Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Rapid Conflict Resolution bij ICT-conflicten

Rapid Conflict Resolution bij ICT-conflicten

SGOA-RCR

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), het onafhankelijke Nederlandse arbitrage- en mediation-instituut dat werkzaam is op het gebied van ICT-conflicten, heeft onlangs een nieuwe vorm van geschilbeslechting geïntroduceerd: Rapid Conflict Resolution (RCR).  Deze vorm van geschilbehandeling is toegevoegd aan het bestaande pakket van gespecialiseerde ADR-diensten dat de SGOA op het gebied van informatie- en communicatietechnologie uitvoert. Vanaf haar oprichting in 1989 wordt in ICT-geschillen arbitrage aangeboden. Daarnaast voorziet de SGOA in gespecialiseerde ICT-mediation, bindend advies, niet-bindend advies, het uitbrengen van ICT-deskundigenberichten en - sinds enige jaren - in een vorm van gespecialiseerde ondersteuning die gericht is op het voorkomen van ICT-conflicten.

RCR is een vorm van geschilbehandeling die beoogt een snelle, gedegen oplossing van niet al te complexe ICT-geschillen te bieden. Als partijen die in een geschil betrokken zijn de SGOA om een RCR-traject verzoeken, dan worden twee ervaren conflict-moderators met mediation- en onderhandelingsvaardigheden - één ICT-jurist en één ICT-deskundige - ingezet met de bedoeling om partijen binnen één dag te begeleiden naar een gedragen oplossing. Evenals bij een geslaagde ICT-mediation worden de oplossingen van het conflict in een RCR-traject vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. RCR vertoont in dit opzicht vergaande gelijkenis met mediation. De snelheid van de procedure blijkt uit het streven om binnen twee weken na aanmelding een RCR-traject te hebben afgerond, zo mogelijk nog sneller. Indien de oplossing niet binnen één dag kan worden gerealiseerd, dan wordt het traject in beginsel beëindigd.

Waarom is de SGOA met RCR gekomen? Er bestaat een decennialange ervaring van de SGOA bij ICT-mediation. Ervaringen in die praktijk hebben geleerd dat partijen die in een conflict betrokken zijn soms terughoudend of zelfs huiverig zijn om een ICT-mediation aan te vragen. Twee drempels spelen daarbij een rol. Ten eerste is gebleken dat de onzekerheid aan de zijde van partijen over de voor een mediation benodigde tijd - en daarmee ook over de kosten van een mediation - soms een beletsel is om voor ICT-mediation te kiezen. Mediators worden immers op basis van tijdsbesteding beloond. De beloningsstructuur van ICT-mediations van de SGOA verschilt daarmee overigens vrijwel niet van andere mediations in commerciële geschillen. Om deze onzekerheid weg te nemen wordt  RCR aangeboden voor een all-in vaste prijs van € 3.995 exclusief BTW, in gelijke delen te dragen door de partijen.  De strijdende partijen kunnen desgewenst onderling zelf een andere kostenverdeling afspreken. Op deze wijze weten partijen waar ze financieel aan toe zijn en de verwachting is dat dit voor partijen de drempel naar deze vorm van ADR verlaagt.

Een tweede drempel is de onzekerheid over de vraag hoe lang een mediation gaat duren. Binnen een lopend ICT-project kunnen partijen zich veelal geen tijdrovende geschilprocedures veroorloven. Snelheid van handelen is dan bij menig geschil van wezenlijke belang. Daar passen dus geen dagenlange besprekingen met geschillenoplossers bij. Om die reden is - zoals opgemerkt - voor een snelle wijze van geschilbehandeling gekozen. De gedachte om een RCR-traject binnen een sessie van maximaal één dag uit te voeren en af te ronden, is ingegeven door de jarenlange praktijkervaring binnen de SGOA, die leert dat het overgrote deel van de ICT-geschillen door middel van een ICT-mediation van één of twee dagdelen de wereld uit geholpen worden. Die praktijkervaring vormde voor het bestuur van de SGOA een belangrijk vertrekpunt bij de vormgeving van RCR.

ICT-geschillen zijn er in vele soorten en maten. Soms zijn ze van technische aard of ze liggen op het vlak van projectmanagement. Veel vaker blijkt sprake te zijn van relationele of communicatieve fricties tussen leverancier en afnemer van ICT, die zich ‘vertalen’ in weinig scherpe verwachtingen over en weer met betrekking tot de inhoud van de te leveren ICT-prestaties. In meer of mindere mate zit er in ICT-geschillen dikwijls ook een financiële component. De verwachting is dat RCR met name van betekenis kan zijn bij niet al te complexe ICT-geschillen. Omdat RCR zich thans nog in een ‘pilotfase’ bevindt heeft het bestuur er vooralsnog voor gekozen om dit instrument te beperken tot ICT-geschillen met een financieel belang dat kleiner is dan € 50.000.  In een later stadium kan aan de hand van de praktijkervaringen dit bedrag wellicht worden gewijzigd.

Eenvoudige spelregels over RCR zijn vastgelegd in een specifiek reglement, dat in februari 2017 gepubliceerd is. Het reglement en een model-aanvraagformulier voor een RCR-traject is te vinden op de site van de SGOA (www.sgoa.eu).