burgerlijk Wetboek. Voor een ontbinding van een overeenkomst is geen plaats, zo blijkt uit deze wetsbepaling, als de tekortkoming “de ontbinding met haar gevolgen” niet rechtvaardigt. De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst als tussen partijen gesloten, zou impliceren dat het oude geschil tussen partijen herleeft. Arbiters zijn, mede gezien de in Nederland op dit onderwerp bestaande rechtsliteratuur , van oordeel dat voor ontbinding van een vaststellingsovereenkomst algemeen gesproken terughoudendheid op zijn plaats is. Ook in de omstandigheden van het onderhavige geval zou ontbinding te vergaande gevolgen hebben, zodat deze niet gerechtvaardigd is. Arbiters betrekken bovendien in hun oordeel dat ook de ontbindingsregeling die in de overeenkomst van 12 april 1996 is opgenomen, geen aanknopingspunten biedt voor de gedachte dat partijen bedoeld hebben bij ontbinding het bestaande geschil te doen herleven. Arbiters oordelen dan ook dat de voor 12 april 1996 tussen partijen bestaande geschillen, in het bijzonder het auteursrechtelijke geschil en het verwijt van [eiseres] dat [gedaagde] onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld, niet herleeft.

  Marktomvang

  4.3 De door partijen in deze gedane schadeberekeningen geven naar het oordeel van arbiters een - weliswaar impliciet - antwoord op de inhoud van de wederzijdse verplichtingen. Zoals hierboven in rechtsoverweging 3.22 weergegeven, staat vast dat er voor [product 1] en het beoogde geïntegreerde relatiebeheerpakket een zeer grote markt zou zijn weggelegd. Beide partijen hadden er in dat licht groot belang bij hun overeengekomen samenwerking tot een succes te doen uitgroeien. Gegeven deze grote belangen voor zowel [eiseres] als [gedaagde] en hun samenhangende betrokkenheid bij de ontwikkeling en verkoop van het product, had van beide partijen van meet af aan een zeer actieve opstelling in de samenwerking mogen worden verwacht. Arbiters vinden het onbegrijpelijk dat beide partijen zich niet ten volste actief hebben ingespannen om een succes van hun overeengekomen samenwerking te maken en er na mei 1996 niet veel lijkt te zijn geschied totdat kennelijk de druk van [bedrijf B] onaanvaardbaar toenam (zie rechtsoverweging 3.13). Arbiters menen dat partijen wat dat betreft over en weer ernstige verwijten kunnen maken.

  Juridische beoordeling van de vorderingen in conventie

  Dwaling

  5.1 [Eiseres] vordert in haar Memorie van Eis primair dat de tussen [eiseres] en [gedaagde] op 12 april 1996 gesloten overeenkomst wordt vernietigd wegens dwaling, welke dwaling naar de stelling van [eiseres] erin zou hebben bestaan dat [eiseres] deze overeenkomst zou zijn aangegaan op grond van een door [gedaagde] gegeven verkeerde voorstelling van zaken op drie voor haar, [eiseres], essentiële punten. In het bijzonder verwijt [eiseres] [gedaagde] dat zij, [gedaagde], bij de totstandkoming van deze overeenkomst het vertrouwen heeft opgewekt dat:

  (i) de bij [gedaagde] in ontwikkeling zijnde standaardapplicatie zowel functioneel als technisch vooruit liep op [product 1] van [eiseres];

  (ii) zij, [gedaagde], zelfstandig een standaardapplicatie op de markt wilde zetten en dus zeer goede afzetmogelijkheden binnen haar relatienetwerk zag;

  (iii) zij, [gedaagde], bereid was tot een gelijkwaardige marketinginspanning om het pakket als een gezamenlijk pakket in de markt te positioneren.

  5.2 Voor toewijzing van deze vordering ontbreekt naar het oordeel van arbiters zowel feitelijke als in juridische zin goede grond, mede gezien artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek.

  5.3 In deze arbitrale procedure is feitelijk niet gebleken dat [gedaagde] bij of voor het aangaan van de overeenkomst van 12 april 1996 wervende uitlatingen of anderszins positieve uitspraken over het RBS

  jegens [eiseres] heeft gedaan dan wel anderszins zodanige inlichtingen over eigenschappen van het RBS heeft gegeven, dat [eiseres] daaruit zou hebben afgeleid c.q. zou hebben mogen afleiden dat het in ontwikkeling zijnde RBS voor wat betreft functionaliteit en techniek vooruit liep op [product 1] van [eiseres]. Weliswaar delen arbiters het standpunt van [eiseres] dat het onderwerp van de

  functionaliteit van de beide pakketten RBC en [product 1] een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aangaan van de overeenkomst, nu die overeenkomst er (mede) toe strekt om tot een geïntegreerd softwarepakket te komen, waarbij [eiseres] onderdelen van het RBS van [gedaagde] in [product 1] zou overnemen. Indien dit aspect essentieel voor [eiseres] zou zijn geweest, had het naar het oordeel van arbiters echter op de weg van [eiseres] gelegen om nog vóór het aangaan van de overeenkomst een onderzoek te doen naar de door haar belangrijke geachte eigenschappen van het RBS. Een dergelijk onderzoek heeft [eiseres] echter niet uitgevoerd, althans dit is niet gesteld of gebleken. Evenmin is gesteld of gebleken dat [gedaagde] mededelingen heeft gedaan over het RBS waarop [eiseres] mocht afgaan. Het verzaken door [eiseres] van haar eigen onderzoeksplicht brengt met zich mee dat [eiseres] geen beroep op artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek toekomt. Het aannemen van een onderzoeksplicht in deze ligt eens te meer voor de hand nu het, gelijk ook [eiseres] wist althans behoorde te weten, om complexe en omvangrijke softwareproducten gaat. Ook korte tijd na het aangaan van de overeenkomst heeft [eiseres] kennelijk geen onderzoek gedaan naar eigenschappen van het RBS. Integendeel zelfs, [eiseres] heeft in mei 1996 nog eens specifiek aan [gedaagde], alsook aan [bedrijf B], toegezegd dat het [product 1] uitgebreid zou worden met functionaliteit uit het RBS; overeenkomstig die toezegging heeft [eiseres] nog voordat de verhoudingen tussen partijen verslechterden enkele functionaliteiten van het RBS naar [product 1] overgebracht. De omstandigheid dat [eiseres] heeft nagelaten om direct nadat de overeenkomst op 12 april 1996 was aangegaan, haar [product 1] en het RBS van [gedaagde] in functionele zin te vergelijken, typeert, naar arbiters menen, het gebrek aan actieve inspanning aan de zijde van [eiseres]. In het licht van deze feiten en omstandigheden passeren de arbiters het door [eiseres] bij Memorie van Eis onder de punten 34 en 35 gedane bewijsaanbod.

  5.4 In dit rechtsgeding is evenmin feitelijk komen vast te staan dat [gedaagde] het vertrouwen heeft opgewekt dat zij zeer goede afzetmogelijkheden binnen haar relatienetwerk zag. Arbiters constateren ten eerste dat dit door [eiseres] in haar Memorie van Eis onder punt 31 aangevoerde aspect niet verder is uitgewerkt of toegelicht. Ten deze achten de arbiters van doorslaggevende betekenis dat over de inhoud en de omvang van het relatienetwerk van [gedaagde], evenmin als over de wijze waarop het bestaande relatienetwerk van [gedaagde] in commerciële zin benaderd zou moeten worden, duidelijke afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst van 12 april 1996. Daaruit leiden de arbiters af dat het relatienetwerk van [gedaagde] kennelijk niet dermate essentieel voor [eiseres] was, dat thans een beroep op dwaling in verband daarmee kan worden gerechtvaardigd.

  5.5 Voorts is evenmin feitelijk komen vast te staan dat [gedaagde] nog vóór of bij het aangaan van de overeenkomst van 12 april 1996 het vertrouwen zou hebben opgewekt dat zij bereid was om door middel van een “gelijkwaardige marketinginspanning” het geïntegreerde softwarepakket in de markt te positioneren. Daarnaast achten arbiters het opmerkelijk dat in de tekst van deze overeenkomst geen uitdrukkelijke uitwerking is gegeven aan de wijze waarop en de middelen waarmee het beoogde geïntegreerde pakket door [gedaagde] gemarket zou moeten worden. Zo valt op dat er in de overeenkomst voor [gedaagde] geen ‘marketingtargets’ zijn opgenomen; dergelijke targets zijn in een contractuele relatie met een Value Added Reseller - algemeen gesproken - niet ongewoon. Kennelijk was dit aspect in de onderhavige relatie dan ook niet zodanig essentieel voor [eiseres]. Arbiters zijn het “eens met [gedaagde] dat het beweerdelijk tekortschieten van [gedaagde] op het punt van marketingsinspanningen geen grondslag vormen voor een dwalingsactie, doch arbiters menen wel dat dit aspect in het kader van een mogelijk verzuim van [gedaagde] aan de orde kan komen. Anders dan [eiseres] meent, zijn arbiters van oordeel dat in het kader van de afwegingen met betrekking tot het beroep op dwaling geen betekenis toekomt aan de ‘werkelijke drijfveren’ van [gedaagde], welke die dan ook mogen zijn. Evenmin is

  relevant de door [gedaagde] in dit kader opgeworpen vraag uit wiens koker het voorstel tot samenwerking is gekomen. Het beroep op dwaling wordt om gemelde redenen afgewezen.

  Ontbinding

  5.6 In de overeenkomst van 12 april 1996 is niet met zoveel woorden vastgelegd of, en zo ja in welke mate en in welke zin [gedaagde] gehouden was verkoop- en marketinginspanningen met betrekking tot het [product 1] (en later met betrekking tot het geïntegreerde softwarepakket) te betrachten. Voor de uitleg van de overeenkomst op dit punt komt het naar arbiters menen niet uitsluitend aan op de in de overeenkomst gebezigde bewoordingen, doch tevens op de zin die de partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van het contract mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

  5.7 In het kader van die vraag valt het arbiters enerzijds op dat door [eiseres] aan [gedaagde] “het niet exclusieve recht” tot licentiëring van [product 1] en het geïntegreerde softwarepakket is gegeven; zie daarvoor artikel 1.2 van de overeenkomst. De betreffende bepaling is gedefinieerd in termen van een recht tot verstrekking van gebruiksrechten en niet in termen van een plicht voor [gedaagde] om gebruiksrechten te verstrekken. Voorts geldt dat [gedaagde], naar hetgeen [eiseres] voldoende bekend was, haar bedrijf maakte van het exploiteren van halfproducten en niet van afgeronde eindproducten (softwarepakketten). Anderzijds geldt dat in artikel 1.8 van de overeenkomst [gedaagde] met zoveel worden als ‘Value Added Reseller’ van de [eiseres]-toolset, [product 1] en het beoogde geïntegreerde softwarepakket wordt bestempeld en voorts blijkt uit art IV. 7 dat het de bedoeling van beide partijen is dat zij “de handen ineenslaan”, hetgeen ook door de partijen in een gemeenschappelijke verklaring naar derden is gecommuniceerd. Voorts heeft [eiseres] zich verplicht de relevante programmatuur en documentatie aan [gedaagde] ter beschikking te stellen (zie art IV.5 van de overeenkomst) opdat [gedaagde] dit naar behoren in de markt kan aanbieden. Deze omstandigheden duiden er dan ook op, naar arbiters menen, dat [eiseres] er terecht vanuit mocht uitgaan dat op de schouders van [gedaagde] wèl zeker een verplichting rustte om het [eiseres]-product [product 1] en het beoogde geïntegreerde softwarepakket actief op de markt te brengen en dat [gedaagde] gehouden was daartoe passende maatregelen te treffen. De arbiters menen dat deze gedachte eens te meer moet worden aangenomen daar blijkens de in de overeenkomst opgenomen royalty-regeling [gedaagde] in aanzienlijke mate zou delen in de door [eiseres] in de markt gerealiseerde opbrengsten. Het ligt niet voor de hand dat een dergelijke royalty-regeling in een overeenkomst als de onderhavige wordt opgenomen, zonder dat ook op [gedaagde] de plicht tot het plegen van verkoopinspanningen zou rusten. Ook het bestaan van een groot marktpotentieel voor het [product 1] en het geïntegreerde product maakt dat [gedaagde] geen volstrekte vrijheid had bij het positioneren van deze producten op de markt. Al deze aspecten afwegende menen arbiters, anders dan [gedaagde] heeft verdedigd, dat [gedaagde] jegens [eiseres] contractueel gehouden was ten aanzien van [product 1] (en later ten aanzien van het geïntegreerde relatiebeheersysteem) actief redelijke verkoop- en marketingsinspanningen te betrachten. Omdat de exacte inhoud en omvang van deze verplichtingen ook voor arbiters moeilijk is af te bakenen, laten arbiters in het midden of de door [eiseres] in haar ingebrekestelling van 5 februari 1996 van [gedaagde] verlangde maatregelen - het aanstellen en opleiden van twee verkoopmedewerkers, het uittrekken van een marketingsbudget voor 1997 van Hfl. 240.000,-- en het opleiden van twee medewerkers tot implementatiespecialist - binnen deze verplichtingen vallen. Wèl staat echter ten deze vast dat [gedaagde] jegens [eiseres] heeft erkend de marketing van de betreffende producten niet actief ter hand te hebben genomen, doch slechts bereid te zijn de producten aan te bieden ‘als het zo toevallig uitkomt’. Dit blijkt uit de door [gedaagde] niet weersproken weergave van het gesprek van 30 september 1996 tussen [eiseres] en [gedaagde], zoals beschreven in de brief van [eiseres] van 5 februari 1996.

  Rectificatie

  5.9 Arbiters menen dat er geen goede grond is voor toewijzing van de vordering van [eiseres] om [gedaagde] te veroordelen tot rectificatie van de beweerdelijk door [gedaagde] jegens [bedrijf B] gedane grievende en onjuiste uitlatingen.

  5.10 In deze heeft [eiseres] onvoldoende duidelijk gemaakt dat [gedaagde] jegens [bedrijf B] onjuiste mededelingen heeft gedaan. Meer in het bijzonder wijzen arbiters de in onderdeel 24 van de Memorie van Eis van [eiseres] beschreven stellingen van de hand. [Eiseres] stelt in dit verband dat [gedaagde] zonder medeweten en/of instemming van [eiseres] aan [bedrijf B] zou hebben toegezegd dat in maart 1997 een nieuwe versie van [product 1] zou worden opgeleverd waarin de functionaliteiten van de [gedaagde]- applicatie (bedoeld is het RBS) zouden zijn ingebouwd. Gegeven echter de onzekerheden over de inhoud van het in november 1996 tussen [eiseres] en [gedaagde] gevoerde overleg alsmede gegeven de onzekerheid of [M] van [eiseres] in zijn telefoongesprek met [gedaagde] op 4 of 5 december 1996 de verwachting heeft gewekt dat de geïntegreerde versie in maart 1997 klaar zou zijn, achten de arbiters een rectificatie een te vergaand middel.

  5.11 Arbiters menen wel dat [gedaagde] zich jegens [bedrijf B] minder zorgvuldig heeft uitgedrukt door in haar brief van 11 februari 1997 [eiseres] een “onbetrouwbaar gebleken samenwerkingspartner” te noemen. De context waarin de betreffende uitdrukking door [gedaagde] wordt gebruikt, voorkomt echter connotatie. De uitdrukking wordt gehanteerd in de alinea die luidt:

  “Wij betreuren het in grote mate dat [eiseres] door haar opstelling heeft verhinderd dat wij jegens U onze verplichting kunnen nakomen om het geïntegreerde product te leveren. Aangezien de keuze van deze onbetrouwbaar gebleken samenwerkingspartner voor onze rekening komt bieden wij U onze welgemeende verontschuldigingen aan”.

  Het gebruik van de uitdrukking “onbetrouwbaar gebleken samenwerkingspartner” is in deze context niet onbegrijpelijk - en derhalve jegens [eiseres] ook niet grievend -, omdat de bedoelde onbetrouwbaarheid, bij redelijke lezing van de brief, met niets anders verband hield dan met het uitblijven van de in het vooruitzicht gestelde versie van de programmatuur. [Bedrijf B] kon de betreffende passage redelijkerwijs niet in andere of in meer negatieve zin opvatten. Arbiters menen dan ook dat [gedaagde] zich op dit punt niet onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gedragen.

  Exploitatie

  5.12 De vordering van [eiseres] om [gedaagde] te verbieden een relatiebeheersysteem of een met [product 1] vergelijkbare applicatie te exploiteren, te doen exploiteren of medewerking te verlenen aan een dergelijke exploitatie, wordt door arbiters afgewezen. [eiseres] baseert deze vordering op vermeende auteursrechtelijke inbreuk aan de zijde van [gedaagde], die zou hebben bestaan in het ontwikkelen van een relatiebeheersysteem voor [bedrijf A] met ongeautoriseerde gebruikmaking van de auteursrechtelijk beschermde [eiseres]-toolset. De betreffende ontwikkel werkzaamheden en de naar aanleiding daarvan door [eiseres] gepretendeerde auteursrechtelijke inbreuk zijn destijds aanleiding geweest voor de totstandkoming van de in de overeenkomst van 12 april 1996 neergelegde dading. Zoals hierboven in rechtsoverweging 4.2 door arbiters reeds is overwogen, zien arbiters geen aanleiding de positie van partijen van vóór 12 april 1996 in deze te beoordelen.

  5.13 Evenmin kennen arbiters enige betekenis toe aan de stelling van [eiseres] dat [gedaagde] inzage heeft gekregen in de documentatie van [product 1]. Onder de overeenkomst van 12 april 1996 was het kennisnemen door [gedaagde] van de [product 1]-documentatie volstrekt legitiem en derhalve zeker niet onrechtmatig, zulks temeer daar [eiseres] ingevolge artikel IV.5 van de overeenkomst zelfs verplicht was de betreffende documentatie aan [gedaagde] te verstrekken.

  Juridische beoordeling van de vorderingen in reconventie. De integratie van de software

  6.1 Arbiters menen dat [gedaagde] vanwege de voor beide partijen verbonden grote commerciële belangen (die, zoals hiervoor reeds overwogen, met name blijkt uit de door partijen gemaakte schade-opstellingen), redelijkerwijs van [eiseres] mocht verwachten dat [eiseres] de integratie van elementen van het RBS in [product 1] binnen bekwame tijd zou realiseren. Dat in de overeenkomst van 12 april 1996 niet met zoveel woorden is aangegeven dat de integratie feitelijk door [eiseres] zou worden uitgevoerd doet daaraan niets af, evenmin als het feit dat in deze overeenkomst geen data zijn genoemd waarbinnen de integratie- werkzaamheden dienden te worden aangevangen of dienden te worden voltooid. [Eiseres] is naar het oordeel van arbiters in haar contractuele verplichtingen op dit punt tekort geschoten.

  6.2 Ook [gedaagde] is volgens arbiters echter in gebreke gebleven, zoals blijkt uit hetgeen hierboven onder 5.8 werd overwogen. Kort gezegd heeft [gedaagde] in onvoldoende mate voldaan aan haar marketingsverplichtingen.

  6.3 Arbiters achten het niet nodig om zich uit te laten over de vraag of de door [gedaagde] ingeroepen ontbinding van de overeenkomst rechtsgeldig is gedaan. Vast staat immers dat beide partijen de contractuele band niet wensen voort te zetten en dat beide partijen goede redenen hebben om aan de wederpartij ernstige tekortkomingen in de nakoming van de contractuele verplichtingen tegen te werpen. Die tekortkomingen bestaan, wat [eiseres] betreft, uit het niet nakomen van haar verplichting binnen bekwame tijd de integratie van het softwarepakket te realiseren, en, wat [gedaagde] betreft, uit het onvoldoende betrachten van verkoop- en marketing inspanningen. In verband hiermee zullen arbiters de overeenkomst van 12 april 1996 ontbinden, met dien verstande dat deze ontbinding uitsluitend betrekking heeft op de tussen partijen bestaande afspraken omtrent - kort gezegd - hun toekomstige samenwerking en de daaraan verbonden financiële aspecten. De ontbinding heeft vanwege hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 4.2 is overwogen, uitdrukkelijk geen betrekking op de in de overeenkomst van 12 april 1996 opgenomen dading over het toen tussen partijen bestaande geschil inzake vermeende schending van het auteursrecht van [eiseres] en de vermeende door [gedaagde] gepleegde onrechtmatige daden.

  Schade

  7.1 De beide partijen pretenderen elk omvangrijke schade te hebben geleden als gevolg van de handelwijze van haar wederpartij.

  7.2 In dat kader heeft [eiseres] onder meer aangevoerd dat de schade die betrekking heeft op ‘het oorspronkelijke - dat wil zeggen: vóór 12 april 1996 tussen partijen bestaande - geschil Hfl. 2.417.000,-- groot is. Zoals hiervoor overwogen is het naar het oordeel van arbiters niet te rechtvaardigen dat het oorspronkelijke geschil herleeft. Er is dus geen goede rechtsgrond om [gedaagde] veroordelen om deze schade aan [eiseres] te vergoeden.

  7.3 Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst van 12 april 1996 overwegen arbiters dat zowel [eiseres] als [gedaagde] over en weer in ernstige mate tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen. Van meet af aan heeft geen der partijen de overeengekomen samenwerking naar de stellige indruk van arbiters echt serieus genomen, hetgeen arbiters temeer verbaast gegeven de voor beide partijen aan de samenwerking verbonden grote commerciële belangen. In dat licht, en mede gegeven de verwevenheid van de contractuele verplichtingen over en weer, achten arbiters het redelijk en billijk dat elk der partijen hun schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij zelf draagt. Daarbij hebben arbiters tevens overwogen dat [eiseres] zich bij de berekening van de schade, zoals vastgelegd in de brief van haar gemachtigde van 13 januari 1998 aan arbiters, met name baseert op de door [eiseres] als gevolg van de handelwijze van [gedaagde] gederfde omzet. Omzetderving kan, anders dan winstderving, naar het oordeel van arbiters geen schade impliceren. Omtrent winstderving heeft

  [eiseres] echter niets gesteld. Bij het op de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gebaseerde oordeel dat beide partijen hun eigen schade zelf dienen te dragen, hebben arbiters tevens betekenis toegekend aan het feit dat [gedaagde] zonder enig voorafgaand overleg terzake met [eiseres], de door haar van [bedrijf B] ontvangen voorschotbetaling van Hfl. 164.000,-- heeft terugbetaald. Het is om die reden niet redelijk en billijk als [gedaagde] deze terugbetaling aan [eiseres] zou kunnen presenteren.

  Kosten rechtsbijstand en arbitrale procedure

  7.4 Omdat beide partijen over en weer geheel dan wel voor een belangrijk deel in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij ieder hun eigen kosten voor juridische bijstand te dragen.

  7.5 Hoewel beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, menen arbiters dat de redelijkheid en billijkheid gebiedt dat de kosten van deze procedure ten laste van [gedaagde] komen. Tussen [gedaagde] en [eiseres] bestonden lopende contractuele verplichtingen en [gedaagde] heeft zichzelf en [eiseres] in moeilijkheden gebracht door enerzijds de totstandkoming van het product onvoldoende aan te moedigen en anderzijds tegenover [bedrijf B] uitspraken te doen over een uiterste opleverdatum, zonder dat hiervoor in voldoende mate de medewerking van [eiseres] was verzekerd. Omdat beide partijen gesprekspartner van [bedrijf B] waren, had deze procedure wellicht kunnen worden voorkomen wanneer [gedaagde] [eiseres] actiever bij het overleg met [bedrijf B] had betrokken.

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  In conventie:

  De tussen [eiseres] en [gedaagde] op 12 april 1996 gesloten overeenkomst wordt ontbonden, inachtnemende het sub 4.2 en 6.3 overwogene;

  Wijzen het meer of anders gevorderde af;

  In reconventie:

  Wijzen al hetgeen gevorderd is af;

  Zowel in conventie als in reconventie

  Veroordelen [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen ( de somme van Hfl. 14.400,--, zijnde dat gedeelte van de kosten van arbitrage dat door) [eiseres] aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar is betaald;

  Veroordelen [gedaagde] om alle kosten van deze arbitrage, in totaal Hfl. 28.800,-- te storten op bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] ten namen van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar;

  Verstaan dat laatstgenoemde bedrag wordt verrekend met het depot dat partijen terzake van deze procedure reeds op voornoemde rekening hebben gestort;

  Compenseren de overige proceskosten in dier voege dat ieder der partijen haar eigen kosten draagt;

  Wijzen af hetgeen anders of meer is gevorderd.

  Aldus gewezen te ‘s-Gravenhage op 10 maart 1998

  [arbiter 1]
  [arbiter 2]
  [arbiter 3]

  [Eiseres] is een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van computerprogrammatuur , waaronder het op Oracle-technologie gebaseerde standaard relatiebeheersysteem genaamd [product 1]. Deze applicatie is bestemd voor gebruik bij organisaties die te maken hebben met omvangrijke relatiebestanden, zoals verzekeringsmaatschappijen. Het standaard relatiebeheersysteem is ontwikkeld met behulp van een door [eiseres] zelf ontwikkelde toolset (hierna aan te duiden als: [eiseres]- toolset), bestaande uit ontwikkelhulpmiddelen en bouwstenen voor standaardprogrammatuur . De [eiseres]-toolset is ontwikkeld om het omgaan met bepaalde Oracle- producten te faciliteren. De auteursrechten met betrekking tot [product 1] alsmede met betrekking tot de [eiseres]-toolset komen aan [eiseres] toe.
  Lees verder...
 • Vonnis 19: Problemen met het realiseren van een verkoopinformatiesysteem Op 5 april 2000 heeft [bedrijf A] (hierna: [bedrijf A]) met [bedrijf B] (hierna: [bedrijf B]) een overeenkomst gesloten “tot verkoop (en) levering van een Verkoopinformatiesysteem met de daarbij behorende goederen” . De partijen hebben hierbij een vaste prijs van NLG 1.373.772,07 (ex BTW) en als opleveringsdatum 1 oktober 2001 afgesproken. Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een aantal documenten met betrekking tot de functionele eisen en omschreven programma’s, die in de overeenkomst worden genoemd en zijn opgesteld in september 1999.  

  ARBITRAAL VONNIS

  In de zaak van:

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [opdrachtnemer], gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

  eiseres in conventie, verweerster in reconventie, gemachtigde: [gemachtigde opdrachtnemer],

  tegen

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [opdrachtgever], gevestigd te [plaats], kantoorhoudende te [plaats],

  gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, gemachtigde [gemachtigde opdrachtgever],

  hebben de arbiters,

  [arbiter 1], wonende te [woonplaats], [arbiter 2], wonende te [woonplaats], [arbiter 3], wonende te [woonplaats],

  het volgende arbitraal vonnis gewezen.

  Zo in conventie als in reconventie:

  Procesgang

  1.1 Eiseres in conventie - hierna tevens als verweerster in reconventie mede aan te duiden als [opdrachtnemer] - heeft in een geschil met gedaagde in conventie - tevens als eiseres in reconventie te noemen [opdrachtgever] - onder overlegging van 4 producties deze arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig gemaakt. [Opdrachtgever] heeft daarop met een Kort Antwoord gereageerd.

  1.2 Het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering heeft naar aanleiding van het verzoek van partijen de arbiters benoemd, die hun benoeming schriftelijk hebben aanvaard.

  1.3 [Opdrachtnemer] heeft onder overlegging van 12 genummerde producties een Memorie van Eis ingediend, waarbij zij vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

  I primair: voor recht te verklaren dat de overeenkomst tussen [opdrachtnemer] en [opdrachtgever] krachtens het bepaalde in artikel 2 van die overeenkomst is geëindigd door de ontbinding van de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A];

  subsidiair: voor recht te verklaren dat de overeenkomst tussen [opdrachtnemer] en [opdrachtgever] is ontbonden, althans deze te ontbinden, wegens aan [opdrachtgever] toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens [opdrachtnemer];

  II [opdrachtgever] te veroordelen aan [opdrachtnemer] te voldoen een bedrag van NLG 222.423,55 (incl. BTW) met de wettelijke rente daarover en te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten ad NLG 5.400,-, althans van zodanig bedrag als zal behoren;

  III. [opdrachtgever] te veroordelen tot vergoeding van de door [opdrachtnemer] geleden schade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van [opdrachtgever] in de nakoming van haar verplichtingen jegens [opdrachtnemer], nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

  IV. [opdrachtgever] te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, alsmede de kosten van beslaglegging.

  1.4 [Opdrachtgever] heeft in conventie voor antwoord geconcludeerd de vordering van [opdrachtnemer] niet ontvankelijk te verklaren, althans deze af te wijzen met veroordeling van [opdrachtnemer] in de kosten van de procedure. Tevens heeft zij in reconventie gevorderd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [opdrachtnemer] te veroordelen tot betaling aan [opdrachtgever] van een bedrag ad NLG 1.993.293,96 althans een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag met de wettelijke rente daarover en met veroordeling tevens van [opdrachtnemer] in de kosten van dit geding.

  1.5 Vervolgens heeft [opdrachtnemer] in reconventie voor antwoord geconcludeerd [opdrachtgever] niet ontvankelijk te verklaren in haar vordering, althans deze vordering af te wijzen met de veroordeling van [opdrachtgever] in de kosten van het geding in reconventie.

  1.6 Op 4 april 2002 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Ter gelegenheid daarvan heeft [opdrachtgever] een tweetal producties toegezonden, terwijl zij tijdens de zitting nog 9 tussen de raadslieden van partijen gewisselde brieven heeft overgelegd. Bij de zitting was [opdrachtnemer] vertegenwoordigd door haar raadsman en tevens door [X], advocaat, [A], directeur van [opdrachtnemer], en [B], die als projectleider in dienstbetrekking bij [opdrachtnemer] werkzaam is. Aan de zijde van [opdrachtgever] waren aanwezig haar raadsman en [K], directeur. Tijdens deze zitting heeft [opdrachtgever] aan arbiters verzocht de afdoening van deze zaak aan te houden tot de behandeling heeft plaatsgevonden van een tussen [bedrijf A] en [opdrachtgever] aanhangig arbitraal geding. [opdrachtnemer] heeft zich niet tegen dit verzoek verzet.

  De bevoegdheid van arbiters

  2.1 Tussen partijen is op 16 augustus 2000 een op schrift gestelde overeenkomst gesloten, waarin staat vermeld, dat alle geschillen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Nu partijen deze overeenkomst niet hebben betwist, zijn arbiters bevoegd het onderhavige geschil te beoordelen en ter zake een beslissing te geven. Partijen hebben tevens te kennen gegeven, dat een als bijlage bij voornoemde overeenkomst opgenomen opdracht nr. 2000/12/02 en de deelovereenkomsten tot dienstverlening, genummerd respectievelijk 2001-02-01 en 2001-02-02 van deze overeenkomst deel uit maken, zodat de bevoegdheid van arbiters zich ook tot deze overeenkomsten uitstrekt.

  Vaststaande feiten

  Tussen partijen staat als erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, c.q. op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties en de mededelingen van partijen ter zitting ten processe het volgende vast. Daarbij zijn mede in aanmerking genomen van [opdrachtgever] afkomstige stukken, die in een tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A] aanhangig arbitraal geding met instemming van [opdrachtgever] zijn overgelegd.

  3.1 Op 5 april 2000 heeft [bedrijf A] (hierna: [bedrijf A]) met [bedrijf B] (hierna: [bedrijf B]) een overeenkomst gesloten “tot verkoop (en) levering van een Verkoopinformatiesysteem met de daarbij behorende goederen” .

  3.1.1 De partijen hebben hierbij een vaste prijs van NLG 1.373.772,07 (ex BTW) en als opleveringsdatum 1 oktober 2001 afgesproken. Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een aantal documenten met betrekking tot de functionele eisen en omschreven programma’s, die in de overeenkomst worden genoemd en zijn opgesteld in september 1999.

  3.1.2 In de overeenkomst is een tijdschema voor de realisatie opgenomen, dat o.m. inhoudt dat het testen in februari 2001 wordt uitgevoerd en de implementatie in de periode van maart tot 1 mei 2001 zal plaatsvinden. De maand juni 2001 is voor de evaluatie aangehouden en de definitieve acceptatie staat voor oktober 2001 vermeld.

  3.1.3 De overeenkomst vermeldt, dat facturatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden via een vast schema. In dit schema wordt gelijke tred gehouden met het tijdschema van de realisatie. De tekst vervolgt: betaling geschiedt in 14 maandelijkse termijnen van NLG 87.126,22 (ex BTW), waarvan 11 termijnen op maandbasis worden gefactureerd. Deze 11 termijnen lopen van 1 april 2000 tot en met februari 2001. De laatste 3 termijnen samen, zijnde de slottermijn van NLG 261.378,66 (ex BTW), zal gefactureerd worden bij acceptatie van het project op 1 oktober 2001. Ten aanzien van de slottermijn is bovendien bepaald, dat deze door [bedrijf A] aan [bedrijf B] dient te worden betaald als voldaan is aan een aantal voorwaarden, welke o.m. inhouden (1) dat de applicatie is gerealiseerd volgens de documenten, welke de functionele eisen e.d. beschrijven, aangevuld met eventuele stuurgroepbesluiten, (2) de applicatie operationeel of gedeeltelijk operationeel is of dit is geweest, en (3) de applicatie minimaal voldoet aan de eisen, die volgens de overeenkomst aan het eindproduct moeten worden gesteld.

  3.2 In juni 2000 heeft [opdrachtgever] na het faillissement van [bedrijf B] de overeenkomst van laatstgenoemde met [bedrijf A] tot het realiseren van het verkoopinformatiesysteem overgenomen. De einddatum van 1 oktober 2000 is daarbij uitdrukkelijk gehandhaafd en de vaststaande prijs is onveranderd gebleven. [Opdrachtgever] heeft daarbij tevens bevestigd, dat projectdata- en deadlines centraal staan, “waarbij [bedrijf A] akkoord gaat met meer- en minder inzet van FTE’s door [opdrachtgever] mits de afgesproken milestones gehaald worden” (fax van [opdrachtgever] aan [bedrijf A] d.d. 16 juni 2000). De leiding van het project wordt door [L], die deze functie ook ten behoeve van [bedrijf B] vervulde, bij de uitvoering van de overeenkomst met [opdrachtgever] voortgezet.

  3.3 Bij overeenkomst van 16 augustus 2000 tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] neemt de laatstgenoemde de opdracht aan om ten behoeve van [opdrachtgever] diensten te verrichten “voor het realiseren van het nieuwe verkoopinformatiesysteem ten behoeve van [bedrijf A]”.

  3.3.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast overeengekomen prijs van NLG 457.412,66 (ex BTW), welke is verdeeld over 9 maandelijkse termijnen en een slottermijn. “Facturatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden via een vast schema. In dit schema wordt gelijke tred gehouden met het tijdschema van de realisatie.” Betaling geschiedt in 1 termijn van NLG 21.781,55 (ex BTW) voor de maand juli 2000, 7 maandelijkse termijnen van NLG 43.563,11 (ex BTW) ingaand per 1 augustus 2000 en eindigend per februari 2001, een 8e termijn van NLG 30.689,33 en in een slottermijn van NLG 100.000,00 (ex BTW) per 1 oktober 20001. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. De slottermijn zal gefactureerd worden bij acceptatie van het project door [bedrijf A] op 1 oktober 2001.

  3.3.2 Ten aanzien van de slottermijn is voorts een bepaling opgenomen, welke de facto overeenstemt met de hierboven sub. 3.1.3 genoemde bepaling.

  3.3.3 De overeenkomst treedt in werking op 17 juli 2000 en eindigt op 1 oktober 2001 of op de einddatum van het project indien die einddatum vóór 1 oktober 2001 ligt. De overeenkomst eindigt per direct indien [bedrijf A] het contract met [opdrachtgever] ontbindt.

  3.3.4 Met betrekking tot de inzet van personeel is overeengekomen, dat [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] ieder in beginsel twee medewerkers full-time ter beschikking stellen aan het project. Indien gedurende het project blijkt, dat er meer medewerkers ingezet dienen te worden om de vastgelegde einddatum te halen dan zullen deze medewerkers door opdrachtgever en opdrachtnemer, ieder voor gelijke delen, worden ingezet. De extra inzet van medewerkers heeft geen enkele consequentie voor de in de overeenkomst genoemde prijs en betalingstermijnen.

  3.4 Ten aanzien van meerwerk bepaalt de overeenkomst van 16 augustus 2000, dat dit buiten ( de bovengenoemde maandelijkse termijnen en slottermijn wordt berekend. In casu is ook daadwerkelijk meerwerk door [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] opgedragen en door [opdrachtnemer] uitgevoerd. De in verband hiermee overgelegde facturen zijn niet betwist.

  3.5 De projectleiding is in handen van [L] voornoemd. Voorts vermeldt de overeenkomst, dat een medewerker van [opdrachtnemer] na toestemming van [bedrijf A], mag toetreden tot de stuurgroep. “Genoemde persoon heeft binnen de stuurgroep, waar alleen consensus besluiten genomen kunnen worden, echter niet het recht de besluitvorming te beïnvloeden.”

  3.6 De ter zake van de door [opdrachtnemer] uitgevoerde werkzaamheden gefactureerde bedragen zijn door [opdrachtgever] tot en met december 2000 voldaan. De termijnen betreffende januari tot en met maart 2001 heeft [opdrachtgever] onbetaald gelaten, tot een totaal bedrag van NLG 117.815,55 (ex BTW), alsmede facturen met betrekking tot meerwerk ad in totaal NLG 69.095,- (ex BTW).

  3.7 [Opdrachtnemer] heeft vanwege het uitblijven van de betalingen van de over januari en februari 2001 door [opdrachtgever] schuldig geworden bedragen na ingebrekestelling op 29 maart respectievelijk 30 maart 2001 haar werkzaamheden opgeschort per 2 april 2001 onder aanzegging haar medewerkers tot 9 april 2001 beschikbaar te houden. Zij heeft deze opschorting op 24 april 2001 ook aan [bedrijf A] medegedeeld.

  3.8 Bij verzoekschrift d.d. 25 juni 2001 heeft [opdrachtnemer] in een arbitraal kortgeding betaling gevorderd van de sub. 3.6 genoemde bedragen dan wel van een voorschot daarop van NLG 150.000,- of van een ander substantieel bedrag.

  3.8.1 Bij vonnis van 10 juli 2001 hebben de arbiters [opdrachtgever] veroordeeld om NLG 100.000,- te storten bij de Stichting beheer derdengelden bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering onder de bepaling dat dit bedrag aan [opdrachtnemer] wordt uitgekeerd indien [opdrachtnemer] en [opdrachtgever] gezamenlijk uiterlijk binnen 3 weken na het vonnis van arbiters een plan met mogelijke voorstellen en oplossingen van de m het project verkoopinformatiesysteem [bedrijf A] gerezen problemen zullen hebben overgelegd. Voornoemd bedrag dient te worden teruggestort op de rekening van [opdrachtgever] wanneer partijen er niet in slagen binnen de genoemde termijn samen een dergelijk plan op te stellen. In dat geval dient volgens de arbiters het verzoek in een bodemprocedure te worden behandeld.

  3.8.2 Binnen de in het vonnis genoemde termijn heeft er geen overleg tussen partijen plaatsgevonden.

  3.8.3 Teneinde zekerheid te verkrijgen voor haar vorderingen heeft [opdrachtnemer] op 30 juli 2001 ten laste van [opdrachtgever] conservatoir derden beslag doen leggen onder de Stichting derdengelden bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

  3.9 [Opdrachtnemer] heeft bij brief van 29 augustus 2001 de overeenkomst met [opdrachtgever] voorwaardelijk ontbonden, d.w.z. voor zover de overeenkomst al niet is beëindigd door ontbinding van het contract tussen [bedrijf A] en [opdrachtgever].

  De vorderingen van [opdrachtnemer]

  [Opdrachtnemer] baseert haar vorderingen op de bovengenoemde ten processe vaststaande feiten en bovendien op de volgende - hier zakelijk weergegeven - stellingen:

  4.1 [Opdrachtgever] is verwijtbaar te kort gekomen in de nakoming van haar verplichtingen jegens [opdrachtnemer] door de betaling van de vervallen termijnen en het verschuldigde meerwerk van respectievelijk NLG 117.815,55 (ex BTW) en NLG 69.095,- (ex BTW) achterwege te laten.

  4.2 Ten gevolge van het niet kunnen voortzetten van de werkzaamheden heeft [opdrachtnemer] (1) omzetderving geleden ten gevolge van leegloop van de bij het project betrokken medewerkers en (2) de in de overeenkomst genoemde eindtermijn van NLG 100.000,- gemist. Daarnaast (3) heeft [opdrachtnemer] overeengekomen meerwerk niet kunnen uitvoeren en heeft zij (4) door zich zeer in te spannen om een oplossing te bewerkstelligen acquisitie werkzaamheden achterwege moeten laten. De hiermee geleden schade wil [opdrachtnemer] in een schadestaat procedure vorderen.

  4.3 Het sub. 4.1 te vorderen bedrag dient te worden vermeerderd met volgens algemeen aanvaardbare normen vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten ad NLG 5.400,-. Bovendien moeten in de aan [opdrachtnemer] toe te schatten proceskosten de kosten van het gelegde conservatoir derden beslag worden begrepen.

  De stellingen van [opdrachtgever]

  [Opdrachtgever] heeft de bovengenoemde sub. 4 geponeerde stellingen gemotiveerd betwist. Zij heeft bovendien aangevoerd (zakelijk weergegeven):

  5.1 [bedrijf A] is toerekenbaar tekort gekomen in de nakoming van de op haar jegens [opdrachtgever] rustende verplichtingen.

  5.1.1 In de eerste plaats is de opdracht aan [opdrachtgever] essentieel gewijzigd door een verandering van de taal waarin het verkoopinformatiesysteem moest worden geschreven. Daarbij is na een aanvankelijke keuze voor RPG beslist, dat het systeem zou worden ontwikkeld met behulp van COOL:Plex. Bovendien heeft [bedrijf A] tussentijdse aanpassingen (inclusief continue heroverwegingen van het oorspronkelijke en reeds geaccordeerde functioneel ontwerp) verzocht en heeft [bedrijf A] voor onvoldoende begeleiding gezorgd, waardoor afgeronde onderdelen niet of niet tijdig werden getest c.q. operationeel konden worden gemaakt.

  5.1.2 [Bedrijf A] is nalatig geweest met betrekking tot haar financiële verplichtingen jegens [opdrachtgever]. Zij is ten onrechte van het vastgestelde betaalschema afgeweken en heeft de termijnfacturen van januari, februari en maart 2001 en de meerwerk facturen over deze maanden onbetaald gelaten.

  5.2 In onderling overleg hebben [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] om de bereidheid van [bedrijf A] te verkrijgen om de overeenkomst aan te passen en nadere betalingen te doen op respectievelijk 2 april 2001 ([opdrachtgever]) en 3 april 2001 ([opdrachtnemer]) de werkzaamheden tijdelijk opgeschort.

  [Opdrachtgever] heeft het werk hervat op 5 april 2001, maar [opdrachtnemer] heeft zulks steeds geweigerd ondanks dat zij daartoe door [opdrachtgever] herhaaldelijk is verzocht.

  5.3 Ten gevolge van het feit dat [opdrachtnemer] in gebreke bleef de werkzaamheden te hervatten stelt [bedrijf A] schade te hebben geleden. Deswege heeft zij [opdrachtgever] aangesproken voor een bedrag van NLG 1.993.223,96. Bovendien heeft [opdrachtnemer] door haar weigerachtige houding een onredelijk belang nagestreefd waardoor zij de kans op schade voor het project heeft vergroot en aan [opdrachtgever] schade heeft toegebracht.

  De wijzigingen in de overeenkomst met [bedrijf A]

  6.1 [Opdrachtgever] heeft in juni 2000 de overeenkomst, die [bedrijf B] met [bedrijf A] had gesloten integraal overgenomen onder verwijzing naar de documenten, waarop de applicatie diende te worden gerealiseerd. Deze documenten, gedateerd in september 1999, zijn ook genoemd in de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer]. Bij de contractovername door [opdrachtgever] is alleen de planning bijgesteld en is deze voorzien van mijlpalen zodat uiterlijk 1 juni 2001 alle voorziene functionaliteiten gerealiseerd zouden zijn. (Fax [opdrachtgever] aan [bedrijf A] d.d. 16 juni 2000).

  6.2 In een vergadering van de stuurgroep, welke was belast met de realisering van het verkoopinformatiesysteem voor [bedrijf A] en waarbij vertegenwoordigers van [bedrijf A] en [opdrachtgever] aanwezig waren, is op 6 juli 2000 namens [bedrijf A] voorgesteld te bekijken of een 4GL- taal versnelling in het traject zou kunnen brengen. Op 13 juli 2000 - derhalve nog steeds vóór de aanvang van de formele betrokkenheid van [opdrachtnemer], immers de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] is in werking getreden op 17 juli 2000 - stuurt [opdrachtgever] een fax naar [bedrijf A], waarin zij onder meer aangeeft, (1) dat een ontwikkeltool (4GL) al snel voordelen biedt boven een RPG- omgeving (3GL), (2) dat ook op het punt van onderhoudbaarheid en documentatie een ontwikkeltooi in het algemeen fors hoger dient te worden ingeschat dan een RPG-omgeving, en (3) dat het voor de toekomstverwachting met betrekking tot het verkoopinformatiesysteem raadzaam is voor een ontwikkeltooi te kiezen.

  6.3 Vervolgens geeft de directeur van [opdrachtgever], [K], in deze fax een afweging van een aantal ontwikkeltools: COOL:2E, COOL:Plex en Visual Age for RPG. In zijn conclusie geeft hij aan dat COOL:Plex in de onderlinge vergelijking het hoogste scoort. Hij stelt daarmee tevens, dat het inzetten van COOL:Plex ook leidt tot een verhoogd haalbaarheid van de deadline.

  6.4 In voornoemde fax stelt de directeur van [opdrachtgever] nog, dat hij voorafgaand aan de verzending van het bericht een tweetal sessies heeft gehad met de directeur en een medewerker van [opdrachtnemer].

  Aldaar is over de inzet van COOL:Plex gesproken. “Resultaat van de gevoerde gesprekken is dat beide partijen een zeer goed gevoel hebben over de haalbaarheid van het op korte termijn inzetten van

  COOL:Plex als applicatiegenerator voor het te ontwikkelen verkoopinformatiesysteem”. Tevens is vermeld, “dat er door het inzetten van een ontwikkeltool, COOL:Plex in dit geval, een aanzienlijke tijdsbesparing op het bouwtraject mogelijk is”.

  6.5 In een vergadering op 14 juli 2000 van de stuurgroep voor het bij de realisatie van het verkoopinformatiesysteem voor [bedrijf A] te ontwikkelen systeem, waarbij op uitnodiging van [opdrachtgever] een vertegenwoordiger van [opdrachtnemer] aanwezig was, is door de directeur van [opdrachtgever] toegelicht, dat COOL:Plex de beste optie is. Tevens heeft [K] alstoen medegedeeld dat [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] zijn overeengekomen om samen dit project uit te voeren.

  6.6 Uit de hier weergegeven gang van zaken blijkt niet, dat [opdrachtgever] met een verandering in de aanpak van het bouwtraject is geconfronteerd, die van haar zijde als bezwaarlijk is aangemerkt. Het ligt

  zelfs voor de hand aan te nemen dat de voorstellen van [opdrachtgever] de doorslag hebben gegeven om op COOL:Plex over te gaan. Door [opdrachtgever] is ook gesteld, dat door het inzetten van COOL:Plex een aanzienlijke tijdsbesparing mogelijk was. Er is ook niet gedraald met de overgang naar COOL:Plex, want al op 17 juli 2000 is [opdrachtnemer], die de COOL:Plex deskundigheid kon inbrengen, in de werkzaamheden betrokken. [Opdrachtgever] kan zich daarom in deze procedure niet beroepen op vertraging ten gevolge van de inzet van COOL:Plex als ontwikkeltool.

  6.7 De stelling van [opdrachtgever], dat [bedrijf A] voor (vele) tussentijdse aanpassingen en onvoldoende begeleiding heeft gezorgd is op grond van de overgelegde documenten niet komen vast te staan. Er blijkt, dat [bedrijf A] op een bepaald moment enigszins is achtergebleven met het testen, maar dit is of wel weer redelijk snel ingelopen of het is niet van zodanige aard geweest, dat het tot protesten van [opdrachtgever] heeft geleid. Daarnaast zijn er enige meerwerkopdrachten geweest, maar deze blijken zonder protest of waarschuwing voor nadelige gevolgen met het oog op de planning te zijn uitgevoerd.

  De verantwoordelijkheidsverdeling tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer]

  7.1 De vraag is gerezen of het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van [bedrijf A] - met name voor wat betreft de nakoming van haar betalingsverplichtingen - jegens [opdrachtgever] ook kan worden voorgehouden aan [opdrachtnemer]. De consequentie daarvan is dat de betalingsachterstand van [bedrijf A] - zoals [opdrachtgever] stelt - niet alleen door [opdrachtgever] hoeft te worden gedragen.

  7.2 [Opdrachtgever] stelt, dat de verhouding tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] zodanig is dat beide partijen de helft van het risico van de projectwerkzaamheden dienen te dragen. Voorts beroept [opdrachtgever] zich ten deze op het feit, dat in het arbitraal kortgeding vonnis van 10 juli 2001 is overwogen, dat [opdrachtnemer] mede verantwoordelijk is voor het project.

  7.3 Het arbitraal vonnis van 10 juli 2001 houdt in, dat [opdrachtnemer] zich ten onrechte op het standpunt stelt, dat zij geen juridische verantwoordelijkheid draagt voor het succes van het door [opdrachtgever] aan [bedrijf A] op te leveren projectresultaat. Immers een dergelijke medeverantwoordelijkheid valt af te leiden uit de considerans van de overeenkomst, waarin sprake is “van een co-productie van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij partijen nauw samen dienen te werken om de overeengekomen werkzaamheden succesvol te realiseren” en uit de tekst van art. 7 van de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer], welke er op duidt, dat elk der partijen de helft van het risico van de projectwerkzaamheden heeft willen aanvaarden.

  7.4 Bovenstaande overwegingen houden niet in, dat [opdrachtgever] iedere pretense tekortkoming van

  [bedrijf A] kan “doorspelen”. [opdrachtnemer] is - het is in overweging 7.3 van het vonnis van 10 juli 2001 terecht gesteld - mede verantwoordelijk voor het welslagen van het project. Dit betekent - vgl. art. 5 van de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] in par. 3.3.4. supra - dat er, indien gedurende het project blijkt, dat er meer medewerkers dienen te worden ingezet om de vastgelegde einddatum te halen, door [opdrachtgever] en [opdrachtnemer], ieder voor gelijke delen, deze medewerkers zullen worden ingezet. De verplichtingen van [opdrachtnemer] gaan verder dan het inzetten van een vast aantal FTE’s, die zo goed mogelijk en flexibel moeten werken. Dat is de uitwerking van wat de considerans en de tekst van art. 7 van de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] aangeven. [opdrachtgever] is echter duidelijk de hoofdopdrachtnemer en enige contractspartij van [bedrijf A], de hoofdopdrachtgever. Van belang hierbij is, dat in het meergenoemde arbitraal vonnis van 10 juli 2001 onder de vaststaande feiten is overwogen, dat de zeggenschap over de voortgang van het project feitelijk in handen lag van de projectleider van [opdrachtgever] en niet bij enige medewerker van [opdrachtnemer]. De betreffende overweging (3.6) vervolgt: “een vertegenwoordiger van [opdrachtnemer] heeft slechts een tweetal keren, naar ter zitting ook niet door [opdrachtgever] is weersproken, een stuurgroep vergadering van het project bijgewoond, maar enige invloed van betekenis op de beslissingen

  in de stuurgroep werd [opdrachtnemer] daarbij door de projectleider van [opdrachtgever] niet gegeven. De projectleider van [opdrachtgever] heeft [opdrachtnemer] meer dan eens te kennen gegeven geen invloed of zeggenschap van [opdrachtnemer] in de besluitvorming met betrekking tot het project te wensen.”

  7.5 De conclusie is daarom gerechtvaardigd, dat het enkele argument van betalingsachterstand van [bedrijf A] niet door [opdrachtgever] kan worden gebruikt om zelf niet aan haar betalingsverplichtingen jegens [opdrachtnemer] te voldoen. Nu [opdrachtgever] geen tekortkomingen van [opdrachtnemer] aanvoert, waarop zij zich met betrekking tot de niet-nakoming van haar eigen verplichtingen jegens [opdrachtnemer] beroept, was er geen reden de door [opdrachtnemer] gevorderde termijnbedragen en de vergoeding voor het meerwerk aan [opdrachtnemer] te onthouden. Hoewel [opdrachtgever] dit argument thans niet naar voren brengt, - het zou ook niet stroken met haar stellingname in de eveneens lopende procedure tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A] -, kan worden aangevoerd, dat het tijdschema van de realisatie door toedoen van [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] gezamenlijk niet is gehaald en dat [bedrijf A] zich daarop baseert om betalingstermijnen op te houden. Een dergelijk risico zou in verband met de betrokkenheid van [opdrachtnemer] bij de realisatie van het verkoopinformatiesysteem tevens aan [opdrachtnemer] kunnen worden toegedacht. Een zodanig beroep kan evenwel niet opgaan. Immers voor de facturatie is sprake van een vast schema, dat gelijke tred houdt met het tijdschema van de realisatie, maar daarmee moet zijn bedoeld de planning van de realisatie en niet de realisatie op zich. De expliciete bepalingen met betrekking tot de maanden waarin en de dagen waarop de facturatie plaatsvindt, geven aan dat deze data vastliggen en niet zijn gekoppeld aan de feitelijke totstandkoming van onderdelen van het project.

  De opschorting van de werkzaamheden

  8.1 Eind maart 2001 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [opdrachtgever] en [bedrijf A], waarbij ook [opdrachtnemer] tegenwoordig is geweest. [Opdrachtgever] doet bij brief van 26 maart 2001 een voorstel tot een gewijzigde aanpak van het project en stelt vast, dat [bedrijf A] de facturen van januari en februari 2001 nog niet heeft betaald. Zij maant [bedrijf A] tot betaling per 1 april 2001. Vervolgens geeft [opdrachtgever] bij brief van 30 maart 2001 aan [bedrijf A] te kennen, dat wanneer de openstaande facturen niet op 2 april 200 1 om 9.00 uur zijn betaald [opdrachtgever] met onmiddellijke ingang de inzet van het complete projectteam zal opschorten. [Opdrachtnemer] had inmiddels bij brief van 29 maart 2001 [opdrachtgever] tot betaling gemaand en haar aangezegd bij uitblijven van betaling van de facturen van januari en februari 2001 de inzet van haar medewerkers op te schorten.

  8.2 [Opdrachtnemer] stopt de werkzaamheden op 2 april 2001. Zij bericht zulks aan [bedrijf A] onder de mededeling, dat haar medewerkers tot 10 april 2001 op afroep beschikbaar zijn. [Opdrachtgever] schort op 3 april 2001 de werkzaamheden op. [Bedrijf A] reageert vervolgens op 4 april 2001 per fax aan [opdrachtgever] met ondermeer verwijten aan het adres van laatstgenoemde. Deze brief heeft [opdrachtgever] ter kennis gebracht van [opdrachtnemer] met het verzoek daarop te reageren. Op 5 april 2001 zet [opdrachtgever] het werk voort. Zij deelt aan [opdrachtnemer] mee contact op te nemen na overleg met [bedrijf A]. Eerst op 2 mei 2001 bericht [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] dat zij het werk heeft voortgezet. Inmiddels heeft [opdrachtgever] de 10de (januari) termijn van [bedrijf A] bij betaling van 23 april 2001 ontvangen. Tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] heeft nadien diverse malen overleg plaatsgevonden, waarbij [opdrachtgever] niet bereid bleek het volledige aan [opdrachtnemer] schuldige bedrag te voldoen. Tijdens dit overleg heeft [opdrachtnemer] wel aangeboden voorlopig met een lager bedrag te volstaan, doch over de hoogte van dit bedrag zijn partijen het niet eens geworden.

  8.3 Uit de weergegeven gang van zaken valt afte leiden dat de weigering van [opdrachtgever] om aan [opdrachtnemer] de termijnbetalingen over januari en februari 2001 te voldoen, niet is gegrond op een toerekenbare tekortkoming van [opdrachtnemer], noch op een door [opdrachtnemer] mede te dragen risico voor niet betaling door de hoofdopdrachtgever. De opschorting door [opdrachtnemer] van haar

  contractuele verplichtingen is niet onredelijk geweest, te meer daar [opdrachtgever] intussen wel weer een termijnbetaling van [bedrijf A] heeft ontvangen. [opdrachtgever] dient daarom te worden veroordeeld tot nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot de betaling aan [opdrachtnemer] van de gevorderde termijnbetalingen ad NLG 117.815,55 (ex BTW) en meerwerk ad NLG 69.095,- (ex BTW).

  8.4 Na 2 april 2001 heeft [opdrachtnemer] geen werkzaamheden meer verricht ten behoeve van het verkoopinformatiesysteem in samenwerking met [opdrachtgever]. [opdrachtnemer] gaat er van uit, dat de overeenkomst tussen partijen is geëindigd ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst tussen [bedrijf A] en [opdrachtgever]. Bij brief van 29 augustus 2001 heeft [opdrachtnemer] tevens voorwaardelijk de overeenkomst tussen haar en [opdrachtgever] ontbonden. Arbiters zijn van oordeel, dat het stopzetten van de werkzaamheden en het niet - ook niet op termijn - hervatten daarvan ondanks de positieve suggesties van de arbiters in het kortgeding om de draad weer op te pakken, de facto tot een beëindiging in april 2001 heeft geleid. Arbiters verklaren daarom, mede gelet op het feit, dat het uitblijven van betalingen door [opdrachtgever] als een gewichtige reden moet worden opgevat, de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] per 29 augustus 2001 ontbonden.

  8.5 Voor het gedeelte van de vordering van [opdrachtnemer], dat door [opdrachtgever] alsnog moet worden nagekomen, geldt een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Arbiters achten het evenwel billijk, gezien de onderhandelingen tussen partijen met betrekking tot deze betalingen, de wettelijke rente te doen ingaan op 25 juni 2001, zijnde de datum van de indiening van het verzoekschrift voor de kortgeding arbitrage.

  De diverse schadevorderingen

  9.1 [Opdrachtnemer] heeft diverse schadeposten gesteld, die zij uiteindelijk in een schadestaat procedure wil realiseren. Van belang is evenwel, dat arbiters reeds nu kunnen vaststellen, dat [opdrachtnemer] geen recht kan doen gelden op betaling van de slottermijn van NLG 100.000,-. Deze slottermijn kon worden gefactureerd bij acceptatie van het project door [bedrijf A] op 1 oktober 2001. Daarvan is geen sprake geweest. Ook is er niet voldaan aan de andere voorwaarden waaronder de slottermijn zal worden betaald. Wel is het zo dat [opdrachtnemer] in september 2001 een nieuwe overeenkomst heeft gesloten met [bedrijf A], waarin zij het project onder verantwoordelijkheid van [bedrijf A] - overigens op uurbasis - zal afmaken. Ter zitting heeft [opdrachtnemer] verklaard dat het systeem inmiddels is opgeleverd en met het testen is aangevangen. [Opdrachtnemer] heeft vanaf september 2001 hiervoor inmiddels +/- NLG 550.000,- gefactureerd. Het is dan ook aannemelijk te achten, dat [opdrachtnemer] in de nieuwe constellatie werkend een hogere prijs heeft kunnen maken dan wanneer zij samen met [opdrachtgever] het fixed price contract zou hebben moeten afmaken. Arbiters zien daarom thans geen reële grondslag voor een veroordeling van [opdrachtgever] tot schadevergoeding aan [opdrachtnemer].

  9.2 [Opdrachtgever] heeft door na te laten de openstaande facturen van [opdrachtnemer] tijdig te betalen een toerekenbare tekortkoming gepleegd. Zij heeft de beëindiging van de overeenkomst met [opdrachtnemer] daarom aan zichzelf te wijten en heeft geen enkele grond om een schadepost ter zake op [opdrachtnemer] te verhalen.

  Uitvoerbaar verklaring bij voorraad

  10.1 Voor een uitvoerbaar verklaring bij voorraad bestaat geen aanleiding omdat het onderhavige arbitrale vonnis niet is onderworpen aan een hoger beroep. Het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering voorziet niet in de mogelijkheid van een hoger beroep en ten processe is ook niet gebleken dat partijen de mogelijkheid van hoger beroep zijn overeengekomen.

  Kosten

  11.1 De kosten voor deze arbitrage worden gesteld op EURO 15.088,- (ex BTW) aan honorarium voor arbiters en op EURO 6.275,- (ex BTW) aan administratiekosten, benevens EURO 600,- (ex BTW) aan registratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Het totaal van deze bedragen ad EURO 21.963,- (ex BTW) dient te worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar. Het bedrag dat reeds door partijen ter zake bij voornoemde Stichting in depot is gestort zal op de verschuldigde arbitragekosten in mindering worden gebracht.

  11.2 [Opdrachtgever] wordt in deze procedure voor het grootste gedeelte in het ongelijk gesteld. Dit betekent, dat zij tweederde gedeelte van de kosten daarvan dient te dragen.

  11.3 De betaalde registratiekosten voor elk der partijen ad EURO 300,- (ex BTW) dienen partijen ieder zelf te dragen. De overige kosten van deze arbitrage ad EURO 21.363,- (ex BTW) komen voor tweederde gedeelte ten laste van [opdrachtgever] en voor eenderde gedeelte ten laste van [opdrachtnemer], waarbij het door partijen gestorte depot ad EURO 21.363,- in mindering kan worden gebracht. Dit betekent, dat [opdrachtgever] een bedrag van EURO 14.242,- aan [opdrachtnemer] moet vergoeden.

  11.4 Voorts dient [opdrachtgever] als een redelijke vergoeding voor juridische bijstand aan [opdrachtnemer] een bedrag van EURO 4.000,- (ex BTW) te voldoen, terwijl ook de kosten van het gelegde conservatoir derdenbeslag voor rekening van [opdrachtgever] komen.

  Slotsom

  Gelet op het vorenstaande komen de arbiters tot de volgende uitspraak:

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  Zo in conventie als in reconventie:

  Verklaren de overeenkomst, die tussen partijen op 16 augustus 2000 is gesloten, te ontbinden per 29 augustus 2001.

  Veroordelen [opdrachtgever] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [opdrachtnemer] te betalen een bedrag van NLG 186.910,55 (ex BTW) met de wettelijke rente daarover van 25 juni 2001 tot aan de dag der voldoening.

  Veroordelen [opdrachtgever] tot betaling van het gedeelte van de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis in totaal vastgesteld op EURO 10.058,67 (ex BTW) aan honorarium en verschotten van arbiters en EURO 4.183,33 (ex BTW) voor de administratiekosten alsmede EURO 300,- (ex BTW) aan registratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

  Verstaan dat deze kosten met de door [opdrachtgever] bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot gestorte bedragen zullen worden verrekend.

  Veroordelen [opdrachtnemer] tot betaling van het gedeelte van de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis in totaal vastgesteld op EURO 5.029,33 (ex BTW) aan honorarium en verschotten van arbiters en EURO 2.091,67 (ex BTW) aan de administratiekosten alsmede EURO 300,- (ex BTW) aan registratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Verstaan dat deze

  kosten met de door [opdrachtnemer] bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot gestorte bedragen zullen worden verrekend.

  Veroordelen [opdrachtgever] tot betaling aan [opdrachtnemer] van de door laatstgenoemde gemaakte buitengerechtelijke kosten ad EURO 4.000,- (ex BTW) en de nader vast te stellen kosten van het door [opdrachtnemer] ten laste van [opdrachtgever] gelegde conservatoir derden beslag.

  Compenseren de overige kosten welke verband houden met deze procedure des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

  Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te ‘s-Gravenhage op 25 juni 2002.

  [arbiter 1] [arbiter 2] [arbiter 3]

  Op 5 april 2000 heeft [bedrijf A] (hierna: [bedrijf A]) met [bedrijf B] (hierna: [bedrijf B]) een overeenkomst gesloten “tot verkoop (en) levering van een Verkoopinformatiesysteem met de daarbij behorende goederen” . De partijen hebben hierbij een vaste prijs van NLG 1.373.772,07 (ex BTW) en als opleveringsdatum 1 oktober 2001 afgesproken. Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een aantal documenten met betrekking tot de functionele eisen en omschreven programma’s, die in de overeenkomst worden genoemd en zijn opgesteld in september 1999.
  Lees verder...
 • Vonnis 18: Arbitraal vonnis in kort geding Tussen partijen zijn op <NOBR>25-10-1993/4-11-1993</NOBR> en 19-1-1994 overeenkomsten gesloten met betrekking tot de koop en levering van computer hardware en de gebruiksrechten van software. Daarnaast zijn er tussen partijen diverse meerwerkovereenkomsten voor maatwerk gesloten, terwijl er eveneens een “software support contract” d.d. 1-1-1996 tussen hen van kracht is. Op al deze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Branche- vereniging voor Informatietechnologie (COSSO) c.q. de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing. 

  ARBITRAAL VONNIS IN KORT GEDING

  In de zaak van:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [leverancier], gevestigd te [plaats],

  eiseres,

  gemachtigde [gemachtigde leverancier]

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [klant], gevestigd te [plaats],

  gedaagde,

  gemachtigde [gemachtigde klant],

  hebben de arbiters

  [arbiter 1], wonende te [woonplaats], [arbiter 2], wonende te [woonplaats], [arbiter 3], wonende te [woonplaats],

  het navolgende vonnis in kort geding gewezen.

  Het verloop van de procedure

  1.1 Eiseres - hieronder mede aan te duiden als [leverancier] - heeft d.d. 20 november 1997 een inleidend verzoek tot een arbitraal kort geding ingediend bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar. Bij dit inleidende verzoek zijn drie producties gevoegd, welke voor wat betreft de producties 1 en 3 uit een groot aantal onderdelen bestaan.

  1.2 Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek heeft het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering de arbiters benoemd, die hun op dracht schriftelijk hebben aanvaard.

  1.3 Gedaagde - hierna mede aan te duiden als [klant]- heeft een verweer - schrift ingediend, waarbij een viertal genummerde producties is overlegd, die voor wat betreft de producties 1, 3 en 4 diverse onderdelen bevatten.

  1.4 Op 4 december 1997 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij was [leverancier] vertegenwoordigd door haar gemachtigde alsmede door [A], directeur van [leverancier], [B], projectmanager in dienst van [leverancier], en [C], als controller werkzaam voor [leverancier]. Van de zijde van [klant] waren ter zitting aanwezig: haar gemachtigde, [K], directeur van eiseres, [L], systeembeheerder in dienst van [klant], en [X], als advocaat werkzaam ten kantore van de gemachtigde van [klant]. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben beide partijen nog producties in het geding gebracht.

  1.5 Tijdens de mondelinge behandeling op 4 december 1997 hebben de raadslieden van beide partijen verwezen naar de vonnissen, die zijn gewezen in een eerder kort geding tussen dezelfde partijen, dat is gevoerd voor eveneens door het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering benoemde

  arbiters. Zij hebben ermee ingestemd, dat de in bedoelde procedure overgelegde stukken alsmede de daarin gewezen vonnissen d.d. 16-12-1996 en 29-8-1997 in deze procedure voor arbiters beschikbaar zijn zonder dat daarop verder commentaar nodig is voorzover dit niet uitdrukkelijk ter zitting van 4-12-1997 is gegeven.

  De eis van [leverancier] en het antwoord van [klant]

  2.1 [Leverancier] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [klant] te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen arbitrale vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [leverancier] te voldoen het saldo van de openstaande facturen, in totaal een bedrag van Hfl. 204.966,76, te vermeerderen met de daarover verschuldigde contractuele

  rente, tot aan de dag van het inleidend verzoek begroot op Hfl. 68.184,75, alsmede de contractueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ad Hfl. 40.973,-, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van Hfl. 5.000,- per dag of dagdeel dat [klant] nalatig blijft aan het te dezen te wijzen vonnis gehoor te geven. Tevens vordert zij de kosten van deze procedure waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

  2.2 [Klant] heeft geantwoord [leverancier] in haar vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk te verklaren althans de door haar ingestelde vorderingen af te wijzen met veroordeling van [leverancier] in de kosten van het geding.

  De vaststaande feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend danwel niet of onvoldoende weersproken c.q. op grond van de niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat tussen partijen ten processe het volgende vast.

  3.1 Tussen partijen zijn op 25-10-1993/4-11-1993 en 19-1-1994 overeenkomsten gesloten met betrekking tot de koop en levering van computer hardware en de gebruiksrechten van software. Daarnaast zijn er tussen partijen diverse meerwerkovereenkomsten voor maatwerk gesloten, terwijl er eveneens een “software support contract” d.d. 1-1-1996 tussen hen van kracht is. Op al deze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Branche- vereniging voor Informatietechnologie (COSSO) c.q. de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.

  3.2 De uitvoering van deze overeenkomsten is tussen partijen niet bepaald glad verlopen. In het eerdere tussen partijen gewezen arbitrale vonnis d.d. 16-12-1996 is onder paragraaf 3 en in het vonnis d.d. 29-8- 1997 is onder paragraaf 5 opgenomen hoe de relatie tussen partijen zich heeft ontwikkeld. Vast staat, dat de bij de oorspronkelijke overeenkomsten gestelde opleverdata niet zijn gehaald, doch dat [klant] nu reeds meer dan twee jaar gebruik maakt van de geleverde apparatuur en de ter beschikking gestelde programmatuur, terwijl de geldende onderhoudsovereenkomst voorziet in het gratis oplossen van fouten door [leverancier], terwijl het mogelijk is om tegen betaling op verzoek van [klant] wijzigingen aan te brengen.

  3.3 In de eerdere procedure tussen partijen betrof de voornaamste vordering van [klant] het door [leverancier] hervatten van de werkzaamheden aan het in de overeenkomsten tussen partijen bedoelde computersysteem en het herstellen van een groot aantal fouten, zodat het systeem uiteindelijk naar behoren zou functioneren. [Leverancier] weigerde deze werkzaamheden uit te voeren voornamelijk omdat [klant] de betaling van een groot aantal facturen had opgeschort.

  3.4 Ter uitvoering van het arbitrale tussenvonnis d.d. 16-12-1996 heeft [leverancier] de werkzaamheden hervat, terwijl de door arbiters benoemde deskundige [Z] heeft vastgesteld welke van de door [klant] vermelde gebreken fouten danwel betwiste maatwerkpunten betreffen (a) en tevens de vraag heeft

  beantwoord of de fouten danwel problemen binnen daartoe vastgestelde termijnen zijn hersteld (b) en of de herstelde foutmeldingen c.q. aangevulde functionaliteiten op de juiste wijze zijn getest in de configuratie van [klant] (c).

  3.5 Op basis van het uitgebreide deskundigenonderzoek hebben de arbiters vastgesteld, dat het opgeleverde systeem thans als zodanig in acceptabele vorm functioneert. In het eindvonnis d.d. 29-8-1997 hebben de arbiters [leverancier] veroordeeld om 8 actiepunten in het kader van de onderhoudsovereenkomst tussen partijen uit te voeren c.q. in orde te brengen, terwijl alle overige vorderingen van [klant], voorzover zij niet zijn ingetrokken, zijn afgewezen.

  3.6 De onderhavige procedure is een voortzetting van het in de eerder genoemde vonnissen behandelde geschil, waarin geen uitspraak is gedaan over:

  - de prijsstelling van 37 meerwerkpunten, die door [Z] als wensen zijn gekwalificeerd, en waarvoor [leverancier] een prijsopgave dient te maken wanneer [klant] zich expliciet over de wenselijkheid van deze punten heeft uitgelaten (vgl. paragraaf 4 van het vonnis d.d. 29-8-1997), en

  - de ten gunste van [leverancier] openstaande bedragen (vgl. paragraaf 8 van het vonnis d.d. 29-8-1997).

  De stellingen van [leverancier]

  4.1 [Leverancier] baseert haar hoofdvordering op de bovengenoemde tussen partijen vaststaande feiten en voorts op de stelling, dat [klant] een groot aantal facturen tot een bedrag van f 204.966,76 (ex BTW) onbetaald laat. Op grond van art. 2.2 van de toepasselijke COSSO-voorwaarden is [klant] gehouden deze facturen zonder verrekening of opschorting te voldoen, nu de vervaldata (30 dagen na factuurdatum) inmiddels zijn verstreken.

  Het verweer van [klant]

  5.1 De facturen waarop de vordering van [leverancier] betrekking heeft, worden betwist, omdat de noodzakelijke specificatie niet is ontvangen en/of de bij de facturen behorende werkbonnen niet door [klant] voor akkoord zijn ondertekend danwel onleesbaar waren.

  5.2 Nu het in casu gaat om een betwiste geldvordering met betrekking tot facturen uit 1994, 1995 en 1996, terwijl er wel deelbetalingen hebben plaatsgevonden, is er geen sprake van een spoedeisend belang dat een kort geding procedure rechtvaardigt.

  De ontvankelijkheidsvraag

  De vordering van [leverancier] betreft een aanzienlijk bedrag, dat zij claimt naar aanleiding van voor een groot deel oude facturen, waarvan de betalingstermijn reeds lang is verstreken. Deze facturen zijn niet eerder expliciet en specifiek bestreden zodat - nu de hoofdmoot van de werkzaamheden waarop deze facturen betrekking hebben thans volgens de conclusie van de deskundige [Z] (vgl. het vonnis d.d. 29-8- 1997) in acceptabele vorm is opgeleverd - voldoende aannemelijk is, dat het gevorderde bedrag - althans voor een groot deel - door [klant] verschuldigd is. Daarbij geldt, dat de relatie van partijen voortduurt in verband met het tussen hen geldende onderhoudscontract, dat inhoudt, dat [leverancier] ook in de toekomst voor [klant] werk zal moeten verrichten, waarvoor betalingen aan [leverancier] dienen plaats te vinden. Het risico van de onmogelijkheid van restitutie aan [klant] van de door haar in deze zaak aan [leverancier] te betalen bedragen voor het geval in een bodemprocedure anders wordt geoordeeld, is dan ook beperkt. Bovendien speelt een rol, dat [leverancier] de uitvoering van haar verplichting om onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zal opschorten wanneer (wederom) de betaling op niet danwel niet deugdelijk betwiste facturen uitblijft. Daarmee blijven partijen in een vicieuze cirkel, die door een

  voorlopige voorziening kan worden doorbroken. Het onderhavige kort geding is daartoe een adequaat middel.

  De relatie van partijen

  7.1 Voor een juiste beoordeling van het onderhavige geschil wijzen arbiters naar het citaat uit het rapport van [Z], dat in paragraaf 5. 1 van het vonnis d.d. 29-8-1997 is opgenomen. Aan dit citaat dienen thans de door [Z] in zijn rapport als 6.2 en 6.3 aangeduide paragrafen te worden toegevoegd.

  “Zoals in veel mislukte projecten ligt een belangrijke oorzaak in de manier waarop de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan. De handelswijze van [klant] ([klant]) jegens [leverancier] heeft de voortgang van het project belemmerd door extreme stellingnamen omtrent de door [klant] ([klant]) verlangde functionaliteit van het standaardpakket, het overdrijven van de aard en omvang van fouten, het niet-nakomen van betalingsverplichtingen c.q. afspraken alsmede het niet deelnemen door de directie van [klant] ([klant]) aan normaal overleg, zaken die de onderzoekers ook tijdens hun onderzoek hebben ervaren.”

  “Niettemin is het systeem thans geruime tijd in gebruik bij [klant] ([klant]) en is er sprake van een min of meer normale exploitatie van de automatisering, zij het dat de relatie tussen tot elkaar veroordeelde partijen vergaand verstoord is. De deskundige is van mening, dat partijen de strijdbijl dienen te begraven, een afspraak dienen te maken over de (financiële) afwikkeling van het project en zich verder dienen te concentreren op de verbetering van de informatievoorziening in het kader van een normale contractuele onderhoudssituatie.”

  7.2 Met het oog op een beslissing over de betaling van openstaande facturen is bovendien het hiernavolgende gedeelte uit paragraaf 5.2 van het vonnis d.d. 29-8-1997 van belang:

  “Partijen zullen nu samen verder moeten op basis van de onderhoudsovereenkomst en de openstaande facturen, die betrekking hebben op de werkzaamheden die vóór of in het kader van de door de deskundige aangegeven acties zijn uitgevoerd, zullen moeten worden betaald vooral ook omdat de toepasselijke COSSO-voorwaarden opschorting van het betalen van facturen uitsluiten.

  Hierbij geldt, dat de als programma/datafout (DIP), functionele omissie (F) en systeem/hardwarefout (S) aangeduide actiepunten voor rekening van [leverancier] blijven, terwijl de punten, die als onderhoud (0) zijn gekwalificeerd binnen de op grond van dat contract geldende lumpsum vallen. Daarnaast achten arbiters het redelijk en billijk dat [klant] aan [leverancier] betaalt hetgeen laatstgenoemde als normaal ten laste van de opdrachtgever komende activiteiten in het kader van projectbegeleiding heeft verricht zoals het oplossen van gebruikersfouten en het analyseren van de meldingen voorzover deze betrekking hebben op wensen of gevolgen van gebruikersfouten. [Z] heeft een hierop betrekking hebbende uren staat van [leverancier] bezien en deze niet als onredelijk gekwalificeerd. Arbiters komt het daarom billijk voor dat [klant] het betreffende bedrag ad Hfl. 35.825, - (ex BTW) aan [leverancier] betaalt.”

  7.3 Op grond van het in paragraaf 7.2 gestelde hebben arbiters in het vonnis d.d. 29-8-1997 beslist, dat alle toen nog openstaande actiepunten (acht in getal) door [leverancier] dienden te worden opgelost in het kader van de onderhoudsovereenkomst (waarvoor een jaarlijkse lumpsum wordt gedeclareerd), zodat [klant] voor de betreffende werkzaamheden geen betaling hoeft te verrichten. De hierboven bedoelde programma/datafouten (DIP), functionele omissies (F) en systeem/hardwarefouten (S) zijn met een aantal gebreken, die als onderhoud (0) zijn gekwalificeerd op bijlage F van het rapport [Z] aangegeven. Wanneer deze actiepunten door [leverancier] aan [klant] zijn gedeclareerd, is zulks ten onrechte geschied. Over de betaling van de overige actiepunten hebben partijen in de voorgaande procedure niet getwist. Daarnaast staat vast, dat met betrekking tot de activiteiten in het kader van de projectbegeleiding door arbiters de

  knoop is doorgehakt en zij menen, dat het betreffende bedrag ad Hfl. 35.825,- (ex BTW) voor rekening van [klant] dient te komen.

  Betwisting van de facturen

  8.1 [Klant] heeft de hoogte van het totaal gevorderde bedrag betwist zonder daarvoor een nadere specificatie te geven. Aangezien het hier veelal gaat om vorderingen op grond van oude facturen, waarbij geen correspondentie is overgelegd, waaruit blijkt, dat deze facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn weersproken, ligt het vermoeden voor de hand, dat deze facturen eerst zijn geaccepteerd en pas later “pour besoin de la cause” of ten gevolge van een onzorgvuldige afhandeling van de debiteur zijn betwist. Dit vermoeden wordt ondersteund door het feit, dat de door [klant] als productie 4 bij Memorie van Antwoord overgelegde “voorbeelden van reacties op ontvangen facturen” gedateerd zijn op 27-11-1997 toen het onderhavige kort geding reeds was aangespannen en geen betrekking hebben op facturen uit 1994, 1995 en 1996, waarvan overigens de betalingstermijn van 30 dagen reeds lang is verstreken.

  8.2 Het argument, dat de facturen wegens vaagheid of onduidelijkheid niet (eerder) konden worden betwist, wordt verworpen, aangezien de overgelegde kopieën alle duidelijk zijn. Overigens wanneer wel van onduidelijkheid sprake zou zijn dan had een snel verzoek om een duidelijke factuur voor de hand gelegen teneinde een eventueel protest binnen de betalingstermijn te doen plaatsvinden. Het gaat niet aan naar willekeur deelbetalingen op facturen te doen en de rest zonder argumentatie op een rekening dubieuze crediteuren te boeken. Ook passeren arbiters het argument, dat het niet ondertekend zijn van werkbonnen thans een adequate betwisting van de reeds lang geleden toegezonden facturen zou zijn. Immers [leverancier] geeft een redelijke verklaring voor het feit, dat niet alle werkbonnen door [klant] hoefden te zijn ondertekend, omdat er ook werk is gedaan in de vestigingen van [leverancier] in [plaats] en [plaats] en bovendien [leverancier] terzake werk heeft uitbesteed aan derden. [Klant] is trouwens in zijn vaagheidsverweer niet consistent, omdat zij dit verweer in het algemeen aanvoert, terwijl op een door haar overgelegd overzicht van facturen op het totaalbedrag van Hfl. 508.707,21 slechts een gedeelte groot Hfl. 56.912,- in de kolom vaag/onduidelijk is vermeld.

  8.3 [Klant] heeft nog gesteld, dat zij een aanzienlijk deel van haar betalingen als lumpsum heeft voldaan om [leverancier] aan het werk te houden zonder dat deze betalingen de betekenis hadden, dat zij de toegezonden facturen erkende. Dit argument is niet eerder schriftelijk tussen partijen gewisseld en is in strijd met de betalingsvoorwaarden, die in art. 2.2 van de COSSO-voorwaarden zijn geformuleerd. Een eventuele afspraak daaromtrent zal dan ook door [klant] moeten worden bewezen. Het is evenwel aannemelijk, dat [klant] betalingen heeft opgeschort in de periode dat partijen over de uitvoering van de leverings- en opdrachtovereenkomsten problemen hadden. In dat kader moet ook het resultaat van een schikkingsonderhandeling worden gezien, die is bevestigd in brieven van de raadslieden van partijen d.d. respectievelijk 28-11-1995 en 4-12-1995. In deze brieven is gesteld, dat [klant] gedurende een aantal weken Hfl. 10.000,- per week zal betalen, terwijl in deze correspondentie door [klant] geen enkel voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de verschuldigdheid van de aan haar toegezonden facturen.

  8.4 [Klant] verwijt [leverancier], dat zij de betalingen willekeurig op de openstaande facturen heeft afgeboekt en daarmee - ten onrechte - als betaling op een specifieke factuur heeft beschouwd. Naar het oordeel van arbiters is [leverancier] voorzover door [klant] als debiteur niet is aangegeven dat een betaling betrekking heeft op een specifieke factuur, vrij deze betaling af te boeken op de oudste openstaande factuur, waarvan de betalingstermijn van 30 dagen conform de COSSO-voorwaarden zonder protest zijdens [klant] is verstreken.

  8.5 Ter zitting op 4-12-1997 is nog - subsidiair - naar voren gekomen, dat [klant] de door haar verschuldigde bedragen wil verrekenen met een vordering tot schadevergoeding terzake van de verlate

  oplevering van het informatiesysteem [product 1]. Aan deze stelling gaan arbiters voorbij, aangezien een - niet uitgewerkte - schadevergoedingsactie ten deze een verweer betreft, dat niet op eenvoudige wijze is vast te stellen, maar een langdurig en diepgaand onderzoek vereist.

  8.6 [Klant] heeft de betwisting van het door [Z] redelijk geachte bedrag terzake van projectbegeleiding tijdens het deskundigenonderzoek ad Hfl. 35.825,- (ex BTW) niet gehandhaafd, zodat de betaling van dit bedrag voor toewijzing gereed ligt.

  De afwikkeling van de betalingen

  9.1 In het vonnis d.d. 29-8-1997 hebben de arbiters een overweging ten overvloede gegeven teneinde de afwikkeling van het geschil tussen twee partijen, die toch nog met elkaar verder moeten, te begunstigen. Ter uitwerking van die overweging en mede gelet op enerzijds de voorgaande overwegingen in dit vonnis en anderzijds de huidige situatie, waarin vaststaat, dat het systeem in een acceptabele vorm functioneert, stellen arbiters - oordelend als goede mannen naar billijkheid - vast, dat de ten tijde van het afsluiten van het onderzoek door [Z] openstaande facturen ad Hfl. 173.427,21 (ex BTW) door [klant] verschuldigd zijn. Hiervan moeten worden uitgezonderd de werkzaamheden, die betrekking hebben op de actiepunten, die in bijlage F van het rapport [Z] zijn aangeduid als programma/datafout (DIP), functionele omissie (F), systeem/hardwarefouten (S) en de punten, die onder de onderhoudsovereenkomst (0) vallen. Op [leverancier] rust de plicht aan te geven of de hierboven genoemde punten DIP, F en S niet reeds zijn gedeclareerd of apart van de onderhonds- lumpsum in rekening zijn gebracht. Als zulks het geval is dan dienen de desbetreffende factuurbedragen op het bedrag van Hfl. 173.427,21 (ex BTW) in mindering te worden gebracht. Schattenderwijs gaan arbiters er thans vanuit, dat deswege een bedrag van Hfl. 150.000,- (ex BTW) redelijk als voorschotbetaling kan dienen en daarmee nu reeds toewijsbaar is.

  9.2 Het bedrag van Hfl. 35.825,- (ex BTW) - vgl. overweging 8.6 - komt tevens reeds nu voor voldoening aan [leverancier] in aanmerking.

  9.3 Voor wat betreft de meerwerkpunten, die zijn aangegeven op bijlage F bij het rapport [Z], en de betaling daarvan verwijzen arbiters naar hetgeen is gesteld in het vonnis d.d. 29-8-1997 in paragraaf 4. Het komt gewenst voor de afwikkeling daarvan (a) alsmede de vaststelling van de bedragen, die zijn verschuldigd voor werkzaamheden na 12-5-1997 (de datum van het rapport [Z]) voorzover deze niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen (b) onder leiding van arbiters te doen plaatsvinden. Zulks kan evenwel niet geschieden in het kader van dit kort geding. Naar aanleiding van een nieuw verzoek kan het desbetreffende gedeelte van de problematiek van partijen evenwel snel worden afgehandeld. Het betreft immers alleen de 37 “hangpunten” uit het rapport [Z] en hetgeen na de afsluiting van dit rapport is verricht.

  De nevenvorderingen

  10.1 De vordering tot het opleggen van een dwangsom kan niet worden toegewezen, aangezien [leverancier] de veroordeling van [klant] vraagt voor de betaling van een geldsom.

  10.2 De vordering tot betaling van het gespecificeerde bedrag aan contractuele rente dient te worden afgewezen, aangezien de berekening daarvan moet worden betrokken bij de afwikkeling van het totaal van het door [klant] verschuldigde bedrag, waarvan bij deze uitspraak slechts een voorschot wordt toegekend.

  10.3 Voor wat betreft de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand is art.

  2.3 van de COSSO-voorwaarden van toepassing. Dit betekent, dat [klant] aan buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, thans 15% van het toe te wijzen bedrag aan [leverancier] verschuldigd is, zijnde Hfl. 27.900,-.

  10.4 De kosten van deze arbitrage worden gesteld op Hfl. 9.000,- (ex BTW) aan honorarium voor arbiters en op Hfl. 2.220,- (ex BTW) aan administratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, te dragen door [klant]. Het totaal van deze bedragen dient te worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar. Het bedrag dat reeds door partijen terzake bij voornoemde stichting in depot is gestort, zal op de verschuldigde arbitragekosten in mindering worden gebracht, waarbij [klant] het gedeelte dat dienaangaande door [leverancier] is betaald, aan laatstgenoemde dient te vergoeden.

  Slotsom

  RECHTDOENDE IN KORT GEDING ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  Veroordelen [klant] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan [leverancier] te betalen een bedrag van Hfl. 185.825,- (ex BTW) (zegge: eenhonderdvijfentachtig duizend en achthonderdvijfentwintig gulden) aan hoofdsom en Hfl. 27.900,- (ex BTW) (zegge: zevenentwintig duizend en negenhonderd gulden) aan buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

  Veroordelen [klant] tot betaling van de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis vastgesteld op Hfl. 9.000,- (ex BTW) aan honorarium en verschotten van arbiters en Hfl. 2.220,- (ex BTW) voor de administratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar.

  Verstaan dat deze kosten zullen worden verrekend met de door partijen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot gestorte bedragen. Veroordelen [klant] het gedeelte van de arbitragekosten, dat door [leverancier] op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot is gestort aan [leverancier] te vergoeden.

  Compenseren de overige kosten welke verband houden met deze procedure des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

  Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te ‘s-Gravenhage op 19 december 1997.

  [arbiter 1] [arbiter 2] [arbiter 3]

  Tussen partijen zijn op 25-10-1993/4-11-1993 en 19-1-1994 overeenkomsten gesloten met betrekking tot de koop en levering van computer hardware en de gebruiksrechten van software. Daarnaast zijn er tussen partijen diverse meerwerkovereenkomsten voor maatwerk gesloten, terwijl er eveneens een “software support contract” d.d. 1-1-1996 tussen hen van kracht is. Op al deze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Branche- vereniging voor Informatietechnologie (COSSO) c.q. de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
  Lees verder...
 • Vonnis 17: Distributieovereenkomst [Klant] heeft op 28 april 1997 met [leverancier] een software distributieovereenkomst gesloten, krachtens welke [klant] een niet exclusief recht kreeg om als distributeur van [product 1] te fungeren. Uit dien hoofde diende [klant] in de periode mei 1997 tot april 1998 minimaal 200 userlicenties in de markt weg te zetten. De ingangsdatum van de overeenkomst is later nader bepaald op 1 juli 1997. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In de zaak van:

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [klant], gevestigd te [plaats],

  eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

  gemachtigde eerst [gemachtigde klant 1], thans [gemachtigde klant 2],

  tegen

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [leverancier], gevestigd te [plaats],

  gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, gemachtigde [gemachtigde leverancier],

  hebben de arbiters:

  [arbiter 1], wonende te [woonplaats], [arbiter 2], wonende te [woonplaats], [arbiter 3], wonende te [woonplaats],

  het volgende arbitraal vonnis gewezen.

  De procesgang

  1.1 De partijen hebben de hieronder te omschrijven geschillen bij inleidend verzoek c.q. een daarop reagerend kort antwoord voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar. Het bestuur van de Stichting heeft daarop de arbiters benoemd, die hun opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

  1.2 [Klant] - hieronder zowel als eiseres in conventie dan wel als verweerster in reconventie nader aan te duiden als [klant] - heeft onder overlegging van een twaalftal producties, welke voor een groot deel uit diverse onderdelen bestaan, gevorderd [leverancier] - hieronder zowel als gedaagde in conventie dan wel als eiseres in reconventie mede aan te duiden als [leverancier] - te veroordelen tot betaling van Hfl. 1.233.594,-- met de wettelijke rente over dit bedrag van 28 april 1997 tot aan de dag der voldoening en tevens tot betaling van de kosten van deze procedure.

  1.3 [Leverancier] heeft onder overlegging van drie producties in conventie voor antwoord geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van [klant] en in reconventie gevorderd dat [klant] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld tot betaling van Hfl. 1.435.008,--, vermeerderd met een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag ter zake van een aantal PM-posten, met de wettelijke rente vanaf 19 februari 1998 tot de dag der algehele voldoening en tevens tot de veroordeling van [klant] in de kosten van de procedure zowel in conventie als in reconventie.

  1.4 [Klant] heeft vervolgens in reconventie voor antwoord geconcludeerd tot afwijzing van alle vorderingen van [leverancier].

  1.5 Bij brief van 19 mei 1998 heeft de raadsman van [leverancier] de arbiters bericht als volgt:

  “1. Het geschil tussen partijen betreft: de navolgende vier onderdelen:

  a. het verwijt van [klant] (lees: [klant]), dat [leverancier] (lees: [leverancier]) zich heeft schuldig gemaakt aan haar toerekenbare tekortkoming;

  b. de daarop gebaseerde vordering tot schadevergoeding van [klant] (lees: [klant]);

  c. het verwijt van [leverancier] (lees: [leverancier]) dat [klant] (lees: [klant]) zich heeft: schuldig gemaakt aan haar toerekenbare tekortkoming;

  d. de daarop gebaseerde vordering tot schadevergoeding van [leverancier] (lees: [leverancier]).

  2. In het kader van de voorbereiding van de mondelinge behandeling van het geschil, welke op 3 juni a.s. zal plaatsvinden, heeft cliënte de gang van zaken gepoogd te reconstrueren en in het bijzonder het materiaal, zoals zij dat in het kader van de distributieovereenkomst aan [klant] (lees: [klant]) ter beschikking heeft gesteld, nog eens aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Cliënte heeft daaruit de conclusie getrokken dat dit materiaal in juridisch opzicht voldoende was en in overeenstemming met hetgeen met [klant] (lees: [klant]) was afgesproken, doch zeker niet zodanig goed functioneert als door [leverancier] (lees: [leverancier]) in zijn algemeenheid in casu wenselijk wordt geacht. Vanuit haar bedrijfsopvatting, dat zij een optimaal product wenst te leveren voelt cliënte er, in afwijking van hetgeen in de Memorie van Antwoord in conventie is gesteld, weinig voor om, ook al zou zulks wellicht juridisch haalbaar zijn, een product te verdedigen dat waarschijnlijk niet meer (met) een hoger rapportcijfer dan een

  6 zou kunnen worden beoordeeld.

  3. Tegen voormelde achtergrond en uit praktische overwegingen (zo ook ter besparing van arbitragekosten) heeft cliënte besloten in deze procedure te erkennen, dat zij zich jegens [klant] (lees: [klant]) heeft schuldig gemaakt aan een haar toerekenbare tekortkoming aldus, dat aan [klant] (lees:

  [klant]) niet het demonstratiemateriaal is geleverd zoals zij dat had moeten leveren. Daaruit vloeit voort dat [leverancier] (lees: [leverancier]) tevens intrekt haar stellingname, dat [klant] (lees: [klant]) zich heeft schuldig gemaakt aan enige haar toerekenbare tekortkoming alsmede intrekt haar vordering tot schadevergoeding. Derhalve is het geschil thans nog beperkt tot het hierboven onder 1 sub b genoemde geschil.

  4. Partijen zijn - uiteraard- intussen met elkaar in overleg geweest omtrent de hoogte van de schadevergoeding. Dit overleg heeft: niet tot overeenstemming geresulteerd, omdat de schadevergoeding, zoals door [klant] (lees: [klant]) wordt gevorderd, excessief hoog van aard is en stelt zich onder verwijzing naar hetgeen dienovereenkomstig in de memorie van antwoord in conventie is aangevoerd, op het standpunt dat door [klant] (lees: [klant]) geen schade is geleden en althans enigerlei schade niet is aangetoond en/of bewezen.”

  1.6 Op 3 juni 1998 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij was [klant] vertegenwoordigd door haar gemachtigde [gemachtigde klant], alsmede door [A], statutair directeur van de over [klant] directie voerende besloten vennootschap, en [B], adviseur van [klant]. [Leverancier] was vertegenwoordigd door haar gemachtigde en door [K], bedrijfsjurist van [leverancier], en [L], manager indirect sales van [leverancier]. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft [klant] haar vordering met Hfl. 50.000,-- verminderd.

  1.7 Na afloop van de pleidooien heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden waarbij is afgesproken, dat [klant] het door haar in conventie op basis van de toerekenbare tekortkoming van [leverancier] gevorderde schadebedrag nader zou onderbouwen. Ter uitvoering daarvan heeft [klant] een nadere memorie genomen waarbij zij 35 producties in het geding heeft gebracht. Zij heeft daarbij een herziene opstelling gemaakt van de door haar gevorderde schade, die uitkomt op een totaal van Hfl. 688.750,--. [Leverancier] heeft tenslotte een antwoord/nadere memorie ingediend.

  Vaststaande feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken c.q. op grond van de niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat – voor zover thans van belang- tussen partijen het volgende vast.

  2.1 [Klant] heeft op 28 april 1997 met [leverancier] een software distributieovereenkomst gesloten, krachtens welke [klant] een niet exclusief recht kreeg om als distributeur van [product 1] te fungeren. Uit dien hoofde diende [klant] in de periode mei 1997 tot april 1998 minimaal 200 userlicenties in de markt weg te zetten. De ingangsdatum van de overeenkomst is later nader bepaald op 1 juli 1997.

  2.2 Met betrekking tot deze overeenkomst is [leverancier] - naar zij in de sub 1.5 aangehaalde brief stelt - toerekenbaar tekortgekomen aldus, dat aan [klant] niet het demonstratiemateriaal is geleverd zoals [leverancier] verplicht was te doen. Als gevolg daarvan heeft [klant] niet overeenkomstig de in de overeenkomst opgenomen bepalingen userlicenties met betrekking tot de door [leverancier] te leveren software kunnen verkopen.

  2.3 Naar aanleiding van onder meer deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van [leverancier] heeft [klant] bij brief van 27 oktober 1997 de overeenkomst tussen partijen ontbonden.

  2.4 Met het oog op het aangaan en ter uitvoering van de genoemde overeenkomst heeft [klant] een aantal maatregelen genomen c.q. investeringen gedaan, t.w. zij heeft:

  - werknemers in dienst genomen;

  - kantoorruimte gehuurd;

  - auto’s geleased;

  - inventaris aangeschaft;

  - promotiemateriaal vervaardigd en verspreid;

  - opleiding van personeel verzorgd.

  De schadevordering van [klant]

  3.1 Ter zake van de ontbinding van de genoemde overeenkomst stelt [klant] schade te hebben geleden, welke na de vermindering van de betreffende bedragen bij de nadere memorie uiteindelijk de volgende posten omvat:

  3.1

  Bedrijfskosten/Verliezen:

   

  Nettoverlies 1997:

  Hfl. 410.009,--

  Nettoverlies 1998 tot en met mei:

  Hfl. 77.746,--

  Totaal:

  Hfl. 487.755,--

  3.2

  Afkoopwaarde huurcontract bedrijfsruimten

   

  De huurperiode loopt van 01-06-1997 tot 31-05-00.

   

  Er is rekening gehouden met onderverhuur van 01-03-1998 tot

   

  28-02-1999 tegen de door [klant] te betalen huur

  Hfl. 43.074,--

  3.3

  Derving verwachte winsten jaar 1 conform aangepast businessplan

  Hfl. 95.366,--

  3.4

  Indirecte gevolgschade (verlies samenwerkingen, schade naam,

   

  etc.)

  p.m.

  Totaal te vorderen

  Hfl. 688.750,--

  De schadeplichtigheid van [leverancier]

  4.1 Naar aanleiding van de sub 2 bedoelde toerekenbare tekortkoming van [leverancier] kan [klant] terecht van [leverancier] aanvullende schadevergoeding vorderen. Voor zover deze schade niet nauwkeurig is vast te stellen zullen arbiters aan de hand van de overgelegde stukken de omvang van deze schade begroten in overeenstemming met de aard van de schade. De vordering tot vergoeding van indirecte gevolgschade (verlies samenwerkingen, schade naam, etc.) dient wegens het ontbreken van een specificatie daarvan te worden ontzegd. Het totaal van de door [klant] gevorderde schadebedragen komt niet uit op Hfl. 688.750,- -, zoals door haar is gesteld, maar op Hfl. 626.195,--.

  Het nettoverlies over 1997

  Het nettoverlies over 1997 ad Hfl. 410.009,-- blijkt uit de door [bedrijf A] d.d. 12 juni 1998 opgestelde jaarrekening. Bij de beoordeling van de diverse posten overwegen arbiters als volgt.

  5.1 Het bedrag aan salarissen bedraagt Hfl. 85.676,--. Dit heeft betrekking op twee personen, die gedurende zes maanden in dienst zijn geweest. Daarnaast is een managementfee van Hfl. 35.000,-- uitgekeerd en is er voor Hfl. 13.268,-- aan uitzendkrachten betaald, terwijl Hfl. 19.000,-- aan wervings- en selectiekosten voor personeel is uitgegeven. Wat er van de laatstgenoemde post ook zij, het komt de arbiters niet redelijk voor dat er gedurende een half jaar naast de kosten voor de manager de volledige kosten voor twee personeelsleden zijn betaald, terwijl er in 1997 in het geheel geen activiteiten ter uitvoering van de overeenkomst met [leverancier] zijn verricht. Het had op de weg van [klant] gelegen om rekening te houden met het feit, dat het door [leverancier] te leveren product niet dadelijk gebruiksgereed was, zodat zij als een prudente ondernemer een aanloopfase in het contract had kunnen bedingen tijdens welke personeelswerving en opleiding had kunnen plaatsvinden. Bovendien zou het voor de hand hebben gelegen dat [klant] in de aanvangsfase tijdelijk personeelsleden van elders zou hebben betrokken bijvoorbeeld van het met haar gelieerde bedrijf [bedrijf B] te [plaats]. Daarnaast geldt, dat bij het uitblijven van mogelijke opdrachten ter uitvoering van de overeenkomst met [leverancier] de in dienst zijnde personeelsleden toch, althans voor een gedeelte van de tijd, met andere werkzaamheden (al of niet in outsourcing) zouden kunnen worden belast. In de automatiseringsbranche was er immers ook in 1997 genoeg werk te doen. Op grond van het vorenstaande achten arbiters een vermindering van de posten salarissen en managementfee, welke in totaal (afgerond) Hfl. 120.000,-- bedragen, wegens een tekortkomen in de op [klant] rustende schadebeperkingsplicht van geschat 2/3 gedeelte daarvan alleszins redelijk. Bovendien blijkt niet dat het totale bedrag aan uitzendkrachten noodzakelijkerwijs is gemaakt. Ook hier bij zou met een derde gedeelte kunnen worden volstaan.

  5.2 Aan huisvestingskosten is opgevoerd Hfl. 69.321,--. Volgens de schadeopstelling, die [klant] heeft overgelegd bedraagt de maandhuur voor de bedrijfsruimten vanaf 1 maart 1998 Hfl. 3.125,--. Het is dan ook onduidelijk hoe [klant] tot het genoemde bedrag van Hfl. 69.321,-- is gekomen. Wanneer men de belegstukken waaruit deze bedragen zijn genomen met elkaar in verband ziet, lijkt een bedrag aan huisvestingskosten over 1997 dat 6 x Hfl. 3.125,-- = Hfl. 18.750,-- overtreft niet verantwoord. De betreffende post dient daarom te worden verminderd met (afgerond) Hfl. 50.000,--.

  5.3 De autokosten ad Hfl. 41.699,-- betreffen het leasen van een BMW 318 td S en twee Volvo ‘s V 40. Aangezien [klant] vanwege het niet beschikbaar zijn van een demonstratiemodel niets kon verkopen, zullen er alleen reiskosten zijn gemaakt voor het opzetten van de organisatie waarin het uitzetten van de userlicenties in de aan [klant] toegewezen regio zou kunnen plaatsvinden. Gedurende een half jaar drie auto ‘s leasen is dan beslist onnodig. Ook hier had [klant] de schade kunnen en dienen te beperken door de lease-overeenkomsten, die wel erg voortvarend waren afgesloten, te annuleren en af te wachten tot er aan

  verkopers en auto ‘s behoefte zou zijn. Naar de mening van arbiters had hiermee Hfl. 30.000,-- op de autokosten kunnen worden bespaard.

  5.4 De algemene kosten ad Hfl. 58.429,-- betreffen kosten van een externe adviseur over de vraag hoe [product 1] in de markt te zetten, een stelpost voor advocatenkosten ad Hfl. 20.000,--, accountantskosten, verzekeringskosten, kosten voor het opstellen van algemene voorwaarden en aan de notaris verschuldigde oprichtingskosten voor twee besloten vennootschappen. Nu in deze post een substantieel bedrag aan advocatenkosten is begrepen, zullen arbiters dit bedrag beschouwen als een onderdeel van aan [klant] te vergoeden buitengerechtelijke kosten en daarmee bij de proceskostenveroordeling rekening houden.

  5.5 Van het bedrag ad Hfl. 12.083,-- aan rente op leningen blijkt niet dat het hier om een lening van [klant] gaat. Nu [leverancier] dit bedrag betwist, kan het niet bij de schade in aanmerking worden genomen.

  5.6 De verkoopkosten ad Hfl. 14.437,-- vormen een onduidelijke post, aangezien er geen verkopen hebben plaatsgevonden. Dit bedrag komt ook daarom vreemd voor nu er een ruim bedrag aan kantoorkosten is opgenomen, waaronder aanschaffingen en activiteiten ter voorbereiding van de verkoop zijn gebracht.

  5.7 Op grond van de voorgaande overwegingen dienen op het verlies over 1997 ad Hfl. 410.009,-- in mindering te worden gebracht de na te noemen kosten van:

  - lonen, salarissen en managementfee

  Hfl. 80.000,--

  - uitzendkrachten

  Hfl. 9.000,--

  - huur

  Hfl. 50.000,--

  - auto’s

  Hfl. 30.000,--

  - rente lening

  Hfl. 12.083,--

  - verkoopkosten

  Hfl. 14.437,--

  Totaal

  Hfl. 195.520,--

  Het toe te wijzen bedrag terzake van geleden verlies over 1997 bedraagt dan Hfl. 410.009,-- - Hfl. 195.520,-- = Hfl. 214.489,-- (A).

  Het nettoverlies over 1998

  Het nettoverlies over 1998 ad Hfl. 77.746,-- blijkt eveneens uit een door [bedrijf A] d.d. 12 juni 1998 opgestelde rapportage. Ten aanzien van de aldaar opgestelde posten overwegen arbiters als volgt:

  6.1 De algemene kosten ad Hfl. 59.899,-- betreffen voor bijna Hfl. 50.000,-- advocatenkosten en Hfl.110.000,-- accountantskosten. Laatstgenoemd bedrag blijkt het dubbele te zijn van de kosten, die voor 1997 in rekening zijn gebracht, terwijl er in 1998 - in tegenstelling tot het voorgaande jaar - geen of nauwelijks activiteiten bij [klant] zijn verricht. Arbiters achten de omvang van deze bedragen gelet op de aansprakelijkheid van [leverancier] en de tussen partijen bestaande rechtsverhouding zodanig, dat toekenning van het totale bedrag tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Het ten deze te verhalen gedeelte van het verlies wordt daarom vastgesteld op Hfl. 120.000,--.

  6.2 Voor wat betreft de rente leningen ad Hfl. 16.771,-- verwijzen arbiters naar hetgeen is overwogen in paragraaf 5.5. Dit bedrag komt derhalve niet voor toewijzing aan [klant] in aanmerking.

  6.3 Op grond van de voorgaande overwegingen dienen op het verlies over 1998 ad Hfl. 77.746,-- in mindering te worden gebracht Hfl. 39.899,-- + Hfl. 6.771,-- = Hfl. 46.670,--. Het toe te wijzen bedrag terzake van geleden verlies over 1998 bedraagt dan Hfl. 77.746,-- - Hfl. 46.670,-- = Hfl. 31.076,-- (B).

  Afkoop van het huurcontract

  7.1 Arbiters hebben in paragraaf 5.2 overwogen, dat de huisvestingskosten over 1997 te hoog zijn opgevoerd. In 1998 heeft [klant] terecht maatregelen genomen om deze post beduidend te verminderen. Toch blijft zij met een huurlast zitten, waarvoor een berekening is gemaakt om de afkoopwaarde uit te drukken. Deze berekening komt arbiters overtuigend voor en zij achten het deswege gevorderde bedrag niet onredelijk. Het gevorderde bedrag ad Hfl. 43.074,-- (C) komt dan ook voor toewijzing in aanmerking.

  Winstderving

  8.1 [Klant] stelt ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van [leverancier] een winst te hebben misgelopen welke over het eerste jaar is begroot op Hfl. 95.366,--.

  8.2 [Leverancier] doet voor haar betwisting van de verschuldigdheid van dit bedrag in de eerste plaats een beroep op art. 6.2 van de bij de tussen partijen gesloten overeenkomst gevoegde algemene voorwaarden. Dit artikel luidt: “[leverancier] zal zich naar behoren inspannen om aan een bestelling van de Producten door [klant] (lees: [klant]) te voldoen, maar [leverancier] zal in generlei opzicht aansprakelijk zijn voor enige gederfde winst of omzet of enige andere door [klant] (lees: [klant]) geleden schade in geval van een verhinderde of vertraagde levering.” Deze bepaling staat opgenomen in de paragraaf: “Het bestellen en leveren van de Producten”, welke de strekking heeft het proces van bestellen en afleveren door de wederverkoper van door [leverancier] te leveren producten op een bepaalde manier te doen verlopen. Zo worden onder meer de wijze van indienen van de bestellingen, de verzending van producten naar [klant] en de electronische validering daarvan geregeld. Dit betekent niet dat de bepaling ook betrekking heeft op het niet beschik- baar zijn van producten op een tijdstip dat er nog niet van een bestelling sprake is c.q. kan zijn. Het beroep van [leverancier] op art. 6.2 van de algemene voorwaarden kan dan ook niet van toepassing worden geacht op de situatie die in dit geval tussen partijen vóór het ontbinden van de overeenkomst heeft bestaan.

  8.3 [Leverancier] stelt voorts dat gederfde winst niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat men voor een eerste jaar van nieuwe handelsactiviteiten moet rekening houden met aanloopverliezen en het uitblijven van winst daarom tot het ondernemersrisico van [klant] behoort. De arbiters achten deze stelling in haar algemeenheid onjuist. Zeker in de softwarebranche, waar de nieuwe producten elkaar snel opvolgen geldt niet dat voor elk product met aanloopverliezen voor een eerste jaar rekening moet worden gehouden. De turbulentie in ontwikkeling van producten vereist een flexibele opstelling van de (weder)verkoper, die - afhankelijk van de gedane investering - al vrij spoedig een positief resultaat moet kunnen boeken.

  8.4 Voor de bepaling van de omvang van de gederfde winst heeft [klant] een exploitatieprognose overlegd. Zij gaat daarbij uit van een omzet van 125 licenties. Gelet op de in de tussen partijen gesloten overeenkomst genoemde prijzen komen de vermelde bedragen en procentuele marges niet onaannemelijk voor met uitzondering van de verwachte omzet van eigen diensten en van hardware, opleiding en diensten van derden. Wanneer de totale omzet van deze activiteiten c.q. producten op de helft zou zijn uitgekomen, zou [klant] voor het eerste jaar al een fraai resultaat hebben bereikt. Schattenderwijs stellen arbiters daarom het bedrag van de gederfde winst op Hfl. 50.000,-- (D).

  Het aan [klant] verschuldigde bedrag

  9.1 Samenvattend komen aan [klant] terzake van schadevergoeding toe de hierboven sub A, B, C en D genoemde bedragen, welke een totaal vormen van Hfl. 338.639,--. Dit bedrag in zijn totaliteit wordt

  geacht verschuldigd te zijn vanaf 1 juni 1998, zodat deze datum bepalend is voor de ingang van de verschuldigde wettelijke rente.

  De reconventionele vorderingen

  10.1 Nu de vorderingen in reconventie door [leverancier] zijn ingetrokken, liggen deze voor afwijzing gereed.

  De kosten van de procedure

  11.1 Aangezien het door [klant] gevorderde schadebedrag slechts voor een gedeelte wordt toegewezen, terwijl dit totaalbedrag niet ver afligt van hetgeen tijdens de zitting door [leverancier] aan [klant] is aangeboden, stellen arbiters vast, dat beide partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld. Ten aanzien van de kosten, die verband houden met deze procedure dient daarom te worden beslist als hieronder aangegeven.

  11.2 De buitengerechtelijke kosten, waaronder advieskosten en de kosten van raadslieden c.q. deskundigen van partijen, dienen zij elk voor eigen rekening te nemen, in aanmerking nemende dat een gedeelte van deze kosten reeds onder de aan [klant] te vergoeden algemene kosten (vgl. paragraaf 5.4) zijn opgenomen.

  11.3 De kosten van deze arbitrage worden gesteld op Hfl. 13.955,-- (ex BTW) aan honorarium voor arbiters en op Hfl. 4.545,-- (ex BTW) aan administratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Het totaal van deze bedragen dient te worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Wassenaar. Het bedrag dat reeds door partijen terzake bij de voornoemde Stichting in depot is gestort, zal op de verschuldigde arbitragekosten in mindering worden gebracht.

  11.4 Voor de betaling van de kosten van deze arbitrage geldt, dat deze door beide partijen ieder voor de helft zullen worden gedragen.

  Slotsom

  Gelet op het vorenstaande komen de arbiters tot de volgende uitspraak:

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID:

  Zo in conventie als in reconventie:

  Veroordelen [leverancier] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [klant] te betalen een bedrag van Hfl. 338.639,-- (zegge: drie honderd achtendertig duizend zes honderd negenendertig gulden) met de wettelijke rente daarover van 1 juni 1998 tot aan de dag der algehele voldoening.

  Veroordelen [klant] en [leverancier] ieder voor de helft in de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis vastgesteld op Hfl. 13.955,-- (ex BTW) aan honorarium en verschotten van arbiters en Hfl. 4.545,-- (ex BTW) voor de administratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

  Verstaan dat deze kosten met de door partijen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot gestorte bedragen zullen worden verrekend.

  Compenseren de overige kosten welke verband houden met deze procedure des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

  Wijzen het meer of anders gevorderde af.

  Aldus gewezen te ‘s-Gravenhage op 30 november 1998.

  [arbiter 1] [arbiter 2] [arbiter 3]

  [Klant] heeft op 28 april 1997 met [leverancier] een software distributieovereenkomst gesloten, krachtens welke [klant] een niet exclusief recht kreeg om als distributeur van [product 1] te fungeren. Uit dien hoofde diende [klant] in de periode mei 1997 tot april 1998 minimaal 200 userlicenties in de markt weg te zetten. De ingangsdatum van de overeenkomst is later nader bepaald op 1 juli 1997.
  Lees verder...
 • Vonnis 16: Problemen bij utivoering project? [Opdrachtgever] is een onderneming die zich bezig houdt met dienstverlening op het gebied van interactieve (marketing)communicatie en <NOBR>e-learning</NOBR> en in dat kader onder meer interactieve web- toepassingen creëert en daartoe zowel consultancy, ontwerp, vormgeving en bouw van interactieve media, implementatietrajecten, onderhoud en hosting verzorgt voor haar opdrachtgevers. [Opdrachtnemer] is een onderneming die adviseert over internetsites en applicaties en deze implementeert en de bouw ervan begeleidt. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In de zaak van:

  De heer [opdrachtnemer], t.h.o.d.n. [opdrachtnemer], wonende en kantoorhoudende te [plaats],

  eiser in conventie, verweerder in reconventie,

  gemachtigde: [gemachtigde opdrachtnemer], advocaat te [plaats],

  tegen

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [opdrachtgever], gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

  gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

  gemachtigden: [gemachtigde opdrachtgever 1] en [gemachtigde opdrachtgever 2], beiden van [bedrijf A] te [plaats],

  heeft de arbiter,

  [arbiter], wonende te [plaats],

  het volgende arbitraal vonnis gewezen.

  Zowel in conventie als in reconventie:

  De procedure

  1.1 Bij inleidend verzoek d.d. 14 maart 2005 heeft eiseres in conventie - hierna tevens als verweerster in reconventie aan te duiden als [opdrachtnemer] of [opdrachtnemer] - onder overlegging van 6 genummerde producties de onderhavige arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: SGOA) aanhangig gemaakt.

  1.2 Gedaagde in conventie - tevens eiseres in reconventie en hierna ook te noemen [opdrachtgever] - heeft op 25 maart 2005 een kort antwoord ingezonden. Bij het kort antwoord zijn geen producties overgelegd.

  1.3 Het bestuur van de SGOA heeft vervolgens de arbiter benoemd, die haar benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

  1.4 Op 11 mei 2005 heeft [opdrachtnemer] een memorie van eis genomen, vergezeld van twee nieuwe producties, genummerd 7 en 8.

  1.5 Op 16 juni 2005 heeft [opdrachtgever] een memorie van antwoord in conventie tevens houdende een eis in reconventie ingediend, waarbij zij negen genummerde producties heeft overgelegd.

  1.6 Tenslotte heeft [opdrachtnemer] op 1 augustus 2005 in reconventie voor antwoord geconcludeerd, waarbij zij drie producties heeft overgelegd, genummerd 9, 10 en 11.

  1.7 Op 16 augustus heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Eiser zelf is daarbij aanwezig geweest alsmede zijn raadsvrouwe [gemachtigde opdrachtnemer 2], advocaat te [plaats] en kantoorgenoot

  van gemachtigde van eiser. Aan de zijde van [opdrachtgever] waren aanwezig haar raadsman en [A] (algemeen directeur). Beide partijen hebben een toelichting gegeven aan de hand van een pleitnota, die aan arbiter zijn overhandigd. [Opdrachtgever] heeft daarnaast een power point presentatie gehouden waarvan de geprinte pagina’s aan eiser en aan arbiter zijn overhandigd. Ter zitting heeft [opdrachtnemer] verklaard geen behoefte te hebben aan een nadere termijn en nadere gelegenheid om zich uit te kunnen laten over hetgeen in de power point presentatie aan de orde is geweest.

  De bevoegdheid van arbiter

  2.1 In de tussen partijen op 22 juli gesloten overeenkomst is in artikel 18 lid 1 bepaald, kort gezegd, dat geschillen zullen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, waarbij aan de partij die het geschil aanhangig maakt, gekozen kan worden voor één van de bij de SGOA bestaande procedures. [Opdrachtnemer] heeft gekozen voor arbitrage. [Opdrachtgever] heeft de rechtsgeldigheid van de overeenkomst van 22 juli niet betwist. [Opdrachtgever] heeft verder in een e-mail van 7 maart 2005 bevestigd akkoord te gaan met arbitrage bij de SGOA en het benoemen van één arbiter. Aan arbiter komt derhalve bevoegdheid toe ten aanzien van het geding in conventie.

  2.2 Bij memorie van antwoord heeft [opdrachtgever] tevens een tegenvordering ingediend. Deze tegenvordering is gebaseerd op dezelfde arbitrageovereenkomst - namelijk als sub 2.1 hiervoor bedoeld - als die waarop het Inleidend Verzoek is gebaseerd. Nu arbiter bevoegd is ten aanzien van het geding in conventie, kan, op grond van artikel 15 van het arbitragereglement, ook van de vordering in reconventie worden kennisgenomen.

  2.3 Nu de arbiter in overeenstemming met dit reglement is benoemd, is zij bevoegd in dit geschil de partijen bindende beslissingen te nemen.

  De vaststaande feiten

  3.1 Op grond van hetgeen door partijen over en weer is gesteld en niet of onvoldoende is weersproken dan wel op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting staat tussen partijen in deze procedure het volgende vast.

  3.2 [Opdrachtgever] is een onderneming die zich bezig houdt met dienstverlening op het gebied van interactieve (marketing)communicatie en e-learning en in dat kader onder meer interactieve web- toepassingen creëert en daartoe zowel consultancy, ontwerp, vormgeving en bouw van interactieve media, implementatietrajecten, onderhoud en hosting verzorgt voor haar opdrachtgevers.

  3.3 [Opdrachtnemer] is een onderneming die adviseert over internetsites en applicaties en deze implementeert en de bouw ervan begeleidt.

  3.4 Op 22 juli 2005 zijn partijen een zogenaamde “inhuurovereenkomst” aangegaan. Aan die overeenkomst is als bijlage 1 een zogenaamde “deelovereenkomst” gehecht met daaraan weer gehecht een offerte gedateerd 26 juli 2004. De offerte maakt deel uit van de deelovereenkomst. De deelovereenkomst maakt deel uit van de inhuurovereenkomst. In de deelovereenkomst wordt weliswaar verwezen naar een offerte van 22 juli 2004, maar partijen hebben ter zitting verklaard dat partijen zijn overeengekomen dat de offerte van 26 juli de versie is die zij beoogd hebben onderdeel te laten uitmaken van de deelovereenkomst.

  3.5 Ter zitting is uit hetgeen partijen over en weer verklaard hebben en niet althans niet - voldoende weersproken, gebleken dat [opdrachtgever] met name deze inhuurovereenkomst met [opdrachtnemer] heeft gesloten daar zij van de diensten van [K], een Tridion-specialist, gebruik wilde kunnen maken, in

  verband met de opdracht die zij had gekregen van haar klant [bedrijf B] om een website in Tridion te ontwikkelen. [K] had ook van [opdrachtgever] een aanbod tot indiensttreding gekregen, maar heeft uiteindelijk gekozen voor een arbeidsovereenkomst met [opdrachtnemer]. Inmiddels is [K] niet meer in dienst van [opdrachtnemer].

  3.6 De inhuurovereenkomst is opgesteld door [opdrachtgever], zoals ter zitting door [opdrachtgever] nog bevestigd is.

  3.7 In de inhuurovereenkomst en bijlagen is, voor zover ten deze van belang, bepaald:

  (artikel 1.1): “Opdrachtnemer zal door middel van de inzet van bij hem in dienst zijnde deskundigen opdrachten uitvoeren voor Opdrachtgever, onder de voorwaarden welke in deze overeenkomst zijn vastgelegd.”

  (bijlage 1): “Omschrijving werkzaamheden: Het verzorgen van werkzaamheden aan [project 1], welke werkzaamheden gecoördineerd worden door [opdrachtgever].”

  (artikel 4.1): “Opdrachtnemer staat ervoor in dat het vooraf verstrekte curriculum vitae van iedere werknemer die wordt ingezet voor een opdracht via Opdrachtgever naar waarheid is opgesteld en dat de desbetreffende werknemer over voldoende kennis beschikt om de werkzaamheden van de opdracht op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.”

  (artikel 4.2): “Indien gedurende de eerste twee gewerkte weken na aanvang van de werkzaamheden van een bepaalde werknemer […] genoegzaam blijkt dat de betreffende werknemer net naar behoren functioneert, dan heeft Opdrachtgever het recht om vervanging te vorderen [...] dan wel de betreffende deelovereenkomst onmiddellijk te beëindigen [...].”

  (artikel 10.1): “Ingeval één der partijen bij deze overeenkomst tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de inhuurovereenkomst en/of deelovereenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.”

  (artikel 10.2): “Ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.”

  (bijlage 1): “Einddatum werkzaamheden: nader overeen te komen”

  (offerte): “[Opdrachtgever] heeft [opdrachtnemer] bij monde van [A] gevraagd een fixed price offerte uit te brengen voor de ontwikkeling van een website voor [bedrijf B]. […] Doel van project met de naam [project 1] is om een lege website in Tridion te ontwikkelen waarmee [bedrijf B] zelf een site kan bouwen. Aan de hand van de goedgekeurde vormgeving bouwt [opdrachtgever] een prototype in HTML. [Opdrachtnemer] zal dit prototype omzetten naar Tridion. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij [bedrijf B] in [plaats], waar drie omgevingen zijn ingericht: ontwikkel, test en publicatie. [Opdrachtnemer] zal de website ontwikkelen op de ontwikkelomgeving en ter goedkeuring op de testomgeving aanbieden aan [opdrachtgever]. Indien akkoord, zal de hostingpartij de website zelf overzetten naar publicatie, eventueel in overleg met [opdrachtnemer].”

  (offerte): “deliverables [...]

  [Opdrachtgever]: volledig uitgewerkt Functioneel Ontwerp, clickable HTML prototype obv de door [bedrijf B] goedgekeurde vormgeving, [...], testen prototype door [bedrijf B] (opmerkingen in [naam

  project]), eventuele wijzigingen op design/functionele fouten, wijzigingen doorvoeren in Functioneel Ontwerp, goedkeuren prototype door [bedrijf B];

  [opdrachtnemer]: ontwikkeling lege Tridion website obv goedgekeurd prototype,

  [opdrachtnemer]: testen [opdrachtgever]/[bedrijf B] op testomgeving (opmerkingen in [naam project]), [opdrachtnemer]: wijzigingen doorvoeren op ontwikkelomgeving en testomgeving,

  [opdrachtnemer]: goedkeuren lege Tridion Website.”

  (artikel 9.3): “Facturen worden, mits door Opdrachtgever akkoord bevonden, binnen veertig dagen na factuurdatum betaald.”

  3.8 In de hiervoor bedoelde offerte is door [opdrachtnemer] een bedrag van € 9.450,00 (los uur ad € 90,00) gespecificeerd voor de uitvoering van de opdracht.

  3.9 Begin augustus 2004 is [opdrachtnemer] begonnen met de bouw van de website. Op 17 en 18 augustus heeft de opdrachtgever van [opdrachtgever], [bedrijf B], de eerste testen uitgevoerd. Die testen heeft [bedrijf B], zoals gesteld wordt in de verklaring van een medewerkster van [bedrijf B], [C], door [bedrijf B] voortijdig gestaakt in verband met “het grote aantal bugs en onvolkomenheden”.

  3.10 Op 30 augustus heeft [A] van [opdrachtgever] een e-mail gestuurd aan [opdrachtnemer] waarin hij schrijft: “Graag wil ik nog wel even van je weten of [K] het eventuele meerwerk voor [bedrijf B] kan verzorgen. Ik zou het op prijs stellen als we richting [bedrijf B] met [K] kunnen blijven werken.”

  3.11 Op 2 september 2004 is door [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] een opdracht verstrekt om ten behoeve van het project [project 1] [K] voor een (aanvullende) 20 uur in te huren voor het “verhelpen van bugs” en voor “meerwerk” voor een bedrag van € 1.800,00 ex BTW.

  3.12 Alle openstaande punten - ongeacht aard en oorsprong - werden door [opdrachtgever] bijgehouden in een daartoe bestemd programma “bug aid” waartoe ook [opdrachtnemer] - online - toegang had.

  3.13 Op 8 en 9 september heeft [C] van [bedrijf A] aan [A] van [opdrachtgever] (21) “bugs” gemeld. Deze “bugs” betreffen onder meer vragen, foutmeldingen en afwijkingen van het functionele ontwerp.

  3.14 Op 10 september (11.30 uur) heeft [opdrachtnemer] een e-mail gestuurd aan [D] (project manager van [opdrachtgever] voor [project 1]) met de mededeling - samengevat - dat [K] op maandag (13 september) “alles (zal) opleveren zoals afgesproken.” Daarbij heeft [opdrachtnemer] de voorwaarde gesteld dat er iemand van [opdrachtgever] aanwezig diende te zijn, omdat [opdrachtnemer] formeel moest opleveren aan [opdrachtgever] en niet aan [bedrijf B] en [opdrachtnemer] dus per bug een goedkeuring van [opdrachtgever] wilde.

  3.15 Op vrijdag 10 september (14.30 uur) heeft [D] van [opdrachtgever] een e-mail gestuurd aan [opdrachtnemer] waarin zij heeft aangegeven dat zij verwacht dat maandag (13 september) de documentatie in orde is en of er nog een extra item geplaatst zou kunnen worden. Zij heeft verder aangegeven: “aanstaande maandag moeten alle bugs opgelost zijn, zodat we de middag kunnen gebruiken om te testen.”

  3.16 Op 13 september heeft [opdrachtnemer] de website opgeleverd aan [opdrachtgever] en hebben [K] van [opdrachtnemer], [D] en [E] van [bedrijf B], samen alle openstaande punten doorgelopen.

  3.17 Op 14 september heeft [D] een e-mail gestuurd aan [opdrachtnemer] waarin zij hem heeft gewezen op twee issues die nadere uitleg behoefden (“kruimelpad” en de “lees -verder functionaliteit”) en waarin

  zij hem een oplossing heeft gevraagd voor de discrepantie tussen het functionele ontwerp en de website voor wat betreft de “zoeken-functionaliteit” (op de item-lijst geduid met nummer 114).

  3.18 Op 15 september (13.25 uur) heeft [opdrachtnemer] een mail gestuurd aan [D] waarbij hij - onder meer - heeft aangegeven niet te begrijpen waarom [D] in een (andere dan sub 3.16 bedoeld) e-mail van 14 september, welke mail door partijen niet in het geding is gebracht, een opmerking heeft gemaakt over de “nu nog openstaande bugs”, daar naar mening van [opdrachtnemer] op 14 september alle punten waren behandeld en goedgekeurd door [opdrachtgever].

  3.19 Op de uitdraai uit bug aid van [project 1] per 15 september 2004 (20.30 uur) (door partijen als zodanig ter zitting aangewezen als productie 9 bij de memorie van antwoord in reconventie), staan 8 “items”. Bij twee daarvan staat: “assigned to [K]”. De resterende zes punten zijn toegewezen aan de projectgroep en betreffen vijf vragen en één melding van een afwijking ten opzichte van het functioneel ontwerp (item nr 114).

  3.20 Op 15 september 2004 heeft de heer [opdrachtnemer] nog documentatie (gewijzigde en aanvullende) nagestuurd aan [D].

  3.21 Op 22 september heeft [F] van [opdrachtgever] aan [A] van [opdrachtgever] een e- mail gestuurd waarin hij - onder meer - heeft aangegeven dat de oorzaak van een aantal dan nog openstaande bugs is gelegen in het verschil tussen de grafische vormgeving en de site en dat, door het niet laten goedkeuren van de HTML templates door [bedrijf B], niet meer goed te bepalen is of fouten in de vormgeving het gevolg zijn van templates, hetgeen de verantwoordelijkheid is van [opdrachtgever], of van de Tridion implementatie, hetgeen de verantwoordelijkheid is van [opdrachtnemer].

  3.22 Op (donderdag) 23 september heeft [opdrachtnemer] een e-mail gestuurd aan [A] waarin hij heeft bevestigd wat zij beiden op 22 september besproken hadden, onder meer inhoudende dat donderdag aan het einde van de dag [K] een eventuele vragenlijst met onduidelijkheden zou krijgen en dat vrijdag (24 september) een medewerker van [opdrachtgever] ([F]) en een medewerker van [opdrachtnemer] bij [bedrijf A] zouden testen en “de laatste schoonheidsfoutjes uit de app te halen waarna de oplevering van de site volgt”.

  3.23 Op vrijdag 24 september om 11.50 uur heeft [A] per e-mail aan [opdrachtnemer] meegedeeld dat de relatie [opdrachtgever]/[bedrijf B] onherstelbaar beschadigd was en dat hij “van zins” was “[opdrachtnemer] aansprakelijk/in gebreke te stellen voor de ontstane situatie, temeer daar [opdrachtnemer] niet op eigen kracht in staat is gebleken het project op adequate wijze af te ronden.” Daarbij heeft [A] verwezen naar de artikelen in de inhuurovereenkomst over beschikbaarheid en continuïteit, observatieperiode, vervanging en aansprakelijkheid, overigens zonder te duiden in welke zin en op welke wijze precies [opdrachtnemer] niet aan het bepaalde in deze artikelen voldeed. In deze e-mail heeft [A] [opdrachtnemer] - uitsluitend - in de gelegenheid gesteld om binnen 5 werkdagen een voorstel te doen over een schadeloosstelling en over garanties met betrekking tot geheimhouding.

  3.24 Ter zitting heeft [opdrachtnemer] nog verklaard dat met [K] was afgesproken dat hij voor [project 1] nog beschikbaar zou blijven wanneer dat nodig was.

  3.25 Enkele uren later op 24 september heeft [A] wederom een e-mail aan [opdrachtnemer] gestuurd waarin hij [opdrachtnemer] heeft medegedeeld dat [opdrachtgever] inmiddels een Tridion ontwikkelaar had ingehuurd die vanaf de volgende week beschikbaar zou zijn om het project af te ronden. Ter zitting heeft [opdrachtgever] nog verklaard dat deze ontwikkelaar op 28 september is begonnen. Verder heeft [A] in deze mail aan [opdrachtnemer] medegedeeld “van zins” te zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten

  op [opdrachtnemer] te verhalen. Wel heeft [A] nog aangegeven dat, mocht [opdrachtnemer] een andere oplossing hebben, hij daarvoor open zou staan, mits het project voor eind 29 oktober zou zijn afgerond.

  3.26 Later die dag, 24 september, heeft [opdrachtnemer] vanaf zijn vakantieadres op deze mails van [A] gereageerd en heeft hij [A] bericht dat in zijn optiek het project reeds was opgeleverd aan [opdrachtgever], maar waarin hij heeft voorgesteld om op 1 oktober bij [bedrijf A] de applicatie toe te lichten, om bepaalde kosten voor zijn rekening te nemen en om zelf te komen helpen bij de afronding. [Opdrachtnemer] heeft in die mail tot slot verantwoordelijkheid voor kosten van inhuur van derden, afgewezen.

  3.27 Op 30 september heeft [A] per e-mail wederom aan [opdrachtnemer] aangegeven “van zins” te zijn de kosten van inhuur van derden en de kosten van inzet van eigen personeel op [opdrachtnemer] te verhalen.

  3.28 Op 1 oktober heeft [A] in een e-mail aan [opdrachtnemer] te kennen gegeven dat hij die ochtend een “volledige status - update” had ontvangen van zijn medewerker waaruit “eens te meer de (gebrekkigheid van de) omvang en aard van het werk dat door jullie is gerealiseerd.” (bleek). Wederom heeft [A] een voorstel van [opdrachtnemer] gevraagd voor wat betreft de vergoeding van de extra kosten.

  3.29 Op 7 oktober heeft [opdrachtnemer] [opdrachtgever] een bedrag van in totaal € 13.387,50 incl BTW gefactureerd voor de verrichte werkzaamheden, welk bedrag bestaat uit € 9.450,00 ex BTW voor de initiële opdracht en € 1.800,00 ex BTW voor het meerwerk. De betaaltermijn werd gesteld op uiterlijk 22 oktober 2004 (zijnde 15 dagen na factuurdatum).

  3.30 Eind oktober heeft [bedrijf B] de website in gebruik genomen.

  3.31 Op 11 november heeft de juridisch adviseur van [opdrachtgever] [opdrachtnemer] aangeschreven en “nogmaals in gebreke” gesteld, waarbij zij verder aangaf dat [opdrachtgever] niet gehouden was de openstaande factuur te voldoen en waarin [opdrachtnemer] gesommeerd werd de kosten van inhuur van derden ter voltooiing van het project, te vergoeden.

  3.32 Op 23 november heeft de raadsman van [opdrachtnemer] [opdrachtgever] in gebreke gesteld en betaling van de openstaande factuur gevorderd en, toen betaling uitbleef, conservatoir beslag doen leggen onder de debiteuren van [opdrachtgever]. Daarna heeft [opdrachtgever] een bedrag van € 17.500,00 in depot op de derdengeldrekening van de raadsman van [opdrachtnemer] gestort waarna het beslag is opgeheven. Partijen hebben in deze procedure geen mededelingen gedaan over de voorwaarden waaronder het bedrag in depot is gestort en onder welke voorwaarden dit bedrag door de stichting derdengelden van raadsman van [opdrachtnemer] aan [opdrachtnemer] overgemaakt mag worden of juist aan [opdrachtgever] teruggestort moet worden. Daarover kan en zal arbiter zich dan ook niet uitlaten.

  3.33 Partijen hebben daarna nog, tevergeefs, getracht in der minne tot een oplossing te komen.

  De vorderingen van [opdrachtnemer] en de grondslag daarvan

  4.1 [opdrachtnemer] vordert bij vonnis [opdrachtgever] te veroordelen, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, tot:

  - betaling van een bedrag van € 13.378,50 verhoogd met de wettelijke (handels)rente vanaf 22 oktober 2004

  - tot vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten (welke kosten [opdrachtnemer] niet heeft gespecificeerd)

  - betaling van de kosten van het conservatoire beslag ad € 707,84

  - vergoeding van alle kosten en renten in deze procedure, waaronder de kosten van het deponeren van het vonnis (ook deze kosten zijn niet nader gespecificeerd)

  - betaling van de procureurskosten welke zijn gespecificeerd in productie 11 (negen declaraties van de raadsman van [opdrachtnemer]).

  4.2 [Opdrachtnemer] stelt zich op het standpunt dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan en reeds op 13 september de website heeft opgeleverd aan [opdrachtgever] en dat [opdrachtgever] reeds op 13 september de werkzaamheden heeft goedgekeurd. Hij heeft zelfs meer gedaan dan waartoe hij contractueel gehouden was daar hij ook nog extra documentatie heeft opgeleverd voor [bedrijf B] (terwijl dat eigenlijk de taak van [opdrachtgever] zou zijn). Bovendien heeft hij zich bereid getoond om eventuele resterende “schoonheidsfoutjes” te herstellen. De problemen die [bedrijf B] constateerde waren vooral veroorzaakt door het feit dat [opdrachtgever] de HTML templates niet (voldoende) had laten goedkeuren door [bedrijf B].

  4.3 [Opdrachtgever] dient dan ook de openstaande facturen te voldoen.

  Het verweer en de vorderingen van [opdrachtgever]

  5.1 [Opdrachtgever] heeft de sub 4 geformuleerde stellingen van [opdrachtnemer] gemotiveerd betwist dan wel een andere lezing daarvan gegeven.

  5.2 Volgens [opdrachtgever] had [opdrachtnemer] een resultaatsverplichting om een foutloos werkende website op te leveren. Daarin is zij niet geslaagd. [Bedrijf B] was uiterst ontevreden, er zaten nog talloze bugs in de applicatie en [opdrachtgever] heeft voor hoge extra kosten een derde in moeten schakelen om de website alsnog aan de eisen van [bedrijf B] te kunnen laten voldoen. Het functioneel ontwerp was wel degelijk door [bedrijf B] goedgekeurd, maar de website zoals die door [opdrachtnemer] gebouwd is, voldoet niet aan die eisen. De tests op 13 en 15 september hebben niet geleid tot acceptatie door [opdrachtgever] en/of [bedrijf B].

  5.3 Nu [opdrachtnemer] op geen enkele wijze de indruk heeft gewekt dat zij alsnog tot een tijdige oplevering zou kunnen overgaan en aldus tot nakoming van de overeenkomst, kon op grond van artikel 6: 82 lid 2 BW het stellen van een nadere termijn voor herstel achterwege blijven en kon [opdrachtgever] direct overgaan tot een schriftelijke mededeling van aansprakelijkstelling.

  5.4 Daar [opdrachtnemer] niet aan haar contractuele verplichting heeft voldaan om tijdig een foutloos werkende website op te leveren is [opdrachtgever] niet gehouden de openstaande posten te betalen en is [opdrachtnemer] verder verplicht de kosten van inhuur van een derde te vergoeden die [opdrachtgever] heeft moeten maken om de website alsnog door [bedrijf B] geaccepteerd te krijgen.

  5.5 De beslagkosten die [opdrachtnemer] heeft gemaakt zijn geheel overbodig gemaakt en het beslag heeft veel schade berokkend bij [opdrachtgever]. Bovendien zijn deze kosten gemaakt voorafgaand aan deze arbitrageprocedure en kan vergoeding daarvan niet in deze procedure gevorderd worden. Ook voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten en procureurskosten (advocaatkosten) geldt dat deze overbodig zijn gemaakt en wat [opdrachtgever] betreft niet in deze procedure gevorderd kunnen worden.

  5.6 De vordering van [opdrachtnemer] dient dan ook afgewezen te worden en [opdrachtnemer] dient veroordeeld te worden in de kosten van dit geding. Bovendien moet, aldus nog steeds [opdrachtgever], in het vonnis verklaard worden dat [opdrachtnemer] in gebreke is gebleven met de nakoming van haar verplichtingen en moet het in depot gestorte bedrag van € 17.500,00 binnen 5 dagen na betekening van het

  arbitraal vonnis worden teruggestort aan [opdrachtgever] op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat [opdrachtnemer] daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 10.000,00.

  5.7 Daar [opdrachtnemer] in verzuim was met de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens [opdrachtgever], zoals in conventie gemotiveerd, is [opdrachtnemer] bovendien aansprakelijk voor de daardoor door [opdrachtgever] geleden schade. Op grond van de inhuurovereenkomst hebben partijen hun aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aanneemsom, zijnde in casu € 9.450,00 en € 1.800,00 (ex BTW). [Opdrachtgever] heeft voor € 4.800,00 ex BTW (€ 5.712,00 incl BTW) een expert in moeten huren om het project alsnog te kunnen voltooien. [Opdrachtgever] wil die kosten vergoed zien door [opdrachtnemer], vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 december 2004. Bovendien wenst [opdrachtgever] de kosten van juridische bijstand vergoed te zien, alle buitengerechtelijke kosten, alle (gerechtelijke) kosten en renten in deze procedure waaronder de kosten van het deponeren van het vonnis.

  5.8 Tot slot vordert [opdrachtgever] [opdrachtnemer] te veroordelen een excuusbrief te sturen aan de relaties van [opdrachtgever] alwaar [opdrachtnemer] conservatoir derdenbeslag heeft doen leggen, op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat [opdrachtnemer] daarmee in gebreke is met een maximum van € 5.000,00.

  Het verweer van [opdrachtnemer] tegen de vorderingen in reconventie

  5.9 [Opdrachtnemer] heeft tegen de vordering terzake de excuusbrief geen (inhoudelijk) verweer gevoerd.

  5.10 [Opdrachtnemer] heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de (overige) standpunten en vorderingen van [opdrachtgever] in reconventie en daartoe tevens verwezen naar hetgeen zij in conventie reeds had aangevoerd, zoals hiervoor beschreven. Voorts heeft [opdrachtnemer] nog het volgende aangevoerd.

  5.11 Dat [bedrijf B] niet tevreden was, regardeert [opdrachtnemer] niet, nu zij geen contractuele relatie met [bedrijf B] had en [opdrachtgever] op 13 september reeds te kennen had gegeven geen fouten meer te constateren. Bovendien blijkt uit de uitdraai van Bug aid van 15 september dat er nog slechts acht openstaande issues waren. Twee ervan zijn voor rekening [opdrachtgever] terwijl de overige zes vragen betrof over de implementatie en het verzoek om extra documentatie. Er stond nog slechts één issue open en dat was het issue aangaande de zoekfunctionaliteit welke [opdrachtnemer] nog verholpen heeft. Bovendien vindt [opdrachtnemer] dat [opdrachtgever] zelf debet is aan de ontstane problemen nu zij er niet voor gezorgd had dat het functionele ontwerp en de HTML templates waren goedgekeurd door [bedrijf B] alvorens deze door [opdrachtnemer] omgezet werden naar Tridion. [Opdrachtgever], aldus [opdrachtnemer], heeft het project slecht gemanaged en zij is zelf haar verplichtingen niet nagekomen.

  5.12 Anders dan met de “bug aid” uitdraai van 15 september heeft [opdrachtgever] nergens duidelijk gemaakt welke gebreken op of omstreeks die datum nog in de door [opdrachtnemer] geleverde werkzaamheden zaten. Het feit dat [bedrijf B] ontevreden was en niet accepteerde, houdt nog niet in dat [opdrachtnemer] als onderaannemer dus per definitie toerekenbaar tekortschoot jegens [opdrachtgever] als hoofdaannemer in dit project. [Opdrachtnemer] is ook geen partij bij de overeenkomst tussen [opdrachtgever] en [bedrijf B].

  5.13 Daarbij heeft [opdrachtnemer] verder nog aangevoerd dat, als [opdrachtnemer] dan al toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, [opdrachtgever] haar deugdelijk in gebreke had moeten stellen en [opdrachtnemer] een redelijke termijn had moeten gunnen om haar verplichtingen alsnog na te komen, zoals partijen in artikel 10 lid 1 van de inhuurovereenkomst hebben vastgelegd. Dat heeft [opdrachtgever] nagelaten en derhalve is [opdrachtnemer] nimmer in verzuim geraakt en dus ook niet aansprakelijk voor schade en kosten zijdens [opdrachtgever]. [Opdrachtgever]

  dient in haar vorderingen niet ontvankelijk verklaard te worden, althans deze dienen haar ontzegd te worden met veroordeling van [opdrachtgever] in de kosten van de procedure in reconventie.

  Beoordeling

  6.1 Aangezien [opdrachtgever] zich verweert tegen de vordering van [opdrachtnemer] met de stelling dat [opdrachtnemer] zelf in verzuim was en dat [opdrachtgever] daarom niet gehouden is de factuur te voldoen, zal arbiter eerst de vordering in reconventie van [opdrachtgever] beoordelen.

  De vordering in reconventie van [opdrachtgever]

  6.2 In de inhuurovereenkomst hebben partijen expliciet vastgelegd dat, indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, de andere partij hem deswege schriftelijk in gebreke zal stellen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is. De nalatige partij dient een redelijke termijn te worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Die laatste termijn heeft pas het karakter van ene fatale termijn.

  6.3 De e-mail van 24 september waarin [A] heeft aangekondigd “van zins” te zijn, [opdrachtnemer] in gebreke te stellen, is geen ingebrekestelling als in artikel 10 van de inhuurovereenkomst, dan wel als in de wet bedoeld. [A] heeft slechts aangegeven dat hij van plan is [opdrachtnemer] in gebreke te gaan stellen, maar heeft dat voornemen niet uitgevoerd, niet in de e-mail van 24 september, noch in een latere brief of e-mail. Bovendien heeft [opdrachtgever] [opdrachtnemer] geen nadere termijn gesteld waarin [opdrachtnemer] alsnog kon nakomen, zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de inhuurovereenkomst. [Opdrachtgever] heeft slechts een termijn van 5 dagen gesteld waarbinnen [opdrachtnemer] met een financieel voorstel moest komen ter afwikkeling van de financiën. Uit de tweede e-mail die dag blijkt verder dat [opdrachtgever] op dat moment reeds een derde opdracht had gegeven de werkzaamheden te verrichten ter afronding van het project, welke derde vier dagen later al zou beginnen, waaruit blijkt dat [opdrachtgever] in het geheel niet meer aanspraak maakte op nakoming door [opdrachtnemer] en dus ook niet bedoeld heeft [opdrachtnemer] een nadere termijn te stellen alsnog na te komen als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de inhuurovereenkomst.

  6.4 Evenmin wordt in deze e-mail, noch in de tweede e-mail van [A] van die dag, gespecificeerd welke tekortkoming precies alsnog door [opdrachtnemer] hersteld moet worden. Weliswaar werkten [opdrachtgever] en [bedrijf B] met het programma bug aid, waartoe ook [opdrachtnemer] toegang had, maar daarop stonden alle vragen, problemen, issues en (mogelijke) fouten die [bedrijf B] constateerde of meende te constateren als “bug” door elkaar vermeld en moest tussen [opdrachtgever] en [opdrachtnemer] eerst vastgesteld worden welke van al die “bugs” voor wiens rekening en risico kwam (voorzover het al “bugs” waren en geen vragen, gebruikersfouten en dergelijke). Dat klemt temeer waar kennelijk ten aanzien van bepaalde foutmeldingen niet (meer) was vast te stellen of het probleem nu onder de verantwoordelijkheid van [opdrachtnemer], dan wel van [opdrachtgever] viel daar de templates in HTML niet altijd door [bedrijf B] waren goedgekeurd. De brief van de raadsman van [opdrachtgever] van 1 november 2004 kan uiteraard ook niet als de in artikel 10 van de inhuurovereenkomst bedoelde ingebrekestelling worden beschouwd, aangezien het project op dat moment al was afgerond.

  6.5 Ten onrechte doet [opdrachtgever] een beroep op artikel 6: 82 lid 2 BW. Niet is gebleken dat [opdrachtnemer] eerder gemelde issues niet heeft opgelost. Ter zitting is nog besproken tussen partijen dat van de ruim 130 issues die medio augustus open stonden (waar arbiter hier in het midden laat onder wiens verantwoordelijkheid die vallen) terwijl er op 15 september conform de uitdraai van bug aid, nog acht open stonden waarvan het merendeel overigens vragen betrof. [Opdrachtnemer] had verder op 23 september nog bevestigd aan [opdrachtgever] wie van beide wat nog zou doen ter afronding van het project. Indien [opdrachtgever] het met die weergave niet eens was geweest, had zij op die e-mail moeten reageren. Dat [opdrachtnemer] in zijn e-mail aangaf dat naar zijn mening reeds was opgeleverd conform

  afspraak, maakt dus nog niet dat [opdrachtgever] daaruit mag opmaken dat aanmaning nutteloos zou zijn. Bovendien had [opdrachtnemer] op 24 september vanaf zijn vakantieadres voorstellen gedaan ter afronding en oplossing van eventueel resterende problemen.

  6.6 Nu [opdrachtgever] [opdrachtnemer] niet naar behoren in gebreke heeft gesteld en zich er ten onrechte op beroept dat ingebrekstelling in casu achterwege had mogen blijven, is [opdrachtnemer] alleen al daarom niet in verzuim geraakt.

  6.7 De vordering tot vergoeding van de door [opdrachtgever] wegens de beweerde tekortkoming van [opdrachtnemer] geleden schade, bestaande in de kosten van inhuur van een derde, verhoogd met wettelijke rente, wordt dan ook niet toegewezen.

  6.8 [Opdrachtgever] vordert nog van [opdrachtnemer] een excuusbrief te sturen aan de debiteuren van [opdrachtgever] waaronder [opdrachtnemer] conservatoir derdenbeslag heeft doen leggen. Ook arbiter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit beslag onder de klanten van [opdrachtgever] bedoeld was om [opdrachtgever] harder aan te pakken. Het conflict werd daarmee, wellicht, en wellicht onnodig, verscherpt. Het beslag komt arbiter echter niet op voorhand onrechtmatig toe. Daartoe zouden nadere omstandigheden gesteld en gebleken moeten zijn. De kosten van het beslag zijn dus voor toewijzing vatbaar. Er is verder geen aanleiding [opdrachtnemer] te veroordelen een excuusbrief aan deze klanten te sturen.

  6.9 Nu [opdrachtgever] aan arbiter niet heeft medegedeeld onder welke voorwaarden (precies) het bij de raadsman van [opdrachtnemer] in depot gestorte bedrag van € 17.500,00 teruggestort dient te worden aan [opdrachtgever] (er is slechts gesteld dat het bedrag in depot staat in afwachting van de SGOA procedure), is de vordering (althans zo leest arbiter dit in conventie geformuleerde verweer) van [opdrachtgever] alleen al daarom niet voor toewijzing vatbaar.

  6.10 Nu de vordering van [opdrachtgever] in reconventie is afgewezen, wordt ook haar vordering tot vergoeding door [opdrachtnemer] van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in reconventie alsmede van de kosten van juridische bijstand in reconventie, afgewezen.

  De vorderingen van [opdrachtnemer]

  6.11 [Opdrachtnemer] is als opdrachtnemer gehouden te handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Anders dan [opdrachtgever] stelt is niet gebleken van een resultaatsverplichting van [opdrachtnemer] om (op een bepaalde uiterste datum) een foutloos werkende website op te leveren: dat staat nergens in de overeenkomst. Het zou ook niet gebruikelijk zijn in deze branche om verplichting aan te gaan om een applicatie geheel foutloos op te leveren. Juist het testen is ervoor bedoeld om eventuele fouten, die, gezien de stand der techniek nimmer uit te sluiten zijn, op te sporen en te herstellen. In dat kader is het gebruikelijk dat partijen bijvoorbeeld nog een onderhoudsovereenkomst sluiten of eventuele fouten nog worden hersteld in het kader van een garantieperiode.

  6.12 Van andere specificaties dan in de offerte vermeld als sub 3 aangegeven is niets gebleken. [Opdrachtgever] heeft nog gesteld dat er een CDrom aan [opdrachtnemer] zou zijn vertrekt waarop alle eisen stonden die [bedrijf B] stelde aan de website. In de overeenkomst wordt van die CDrom noch van andere eisen, melding gemaakt, zodat niet aannemelijk is (gemaakt) dat die CDrom met inhoud voorwerp is geworden van de overeenkomst tussen partijen. Het had op de weg van [opdrachtgever] gelegen om, indien [bedrijf B] aan [opdrachtgever] specifieke eisen had gesteld ten aanzien de op te leveren website, die eisen, voorzover betrekking hebbend op de door [opdrachtnemer] te verrichten werkzaamheden, voorwerp van de door haar opgestelde overeenkomst met [opdrachtnemer] te maken. Dat over die specificaties later verwarring en onduidelijkheid is ontstaan, is dan ook voor risico van [opdrachtgever].

  6.13 Het heeft bij partijen voorop gestaan dat [K] de (Tridion) werkzaamheden zou verrichten. Dat blijkt niet alleen uit de diverse bepalingen in de overeenkomst en bijlage, maar ook uit hetgeen partijen ter zitting daarover hebben verklaard en uit de e-mail van [opdrachtgever] van 30 augustus. Door [opdrachtgever] is niet gesteld dat [K] niet over voldoende kennis beschikte om de werkzaamheden te verrichten als bedoeld in artikel 4 lid 1; uit de uitlatingen van [opdrachtgever] blijkt eerder dat zij er alle vertrouwen in had dat [K] over die kennis beschikte: [opdrachtgever] had [K] zelfs een aanbod gedaan om bij haar in dienst te treden, vlak voordat [K] besloot bij [opdrachtnemer] in dienst te treden. [Opdrachtgever] heeft vervolgens voorafgaand aan het sluiten van de inhuurovereenkomst nog specifiek bedongen dat [K] de werkzaamheden zou verrichten. Ook nadat [K] zijn werkzaamheden voor [project 1] al begonnen was en medio augustus een eerste oplevering was geweest, heeft [opdrachtgever] bij schrijven van [A] nog eens bij [opdrachtnemer] benadrukt dat zij wilde dat [K] voor [project 1] beschikbaar bleef. Indien [K] niet over de in artikel 4 lid 1 bedoelde kennis zou beschikken, had [opdrachtgever] zijn gecontinueerde inzet niet gevraagd (op 30 augustus) en had zij vervanging kunnen vragen of de deelovereenkomst kunnen beëindigen op de voet van artikel 4 lid 2 van de inhuurovereenkomst.

  6.14 [Opdrachtnemer] was slechts verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden die in het kader van het project dat [opdrachtgever] met [bedrijf B] was overeengekomen, moesten worden verricht. [Opdrachtgever] was onder meer verantwoordelijk voor de grafische vormgeving en het maken van de HTML templates in overeenstemming daarmee en het laten goedkeuren van die templates door [bedrijf B]. Hoewel [opdrachtgever] beweert dat [bedrijf B] het functioneel ontwerp alle templates had goedgekeurd, blijkt uit de e-mail van haar eigen medewerker [F] van 22 september, dat [opdrachtgever] al meerdere keren de klant de HTML templates niet had laten goedkeuren, waardoor niet meer bepaald kon worden of fouten in de vormgeving van de website toe zijn te rekenen aan [opdrachtgever] dan wel aan [opdrachtnemer].

  6.15 Het “bug - aid” report van 15 september geeft nog slechts acht issues aan, waarvan een groot deel vragen betreft en ten aanzien van die acht issues is overigens ook niet duidelijk welke issues zijn veroorzaakt door handelen of nalaten van [opdrachtnemer] en welke door handelen of nalaten van [opdrachtgever]. Een klacht of foutmelding van [bedrijf B] impliceert immers niet ipso facto dat [opdrachtnemer] haar verplichtingen jegens [opdrachtgever] niet is nagekomen.

  6.16 De acht “bugs” zoals die op 15 september open stonden, kunnen naar oordeel van arbiter niet tot de conclusie leiden dat [opdrachtnemer] niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Dat de website kennelijk niet voldeed aan de specifieke eisen die [bedrijf B] stelde, doet daaraan niet af aangezien die eisen immers niet of althans niet - voldoende waren vastgelegd in de overeenkomst tussen [opdrachtnemer] en [opdrachtgever].

  6.17 Voorzover [opdrachtgever] met haar verweer nog heeft beoogd zich te beroepen op haar recht de nakoming van haar verplichting (betaling van de openstaande factuur) op te schorten, merkt arbiter op dat zo’n opschortingsrecht van [opdrachtgever] zou zijn vervallen vanaf het moment dat zij niet langer aanspraak maakte op nakoming door [opdrachtnemer], in dit geval derhalve vanaf het moment dat [opdrachtgever] een derde heeft opgedragen (24 september) om het project af te ronden. Voorzover [opdrachtgever] zich met haar verweer bedoelt te beroepen op een recht op verrekening, komt haar ook dat niet recht niet toe daar haar vordering op [opdrachtnemer] tot vergoeding van de kosten wegens inschakeling van een derde, niet-opeisbaar is.

  6.18 [Opdrachtgever] dient dan ook de factuur voor de verrichte werkzaamheden te betalen.

  6.19 Partijen zijn, anders dan waarvan [opdrachtnemer] uit gaat, een betalingstermijn van veertig dagen overeengekomen (artikel 9 lid 3). Rente is derhalve verschuldigd vanaf 17 november 2004. Nu geen

  (andere) rentevoet is overeengekomen tussen partijen gaat arbiter uit van de op grond van artikel 6: 120 lid 2 BW geldende rente.

  De kosten van de procedure

  7.1 Als in het gelijk gestelde partij heeft [opdrachtnemer] in beginsel recht op vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten en de kosten van haar raadsman. Buitengerechtelijke kosten heeft [opdrachtnemer] echter niet gespecificeerd of aannemelijk gemaakt. [Opdrachtnemer] heeft in totaal aan kosten van haar raadsman een bedrag gevorderd van € 14.176,57. Nu ter toelichting van de vordering in conventie en het verweer in reconventie in overwegende mate hetzelfde is aangevoerd, acht arbiter het bedrag aan buitengerechtelijke kosten en kosten van haar raadsman buitenproportioneel in verhouding tot de hoofdsom, reden waarom arbiter de vordering tot vergoeding van de kosten van haar raadsman in conventie en reconventie in redelijkheid zal matigen tot in totaal een bedrag van € 5.000,00 exclusief BTW. De kosten van het beslag kunnen worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag dat deze arbitrage aanhangig is gemaakt.

  7.2 De kosten van deze arbitrage worden gesteld op € 5.050,00 (ex BTW) aan honorarium voor arbiter en op € 810,00 (ex BTW) aan administratiekosten, benevens € 810,00 (ex BTW) aan registratiekosten van de SGOA. Het totaal van deze bedragen ad € 6.765,00 (ex BTW) dient te worden overgemaakt op de rekening van de SGOA te Rijswijk. De deponeringskosten voor het vonnis bedragen € 95,00 (incl. BTW). Als in het ongelijk gestelde partij dient [opdrachtgever] deze kosten te betalen. De betaalde registratiekosten voor elk der partijen ad € 405,00 (ex. BTW) dienen partijen zelf te dragen.

  7.3 De bedragen die reeds door partijen ter zake bij de SGOA in depot zijn gestort, zullen verrekend worden met hetgeen partijen dienen te betalen aan de SGOA op grond van dit vonnis.

  Slotsom

  Gelet op het vorenstaande komt arbiter tot de volgende uitspraak:

  RECHTDOENDE ALS GOEDE MAN NAAR BILLIJKHEID:

  In conventie:

  1. Veroordeelt [opdrachtgever] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [opdrachtnemer], t.h.o.d.n. [opdrachtnemer], te betalen een bedrag van € 13.387,50 (dertienduizenddriehonderdzevenentachtig euro en vijftig cent) inclusief BTW, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf 17 november 2004 tot aan de dag der algehele voldoening.

  2. Veroordeelt [opdrachtgever] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [opdrachtnemer], t.h.o.d.n. [opdrachtnemer], te betalen een bedrag van € 707,84 (zevenhonderdzeven euro vierentachtig cent inclusief BTW, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 maart 2005 tot aan de dag der algehele voldoening.

  Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

  In reconventie:

  Ontzegt [opdrachtgever] haar vorderingen.

  In conventie en reconventie voorts:

  Veroordeelt [opdrachtgever] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [opdrachtnemer], t.h.o.d.n. [opdrachtnemer] te vergoeden een bedrag van € 5.000,00 ex BTW wegens een redelijke bijdrage in de buitengerechtelijke kosten en de kosten van juridische bijstand ter verkrijging van haar recht en ter verweer van de door [opdrachtgever] tegen [opdrachtnemer] ingestelde vorderingen.

  Stelt de kosten van deze arbitrage tot en met de deponering van dit vonnis vast op in totaal € 5.050,00 (ex BTW) aan honorarium en verschotten van de arbiter en € 810,00 (ex BTW) voor de administratiekosten, alsmede € 810,00 (ex BTW) aan registratiekosten van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. De deponeringskosten voor het vonnis bedragen € 95,00 (incl. BTW). Verstaat dat [opdrachtgever] als in het ongelijk gestelde partij deze kosten aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering dient te betalen. Verstaat dat deze kosten met de door partijen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in depot gestorte bedragen zullen worden verrekend.

  Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

  Compenseert de overige kosten welke verband houden met deze procedure des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

  Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd.

  Aldus gewezen te ‘s-Gravenhage op 27 september 2005.

  [arbiter]

  [Opdrachtgever] is een onderneming die zich bezig houdt met dienstverlening op het gebied van interactieve (marketing)communicatie en e-learning en in dat kader onder meer interactieve web- toepassingen creëert en daartoe zowel consultancy, ontwerp, vormgeving en bouw van interactieve media, implementatietrajecten, onderhoud en hosting verzorgt voor haar opdrachtgevers. [Opdrachtnemer] is een onderneming die adviseert over internetsites en applicaties en deze implementeert en de bouw ervan begeleidt.
  Lees verder...
 • Vonnis 15: Ontwikkeling van internet-portaal Op 8 augustus 2002 heeft [opdrachtnemer] een offerte uitgebracht voor de ontwikkeling van een internet portal (“[naam] portal”). De ontwikkeling is daarbij geschat op 304 uur. Op 29 augustus 2002 hebben partijen een overeenkomst gesloten (hierna: de Overeenkomst) op grond waarvan [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] opdracht heeft verstrekt voor de ontwikkeling van de “[naam] portal”. 

  ARBITRAAL VONNIS

  In de zaak van:

  De heer [opdrachtnemer],

  wonende en kantoorhoudende te [woonplaats], eiser,

  advocaat-gemachtigde: [gemachtigde opdrachtnemer] te [plaats],

  tegen

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [opdrachtgever], gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

  verweerder,

  advocaat-gemachtigde [gemachtigde opdrachtgever] te [plaats],

  heeft de arbiter,

  [arbiter], wonende te [plaats],

  het volgende arbitraal vonnis gewezen.

  De procedure

  1.1 Bij inleidend verzoek d.d. 31 maart 2005 heeft eiseres - hierna tevens aan te duiden als [opdrachtnemer] - onder overlegging van 3 genummerde producties de onderhavige arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: SGOA) aanhangig gemaakt.

  1.2 Gedaagde - hierna ook te noemen [opdrachtgever] - heeft op 10 mei 2005 een kort antwoord ingezonden. Bij het kort antwoord zijn geen producties overgelegd.

  1.3 Het bestuur van de SGOA heeft vervolgens de arbiter benoemd, die haar benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

  1.4 Op 29 juni 2005 heeft [opdrachtnemer] een memorie van eis genomen, vergezeld van de reeds overgelegde producties 1 tot en met 3 en met één nieuwe productie, genummerd 4.

  1.5 Op 18 augustus 2005 heeft [opdrachtgever] een memorie van antwoord ingediend, waarbij zij drie genummerde producties heeft overgelegd.

  1.6 Op 21 september heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Eiser zelf is daarbij

  aanwezig geweest alsmede zijn advocaat [gemachtigde opdrachtnemer]. Aan de zijde van [opdrachtgever] waren aanwezig haar advocaat [gemachtigde opdrachtgever], alsmede [A] (directeur) en [B] (directeur). Als griffier was aanwezig [X], advocaat te [plaats]. Beide partijen hebben een toelichting gegeven. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft [opdrachtnemer] nog een aanvullende productie overgelegd, genummerd 5. Kopie daarvan is tevens aan [opdrachtgever] overhandigd. [Opdrachtgever] heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het over leggen van deze aanvullende productie.

  De bevoegdheid van arbiter

  2.1 In de tussen partijen op 29 augustus 2002 gesloten overeenkomst is in artikel 16 bepaald dat alle geschillen die voortvloeien uit die overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (thans geheten als sub 1.1 vermeld). Beide partijen hebben de SGOA schriftelijk verzocht niet drie, maar één arbiter aan te wijzen. Aan arbiter komt derhalve bevoegdheid toe ten aanzien van het geding.

  2.2 Nu de arbiter in overeenstemming met dit reglement is benoemd, is zij bevoegd in dit geschil de partijen bindende beslissingen te nemen.

  De vaststaande feiten

  3.1 Op grond van hetgeen door partijen over en weer is gesteld en niet of onvoldoende is weersproken dan wel op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting staat tussen partijen in deze procedure het volgende vast.

  3.2 Op 8 augustus 2002 heeft [opdrachtnemer] een offerte uitgebracht voor de ontwikkeling van een internet portal (“[naam] portal”). De ontwikkeling is daarbij geschat op 304 uur.

  3.3 Op 29 augustus 2002 hebben partijen een overeenkomst gesloten (hierna: de Overeenkomst) op grond waarvan [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] opdracht heeft verstrekt voor de ontwikkeling van de “[naam] portal”. Daarbij is afgesproken dat de opdracht is verstrekt op basis van een voorcalculatie, maar dat afgerekend wordt op basis van nacalculatie, (artikel 1 van de Overeenkomst). Het op de dienstverlening toepasselijke tarief is tussen partijen overeengekomen op € 65,00 per uur ex BTW (artikel 3 van de Overeenkomst).

  3.4 Partijen zijn verder overeengekomen dat de betalingstermijn van facturen 30 dagen na factuurdatum is en dat in geval van te late betaling per maand een rente van 1% verschuldigd is over het nog verschuldigde factuurbedrag (artikel 4 van de Overeenkomst). Eveneens in artikel 4 van de Overeenkomst hebben partijen vastgelegd dat alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in geval van niet - nakoming door opdrachtgever - [opdrachtgever] - van haar betalingsverplichtingen, ten laste van opdrachtgever komen en dat betalingen eerst strekken ter voldoening van rente en incassokosten en daarna ter voldoening van de (oudste) hoofdsom. Vervolgens is [opdrachtnemer] met de werkzaamheden begonnen.

  3.5 Op 10 oktober 2002 heeft [opdrachtnemer] een factuur gestuurd (factuurnummer 5001) aan [opdrachtgever] voor de eerste 200 uur ontwikkeling van de [naam] portal, ad € 15.470,00 incl BTW. Op die factuur heeft [opdrachtgever] in de periode tot 9 juli 2003 voor in totaal € 9.988,80 betalingen verricht, zodat per 9 juli 2003 van die factuur nog open stond een bedrag van € 5.481,20 incl BTW.

  3.6 Op 15 april 2003 heeft [opdrachtnemer] [opdrachtgever] gefactureerd (factuurnummer 5002) voor de “resterende uren ontwikkeling [naam] portal” ad € 37.437,40 incl. BTW zijnde 484 uur ad € 65,00 ex BTW. Voor de betaling van deze factuur heeft [opdrachtnemer] [opdrachtgever] meerdere herinneringen gestuurd. Op 21 mei 2003 heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur (nummer 5003) gestuurd voor “support en uitbreidingen [naam] portal” ad € 13.845,65, incl BTW zijnde 179 uur ad € 65,00 ex BTW. Op 11 juni 2003 heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur (nummer 5004) gestuurd voor “ontwikkeling [naam] portal versie 1.2 - NHG volgens offerte voor FBVBOV 1.2-NHG van 12-5-2003” ad € 654,50 incl BTW. Op 26 augustus 2003 heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur (nummer 5005) gestuurd voor “ontwikkeling [naam] portal versie 1.2 - HS Volgens offerte voor

  FBVBOV 1.2- HS van 27-5-2003” ad € 3.867,50 incl BTW. Op al deze factuur zijn geen betalingen verricht door [opdrachtgever].

  3.7 Tussen partijen is verschil van mening ontstaan over (de uitvoering van) de werkzaamheden door [opdrachtnemer], de betaling van de openstaande facturen - op dat moment qua hoofdsom een bedrag van € 61.286,25 - en de (weigering van [opdrachtnemer] tot) afgifte van de broncodes. Op 9 september 2003 heeft [A] van [opdrachtgever] aan [B] en [opdrachtnemer] ter becommentariëring een voorstel gestuurd voor een overeenkomst (met als titel: “akte van cessie”) waarin de tussen hen gemaakte afspraken over oplossing van deze geschillen, zijn vastgelegd. In deze “akte van cessie” is in artikel 1 bepaald dat [opdrachtgever] voor alle tot 1 september 2003 verrichte werkzaamheden nog een bedrag van € 35.000,00 is verschuldigd, dat [opdrachtgever] deze vordering erkent en dat deze € 35.000,00 in 7 maandelijkse termijnen van € 5.000,00, beginnend in oktober 2003, voldaan moet worden (artikelen 1 en 2 van de “akte van cessie”). Partijen zijn verder overeengekomen dat alle vorderingen tot en met 1 september 2003 met deze € 35.000,00 verrekend zijn en dat [opdrachtgever] per direct het recht krijgt de broncodes te mogen doorontwikkelen en na betaling van de vordering, de eigendomsrechten daarvan zal verkrijgen.

  3.8 In artikel 6 van de “akte van cessie” is voorzover ten deze relevant, verder nog bepaald dat vanaf datum ondertekening van de “akte van cessie” een uurtarief van € 55,00 excl BTW (in plaats van € 65,00) zou gelden en dat voor klein onderhoud nog voor een jaar een SLA zal worden gesloten. In artikel 7 van de “akte van cessie” is bepaald dat uitbreidingen aan de website door [opdrachtgever] aan [opdrachtnemer] kunnen worden uitbesteed, na offerte en op basis van vooruitbetaling.

  3.9 Op 11 september heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur (nummer 5006) gestuurd voor “ontwikkeling [naam] portal versie 1.5 - DSB Volgens offerte voor Appendix versie 1.5-DSB van 23-8-2003” ad € 595,00 incl BTW. Eveneens op 11 september heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur (nummer 5007) gestuurd voor “ontwikkeling [naam] portal versie 1.3 - APK Volgens offerte voor Appendix versie 1.3-APK (verkort) van 19-8-2003” ad € 773,50 incl BTW.

  3.10 Op 15 september hebben partijen de definitieve versie van de hiervoor genoemde “akte van cessie” getekend. In de definitieve versie is, in afwijking van het als productie 5 overgelegde concept, onder meer nog opgenomen dat alle in de “akte van cessie” genoemde bedragen excl BTW zijn en dat de eerste van de zeven maandtermijnen aanvangt op 5 oktober 2003 .

  3.11 Tot slot op 16 december 2003 heeft [opdrachtnemer] aan [opdrachtgever] een factuur gestuurd (nummer 5008) voor “support [naam] portal maanden september en oktober” ad € 2.912,53 incl BTW, zijnde 44,5 uur ad € 55,00 ex BTW.

  3.12 Facturen 5006, 5007 en 5008 hebben alle betrekking op werkzaamheden die zijn verricht na 1 september 2003 zoals door beide partijen ter zitting nog is verklaard.

  3.13 In de periode vanaf 9 september 2003 heeft [opdrachtgever] in totaal nog een bedrag van € 10.900,00 incl BTW betaald, waarna het saldo van de in totaal door [opdrachtnemer] gevorderde bedragen € 35.031,03 beloopt, voor welk bedrag [opdrachtnemer] nog diverse aanmaningen heeft verstuurd, maar welk bedrag [opdrachtgever] onbetaald heeft gelaten.

  De vorderingen van [opdrachtnemer] en de grondslag daarvan

  4.1 [Opdrachtnemer] vordert bij vonnis [opdrachtgever] te veroordelen, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, tot:

  - betaling van een bedrag van € 35.031,03;

  - betaling van (geconvenieerde) rente (ad 1% per maand) ten bedrage van € 7.445,57;

  - tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ad € 998,00;

  - veroordeling van [opdrachtgever] in de kosten van het arbitraal geding, waaronder de kosten van juridische bijstand.

  4.2 [Opdrachtnemer] stelt zich op het standpunt dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de overeengekomen internet portal(s) tijdig en conform overeengekomen specificaties heeft opgeleverd aan [opdrachtgever]. Indien er al sprake zou zijn geweest van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteit daarvan, zijn die geschillen in ieder geval definitief opgelost door het aangaan van de “akte van cessie”, hetgeen in feite een vaststellingsovereenkomst is, waarin partijen zijn overeengekomen dat de vordering van [opdrachtnemer] - ten tijde van het aangaan van de “akte van cessie” qua hoofdsom een bedrag van € 61.286,25 - zou worden gematigd tot € 35.000,00 excl BTW. Door het tekenen van deze akte heeft [opdrachtgever] haar betalingsverplichting jegens [opdrachtnemer] nog eens bevestigd en [opdrachtgever] dient derhalve (het saldo) van het uit hoofde van de “akte van cessie”nog verschuldigde bedrag, te voldoen. De drie facturen die nog zijn verstuurd nadat partijen de “akte van cessie” hadden gesloten, heeft [opdrachtgever] onbetwist behouden. [Opdrachtnemer] heeft ook de daarin gefactureerde werkzaamheden naar behoren uitgevoerd en ook die facturen dienen derhalve voldaan te worden.

  4.3 Partijen zijn in artikel 4 van de overeenkomst van 29 augustus 2002 overeengekomen, dat in geval van te late betaling een vertragingsrente verschuldigd is van 1% per maand. Dat rentepercentage geldt, aldus [opdrachtnemer], ook voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de “akte van cessie”. [Opdrachtgever] dient derhalve een bedrag van € 7.445,57 te betalen aan vertragingsrente.

  4.4 Aangezien [opdrachtnemer] kosten heeft moeten maken om [opdrachtgever] tot betaling van de facturen te krijgen, zoals het verzenden van sommaties, het inwinnen van inlichtingen en dergelijke, heeft [opdrachtnemer] recht op vergoeding van deze (buitengerechtelijke) kosten, waarvoor [opdrachtnemer] een bedrag van € 998,00 opvoert.

  Het verweer van [opdrachtgever]

  5.1 [Opdrachtgever] heeft de sub 4 geformuleerde stellingen van [opdrachtnemer] gemotiveerd betwist dan wel een andere lezing daarvan gegeven.

  5.2 Volgens [opdrachtgever] heeft [opdrachtnemer] de opdracht om een internet portal te ontwikkelen, niet naar behoren uitgevoerd. [Opdrachtgever] betwist de verschuldigdheid van de facturen. [Opdrachtgever] wilde de samenwerking met [opdrachtnemer] uit ontevredenheid over de prestaties van [opdrachtnemer] (voortijdig) beëindigen, maar zag zich geconfronteerd met het feit dat [opdrachtnemer] de broncodes dan niet wilde verstrekken en [opdrachtgever] zonder die broncodes de portal niet kon voltooien. Daarop heeft [opdrachtgever] uiteindelijk maar de “akte van cessie” ondertekend om aldus de beschikking te kunnen krijgen over de broncodes. [Opdrachtgever] heeft de “akte van cessie” derhalve onder druk getekend en vindt dat [opdrachtnemer] aldus misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden; de “akte van cessie” is daarom volgens [opdrachtgever] nietig en [opdrachtgever] heeft dan ook de nietigheid ingeroepen.

  5.3 Verder vindt [opdrachtgever] dat de werkzaamheden ondeugdelijk zijn uitgevoerd en dat [opdrachtnemer] het werk nimmer heeft opgeleverd. [Opdrachtgever] heeft de portal grotendeels zelf opnieuw moeten ontwikkelen en daarvoor kosten moeten maken die [opdrachtgever] wil verrekenen. De wanprestatie van [opdrachtnemer] dateerde van voor de akte van cessie, aldus [opdrachtgever]. [opdrachtnemer] zou de portal ontwikkelen voor een bedrag van € 19.760,00; [opdrachtgever] mocht

  verwachten dat [opdrachtnemer] de portal ook inderdaad binnen die tijd dat bedrag zou ontwikkelen, althans zond